...
Мученик Меркурій Смоленський, воїн photo 2023 12 06 22 22 26
Житія святих,  Листопад

Мученик Меркурій Смоленський, воїн

Місяця листопада на 24-й день

Воїн, нащадок княжого роду. Вихований у православ’ї святий воїн таємно вів подвижницьке життя: був суворим постником, незайманим, щоночі він потай від усіх оспівував подяки Господу. У цей час, в 1239 р., татарські полчища Батия підійшли до Смоленська і стали за 25 верст від нього, на Довгомості, загрожуючи розоренням місту та його святиням. Почувши про наближення злих ворогів, про руйнування Божих храмів, св. Меркурій сумував, в нього боліла душа; з кожним днем він більше і більше спалахував божественним ревністю, бажаючи постраждати і покласти душу свою за віру Христову. І молитва його була почута.

У соборному храмі перед іконою Пресвятої Богородиці молився якийсь паламар, зі сльозами просячи про звільнення міста від ворогів. Раптом він почув голос від ікони: «Іди до мого раба Меркурія на Поділлі і тихо скажи йому: тебе кличе Владичиця». Коли воїн прийшов до собору, сам почув голос Пречистої Діви, що посилає його на боротьбу з ворогом і обіцяє небесну допомогу, вінець перемоги і вічне блаженство.

Св. Меркурій сповнився великою радістю, бо Сама Цариця Небесна обіцяла йому те, чого він давно вже прагнув усією душею: постраждати за своїх братів і за віру Христову. Тієї ж ночі воїн Христов вирушив у татарський табір у Довгомості і вступив у єдиноборство з ворожим полчищем. Закликаючи ім’я Господа та Пречистої Богородиці, святий воїн винищив безліч ворогів. Татарські воїни з жахом бачили, що св. Меркурію допомагають у битві блискавичні чоловіки і промениста Жінка, і не в силах встояти проти воїна Христового, кинулися тікати. А сам св. Меркурій загинув у бою.

Жителі Смоленська, врятовані чудесним заступом Господа та Пресвятої Богородиці, з честю поховали тіло святого воїна-мученика у соборі на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Святкування йому встановлено наприкінці XVI ст. Вже 1509 р. жителі Смоленська називали його своїм головним заступником.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Меркурию Смоленскому, глас 2

Возсия́в, я́ко звезда́ многосве́тлая,/ в собо́рней це́ркви пред пречи́стым и чудотво́рным о́бразом Пречи́стей Богоро́дицы,/ за Ню́же и за град Смоле́нск пострада́,/ многоко́зненнаго и богоме́рзкаго царя́ Баты́я устраши́,/ и си́льнаго исполи́на победи́, и лю́ди удиви́,/ ду́шу свою́, многострада́льне Мерку́рие, за благоче́стие положи́,/ я́ко Заха́риина и А́велева я́сно вопие́т твоя́ кровь ко Го́споду.// И ны́не моли́ся за ду́ши на́ша.

Кондак мученику Меркурию Смоленскому, глас 4

Яви́ся во бране́х непобеди́мь во́ин,/ от ри́млян ро́дом,/ сыновство́ име́ гра́да Смоле́нска,/ я́ко бо сих ра́ди нарече́ся,/ я́ко от Богоро́дицы страж кре́пок посла́ся гра́ду,/ пе́сньми Мерку́рия ублажи́м,/ пра́зднующе ве́село па́мять его́,// я́ко да изба́вит град наш от беды́ ра́тник.

Тропaрь меркyрію, глaсъ в7:

Возсіsвъ, ћкw ѕвэздA многосвётлаz, въ соб0рнэй цRкви пред8 пречи1стымъ и3 чудотв0рнымъ џбразомъ пречcтыz бцdы, за ню1же и3 за грaдъ смолeнскъ пострадA, многок0зненнаго и3 богомeрзкаго царS батhz ўстраши2, и3 си1льнаго и3споли1на побэди2, и3 лю1ди ўдиви2, дyшу свою2, многострадaльне меркyріе, за бlгочeстіе положи2, ћкw захaріина и3 ѓвелева ћснw вопіeтъ твоS кр0вь ко гDу. и3 нhнэ моли1сz за дyши нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1сz во бранёхъ непобэди1мь в0инъ, t ри1млzнъ р0домъ, сыновство2 и3мЁ грaда смолeнска: ћкw бо си1хъ рaди наречeсz, ћкw t бцdы стрaжъ крёпокъ послaсz грaду: пёсньми меркyріа ўбл7жи1мъ, прaзднующе вeселw пaмzть є3гw2, ћкw да и3збaвитъ грaдъ нaшъ t бэды2 р†тникъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку