...
«Ікона, іменована "Софія - Премудрість Божа (Новгородська)"» 61fbbeef832cc978377206
Житія святих,  Ікони

«Ікона, іменована “Софія – Премудрість Божа (Новгородська)”»

Місяця серпня на 15-й день

Чудотворна ікона Божої Матері “Софія – Премудрість Божа” є в багатьох храмах Росії та зводиться до двох типів: Київського та Новгородського.

Перша ікона “Софії – Премудрості Божої” з’явилася в Новгороді в XV ст., хоча першу церкву на Русі, освячену на її честь, було збудовано 989 року в Новгороді, а наступну – 1037-го – у Києві.

Центральною постаттю ікони є Вседержитель у вигляді крилатого Вогняного Ангела, який сидить на золотому престолі, підтримуваному сімома стовпами. Він одягнений у царський одяг (подир) і підперезаний дорогоцінним поясом, на голові – царський вінець. У правій руці він тримає скіпетр із хрестом нагорі, а лівою притискає до грудей сувій. По боках зображені Богоматір із Богонемовлям і св. Іоанн Хреститель із сувоєм, на якому читається: “Аз свидетельствовах”. Над головою Ангела – Христос Спаситель, який благословляє, ще вище – золотий престол із розкритою на ньому книгою – символ Божественної присутності. По обидва боки престолу – по три уклінних ангели.

Про те, що Вогняний Ангел є Христос, можна судити зі слів апостола Павла, який каже: “… ми проповідуємо Христа розп’ятого… Христа, Божу силу і Божу премудрість… в Ісусі Христі, Який став для нас премудрістю від Бога…” (1Кор. 1:23-24,30).

Св. Іоанн Богослов у своєму Одкровенні описує Сина Людського “…вбраного в подир і по персях оперезаного золотим поясом… і очі Його, як полум’я вогняне; … і ноги Його… як розпечені в печі” (Об’явл.1:13-15).

Ця дерев’яна ікона в срібній визолоченій ризі – список із Константинопольської ікони Софії імператора Юстиніана і належить до часу побудови Новгородського собору.

Образ цей прославився численними чудотворіннями. За переказами, перед нею в 1542 р. зцілилася жінка, яка страждала на хворобу очей, як написано в Новгородському літописі: “Премудрість Божа пробачила жінку, очима була хвора”. Образ св. Софії є вираженням сили і дії Премудрості Божої, тому й представлена вона у вогняному вигляді.

Усі численні списки ікони “Софії – Премудрості Божої” мають своїм першообразом переважно або Київську, або Новгородську ікони. Святкування київської ікони відбувається 8 вересня, а новгородської – 15 серпня.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «София – Премудрость Божия», глас 1

Преве́чная Прему́дросте, Христе́ Бо́же наш!/ Боже́ственным смотре́нием Свои́м преклони́вый Небеса́,/ благоволи́л еси́ всели́тися во утро́бу Чи́стыя Отрокови́цы,/ средосте́ние вражды́ разруши́в,/ освяти́л еси́ естество́ на́ше/ и Ца́рствие Твое́ нам отве́рзл еси́;/ сего́ ра́ди Тебе́, Творца́ на́шего и Изба́вителя,/ и ро́ждшую Тя,/ спасе́ния на́шего та́йне послужи́вшую Де́ву Чи́стую,// правосла́вно велича́ем.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «София – Премудрость Божия», глас 4

Ве́лия и неизрече́нная Прему́дрости Бо́жия си́ла/ смотре́ния плотска́го та́инства!/ Софи́е Преимени́тая,/ де́вственных душе́ и неизглаго́ланнаго де́вства чистото́,/ смире́нныя му́дрости и́стино,/ поко́ище Свята́го Ду́ха,/ пречестны́й хра́ме непостижи́мыя сла́вы Его́,/ огнезра́чный престо́ле Христа́ Бо́га на́шего,/ в Тя бо всели́ся неизрече́нно Сло́во Бо́жие, и плоть бысть,/ Неви́димый яви́ся,/ и неприкоснове́нный из Тебе́ изы́де,/ и с челове́ки поживе́, врага́ иско́ннаго уловля́я/ и челове́ки от кля́твы дре́вния свобожда́я,/ возводя́ па́ки, отню́дуже испадо́хом./ Мо́лимтися, Влады́чице,/ отягче́нныя ны во гресе́х лю́тых поми́ловати/ и спасти́ ду́ши на́ша,/ и, я́ко человеколюби́вая и милосе́рдая Цари́ца,/ Ма́ти Прему́дрости Бо́жия Сло́ва,/ при́зри на ны, гре́шныя лю́ди Твоя́,/ и умилосе́рдися, заступи́ от напа́стей и скорбе́й лю́тых/ и гра́ды на́ша невреди́мы сохрани́,// иде́же ны́не и́мя Твое́ пресвято́е боголе́пно сла́вится.

Тропaрь, глaсъ №:

Превёчнаz премyдросте, хrтE бж7е нaшъ! бжcтвеннымъ смотрeніемъ свои1мъ преклони1вый нб7сA, бlговоли1лъ є3си2 всели1тисz во u3тр0бу чcтыz o3трокови1цы, средостёніе вражды2 разруши1въ, w3ст7и1лъ є3си2 є3стество2 нaше и3 цrтвіе твоE нaмъ tвeрзлъ є3си2. сегw2 рaди тебE, творцA нaшего и3збaвителz, и3 р0ждшую тS, сп7сeніz нaшегw тaйнэ послужи1вшую дв7у чcтую, правослaвнw величaемъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

Вeліz и3 неизречeннаz премyдрости б9іи си1ла, софjа преимени1таz, пречcтнhй хрaме, nгнезрaчный пrт0ле хrтA бGа нaшегw: въ тs бо всели1сz неизречeннw сл0во б9іе, и3 пл0ть бhсть, неви1димый kви1сz, и3 неприкосновeнный и3з8 тебє2 и3зhде, и3 съ человBки поживE, врагA ўловлsz и3 человёки t клsтвы дрeвніz свобождaz. м0лимтисz, вLчце, њтzгчeнныхъ нaсъ во грэсёхъ лю1тыхъ поми1ловати и3 сп7сти2 дyшы нaшz. и3 ћкw чадолюби1ваz и3 милосeрдаz цRца, при1зри на лю1ди тво‰, и3 ўмилосeрдисz, заступи2 t напaстей и3 скорбeй лю1тыхъ, и3 грaды нaшz невреди1мы сохрани2, и3дёже нhнэ и4мz твоE прес™0е бGолёпнw слaвитсz.

Ще в розробці

Знайшли помилку