Житія святих,  Лютий

Ікона Божої Матері, іменована “Віднайдення загиблих”

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 5-й день

З незапам’ятних часів народ, свято вірячи у всесильну допомогу Пресвятої Богородиці, присвоїв Їй назву “Віднайдення загиблих”, як останньому прихистку, останній надії людей, які гинуть.

Про походження образу “Віднайдення загиблих” достовірних відомостей не збереглося. Відомо кілька чудотворних ікон під цією назвою, через які Матір Божа являла Свою милість людям, котрі вже переступили поріг загибелі.

У середині XVII століття в селі Бор Калузької губернії благочестивого селянина Федота Обухова на свято Хрещення Господнього застала в дорозі заметіль. Коні вибилися із сил і зупинилися біля непрохідного яру. Не бачачи засобів до порятунку, Обухов ліг у сани і став засинати, не усвідомлюючи, що зовсім замерзне. Але в ці страшні хвилини він усім своїм єством звернувся до Цариці Небесної за допомогою і дав обіцянку зробити для своєї парафіяльної церкви ікону “Віднайдення загиблих”. І Вона почула його сердечну молитву: у сусідньому селищі один селянин раптом почув під вікном чийсь голос: “Візьміть”. Він вийшов і побачив у санях напівзамерзлого Обухова. Одужавши, врятований негайно виконав свою обітницю і замовив список з ікони з Георгіївської церкви міста Болхова Орловської губернії. Відтоді Борська ікона “Віднайдення загиблих” прославилася багатьма благодатними знаменнями і чудесами. Відомі чудотворні образи “Віднайдення загиблих”: із села Маліжина Харківської губернії, явлена 1770 року, яка тричі позбавила жителів від холери; із села Красне Чернігівської губернії, із Воронежа, Козлова Тамбовської губернії. 1835 року при Московському Олександрівському Сирітському інституті було освячено храм на честь ікони “Віднайдення загиблих”.

Особливий інтерес представляють збережені перекази про ікону Божої Матері “Віднайдення загиблих”, яка знаходиться в храмі на честь “Воскресіння Словущого” в Москві. Цю ікону було перенесено із храму на честь Різдва Христового в Палашевському провулку. Останній власник її овдовів та був на порозі повної убогості. Старанна молитва Пресвятій Богородиці врятувала його від відчаю і влаштувала долю його дочок-сиріт. Чоловік цей вважав себе негідним мати у своєму будинку чудотворний образ і передав його в храм. У 1812 році Палашівський храм був розграбований французами. Спаплюжена святиня була знайдена розколотою на три частини серед усякого мотлоху. Під час знайдення ікони відбулося безліч чудесних зцілень. До цієї ікони зверталися наречені, виходячи заміж, щоб шлюб був спасенним, приходили до неї люди, котрі загрузли в пияцтві, котрі гинуть у злиднях, котрі страждають від хвороб, з благаннями зверталися до неї матері за дітей, які гинуть. І всім Цариця Небесна посилала допомогу та підтримку: “Взыщи нас, погибающих. Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши: избави нас от ада, болезни и нужды и спаси нас” (тропар, глас 4).

 

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших», глас 7 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Свои́х Предве́чнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая./ Проси́ Его́ да́ти ми́ру умире́ние/ и душа́м на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е испо́лнит./ Сего́ ра́ди и мы припа́дающе, мо́лимся/ и наде́ющиися на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́ Влады́чице, // Взыска́ние поги́бших.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших», глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших»

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ з7:

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе дв7о, во њб8sтіzхъ свои1хъ превёчнаго млdнца и3 бGа носи1вшаz, проси2 є3го2 дaти мjру ўмирeніе и3 душaмъ нaшымъ сп7сeніе. сн7ъ бо тебЁ, бGомт7и, вэщaетъ, ћкw вс‰ прошє1ніz тво‰ во бlг0е и3сп0лнитъ. сегw2 рaди и3 мы2, припaдающе, м0лимсz и3, надёющіисz на тS, да не поги1бнемъ, и4мz твоE и3менyемъ: тh бо є3си2, вLчце, взыскaніе поги1бшихъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

Взыщи2 нaсъ, погибaющихъ, прес™az дв7о, не по грэхHмъ бо нaшымъ наказyеши нaсъ, но по чlвэколю1бію ми1луеши, и3збaви нaсъ t ѓда, болёзни и3 нyжды и3 сп7си2 нaсъ.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мл7тву и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

И$нъ кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебE, пречcтаz дв7о, ты2 нaмъ помози2, на тебЁ надёемсz и3 тоб0ю хвaлимсz: твои1 бо є3смы2 раби2, да не постыди1мсz.

Ще в розробці

Знайшли помилку