...
Житія святих,  Ікони

Ікона Божої Матері іменована “Любецька”

Місяця травня на 7-й день

У Свято-Миколаївському кафедральному соборі міста Умані знаходиться список чудотворної Любечської ікони Божої Матері. Явління образу відноситься до часу утвердження християнства на Русі. Ікона відома багатьма чудесами, про що свідчить святитель Димитрій Ростовський. Про неї збереглося таке передання: в Любечі жив бідний м’ясник, який мав дружину і двох дітей. Старший син, наслідуючи батька в його роботі, взяв в руки ніж і став грати з ним і ненавмисно завдав смертельну рану молодшому братові. Від страху перед тим, що сталося дитина сховалася від покарання в грубку. Мати не знаючи цього, затопила грубку, і юнак став горіти.

Тим часом в хату повернувся господар. Побачивши, що відбувається, він у нестямі від горя накинувся на дружину і завдав їй смертельного удару. У великому горі він пішов з дому на берег Дніпра, сів у човник і поплив за течією. Жахливі події приспали його, але човен замість того, щоб плисти в бік Києва, повернувся до берега біля міста Любеча. Прокинувшись, він побачив на березі ікону Божої Матері. Сповнений незрозумілої віри і надії, помолившись, він взяв у руки явлену ікону і поніс її додому. Які ж були його здивування і радість, коли вдома він знайшов все своє сімейство живим і неушкодженим! У XVII столітті Любечська ікона стала відома і киянам.

В 1653 очікували нападу поляків на Любеч, і тому ікону перевезли за розпорядженням митрополита Сильвестра Косова до Києва. Потім, не пізніше 1689, ікона повернулася в Любеч, так як святитель Димитрій Ростовський в цьому році приходив в Любеч для поклоніння чудотворному образу.

Між 1689 і 1701 роками первісний образ Любечський знову опинився в Києві. Відомі дві грамоти митрополита Варлаама Ясинського, які підтверджують перенесення ікони в Любеч з Києва в 1701 році при Чернігівському архієпископі Іванові Максимовичу, а також факт поновлення образу монахом Києво-Печерської Лаври Інокентієм. Відомо також, що місцем перебування ікони в Любечі після 1701 року був Пречистенський храм Любецького Антоніївського монастиря, а пізніше – монастирська церква Воскресіння Господнього. По суботах біля чудотворної ікони з благословення Варлаама Ясинського, митрополита Київського, служилися акафісти, що підтверджують його грамоти.

У страшні роки безбожного атеїзму ікона була загублена. Список чудотворної ікони, написаний на дереві, був подарований громаді м. Умані при поверненні Свято-Миколаївського храму віруючим в 1989 році. У 1999-2001 роках час від часу виливала миро. Багато парафіян собору свідчать про отримання зцілення після молитви біля ікони.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской», глас 4

Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко Милосе́рдна.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской», глас 8

Притеце́м, ве́рнии, к многоцеле́бному о́бразу Засту́пницы на́шея, Богоро́дицы Мари́и,/ и, припа́дающе к нему́ с любо́вию, си́це рцем:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ при́зри свы́ше благосе́рдием Твои́м на ны, недосто́йныя,/ и моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго,/ яви́ нам Твоя́ ми́лости и щедро́ты:/ в боле́знех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние,/ в беда́х ско́рую по́мощь нам да́руй,/ и вся ны спаси́, на Тя упова́ющия, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Тропaрь, глaсъ д7:

Пребlгословeннаz цRи1це, пречcтаz дв7о бцdе, прослaвльшаz грaдъ лю1бечь ўг0дника твоегw2 прпdбнагw ґнтHніа печeрскагw рождeніемъ и3 чудотв0рныz їкHны твоеS kвлeніемъ, м0лимъ тS, всебlгaz: моли2 за ны2 р0ждшагосz t тебє2 цRS, хrтA бGа нaшегw, и3 м™рнимъ твои1мъ къ немY предстaтельствомъ и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, недyги нaшz и3сцэли2, печ†ли нaшz ўтоли2 и3 наслBдники kви2 нaсъ цrтвіz нбcнагw, ћкw милосeрдна.

Кондaкъ, глaсъ н7:

Притецeмъ, вёрніи, къ многоцэлeбному џбразу застyпницы нaшеz, бцdы мRjи, и3, припaдающе къ немY съ люб0вію, си1це рцeмъ: q всепётаz м™и, q цRи1це всемлcтиваz, при1зри свhше бlгосeрдіемъ твои1мъ на ны2, недостHйныz, и3 мlтвами ўг0дника твоегw2, прпdбнагw ґнтHніа печeрскагw, kви2 нaмъ тво‰ млcти и3 щедрHты: въ болёзнехъ и3сцэлeніе, въ ск0рбехъ ўтэшeніе, въ бэдaхъ ск0рую п0мощь нaмъ дaруй, и3 вс‰ ны2 сп7си2, на тS ўповaющыz, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, дв7о, хrтіaнъ заступлeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку