...
Житія святих,  Листопад

Блаженний Максим, Христа заради юродивий, Московський чудотворець

Місяця листопада на 11-й день

Блаженний Максим, заради юродивий Христа, жив у Москві. Про його батьків, час і місце народження нічого не відомо. Святий Максим обрав один із найважчих і тернистих шляхів до спасіння, добровільно, заради Христа прийнявши на себе маску юродивого. Влітку та взимку Максим ходив майже голим, переносячи з молитвою і спеку, і холод. «Хоч люта зима, але солодкий рай», – говорив він, повчаючи всіх терпіння та перенесення життєвих негараздів.

Русь дуже любила своїх юродивих, цінувала їх глибоке смирення, слухала їх мудрості, висловленої зрозуміло і образно народною мовою прислів’їв. І слухали юродивих усі: від великих князів до останнього бідняка.

Блаженний Максим жив у важкі для російського народу часи. Татарські набіги, посуха, епідемії розоряли та губили людей. Святий говорив знедоленим: «Не все по шерсті, а й навпаки… за справу поб’ють, повинись та нижче вклонися; не плач битий, плач небитий; відтерпімося, і ми люди будемо; поволі і сирі дрова спалахують; за терпіння Бог дасть спасіння». Але не лише слова втіхи говорив святий. Його гнівних викриття боялися сильні світу цього: купці і московська знать. Блаженний Максим говорив їм, знатним та багатим: «Божниця домашня, а совість продажна; кожен хреститься, та не кожен молиться; Бог всяку неправду знайде. Ні Він тебе, ні ти Його не обдуриш». Викриття юродивого не залишалися безплідними, багато хто з москвичів звертав свої серця до Бога.

Помер блаженний Максим 11 листопада 1434 року і був похований біля церкви святих князів Бориса та Гліба. Господеві завгодно було прославити чудесами Свого угодника: біля гробу святого стали здійснюватися зцілення. 13 серпня 1547 року було знайдено нетлінні мощі блаженного Максима і тоді було встановлено святкування. В Окружній грамоті митрополита Московського Макарія сказано: «Петі та святкувати на Москві, серпня о 13-й день, новому чудотворцю Максиму, Христа заради юродивого». Храм на честь благовірних князів Бориса та Гліба, поряд з яким був похований святий Максим, згорів у 1568 році. Але святі мощі Максима залишалися під спудом. Благоговійні шанувальники пам’яті святого збудували над його могилою боковий вівтар на честь святого Максима Сповідника.
У 1698 році за старанністю московських жителів Максима Верховитина та Максима Шаровнікова старий Борисоглібський храм було розібрано; при цьому камінь, що відвалився від стіни, відкрив великий скарб – цілющі мощі святого блаженного Максима. Вони були з честю перенесені в один із московських соборів, де й перебували під час будівництва нового храму. Після закінчення будівництва він був освячений в ім’я блаженного Максима Московського з божевільною на честь прп. Максима Сповідника. Близько сорока років зберігалися мощі блаженного у цьому храмі. 1737 року сталася сильна пожежа, під час якої згорів храм в ім’я Максима Московського. Уцілілі частини мощів блаженного Максима були благоговійно зібрані і передано до Максимівського храму 1768 року.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь блаженному Максиму Московскому, Христа ради юродивому, глас 5

Нагото́ю теле́сною и терпе́нием/ обнажи́л еси́ вра́жия кова́рствия,/ облича́я неподо́бное его́ дея́ние,/ зе́льне стражда́ со́лнечный вар/ и ну́ждныя вели́кия сту́дени,/ мра́за и огня́ не чул еси́,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́емь,/ Макси́ме прему́дре,/ о ве́рою творя́щих па́мять твою́ че́стно,/ и усе́рдно притека́ющих к моще́м твои́м,// моли́ изба́витися от бед и паде́ния избежа́ти.

Кондак блаженному Максиму Московскому, Христа ради юродивому, глас 2

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости и теле́сная одея́ния в ничто́же вмени́л еси́,/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́./ А́нгельское житие́ проходя́,/ сконча́лся еси́, блаже́нне Макси́ме:// с ни́миже Христа́ моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва блаженному Максиму Московскому, Христа ради юродивому

Уго́дниче Бо́жий, моли́твенниче наш те́плый и ско́рый помо́щниче, блаже́нне Макси́ме! Припа́дающе к ра́це моще́й твои́х прославля́ем многотру́дныя по́двиги юро́дства твоего́ Христа́ ра́ди, возлюби́в бо Еди́наго Бо́га от всея́ души́ твоея́, ты мирски́ми красо́тами не восхоте́л еси́ наслажда́тися; родна́го жили́ща, любве́ сро́дник, бога́тства и сла́вы вре́менныя отре́клся еси́ и безприю́тное житие́ возлюби́л еси́. Прилежа́в о спасе́нии души́, плоть твою́ нагото́ю теле́сною, мра́зом и зно́ем, посто́м и бде́нием, долговре́менным на земли́ лежа́нием изнури́л еси́ и вся стра́сти ея́ ду́хови покори́л еси́, на земли́ пожи́в небе́сно, во пло́ти духо́вно, умо́м весь к преми́рным взе́мся, плотску́ю му́дрость отри́нул еси́ и, быв мудр о Христе́, юро́д ми́рови показа́лся еси́, от неразу́мных мно́гия оби́ды и бие́нии благоду́шно притерпева́я и мно́гих нечести́вых на путь спасе́ния наставля́я. Те́мже, по сконча́нии твои́х подвиго́в, всепра́ведный Судия́ нетле́нием честны́х твои́х моще́й и мно́гими чудесы́ тя просла́ви, ду́шу же твою́ святу́ю в Небе́сныя оби́тели всели́, иде́же, предстоя́ Престо́лу Непристу́пнаго Боже́ственнаго Све́та, в Нем, я́ко в зерца́ле, ви́диши на́ша ну́жды, слы́шиши на́ша к тебе́ проше́ния и я́ко друг Христо́в и́маше ве́лие к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о нас. Сего́ ра́ди усе́рдно про́сим тя: помоли́ся Го́споду Бо́гу о нас, к земли́ приве́рженных, да и мы, в подража́ние твоему́ ангелоподо́бному на земли́ житию́, не погря́знем в су́етных жите́йских попече́ниих и в земны́х наслажде́ниих, не прельща́емся и не прилепля́емся все́ю душе́ю к тле́нным ми́ра сего́ бла́гом, но да обрати́т Госпо́дь Свое́ю благода́тию на́ша мы́сли и жела́ния к Небе́сным и укрепи́т жела́ти восприя́тия бу́дущих нетле́нных сокро́вищ, да пода́ст нам, сла́бым, си́лу к побежде́нию страсте́й, мы́слей и жела́ний грехо́вных, да плени́т наш кичли́вый ум в послуша́ние ве́ры, изба́вит от высокоу́мия, суему́дрия, ло́жных па́губных уче́ний и да́рует нам му́дрость духо́вную, да раствори́т окамене́нная сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о на́ших согреше́ниих, согре́ет их любо́вию к Нему́, на́шему Созда́телю, и к бли́жним на́шим. Испроси́ всем, во вся́кой нужде су́щим и к твоему́ заступле́нию прибега́ющим, вся́кий дар, коему́ждо благопотре́бен: больны́м — исцеле́ние, печа́льным — утеше́ние, бе́дствующим — по́мощь, оби́женным — защи́ту. Принеси́ ко Го́споду святу́ю моли́тву о всех нас, многогре́шных, я́ко да не по грехо́м на́шим возда́ст нам, ниже́ по беззако́ниим на́шим нака́жет нас, но отврати́т вся́кий гнев, пра́ведно дви́жимый на ны, и проба́вит ми́лость Свою́, вся́ких нужд, бед, напа́стей, скорбей и боле́зней нас избавля́я, и́миже весть судьба́ми да наста́вит нас на путь спасе́ния, пода́ст про́чее вре́мя живота́ на́шего в покая́нии и благоче́стии прейти́ и христиа́нскую кончи́ну, неболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ є7:

Нагот0ю тэлeсною и3 терпёніемъ њбнажи1лъ є3си2 вр†жіz ков†рствіz, њбличaz непод0бное є3гw2 дэsніе: ѕёльнэ страждA с0лнечный вaръ, и3 н{ждныz вели6кіz стyдєни, мрaза и3 nгнS не чyлъ є3си2, б9іею п0мощію покрывaемь, маxjме премyдре: њ вёрою творsщихъ пaмzть твою2 чeстнw, и3 ўсeрднw притекaющихъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, моли2, и3збaвитисz t бёдъ, и3 падeніz и3збэжaти.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Вhшніz красоты2 желaz, ни6жніz слaдwсти и3 тэлє1снаz њдэ‰ніz въ ничт0же вмэни1лъ є3си2, и3 нестzжaніе пaче сyетнагw мjра возлюби1лъ є3си2. ѓгGльское житіE проходS, скончaлсz є3си2, бlжeнне маxjме: съ ни1миже хrтA моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку