...
Благовірний князь Андрій Смоленський p1b0fhp8m7csh1ou51dl34ijodl4
Житія святих,  Жовтень

Благовірний князь Андрій Смоленський

Місяця жовтня на 27-й день

Святий благовірний князь Андрій був сином смоленського князя Феодора Фомінського. Ще в юні роки сумуючи із-за сварок своїх братів, він залишив рідне місто і простим мандрівником прийшов у Переяславль-Залеський. У смиренності та лагідності він тридцять років прослужив паламарем у храмі святителя Миколая, біля якого і був похований. Після його смерті виявили спадковий князівський перстень, золотий ланцюг і записку зі словами: “Аз есмь Ан­дрей, един от смо­лен­ских кня­зей”. Знайдення мощів святого благовірного князя Андрія Смоленського відбулося в 1539 за клопотанням преподобного Данила Переяславського († 1540, пам’ять 7 квітня).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь благоверному князю Андрею Смоленскому, Переяславскому чудотворцу, глас 8

Блаже́нство Ева́нгельское возлюби́в,/ Богому́дре кня́же Андре́е,/ чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́/ и, суету́ ми́ра сего́ презре́в,/ устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га,/ И́же тя просла́ви чудесы́/ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ проси́ нам у Христа́ Го́спода/ вся́ких скорбе́й избавле́ния// и получе́ние Ца́рства Небе́снаго.

Ин тропарь благоверному князю Андрею Смоленскому, Переяславскому чудотворцу, глас 2

Град твой Смоле́нск я́ко чужд име́я,/ водвори́лся еси́ во гра́де Переясла́вле,/ и в дому́ святи́теля Никола́я/ жесто́ким житие́м вре́менную жизнь соверши́в,/ восте́кл еси́ в Го́рняя предстоя́ти Христу́,/ Его́же моли́ о творя́щих па́мять твою́,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, свя́те кня́же Андре́е,// А́нгелом собесе́дниче и челове́ком помо́щниче.

Ин тропарь благоверному князю Андрею Смоленскому, Переяславскому чудотворцу, глас 4

Возвы́сився на доброде́тель/ и, очи́стив ум свой, к жела́нию прекра́сному дости́гл еси́,/ безстра́стием украси́вся свои́м поще́нием изря́дно,/ в моли́твах безпло́тно вознесе́ся/ и возсия́ в ми́ре, я́ко со́лнце, во гра́де Переясла́вле,/ о́тче преблаже́нне, свя́те кня́же Андре́е Смоле́нский,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак благоверному князю Андрею Смоленскому, Переяславскому чудотворцу, глас 8

Насажде́н во дво́рех Госпо́дних,/ свои́ми преподо́бными де́тельми/ в дому́ свята́го Чудотво́рца Никола́я/ кра́сно процве́л еси́,/ ми́ра красоту́ и сла́ву сего́ све́та ни во что вмени́в,/ Еди́наго Христа́ возлюби́л еси́;/ слез твои́х тече́нием напая́ем,/ уязви́лся еси́ жела́нием бу́дущих даро́в./ Те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, свя́те кня́же Андре́е Смоле́нский,/ гра́ду Переясла́влю похвало́// и всей Русстей земли́ вели́кое утвержде́ние.

Тропaрь, глaсъ и7:

Бlжeнство є3ђльское возлюби1въ, бGомyдре кнsже ґндрeе, чистотY сeрдца дёвствомъ почти1лъ є3си2 и3, суетY мjра сегw2 презрёвъ, ўстреми1лсz є3си2 зрёти бGа, и4же тS прослaви чудесы2 во врачевaніи разли1чнэ стрaждущихъ. сегw2 рaди м0лимъ тS: проси2 нaмъ ў хrтA гDа, всsкихъ скорбeй и3збавлeніz и3 получeніе црcтва нбcнагw.

И$нъ тропaрь, глaсъ в7:

Грaдъ тв0й смолeнскъ ћкw чyждь и3мёz, водвори1лсz є3си2 во грaдъ переzслaвль, и3 въ домY с™и1телz ніколaа жест0кимъ житіeмъ врeменную жи1знь соверши1въ, востeклъ є3си2 въ гHрнzz предстоsти хrтY, є3г0же моли2 њ творsщихъ пaмzть твою2, да вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz, с™е кнsже ґндрeе, ѓгGлwмъ собесёдниче и3 человёкwмъ пом0щниче.

Ще в розробці

Знайшли помилку