...
Благовірна княгиня Анна Кашинська, Тверська, схимонахиня p1ebjkmvru6kh5671pva5paf393
Житія святих,  Жовтень

Благовірна княгиня Анна Кашинська, Тверська, схимонахиня

Місяця жовтня на 2-й день / червня на 12-й день – знайдення мощей (1650) і друге прославлення (1909)

Свята благовірна велика княгиня Анна – дочка Ростовського князя Димитрія Борисовича, правнучка святого благовірного князя Василя (Василька) Ростовського, який прийняв мученицьку смерть за відмову зрадити святій Православній вірі. Побратимом діда благовірної Анни був святий Петро, принц Ординський, хрещений татарин, канонізований Руською Православною Церквою. У 1294 році благовірна княжна Анна одружилася з князем Михайлом Тверським.

Багато скорбот випало на долю святої Анни. 1294 року помер її батько. У 1296 році згорів дотла великокнязівський терем з усім майном. Незабаром після цього дуже захворів молодий князь. У дитинстві помер первісток великокнязівського подружжя – дочка Феодора. 1317 року почалася трагічна боротьба з князем Юрієм Московським. У 1318 році благовірна княгиня прощається назавжди зі своїм чоловіком, що їде в Орду, де він був по-звірячому закатований. В 1325 старший син її, Димитрій Грозні Очі, зустрівши в Орді князя Юрія Московського – винуватця смерті батька, вбив його, за що був страчений ханом. Через рік жителі Твері перебили всіх татар на чолі з двоюрідним братом хана Узбека. Після цього стихійного повстання вся тверська земля була спустошена вогнем та мечем, жителі винищені чи викрадені в полон. Такого погрому Тверське князівство ніколи не зазнавало. У 1339 році в Орді гинуть її другий син Олександр та онук Феодор: їм відрубали голови і тіла їх розділили по суглобам.

Благовірна велика княгиня була приготована до чернецтва всім своїм попереднім життям. Після смерті чоловіка випробування йшли одне за одним і, здавалося, їх неможливо пережити, не віддавшись відчаю, проте Анна здолала все. «У жіночому єстві чоловічу міцність мала ти…» – так величає Церква святу Анну Кашинську за її душевну стійкість. Незабаром після мученицької смерті сина та онука Анна прийняла чернецтво спочатку у Твері, а потім на прохання молодшого сина Василя перебралася до спеціально збудованої для неї монастиря. Тут вона й відійшла у вічність 15 жовтня (2 жовтня ст. ст.) 1368 року в схимі, тіло її було поховано в Успенському монастирському храмі.

Ім’я благовірної княгині Анни з часом було забуте. Успенська церква на той час сильно занепала, церковний поміст обвалився і зруйнувався; труна Анни Кашинської, що була під підлогою, опинилась на поверхні. Проте жителі міста, не знаючи, чиє це поховання, ставилися до нього без належного благоговіння: клали на труну шапки і навіть сідали на неї. У церкві паламарем служив  Герасим, який був тяжко хворий. Одного разу вночі йому з’явилася Анна Кашинська, зцілила його і сказала: «І нащо труну мою ні в що ставите і мене зневажаєте? І доки бути мені від вас потоптаною ногами?» Анна Кашинська наказала Герасимові розповісти про своє явище настоятелю храму та запалити свічку перед її труною біля Нерукотворного Образу Спасителя. Після цього біля поховання Анни Кашинської стали відбуватися численні чудеса та зцілення (до прославлення святої було записано 41 диво).

У 1899–1901 роках розпочалася негласна підготовка до відновлення церковного шанування, зокрема, відновився запис зцілень та інших чудес. 1908 року на повторну канонізацію було дано згоду Миколи II, а наступного року Синод оголосив днем пам’яті Анни 25 червня (12 червня ст. ст.) – річницю перенесення мощів у 1650 році.

25 червня 1909 року в Кашині було здійснено багатолюдні урочистості з нагоди відновлення шанування святої, на яких була присутня велика княгиня Єлизавета Федорівна. Вже 1909 року у місті Грозному області Терського козацтва виникла жіноча громада на честь святої благовірної княгині Анни Кашинської. У тому ж році на честь Анни Кашинської була освячена церква в Петербурзі, що стала подвір’ям Кашинського Стрітенського монастиря (з 1992 подвір’я Введено-Оятського монастиря), а в 1914 – церква Серафима Саровського і Анни Кашинської на новому кладовищі Донського монастиря у Москві.

У тривожні роки війни та революції образ благовірної княгині Анни став руським людям навіть ближчим і зрозумілішим. Згадувалося, що благовірна Анна теж проводжала чоловіка і синів у ту небезпечну невідомість, звідки часто не повертаються, ховала і оплакувала їх, теж змушена була тікати і ховатися, тоді як вороги громили і палили її землю.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь благоверной княгине Анне Кашинской, глас 3 

Днесь восхваля́ем тя, преподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не и́нокине А́нно:/ я́ко бо лоза́ плодови́та посреде́ те́рния,/ процвела́ еси́ во гра́де Ка́шине твои́ми доброде́тельми,/ и всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м,/ те́мже Христу́ Бо́гу угоди́ла еси́,/ и ны́не, ра́дующися и веселя́щися,/ пребыва́еши с ли́ки преподо́бных жен,/ наслажда́ющися ра́йския красоты́ и весе́лия./ Мо́лим у́бо тя:/ моли́ о нас Человеколю́бца Христа́, Бо́га на́шего// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь благоверной княгине Анне Кашинской, глас 4

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию, преподо́бная,/ и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву,/ тле́нная, и кра́сная, и вре́менная ни во что́же вмени́ла еси́./ Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися,/ по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами/ у́глие страсте́й угаси́ла еси́, достосла́вная А́нно,/ и по сме́рти источа́еши благода́ть притека́ющим к моще́м твои́м./ И ны́не, в Небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи Христу́,// моли́ о нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

 Тропaрь, глaсъ G:

Днeсь восхвалsемъ тS, прпdбнаz м™и, вели1каz кнzги1не и3ноки1не ѓнно: ћкw бо лозA плодови1та посредЁ тeрніz, процвэлA є3си2 во грaдэ кaшинэ твои1ми добродётельми, всёхъ ўдиви1ла є3си2 чyднымъ твои1мъ житіeмъ, тёмже хrтY бGу ўгоди1ла є3си2, и3 нhнэ, рaдующисz и3 веселsщисz, пребывaеши съ ли1ки прпdбныхъ жeнъ, наслаждaющисz рaйскіz красоты2 и3 весeліz. м0лимъ u5бо тS: моли2 њ нaсъ чlвэколю1бца, хrтA бGа нaшего, даровaти нaмъ ми1ръ и3 вeлію млcть. 

 И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

Просвэти1вшисz бжcтвенною бlгодaтію, прпdбнаz, и3 прaвостію ќмною дyшу твою2 привzзaвши въ люб0вь хrт0ву, тлBнныz, и3 кр†сныz, и3 врє1менныz нивочт0же вмэни1ла є3си2. кrтнымъ знaменіемъ на мhслєнныz враги2 мyжески воoружи1вшисz, п0стническими пHдвиги, пост0мъ и3 мл7твами ќгліе страстeй ўгаси1ла є3си2, достослaвнаz ѓнно, и3 по смeрти и3сточaеши бlгодaть притекaющымъ къ мощeмъ твои1мъ. и3 нhнэ, въ нбcнэмъ черт0зэ съ мyдрыми дёвами предстоsщи хrтY, моли2 њ нaсъ, почитaющихъ с™yю пaмzть твою2.

Ще в розробці

Знайшли помилку