...
Вибрані праці святих отців,  святий Феофілакт Болгарський, архієпископ Охридський

Тлумачення на 1-е послання до Тимофія святого апостола Павла

Зміст
УкраїнськаРосійська

Передмова

Тимофій був з учнів Павла, користувався внаслідок цього повагою, і самому Павлу так був відданий, що заради домобудівництва, для успіхів проповіді погодився прийняти від нього обрізання, і це тоді, коли Павло забороняв обрізання іншим і коли з цього приводу повстав навіть проти самого Петра. Крім того, сам Павло в багатьох місцях свідчить про велику чесноту цього чоловіка. Йому він тепер і пише про багато чого необхідного1. Якщо ж хто-небудь запитає, чому апостол не пише до Сили, Климента, Луки, або до когось ще з багатьох, хто був при ньому, а тільки до Тимофія і Тита, то на це можна сказати, що ті ще були поруч з ним, а цим він уже доручив церкву. Тому необхідно було застерігати їх через писання і пояснити те, що вони повинні були робити. А якщо запитаєш: чому він не вдосконалив їх раніше в усякій божественній премудрості й тоді вже поставив би їх на справу вчительства, але пише до них і доводить їх до досконалості після того, як ввірив їм учительство? Знай насамперед, що ніхто не досконалий, хоча б був і вчителем; навпаки, і така людина багато потребує керівництва з боку більш досконалих; особливо нелегко було самому єпископу все влаштовувати своїм словом у церкві, яка тільки-но виникла. Потім зверни увагу й на те, що в усьому посланні дається Тимофію не така настанова, як учням, але яка пристойна вчителю.

* * *

1 За іншим читанням додано: він посилає це послання з Лаодикії.

Предисловие

Тимофей был из учеников Павла, пользовался вследствие этого уважением, и самому Павлу так был предан, что ради домостроительства, для успехов проповеди согласился принять от него обрезание, и это тогда, когда Павел запрещал обрезание другим и когда по этому поводу восстал даже против самого Петра. Кроме того, сам Павел во многих местах свидетельствует о великой добродетели этого мужа. Ему он теперь и пишет о многом необходимом1. Если же кто-нибудь спросит, почему апостол не пишет Силе, Клименту, Луке, или другому кому из многих бывших при нем, а только Тимофею и Титу, то на это можно сказать, что те еще сопутствовали ему, а этим он уже поручил церкви. Поэтому необходимо было предостерегать их чрез писания и объяснить то, что они должны были делать. А если спросишь: почему он не усовершенствовал их ранее во всякой божественной премудрости и тогда уже поставил бы их на дело учительства, но пишет к ним и доводит их до совершенства после того, как вверил им учительство? Знай прежде всего, что никто не совершенен, хотя бы был и учителем; напротив, и такой человек много нуждается в руководстве со стороны более совершенных; особенно нелегко было самому епископу все устраивать своим словом в только что возникающей церкви. Затем обрати внимание и на то, что во всем послании дается Тимофею не такое наставление, как ученикам, но какое прилично учителю.

* * *

1 По другому чтению добавлено: он посылает это послание из Лаодикии.

Знайшли помилку