...
Служебник

Прокимни та алілуя недільні

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

1

Прокjмны и3 ґллилyіа
воскрeсны, ќтренніz
и3 літургjйныz,
на џсмь гласHвъ.

На ќтрени, глaсъ №, прокjменъ:

Нhнэ воскrнY, глаг0летъ гDь, / положyсz во спасeніе, не њбиню1сz њ нeмъ. Стjхъ: СловесA гDнz, словесA чи1ста.

На літургjи прокjменъ:

Бyди гDи, ми1лость твоS на нaсъ, / ћкоже ўповaхомъ на тS. Стjхъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.

Ґллилyіа: БGъ даsй tмщeніе мнЁ, и3 покори1вый лю1ди под8 мS. Стjхъ: Величazй спасє1ніz цReва, и3 творsй млcть хrтY своемY дв7ду, и3 сёмени є3гw2 до вёка.

Глaсъ в7. На ќтрени прокjменъ:

Востaни гDи б9е м0й, повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2, / и3 с0нмъ людeй њбhдетъ тS. Стjхъ: ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, спаси1 мz.

На літургjи прокjменъ:

Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, / и3 бhсть мнЁ во спасeніе. Стjхъ: Наказyz наказa мz гDь, смeрти же не предадe мz.

Ґллилyіа: Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. Стjхъ: ГDи, спаси2 цRS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.

Глaсъ G. На ќтрени прокjменъ:

Рцhте во kзhцэхъ, ћкw гDь воцRи1сz: / и4бо и3спрaви вселeнную, ћже не подви1житсz. Стjхъ: Восп0йте гDви пёснь н0ву, восп0йте гDви всS землS.

На літургjи прокjменъ:

П0йте бGу нaшему, п0йте, / п0йте цReви нaшему, п0йте. Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.

Ґллилyіа: На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ. Стjхъ: Бyди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ прибёжища, є4же спасти1 мz.

Глaсъ д7: На ќтрени прокjменъ:

Воскресни2 гDи, помози2 нaмъ, / и3 и3збaви нaсъ, и4мене твоегw2 рaди. Стjхъ: Б9е, ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nтцы2 нaши возвэсти1ша нaмъ.

На літургjи прокjменъ:

Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, / вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2. Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи, б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

Ґллилyіа: Налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цaрствуй, и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды. Стjхъ: Возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе.

Глaсъ є7. На ќтрени прокjменъ:

Воскресни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / ћкw ты2 цaрствуеши во вёки. Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ с®цемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

На літургjи прокjменъ:

Ты2 гDи, сохрани1ши ны2, и3 соблюдeши ны2 / t р0да сегw2, и3 во вёкъ. Стjхъ: Спаси1 мz гDи, ћкw њскудЁ препод0бный.

Ґллилyіа: Ми1лwсти тво‰ гDи, во вёкъ воспою2, въ р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты2 мои1ми. Стjхъ: ЗанE рeклъ є3си2: въ вёкъ ми1лость сози1ждетсz, на нб7сёхъ ўгот0витсz и4стина твоS.

Глaсъ ѕ7. На ќтрени прокjменъ:

ГDи, воздви1гни си1лу твою2, / и3 пріиди2 во є4же спасти2 нaсъ. Стjхъ: Пасhй ї}лz вонми2, наставлszй ћкw nвчA їHсифа.

На літургjи прокjменъ:

Спаси2 гDи лю1ди тво‰, / и3 бlгослови2 достоsніе твоE. Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY, б9е м0й, да не премолчи1ши t менE.

Ґллилyіа: Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. Стjхъ: Речeтъ гDви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2.

Глaсъ з7. На ќтрени прокjменъ:

Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

На літургjи прокjменъ:

ГDь крёпость лю1демъ свои6мъ дaстъ, / гDь бlгослови1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ. Стjхъ: Принеси1те гDви сhнове б9іи, принеси1те гDви сhны џвни.

Ґллилyіа: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви, и3 пёти и4мени твоемY вhшній. Стjхъ: Возвэщaти заyтра ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 на всsку н0щь.

Глaсъ }. На ќтрени прокjменъ:

Воцари1тсz гDь во вёкъ, / бGъ тв0й сіHне въ р0дъ и3 р0дъ. Стjхъ: Хвали2 душE моS гDа, восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ.

На літургjи прокjменъ:

Помоли1тесz и3 воздади1те / гDви бGу нaшему. Стjхъ: Вёдомъ во їудeи бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3гw2.

Ґллилyіа: Пріиди1те возрaдуемсz гDви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему. Стjхъ: Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY.

Голос 1

УТРЕНЯ. Прокимен: Нині воскресну, — говорить Господь, — стану спасінням і не завагаюся в нім (Пс. 11:6).

Стих: Слова Господні — слова чисті (Пс. 11:1).

Тропар: Коли камінь був припечатаний юдеями і воїни стерегли Пречисте Тіло Твоє, Ти, Спасе, воскрес на третій день і дарував світові життя. Тому сили небесні заспівали Тобі, Життядавче: Слава воскресінню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава провидінню Твоєму, Єдиний Чоловіколюбче!

Знайшли помилку