...
Святитель Стефан сповідник, архієпископ Сурозький p1b40of2i0kae1t7j1vh4irpj8t3
Житія святих,  Грудень

Святитель Стефан сповідник, архієпископ Сурозький

Місяця грудня на 15-й день

Святитель Стефан сповідник, архієпископ Сурозький, був родом із Каппадокії, навчався в Константинополі. Постригшись у ченці, пішов у пустелю, де провів у подвигах 30 років. Патріарх Герман за особливим одкровенням висвятив його на єпископа м. Сурожа (нині м. Судак у Криму). За іконоборця Лева III Ісавра (716-741) зазнав мук і ув’язнення в темницю в Константинополі, звідки вийшов сповідник після смерті імператора. Уже в глибокій старості він знову повернувся до своєї пастви в Сурож, де і помер.

Збереглося свідчення, що на початку IX століття, під час походу до Криму, під впливом чудес біля раки святителя прийняв Хрещення руський князь Бравлін.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Стефану исповеднику, архиепископу Сурожскому, глас 4

Я́ко святи́тель со безпло́тными единожи́тель быв,/ священному́чениче Стефа́не,/ восприе́м бо Крест, я́ко ору́жие,/ и став кре́пко сопроти́в иконоукори́теля и духобо́рцев,/ не покланя́ющихся Пречи́стому О́бразу Христа́ Бо́га на́шего,/ и отсе́кл еси́ вся́ку е́ресь лука́вых./ Того́ ра́ди прие́м муче́ния вене́ц,/ изба́вил еси́ град твой Суро́ж от вся́кия неприя́зни./ И ны́не мо́лим тя, свя́те,/ да изба́виши нас от вся́ких злых искуше́ний, и бед,// и ве́чныя му́ки.

Кондак святителю Стефану исповеднику, архиепископу Сурожскому, глас 3

Вы́шняго си́лою, свяще́нне, укрепи́вся,/ царе́ва низложи́л еси́ иконобо́рная шата́ния./ Днесь Суро́жу и нам ве́рным предлежа́т/ сла́ва и бога́тство, святы́я твоя́ мо́щи,/ и́хже свы́ше дароно́сят а́нгельстии чи́нове,/ пе́сньми и пе́нием славосло́вят тя,// вели́кий свяще́нный Стефа́не.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw с™и1тель со безпл0тными є3диножи1тель бhвъ, сщ7енномч7ниче стефaне: воспріeмъ бо кrтъ, ћкw nрyжіе: и3 стaвъ крёпкw сопроти1въ їкwноукори1телz, и3 духоб0рцєвъ, не покланsющихсz пречcтому џбразу хrтA бGа нaшегw, и3 tсёклъ є3си2 всsку є4ресь лукaвыхъ. тогw2 рaди пріeмъ мучeніz вэнeцъ, и3збaвилъ є3си2 грaдъ тв0й сур0жъ t всsкіz непріsзни. и3 нhнэ м0лимъ тS, ст7е, да и3збaвиши нaсъ t всsкихъ ѕлhхъ и3скушeній и3 бёдъ и3 вёчныz мyки.

Кондaкъ, глaсъ G:

Вhшнzгw си1лою, сщ7eнне, ўкрэпи1всz, царє1ва низложи1лъ є3си2 їкwнобHрнаz шат†ніz: днeсь сур0жу и3 нaмъ вBрнымъ предлежaтъ, слaва и3 богaтство, с™ы6z тво‰ м0щи, и5хже свhше дарон0сzтъ ѓгGльстіи чи1нове: пёсньми и3 пёніемъ славосл0вzтъ тS, вели1кій сщ7eнный стефaне.

Ще в розробці

Знайшли помилку