Великомученик Георгій Побідоносець p1e7ih80q2392cob42k1uqv19km3
Житія святих,  Квітень

Великомученик Георгій Побідоносець

Місяця квітня на 23-й день

Великомученик Георгій був сином багатих і благочестивих батьків, які виховали його в християнській вірі. Народився він у місті Бейрут (у давнину – Беліт) біля підніжжя Ліванських гір.

Поступивши на військову службу, великомученик Георгій виділявся серед інших воїнів своїм розумом, хоробрістю, фізичною силою, військовою поставою і красою. Досягнувши незабаром звання тисяченачальника, св. Георгій став улюбленцем імператора Діоклітіана. Діоклітіан був талановитим правителем, але фанатичним прихильником римських богів. Поставивши собі за мету відродити в Римській імперії язичництво, що відмирало, він увійшов в історію як один із найжорстокіших гонителів християн.

Почувши одного разу на суді нелюдський вирок про винищення християн, св. Георгій запалився співчуттям до них. Передбачаючи, що на нього теж чекають страждання, Георгій роздав своє майно бідним, відпустив на волю своїх рабів, з’явився до Діоклітіана і, оголосивши себе християнином, викрив його в жорстокості й несправедливості. Промова св. Георгія була сповнена сильних і переконливих заперечень проти імператорського наказу переслідувати християн.

Після безрезультатних умовлянь відректися від Христа імператор наказав піддати святого різним мукам. Св. Георгій був ув’язнений у темницю, де його поклали спиною на землю, ноги уклали в колодки, а на груди поклали важкий камінь. Але св. Георгій мужньо переносив страждання і прославляв Господа. Тоді мучителі Георгія почали витончуватися в жорстокості. Вони били святого воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях із гострими цвяхами всередині. Святий мученик усе терпляче переносив. Зрештою імператор наказав відрубати мечем голову святому. Так святий страждалець відійшов до Христа в Нікомідії 303 року.

Великомученика Георгія за мужність і за духовну перемогу над мучителями, які не змогли примусити його відмовитися від християнства, а також за чудодійну допомогу людям у небезпеці – називають ще Побідоносцем. Мощі святого Георгія Побідоносця поклали в палестинському місті Лідда, у храмі, що носить його ім’я, глава ж його зберігалася в Римі в храмі, теж присвяченому йому.

На іконах св. Георгій зображується сидячим на білому коні, що вражає списом змія. Це зображення ґрунтується на переказах і належить до посмертних чудес святого великомученика Георгія. Розповідають, що недалеко від місця, де народився св. Георгій у місті Бейруті, в озері жив змій, який часто пожирав людей тієї місцевості. Що це був за звір – удав, крокодил чи велика ящірка – невідомо.

Забобонні люди тієї місцевості для втамування люті змія почали регулярно за жеребом віддавати йому на поталу юнака чи дівчину. Одного разу жереб випав на дочку правителя тієї місцевості. Її відвели до берега озера і прив’язали, де вона з жахом почала чекати появи змія.

Коли ж звір став наближатися до неї, раптом з’явився на білому коні світлий юнак, який списом вразив змія і врятував дівчину. Цей юнак був святий великомученик Георгій. Таким чудовим явленням він припинив знищення юнаків і дівчат у межах Бейрута та навернув до Христа мешканців тієї країни, які до цього були язичниками.

Можна припустити, що з’явлення святого Георгія на коні для захисту жителів від змія, а також описане в житії чудесне пожвавлення єдиного вола в хлібороба послугувало приводом для вшанування святого Георгія покровителем скотарства й захисником від хижих звірів.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь великомученику Георгию Победоносцу, глас 4

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, страстоте́рпче Христо́в,/ ве́рою, и мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие,/ же́ртва же благоприя́тна Бо́гу прине́слся еси́,/ те́мже и вене́ц прия́л еси́ побе́ды,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Кондак великомученику Георгию Победоносцу, глас 4

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́,/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Молитва великомученику Георгию Победоносцу 

О, всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны ско́рою твое́ю по́мощию, и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие, и во всем изоби́лие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам тобо́ю от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния, да пода́ст Он стране́ на́шей и всему боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние и да укрепи́т непременя́емым ми́ром и благослове́нием. Изря́днее же да огради́т нас святы́х А́нгел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Услы́ши ны, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку всех Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием обря́щем ми́лость, со А́нгелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́дного Судии́ ста́ти, и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

П0двигомъ д0брымъ подвизaлсz є3си2, страстотeрпче хrт0въ вёрою, и3 мучи1телей њбличи1лъ є3си2 нечeстіе, жeртва же бlгопріsтна бGу принeслсz є3си2. тёмже и3 вэнeцъ пріsлъ є3си2 побёды, и3мlтвами, свsте, твои1ми, всBмъ подаeши прегрэшeній прощeніе.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Воздёланъ t бGа, показaлсz є3си2 благочeстіz дёлатель честнёйшій, добродётелей руко‰ти собрaвъ себЁ: сёzвъ бо въ слезaхъ, весeліемъ жнeши, страдaльчествовавъ же кр0вію, хrтA пріsлъ є3си2: и3мlтвами, свsте, твои 1ми, всBмъ подаeши прегрэшeній прощeніе.

Мл7тва:

Q, всехвaльный, ст7ы1й великомч7ниче и3 чудотв0рче геw1ргіе! При1зри на ны2 ск0рою твоeю п0мощію и3 ўмоли2 чlвэколю1бца бг7а, да не w3сyдитъ нaсъ, грёшныхъ, по беззак0ніємъ нaшымъ, но да сотвори1тъ съ нaми по вели1цэй своeй млcти. Не прeзри молeніz нaшегw, но и3спроси нaмъ ў хрcтA бг7а нaшегw ти1хое и3 бг7оуг0дное житіE, здрaвіе же душeвное и3 тэлeсное, земли2 плодор0діе и3 во всeмъ и3з8oби1ліе, и3 да не во ѕло2 w3брати1мъ бlг†z, дaруємаz нaмъ тоб0ю t всещeдрагw бг7а, но во слaву ст7aгw и4мени є3гw2 и3 въ прославлeніе крёпкагw твоегw2 заступлeніz, да подaстъ n1нъ странЁ нaшей и3 всемY бг7олюби1вому в0инству на супостaты w3долёніе и3 да ўкрэпи1тъ непремэнsемымъ ми1ромъ и3 бл7гословeніемъ. И#зрsднэе же да w3гради1тъ нaсъ ст7ы1хъ а4гг7лwвъ свои1хъ w3полчeніемъ, во є4же и3збaвитисz нaмъ по и3сх0дэ нaшемъ t житіS сегw2 t к0зней лукaвагw и3 тsжкихъ воздyшныхъ мытaрствъ є3гw2 и3 неwсуждє1ннымъ предстaти прcт0лу гдcа слaвы. Ўслы1ши ны2, страстотeрпче хрcт0въ геw1ргіе, и3 моли2 за ны2 непрестaннw тріmпостaснаго влdку всёхъ бг7а, да бlгодaтію є3гw2 и3 чlвэколю1біемъ, твоeю же п0мощію и3 заступлeніемъ w3брsщемъ млcть со а4гг7лы и3 ґрхaгг7лы и3 всёми ст7ы1ми w3деснyю правосyднагw судіи2 стaти и3 того2 вы1ну слaвити со nц7eмъ и3 ст7ы1мъ дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. Ґми1нь.

Ще в розробці

Знайшли помилку