...
Святий Владислав, король Сербський Bez miann y
Житія святих,  Вересень

Святий Владислав, король Сербський

Місяця вересня на 24-й день

Святий Владислав Сербський (молодший син короля Сербії Стефана) був відданий своїй батьківщині й православ’ю. У ньому рано проявився дух творення. З благословення святого Сави у 1218-1219 р.р. Владислав  побудував монастир у Милешево, присвячений Вознесінню Господньму. Владислав був вінчаний на царство у 1230 році Святителем Савою, творцем незалежної Сербської церкви. За 7 років царювання він прославився своєю добротою й милосердям до хворих, мандрівників та бідних. Після смерті святого Савви в Болгарії, король проявив неабияку мудрість, повернувши його нетлінне тіло на батьківщину. Урочисто внісши мощі святителя в храм міста Мілешеве, король промовив: «Як возлюбив ти мене та винагородив, Боже мій. Буде ім’я Твоє благословенне на віки вічні!». Святий Владислав Сербський помер в 1239 році і був похований у Мілешевському монастирі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропа́рь, глас 4:

И́же ко́рене честна́го о́трасль сла́вная, благове́рный кня́же Владисла́ве, в оте́честве твое́м до́бре ца́рствовал еси́, и Ца́рствие Небе́сное получи́вый, владе́еши сла́вою и че́стию вели́кою. Те́мже не забу́ди язы́ков слове́нских и правосла́вным лю́дем на сопроти́вныя спобо́рствуй.

Конда́к, глас 6:

Царю́ Небе́сному подража́я, Уте́шителю и Пода́телю жи́зни, бога́тства твоя́ убо́гим расточа́ше, и был еси́ прибе́жище вся́кому стра́ждущему, утеше́ние и заступле́ние оби́димому, кре́пость и огражде́ние стране́ твое́й, Владисла́ве богоблаже́нне.

Тропaрь, глaсъ д7:

И$же к0рене чcтнaгw џтрасль слaвнаz, бlговёрный кнsже владислaве, въ nтeчествэ твоeмъ д0брэ цaрствовалъ є3 си2, и3цrтвіе нбcное получи1вый, владёеши слaвою и3 чeстію вели1кою. тёмже не забyди kзhкwвъ словeнскихъ и3 правосл†внымъ лю1демъ на сопроти6вныz споб0рствуй.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

ЦRю2 нбcному подражaz, ўтёшителю и3 подaтелю жи1зни, бог†тства тво‰ ўбHгимъ расточaше, и3 бhлъ є3си2 прибёжище всsкому стрaждущему, ўтэшeніе и3 заступлeніе њби1димому, крёпость и3 њграждeніе странЁ твоeй, владислaве бGобlжeнне.

Ще в розробці

Знайшли помилку