...
Святитель Михаїл, перший митрополит Київський Mikhail metropolitan of Kiev by M. Dikarev Hermitage
Житія святих,  Вересень

Святитель Михаїл, перший митрополит Київський

Місяця вересня на 30-й день / червень на 15-й день

Нам майже нічого не відомо про його життя. У літописних джерелах подаються різні відомості про національність святителя, не встановлено точно його походження: болгарське або ж сирійське. Але не настільки важлива його національність: святитель Михаїл як просвітитель послужив викоріненню язичництва і насадженню благодатного християнського вчення на наших землях.

Святитель Михаїл проповідував без тлумача-перекладача, при цьому не сприйняв в себе язичницький дух Русі, а утвердив замість язичництва Євангеліє. Він зміг стати для русичів справжнім добрим пастирем, який прибув на ці землі за часів Хрещення Русі і тут поширював слово істини в перші роки після цієї доленосної події 988 року.

Згідно з Никонівським літописом, святитель Михаїл «був чоловік, премудрий розумом, такий, що вчить, і святого життя», і не інакше як Промислом Божим можна назвати рішення святого патріарха Константинопольського Миколая Хрисоверга про призначення цього великого святителя на Київську кафедру. Святитель Михаїл немов прихований від загального погляду в світлі величі святого рівноапостольного князя Володимира, але швидше за все, він хрестив наш народ, коли князь «Красне Сонечко» радів за свій новопросвічений Святим Хрещенням народ.

Не тільки в Києві довелося потрудитися святителю Михаїлу, його проповідь чули багато міст і селищ Святої Русі, його приймали Ростов і Новгород, які згодом стали іменуватися Великим Новгородом і Ростовом Великим. Завдяки його працям, молитві і особистому прикладу, люди, які тільки почули про Христа, могли повною мірою відчути ту повноту благодаті, яку ця звістка за собою несла. Будучи главою новоствореної Київської Митрополії, святитель Михаїл зробив все для того, щоб люди побачили світло істини, щоб вони не тільки зустрілися з Живим Богом, але назавжди залишилися християнами, не тільки по букві, а й по духу.

Все життя святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі — це один великий подвиг. Це подвиг служіння ближнім, це подвиг безперервної молитви, це подвиг послуху священноначаллю, яке визначило йому таке місце служіння. Він їхав на Русь і не знав, що його чекає. Так, не скрізь приймав язичницький народ проповідь про Христа. Але те насіння, ті зерна правди і любові, які посіяв в серці нашого народу святитель Михаїл, виросли і дали рясні плоди, якими всі ми зараз маємо можливість користуватися, бачити, доторкатися до них. Величезна кількість храмів, священнослужителів і прихожан, — ось той плід, який зараз споглядає святитель Михаїл, перебуваючи у Престолу Творця і молячись про кожного з нас.

Незважаючи на те, що про першого митрополита всієї Русі відомо дуже мало, і що він зовсім недовгий термін правив на Київських пагорбах, пам’ять про нього завжди жила і буде жити в серці нашого православного народу. Щорічно в цей день в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі звершується урочисте богослужіння. Під час служби насельники монастиря, як і багато століть назад, моляться за мир усього світу, просять здоров’я душевного і тілесного для кожного, хто приходить в Лавру, моляться за прощення своїх прогрішень і гріхів тих, хто в дійсності сповнений бажання виправити своє життя і стати на шлях спасіння. Особливі молитви в цей день підносяться за Священноархімандрита Святої Печерської обителі, 122-го Митрополита Київського і всієї Русі Онуфрія. Блаженніший Владика, в наслідування подвигу першого святителя всієї Русі і всіх тих угодників, які подвизалися в нашій Церкві, звершує зараз тут своє первосвятительське служіння.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому

Тропарь святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому, глас 4

Днесь проро́чествие во апо́столех Первозва́ннаго испо́лнися:/ се бо на сих гора́х возсия́ благода́ть и ве́ра умно́жися./ И и́же неве́рием обветша́вшии/ Боже́ственною купе́лию отроди́шася/ и бы́ша лю́дие обновле́ния,/ ца́рское свяще́ние, язы́к свят, Христо́во ста́до,/ ему́же ты пе́рвый па́стырь яви́лся еси́,/ я́ко пе́рвее Креще́нием послужи́вый./ И ны́не, предстоя́ Влады́це Христу́ Бо́гу,/ моли́ всем сыно́м ру́сским спасти́ся:// и́маши бо дерзнове́ние я́ко иера́рх Бо́жий и священнослужи́тель.

Кондак святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому, глас 2

Моисе́й вторы́й Руси́ яви́лся еси́, о́тче,/ пренесы́й мы́сленный виногра́д от египе́тскаго идолослуже́ния/ в зе́млю проро́чествием предуви́дену./ Бу́дет, рече́, утвержде́ние ве́ры на земли́,/ и на ве́рсех гор Ки́евских превознесе́тся па́че Лива́на/ плод пита́ющ ми́ра всего́./ От него́же вкуси́вше,// ублажа́ем тя, Михаи́ле, Бо́жий иера́рше.

Молитва святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому

Святы́й вели́кий и пресла́вный архипа́стырю и о́тче наш Михаи́ле, страны́ Ру́сския первопресто́льниче и просвети́телю, всех же племе́н христиа́нских благонаде́жный пред Бо́гом хода́таю, тебе́ припа́дающе мо́лимся: помози́ нам бы́ти твоея́ к Бо́гу любве́ подража́телем, е́ю же в земне́м животе́ твое́м преиспо́лнен был еси́. Просвети́ умы́ и сердца́ на́ша све́том Боже́ственнаго уче́ния. Научи́ нас тебе́ после́довати ве́рно и за́поведи Госпо́дни усе́рдно твори́ти, да яви́мся ча́да твоя́ не и́менем то́кмо, но и всем житие́м, та́ко позна́емся. Мо́лися, равноапо́стольно иера́рше, о Це́ркви Ру́сской, о гра́де твое́м и оби́тели, в ней же нетле́нно мо́щи твоя́ святы́я почива́ют, и о всем Оте́честве на́шем, при́зри ми́лостивно на вся ве́рныя твоя́ чти́тели, по́мощи твоея́ и́щущия: бу́ди всем в боле́знех цели́тель, в ско́рбех и печа́лех уте́шитель, в беда́х и ну́ждах помо́щник, в час же сме́ртный засту́пник и покрови́тель, да твое́ю по́мощию сподо́бимся и мы гре́шнии спасе́ние получи́ти и Ца́рствие Христо́во насле́довати. Ей, святи́телю Христо́в, а́ще восхо́щеши мо́жеши помощи́ нам, да на по́мощь твою́ упова́юще, просла́вим Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь прор0чествіе во ґпcлэхъ первозвaннагw и3сп0лнисz: сe бо на си1хъ горaхъ возсіS бlгодaть, и3 вёра ўмн0жисz: и3 и5же невёріемъ њбветшaвшіи, бжcтвенною купёлію tроди1шасz, и3 бhша лю1діе њбновлeніz, цaрское сщ7eніе, kзhкъ с™ъ, хrт0во стaдо, є3мyже ты2 пeрвый пaстырь kви1лсz є3си2, ћже пeрвэе кRщeніемъ послужи1вый. и3 нhнэ предстоS вLцэ хrтY бGу, моли2 всBмъ сынHмъ рyсскимъ сп7сти1сz: и4маши бо дерзновeніе, ћкw їерaрхъ б9ій и3 сщ7еннослужи1тель.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Мwmсeй вторhй руси2 kви1лсz є3си2 џтче, пренесhй мhсленный віногрaдъ t є3гЂпетскагw їдwлослужeніz, въ зeмлю прbр0чествіемъ пред8уви1дэну, њ нeйже подобоoбрaзнw рещи2: бyдетъ ўтверждeніе вёры на земли2, и3 на версёхъ г0ръ кjевскихъ превознесeтсz пaче лівaна пл0дъ питaющъ мjра всегw2: t негHже вкуси1вше, ўбlжaемъ тS міхаи1ле бж7ій с™и1телю.

Ще в розробці

Знайшли помилку