Житія святих,  Вересень

Святитель Інокентій, митрополит Московський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця березня на 31-й день / вересня на 23-й день – прославлення

Святитель Інокентій (у миру Іван Овсійович Попов-Веніамінов) народився 26 серпня 1797 р. в селі Ангінське Іркутської єпархії в сім’ї паламаря. Маленький Іоанн рано навчився грамоти і з 7 років став читати в храмі Апостол. У 1806 р. він почав навчання в Іркутській семінарії, де за великі успіхи і отримав своє друге прізвище на честь покійного іркутського архієпископа Веніаміна. У 1817 р. майбутній святий був висвячений у диякони, а через чотири роки  – у сан священника при Благовіщенській церкві Іркутська.

З 1823 р. і протягом наступних 45 років святитель Інокентій виконував своє місіонерське служіння, просвіщаючи народи Якутії, Хабаровського краю, Камчатки, Алеутських островів і Північної Америки. Свій апостольський подвиг святий здійснював у важких умовах, неодноразово наражаючи своє життя на небезпеку. Святитель Інокентій хрестив людей, будував храми і засновував при них школи, де викладав основи християнства. Святий праведник був прекрасним проповідником.

У своїх незліченних поїздках святитель Інокентій детально вивчав народи, які просвіщав: їхню мову, побут, традиції та звичаї. Згодом його праці з мовознавства, географії та етнографії були високо оцінені по всьому світу. Святий склав алфавіт і граматику алеутської мови та переклав нею Катехізис, Євангеліє і багато молитов. Одне з відомих його творінь “Вказівка шляху в Царство Небесне” (1833) було перекладено мовами малих народів Сибіру і витримало понад 40 видань.

29 листопада 1840 р. отець Іоанн прийняв постриг у чернецтво і сан архімандрита, отримавши нове ім’я на честь святителя Інокентія Іркутського. Менш ніж за місяць святитель був висвячений у сан єпископа Камчатського, Курильського і Алеутського. 21 квітня 1850 р. єпископа Інокентія було зведено в сан архієпископа, а 5 січня 1868 р. – у сан митрополита Московського. Завдяки митрополиту Інокентію було організовано Місіонерське товариство. У 1870 р. було розгорнуто Японську Православну Духовну Місію, яку очолив архімандрит Миколай Касаткін (згодом святитель Миколай Японський). Зусиллями владики в Московській духовній академії було побудовано церкву Покрови Пресвятої Богородиці.

Митрополит Інокентій спочив у Велику суботу 31 березня 1879 р. і був похований у Свято-Духівському храмі Троїце-Сергієвої лаври. 6 жовтня 1977 р. святитель Інокентій був прославлений у лику святих. Його пам’ять звершується двічі на рік: у день блаженної кончини і в день прославлення.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Иннокентию, митрополиту Московскому, глас 1

Во вся страны́ полу́нощныя изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшия сло́во твое́,/ и́хже боголе́пно научи́л еси́,/ неве́дущия Христа́ све́том Ева́нгелия просвети́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ Це́ркви похвало́, святи́телю о́тче наш Инноке́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Иннокентию, митрополиту Московскому, глас 4

И́стинный и нело́жный учи́тель был еси́:/ запове́данная бо Го́сподем сам сотвори́в,/ и́мже учи́л еси́ и наказа́л еси́ ко благоче́стию приходя́щая ча́да,/ неве́рныя вразумля́л еси́ позна́ти ве́ру и́стинную,/ просвеща́я их святы́м Креще́нием./ Сего́ ра́ди со апо́столы ра́дуешися,// прие́мля по́честь благове́стника Христо́ва.

Молитва святителю Иннокентию, митрополиту Московскому

О, па́стырю до́брый и учи́телю прему́дрый, о́бразе благонра́вия всем, благоче́стно жи́ти хотя́щим, святи́телю о́тче наш Инноке́нтие! К тебе́, я́ко ча́да ко отцу́, прибега́ем и мо́лимся, помина́я твою́ любо́вь к лю́дем: бу́ди щит несокруши́м Святе́й Це́ркви Правосла́вней и оте́честву на́шему, архиере́и благоле́пием святи́тельства и прему́дростию украси́, па́стырем в служе́нии ре́вность да́руй, мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния в послуша́нии утверди́, правосла́вным христиа́ном ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́. Те́плый наш моли́твенниче, Це́ркви свети́льниче, просвети́телю Сиби́ри и Аме́рики, осени́ го́рним благослове́нием нас, в ско́рбех су́щих, и пода́ждь утеше́ние и избавле́ние от боле́зней душе́вных и теле́сных; испроси́ нам свы́ше дух кро́тости, целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́, да про́чее вре́мя жития́ на́шего в ве́ре и покая́нии поживе́м и в жи́зни ве́чней благода́рне восхва́лим просла́вльшаго тя Го́спода – Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ №:

Во вс‰ страны6 полyнwщныz и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшыz сл0во твоE, и5хже бGолёпнw научи1лъ є3си2, невёдущыz хrтA свётомъ є3ђліа просвэти1лъ є3си2, человёчєскіz nбы6чаи ўкраси1лъ є3си2, рyсскаz похвало2, с™и1телю џтче нaшъ їннокeнтіе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ G:

Пeрвый ўчи1тель прeжде тє1мнымъ kзhчєскимъ племенaмъ, пeрвый возвэсти1телъ и5мъ пути2 сп7си1тельнагw, ґпcтольски потруди1выйсz въ просвэщeніи сиби1ри и3 ґмeрики, с™и1телю џтче нaшъ їннокeнтіе, вLку всёхъ моли2 ми1ръ вселeннэй даровaти и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ д7:

И$стинный и3 нел0жный ўчи1тель бhлъ є3си2: заповBданнаz бо гDемъ сaмъ сотвори1въ, и4мже ўчи1лъ є3си2 и3 наказaлъ є3си2 ко бlгочeстію приход‰щаz ч†да, невBрныz вразумлsлъ є3си2 познaти вёру и4стинную, просвэщaz и5хъ с™hмъ крещeніемъ. сегw2 рaди со ґпcтолы рaдуешисz, пріeмлz п0честь бlговёстника хrт0ва.

Ще в розробці

Знайшли помилку