Житія святих,  Серпень

Священномученик Євтихій, учень ап. Іоанна Богослова, єпископ

Місяця серпня на 24-й день

Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова і Павла; жив у I – на початку II ст., походив із міста Севастії Палестинської. Хоча святий Євтихій і не зарахований до лику 70 апостолів, але отримав найменування апостола за свої труди разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом. Почувши проповідь про Христа Спасителя, святий Євтихій спочатку став учнем апостола Іоанна Богослова, а потім, зустрівшись з апостолом Павлом, проповідував разом із ним у різних країнах. Святому Євтихію довелося зазнати багато мук: його мучили голодом, стругали тіло залізом, кидали у вогонь і на поживу звірам. Одного разу на святого був випущений лев, який привів усіх у жах тим, що віддав хвалу Творцеві, заговоривши людським голосом. Свій подвиг священномученик Євтихій закінчив у рідному місті, де був усічений мечем на початку II століття.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Евтихию, ученику апостола Иоанна Богослова, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ния обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Евти́хе,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Евтихию, ученику апостола Иоанна Богослова, глас 3

Апо́столов сопресто́льник/ и святи́телей красота́ бы́в, Евти́хие,/ му́ченически просла́вился еси́,/ просия́л еси́, я́ко со́лнце, все́х просвеща́я,/ и разори́л еси́ безбо́жия но́щь глубо́кую,/ сего́ ра́ди тя́ почита́ем,// я́ко Боже́ственнаго вои́стинну священнотаи́нника Христо́ва.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґп0столwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енномч7ниче є3vтЂхе, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ г7.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Ґпcлwвъ сопрест0льникъ, и3 с™и1телей красотA бhвъ, є3vтЂхе, мч7нически прослaвилсz є3си2, просіsлъ є3си2 ћкw с0лнце, всёхъ просвэщaz, и3 разори1лъ є3си2 безб0жіz н0щь глуб0кую: сегw2 рaди тS почитaемъ, ћкw бжcтвеннаго вои1стинну сщ7еннотаи1нника хrт0ва.

Ще в розробці

Знайшли помилку