Пророк Захарія і праведна Єлисавета, батьки Іоанна Предтечі 63ee3b2276462516014275
Житія святих,  Вересень

Пророк Захарія і праведна Єлисавета, батьки Іоанна Предтечі

Місяця вересня на 5-й день

Святий пророк Захарія і свята праведна Єлисавета були батьками святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Вони походили з роду Ааронового: святий Захарія, син Варахії, був священиком у Єрусалимському храмі, а свята Єлисавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Праведне подружжя, “чинячи за всіма заповідями Господніми бездоганно” (Лк. 1:5-25), страждало від безпліддя, що вважалося в старозавітні часи великим покаранням Божим. Одного разу під час служіння в храмі святий Захарія отримав звістку від Ангела, що його стара дружина народить йому сина, який “буде великий перед Господом” (Лк. 1:15) і “пред’явиться перед Ним у дусі та силі Іллі” (Лк. 1:17). Захарія засумнівався в можливості виконання цього передбачення і був за маловір’я покараний німотою. Коли у праведної Єлисавети народився син, вона за навіюванням Святого Духа оголосила, що назве немовля Іоанном, хоча раніше в їхньому роду таке ім’я нікому не давали. Запитали праведного Захарію, і він також написав на дощечці ім’я Іоанн. Негайно до нього повернувся дар мови, і він, сповнившись Святого Духа, став пророкувати про свого сина як Предтечу Господа.

Коли нечестивий цар Ірод почув від волхвів про народженого Месію, він вирішив побити у Вифлеємі та його околицях усіх немовлят віком до 2-х років, сподіваючись, що серед них буде і народжений Месія. Ірод добре знав про незвичайне народження пророка Іоанна і хотів убити його, побоюючись, що він і є Цар Іудейський. Але праведна Єлисавета сховалася разом із немовлям у горах. Вбивці всюди шукали Іоанна. Праведна Єлисавета, побачивши переслідувачів, зі сльозами почала благати Бога про порятунок, і гора, що негайно розступилася, вкрила її разом із немовлям від погоні. У ці тяжкі дні святий Захарія виконував свою череду служіння в Єрусалимському храмі. Воїни, послані Іродом, марно намагалися дізнатися у нього, де перебуває його син. Тоді за велінням Ірода вони вбили святого пророка, заколовши його між жертовником і вівтарем (Мф. 23:35). Праведна Єлисавета померла через 40 днів після свого чоловіка, а святий Іоанн, якого береже Господь, перебував у пустелі до дня свого явлення ізраїльському народу.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи, глас 2

Пра́ведных твои́х Заха́рии и Елисаве́ты,/ Го́споди, па́мять пра́зднующе,/ те́ми мо́лим Тя:// спаси́ ду́ши на́ша.

Тропарь пророку Захарии, отцу Иоанна Предтечи, глас 4

Свяще́нства оде́ждею обложе́н, прему́дре,/ по зако́ну Бо́жию всесожже́ния прия́тна священноле́пно приноси́л еси́, Заха́рие,/ и бы́л еси́ свети́льник и зри́тель та́йных,/ зна́мения в тебе́ благода́ти нося́ я́вственно, всему́дре,/ и, мече́м убие́н бы́в в хра́ме Бо́жии,/ Христо́в проро́че, с Предте́чею моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак пророку Захарии, отцу Иоанна Предтечи, глас 3

Проро́к дне́сь и свяще́нник Вы́шняго,/ Заха́рия предложи́, Предте́чев роди́тель,/ трапе́зу своея́ па́мяти,/ ве́рныя пита́я, питие́ бо пра́вды все́м раствори́в,/ сего́ ра́ди скончава́ется,// я́ко боже́ственный таи́нник Бо́жия благода́ти.

Кондак праведной Елисавете, матери Иоанна Предтечи, глас 4

Яко луна́ полна́,/ свет пра́вды от мы́сленнаго Со́лнца, Месси́и, прия́ла еси́/ и во всех за́поведех Госпо́дних с Заха́рией ходи́ла еси́,/ боговозлю́бленная Елисове́то./ Досто́йными у́бо тя пе́сньми ублажа́юще,/ всеще́драго Све́та, просвеща́ющаго всех,// Го́спода велича́ем.

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на небеси́ от а́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хвали́мый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся́ во все́х, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, на́м о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дший, гото́ви, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и на́м напа́ствуемым помога́ти. Си́х святы́х все́х и свята́го проро́ка Заха́рию и пра́ведную Елисаве́ту воспомина́я и и́х богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в ни́х де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя́, Свя́те святы́х, да́ждь ми́ гре́шному после́довати и́х уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и и́х моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Сщ7eнства nдeждею њбложeнъ, премyдре, по зак0ну б9ію всесожжє1ніz прі‰тна сщ7еннолёпнw приноси1лъ є3си2, захaріе, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ и3 зри1тель тaйныхъ, знaмєніz въ тебЁ бlгодaти носS ћвственнw всемyдре, и3 мечeмъ ўбіeнъ бhвъ въ хрaмэ б9іи, хrт0въ прbр0че, съ п®тeчею моли2, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Прbр0къ днeсь и3 сщ7eнникъ вhшнzгw, захaріа предложи2, п®тeчевъ роди1тель, трапeзу своеS пaмzти, вBрныz питaz, питіe бо прaвды всBмъ раствори1въ, сегw2 рaди скончавaетсz, ћкw бжcтвенный таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Ще в розробці

Знайшли помилку