...
Житія святих,  Квітень

Преподобний Руф, затворник Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

У Неділю другу Великого посту — Собор усіх преподобних Києво-Печерських (перехідне) / місяця квітня на 8-й день / серпня на 28-й день — Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Руф, затворник Печерський, подвизався в Києво-Печерському монастирі в ХIV столітті. Він вирізнявся послухом і прославляється як зразок посників і працелюбів. Похований у Дальніх печерах. Вдруге пам’ять його святкується 28 серпня разом з Собором преподобних Дальніх печер.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Руфу, затворнику Печерскому, глас 8

Послуша́ние свято́е, нарица́ющееся живо́т,/ преподо́бне о́тче Ру́фе, прие́м,/ живо́т ве́чный о́ным пости́гл еси́,// иде́же живя́, не забу́ди и нас, хва́лящих тя.

Кондак преподобному Руфу, затворнику Печерскому, глас 6

Честна́ смерть твоя́, преподо́бне Ру́фе, пред Го́сподем,/ че́стне бо и преподо́бне жизнь твою́ в послуша́нии свято́м препроводи́л еси́./ Тем тя у́бо почита́ем,// я́ко послу́шником о́браз и наста́вник.

Тропaрь, глaсъ и7:

Послушaніе с™0е, нарицaющеесz жив0тъ, прпdбнw, n1тче рyfе, пріeмъ, жив0тъ вёчный n1нымъ пости1глъ є3си2, и3дёже живS, не забyди и3 нaсъ, хвaлzщихъ тS.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

ЧестнA смeрть твоS, прпdбне рyfе, пред8 гDемъ, чeстне бо и3 прпdбне жи1знь твою2 въ послушaніи с™0мъ препроводи1лъ є3си2. тёмъ тS u5бо почитaемъ, ћкw послyшникwмъ n1бразъ и3 настaвникъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку