Преподобний Павло Латрійський p1bv2q25411pv8n9t1r80fih10dd3
Грудень,  Житія святих

Преподобний Павло Латрійський

Місяця грудня на 15-й день

Преподобний Павло Латрійський був уродженцем міста Елен у Пергамі. Рано втративши отця, він виховувався в обителі святого Стефана у Фригії, а після смерті матері повністю присвятив себе чернечим подвигам у монастирі на горі Латр, поблизу Мілета. Бажаючи досягти ще вищої досконалості, він зачинився в печері. Своїми подвигами він набув дар прозріння і чудотворення. Імператор Костянтин Багрянородний (912–959) часто писав преподобному, просячи його молитов та порад. Двічі преподобний Павло віддалявся на острів Самос, де заснував Лавру і відновив три монастирі, розорені агарянами. Передбачивши свою кончину, старець перестав до Бога в 955 році.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Павлу Латрийскому, глас 4

Я́ко Безпло́тных единовсе́льника/ и всем преподо́бным соо́бщника,/ всесла́вне Па́вле, пое́м тя и мо́лим тя:/ моли́ся всегда́ о нас,// я́ко да обря́щем ми́лость.

Кондак преподобному Павлу Латрийскому, глас 8

От ю́ности, му́дре, я́же па́че смы́сла вожделе́л еси́ му́жески,/ мирски́й мяте́ж оста́вил еси́/ и был еси́ Боже́ственнаго ра́ди жи́тельства Тро́ицы жили́ще/ и просвети́л еси́ ве́рою приступа́ющия тебе́.// Тем зове́м: ра́дуйся, Па́вле пребога́те.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ д7:

Ћкw безпл0тныхъ є3диновсeльника, и3 всBмъ прпdбнымъ соo1бщника, всеслaвне пavле, поeмъ тS, и3м0лимъ тS: моли1сz всегдA њ нaсъ, ћкw да њбрsщемъ млcть.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

T ю4ности, мyдре, ±же пaче смhсла вожделёлъ є3си2 мyжески, мірскjй мzтeжъ њстaвилъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 бжcтвеннагw рaди жи1тельства трbцы жили1ще и3 просвэти1лъ є3си2 вёрою приступaющыz тебЁ. тёмъ зовeмъ: рaдуйсz, пavле пребогaте.

Ще в розробці

Знайшли помилку