Преподобний Паїсій, Печерський, в Дальніх печерах p1aolq119mj491hone313eljpg3
Житія святих,  Липень

Преподобний Паїсій, Печерський, в Дальніх печерах

Місяця липня на 19-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Паїсій Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря. Із загального канону Києво-Печерським преподобним, що спочивають у Дальніх печерах, відомо, що він був пов’язаний однодумністю і братньою любов’ю з преподобним Меркурієм (відомості про нього 24 листопада). Обидва святих були нерозлучні, жили в одній келії, а після смерті були покладені в одну труну. Нині їхні мощі спочивають в окремих раках.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Паисию Печерскому, в Дальних пещерах, глас 4

Вели́каго во отце́х подража́я Паи́сия,/ я́коже он в пусты́ню, та́ко и ты в пеще́ру всели́лся еси́,/ иде́же труды́ прилага́я, блаже́нне, ко трудо́м,/ и псало́мскому пе́нию вы́ну прилежа́л еси́,// моли́ о нас, пою́щих тя.

Кондак преподобному Паисию Печерскому, в Дальних пещерах, глас 5

Все́ю душе́ю и помышле́нием, Паи́сие, Христа́ возлюби́в,/ Тому́ вседу́шне вся дни живота́ твоего́ служи́л еси́, Богому́дре,/ тем по кончи́не твое́й// насле́дил еси́ ра́дость и ве́чное наслажде́ние.

Тропaрь, глaсъ д7:

Вели1кагw во nтцёхъ подражaz паjсіа, ћкwже џнъ въ пустhню, тaкw и3 ты2 въ пещeру всели1лсz є3си2, и3дёже труды2 прилагaz, бlжeнне, ко трудHмъ, и3 pал0мскому пёнію вhну прилэжaлъ є3си2, моли2 њ нaсъ, пою1щихъ тS.

Кондaкъ, глaсъ є7:

Всeю душeю и3 помышлeніемъ, паjсіе, хrтA возлюби1въ, томY вседyшнэ вс‰ дни6 животA твоегw2 служи1лъ є3си2, бGомyдре, тёмъ по кончи1нэ твоeй наслёдилъ є3си2 рaдость и3 вёчное наслаждeніе.

Ще в розробці