Преподобний Мардарій, затворник Печерський, в Дальніх печерах p1b3u8or1n3k7477hf1kr1f863
Житія святих,  Грудень

Преподобний Мардарій, затворник Печерський, в Дальніх печерах

Місяця грудня на 13-й день

Преподобний Мардарій, затворник Печерський, трудився в Далеких печерах у XIII столітті. За рукописними святцями, у тропарі та кондаку він називається «необтяжливим», а за написом у мощів – «безкелейним». Ім’я його згадується у 7-й пісні Служби Собору отців Далеких печер (28 серпня) разом із преподобним Аммоном (пам’ять 4 жовтня), де він називається «обачником злиднів». Похований у Далеких печерах. Пам’ять його відбувається також 28 серпня та у 2-й Тиждень Великого посту.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Мардарию, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 4

Бы́вый, блаже́нне Марда́рие,/ нестяжа́тель Христа́ ра́ди,/ и Того́ за мно́гая твоя́ благодея́ния/ в се́рдце твое́ всели́вый,// моли́ся о нас, пою́щих тя.

Кондак преподобному Мардарию, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Вы́шних ища́, ни́жних не стяжа́л еси́,/ и колесни́цу о́гненну к Небеси́, нестяжа́ние, себе́ поста́вль,/ со а́нгелы жи́ти сподо́бился еси́,/ Марда́рие сла́вне,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́// непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Бhвый, бlжeнне мардaріе, нестzжaтель хrтA рaди, и3 того2 за мнHгаz тво‰ бlгодэ‰ніz въ сeрдце твоE всели1вый, моли1сz њ нaсъ, пою1щихъ тS.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Вhшнихъ и3щA, ни1жнихъ не стzжaлъ є3си2, и3 колесни1цу џгненну къ нб7си2 нестzжaніе себЁ постaвль, со ѓгGлы жи1ти спод0билсz є3си2, мардaріе слaвне, съ ни1миже хrта бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку