Березень,  Житія святих

Преподобний Iпатій цілитель, Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

Місяця березня на 31-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають / у другу Неділю Великого посту – Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських (перехідне)

Про життя преподобного Іпатія збереглося небагато відомостей.

Преподобний отець Іпатій цілитель безперестанно весь день працював на послухові монастирському, всю ж ніч стояв на молитві, вельми рідко даючи собі заснути. Вкушав він один хліб і воду в малій кількості, і позаяк служив святим отцям в їх хворобах, то і сам сподобився зцілювати хвороби через покладання рук на хворих. І тепер, хто припадає з вірою у своїх хворобах до його мощей, отримує зцілення.

Вперше згаданий на карті Дальніх печер 1703 р.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Ипатию целебнику, Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Безнача́льнаго о́наго и ти́хаго ме́ста,/ иде́же несть печа́ли, ни воздыха́ния,/ дости́гнути, преподо́бне, жела́я,/ не дал еси́ себе́ зде поко́я нима́ло,/ но при́сно день и нощь в де́лех вся́ких/ и жесто́ком жити́и трудолю́бно подвиза́яся, пребыва́еши,/ тем жела́емого получи́л уже́, Ипа́тие,// моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак преподобному Ипатию целебнику, Печерскому, в Дальних пещерах, глас 3

Труды́ ко трудо́м вы́ну ра́ди Го́спода прилага́я,/ никогда́же обре́лся еси́ пра́зден, Ипа́тие./ Те́мже и в ле́поту трудолюби́в нарече́ся,// зва́ние прие́мь от дел.

Тропaрь, глaсъ №:

Безначaльнагw o4нагw и3 ти1хагw мёста, и3дёже нёсть печaли и3 воздыхaніz, дости1гнути, прпdбне, желaz, не дaлъ є3си2 себЁ здЁ пок0z ни мaло, но при1снw дeнь и3 н0щь въ дёлэхъ всsкихъ и3 жест0комъ житіи2 трудолю1бнw подвизazсz пребывaлъ є3си2, тёмъ желaемаго получи1въ ўжE, v3пaтіе, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ G:

Труды2 ко трудHмъ вhну рaди гDа прилагaz, никогдaже њбрёлсz є3си2 прaзденъ, v3пaтіе, тёмже и3 въ лёпоту трудолюби1въ наречeсz, звaніе пріeмъ t дёлъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку