Преподобний Ігнатій, архімандрит Печерський, в Дальніх печерах p1dq1ki7lk19uofri7h8eg31k123
Житія святих,  Грудень

Преподобний Ігнатій, архімандрит Печерський, в Дальніх печерах

Місяця грудня на 20-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Ігнатій від юності дотримувався чистоти і непорочності. Прийнявши на себе іночеський чин, святий своїм життям, покірливістю і любов’ю до всіх звернув на себе погляди всіх. Браття по монашеству так любила і шанувала його, що одноголосно обрала його настоятелем, керівником і пастирем чернецтва в Печерській обителі. Але святий Ігнатій, маючи вищий сан за других, не зменшував подвиги чернечі. Навпаки, він перевершував братію і чеснотами – постом, молитвою і смиренням.

Його старанні молитви і священнослужіння чудотворно діяли на інших. Болящі зцілювалися його молитвою і навіть одним споживанням просфори, на якій він священнодіяв. Велика сила доброчесного святого життя! Велика сила побожних священнодійств і віри, з якою приймаються святі просфори! Досягши старості, преподобний Ігнатій відійшов до Господа.

Мощі подвижника вперше відзначені на карті Дальніх печер 1703 року підписом «архімандрит Ігнатій». «Служба» святим Дальніх печер в друкованому збірнику 1763 року взиває: «Ігнатіє, пастирюіночествующіх і цілителю болящих!» Окремо пам’ять подвижника відзначається 20 грудня (2 січня), в день святого священномученика Ігнатія Антіохійського.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому, глас 4

Чи́стаго ра́ди и непоро́чнаго твоего́ жития́,/ Богоно́се о́тче Игна́тие,/ прие́мый от Го́спода чудотво́рныя да́ры исцеля́ти немощны́я,/ исцели́, мо́лим тя, и не́мощи на́ша,// моля́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.

Кондак преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому, глас 1

Проходя́, всеблаже́нне, доброде́тельми от си́лы в си́лу,/ и всех, с тобо́ю су́щих, о́ными превозвыша́я,/ всем служи́л еси́, Игна́тие, и угожда́л,/ тем избра́н был еси́ всем, в дому́ Бо́жия Ма́тере су́щим, в старе́йшину и вождя́,/ в чесо́м; па́че Го́сподеви благоуго́ждь и ста́до Его́ до́бре упа́сши,// моли́ся о нас, ча́дех твои́х.

Тропaрь, глaсъ д7:

Чи1стагw рaди и3 непор0чнагw твоегw2 житіS, бGон0се џтче їгнaтіе, пріeмый t гDа чудотвHрныz дaры и3сцэлsти немwщны6z, и3сцэли2, м0лимъ тS, и3 нeмwщи нaшz, молS њ нaсъ є3ди1наго чlвэколю1бца.

Кондaкъ, глaсъ №:

ВосходS, всебlжeнне, добродётельми t си1лы въ си1лу, и3 всёхъ съ тоб0ю сyщихъ џными превозвышaz, всBмъ служи1лъ є3си2, їгнaтіе, и3 ўгождaлъ, тёмъ и3збрaнъ бhлъ є3си2 всёмъ, въ домY б9іz м™ре сyщымъ, въ старёйшину и3 вождS, въ чес0мъ пaче гDеви бlгоуг0ждь, и3 стaдо є3го2 д0брэ ўпaсши, моли1сz њ нaсъ, чaдэхъ твои1хъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку