Преподобний Андрій Рубльов p1ann24ahq1oj118qtmpvo271e5v3
Житія святих,  Липень

Преподобний Андрій Рубльов

Місяця липня на 4-й день

Св. Андрій народився близько 1360 р. Походив з освічених кіл, вирізнявся незвичайною мудрістю, про що свідчить його творчість. Живописної майстерності навчався у Візантії та Болгарії. Св. Андрій деякий час працював разом із Феофаном Греком і, можливо, був його учнем. Усе життя преподобного пов’язане з двома монастирями: Троїце-Сергієвою Лаврою і Спасо-Андрониковим московським монастирем. Чернечий постриг святий прийняв у Спасо-Андроніковій обителі. Живучи у високодуховному середовищі, в атмосфері святості, чернець Андрій повчався як історичними прикладами святості, так і живим зразком подвижників, які його оточували. Близько 20 років, до самої смерті, він разом зі своїм сопостником Данилом Чорним вів життя іконописця-подвижника.

Уже після смерті прп. Андрія Данило, який не розлучався з ним у серці своєму і після його відходу, помираючи, отримав одкровення про прославлення свого духовного брата в Царстві Небесному.

Пензлю святого Андрія Рубльова належить знаменитий чудотворний образ Пресвятої Трійці, який дотепер є неперевершеним зразком в іконописанні. Святий Андрій розписував Благовіщенський собор у Московському Кремлі, іконостас і сам Успенський собор у м. Володимирі (1408 р.). Прп. Андрій Рубльов написав Володимирську ікону Богоматері для Успенського собору в м. Володимирі; написав іконостас і розписав стіни Успенського собору в Звенигороді (кінець XIV – початок XV ст.); деісусний чин в іконостасі собору Різдва Пресвятої Богородиці Сава-Сторожевського монастиря; розписав стіни і виконав іконостас Троїцького собору Троїце-Сергієвої Лаври та ін.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Андрею Рублеву, иконописцу, глас 3

Боже́ственнаго све́та луча́ми облиста́емый,/ преподо́бне Андре́е,/ Христа́ позна́л еси́ Бо́жию Прему́дрость и Си́лу,/ и ико́ною Святы́я Тро́ицы всему́ ми́ру пропове́дал еси́/ Еди́нство во Святе́й Тро́ице./ Мы же со удивле́нием и ра́достию вопие́м ти:/ име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице// моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Андрею Рублеву, иконописцу, глас 8

От ю́ности к Боже́ственней красоте́ устремля́яся,/ чу́дный иконопи́сец в земли́ Росси́йстей был еси́,/ и, богоно́сным твои́м учи́телем поревнова́в,/ сия́нием доброде́телей украси́лся еси́, преподо́бне Андре́е,// те́мже и яви́ся Це́ркве на́шея похвала́ и ра́дование.

Молитва преподобному Андрею Рублеву, иконописцу

О, преди́вный иконопи́сче преподо́бне о́тче Андре́е! Услы́ши моле́ния на́с, гре́шных, с ве́рою, наде́ждою и любо́вию взыва́ющих тебе́, и бу́ди предста́телем на́шим пред Свято́ю Тро́ицею. Твори́вый благода́тно в хра́мех Бо́жиих, помози́ и на́м созида́ти хра́мы во сла́ву Бо́жию. Пости́гнув та́йны красоты́ и́стинныя, озари́ на́с позна́нием красоты́ богослуже́ния нетле́нныя. Исцеля́яй ду́ши взира́нием на ико́ны твоя́, да́руй на́м и моще́й твои́х цельбу́. Послужи́вый едине́нию ве́рных, исхода́тай и на́м еди́ным се́рдцем и еди́ны устны́ восхвали́ти утиша́ющаго ро́зни ми́ра сего́ в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ G:

Бжcтвеннаго свёта лучaми њблистaемый, прпdбне ґндрeе, хrтA познaлъ є3си2, б9ію премyдрость и3 си1лу, и3 їкHною с™hz трbцы всемY мjру проповёдалъ є3си2 є3ди1нство во с™ёй трbце, мh же со ўдивлeніемъ и3 рaдостію вопіeмъ ти2: и3мёzй дерзновeніе ко прес™ёй трbце, моли2 просвэти1ти дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ и7:

T ю4ности къ бжcтвеннэй красотЁ ўстремлszсz, чyдный їкwнопи1сецъ въ земли2 рyсстэй бhлъ є3си2, и3, бGон0снымъ твои1мъ ўчи1телемъ поревновaвъ, сіsніемъ добродётелей ўкраси1лсz є3си2, прпdбне ґндрeе, тёмже и3 kви1сz цRкве нaшеz похвалA и3 рaдованіе.

Ще в розробці

Знайшли помилку