Житія святих,  Січень

Преподобний Ахіла, диякон Печерський, в Дальніх печерах

Місяця серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають / січня на 4-й день

Преподобний Ахила диякон, возлюбивши від дитинства постницьке життя і тому відцуравшись світу, прийшов до Печерського монастиря, щоб тут догодити Господу. Прийнявши на себе ангельський образ, він проходив тісний шлях чернецтва з великим терпінням, послухом і смиренністю.

Видане владикою Модестом старовинне монастирське рукописне сказання говорить: «Преподобний Ахила, диякон і посник, не тільки ніколи не живився смачними стравами, тобто смаженими або вареними, а й грубе мало що їв. Його їжею була одна просфора в тиждень. За ці подвиги і пости насолоджується в Небесах у Христа вічною насолодою».

Джерело

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Ахиле, диакону Печерскому, в Дальних пещерах, глас 8

По́стническое житие́ облобыза́в/ и мно́гими труды́ от млады́х ногте́й себе́ обложи́в,/ на степе́нь диа́конства произведе́н быв, всече́стне,/ в ко́ем служи́л еси́ в це́ркви Бо́жия Ма́тере непоро́чне,/ Е́йже моли́ся,// во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Ахиле, диакону Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Ве́лие име́л еси́ вои́стинну воздержа́ние, сла́вне,/ и мно́гое показа́л еси́ поще́ние, о Ахи́ло,/ зане́ едва́ еди́ною в седми́цы,/ и се еди́ну ма́лу просфору́ снеда́ше/ и бде́нным стоя́нием к Нему́ вы́ну друча́шеся,/ тем тя, я́ко по́стника и преподо́бным соо́бщника// чту́ще, ублажа́ем.

Тропaрь, глaсъ и7:

П0стническое житіE њблобызaвъ и3 мн0гими труды6 t младhхъ ногтeй себE њбложи1въ, на степeнь діaконства произведeнъ бhвъ, всечeстне, въ к0емъ служи1лъ є3си2 въ цRкви б9іz м™ре непор0чне, є4йже моли1сz, во є4же сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Вeліе и3мёлъ є3си2 вои1стинну воздержaніе, слaвне, и3 мн0гое показaлъ є3си2 пощeніе, q ґхjло, занE є3двA є3ди1ною въ седми1цы, и3 се2 є3ди1ну мaлу просфорY снэдaше и3 бдённымъ стоsніемъ къ бGу вhну дручaшесz, тёмъ тS, ћкw п0стника и3 прпdбнымъ соo1бщника чтyще ўблажaемъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку