...
Преподобного схимника Кирила і схимниці Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького p1au7dqglg6ke1k0gpq214lms503
Житія святих,  Вересень

Преподобного схимника Кирила і схимниці Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 18-й день / травня на 23-й день (Собор Ростово-Ярославських святих) / липня на 6-й день (Собор Радонезьких святих) / вересня на 28-й день

Преподобні Кирил і Марія належали до знатного боярського роду. За стародавніми ростовськими переказами, боярин Кирил походив зі старовинного роду Симоновичів, родоначальником якого був один з нащадків варязького князя Африкана – Симон. Нащадки Симона переїхали на північний схід Русі у свиті князя Юрія Володимировича Долгорукого.

На початку XIV століття маєток преподобних Кирила і Марії розташовувався недалеко від Ростова Великого в селі Варниця.

Боярин Кирил перебував на службі в Ростовських князів, яких він, як один із найближчих до них людей, не раз супроводжував у Золоту Орду. Це були небезпечні подорожі, із яких багато князів та бояр не поверталися, гинучи за батьківську віру.

Жили Кирило і Марія просто, їхній домашній побут був близьким до селянського й надзвичайно побожним. Добрі батьки виховували дітей у смиренні, цнотливості і любові.

Варфоломій, майбутній преподобний Сергій Радонезький, був другим сином Кирила і Марії. Перед його народженням сталося диво, яке вказало на те, що він буде великий перед Богом і стане справжнім служителем Живоначальної Трійці.

У похилих роках боярину Кирилу довелося покинути ростовську землю і переїхати до Радонежа. На всіх своїх шляхах преподобні зберігали душевний мир і уповання на Бога.

У старості боярин Кирил більше не міг нести служби, і цей обов’язок узяв на себе його старший син Стефан, який до того часу одружився.

Наприкінці життя преподобні Кирил і Марія прийняли чернецтво і пішли на проживання до Хотькового монастиря. Тут вони провели останні дні свого життя в безперестанній молитві, прийнявши схиму – великий ангельський образ.

Канонізація святих відбулася в 1992 році.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобным Кириллу и Марии Радонежским, глас 3

Блаже́нств Христо́вых прича́стницы,/ честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе,/ пра́веднии Кири́лле и Мари́е,/ плод благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии,/ с ни́мже усе́рдно моли́те Го́спода/ низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия,/ да в ми́ре и единомы́слии// просла́вим Тро́ицу Единосу́щную.

Кондак преподобным Кириллу и Марии Радонежским, глас 4

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м преподо́бным Се́ргием/ ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва преподобным Кириллу и Марии Радонежским

О, раби́ Бо́жии, схимона́ше Кири́лле, схимона́хине Мари́е! А́ще и сконча́ли есте́ вре́менную жизнь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от нас, руково́дствуете же ны ко Христу́ Бо́гу, наставля́ете ше́ствовати по за́поведем Госпо́дним и носи́ти крест свой и после́довати Влады́це на́шему, вы, преподо́бнии, вку́пе с преподо́бным и богоно́сным отце́м на́шим Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, име́ете дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери. Бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели ва́шей, е́йже вы и нача́льницы. Бу́дите помо́щницы и засту́пницы Бо́гом со́бранней дружи́не сей, да жи́тельствующий на ме́сте сем и приходя́щии с ве́рою, ва́шими моли́твами сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ G:

Бlжeнствъ хrт0выхъ прич†стницы, честнaгw супрyжества и3 попечeніz њ чaдэхъ д0брый џбразе, првdніи кmрjлле и3 марjе, пл0дъ бlгочeстіz, сeргіа прпdбнаго, нaмъ kви1вшіи, съ ни1мже ўсeрднw моли1те гDа низпослaти нaмъ дyхъ любвE и3 смиренномyдріz, да въ ми1рэ и3 є3диномhсліи прослaвимъ трbцу є3диносyщную.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Днeсь, вёрніи, сошeдшесz, восхвaлимъ дв0ицу бlжє1нную, бл7говёрнаго кmрjлла и3 марjю добронрaвную, тjи бо м0лzтсz вкyпэ со возлю1бленнымъ сhномъ свои1мъ, прпdбнымъ сeргіемъ, ко є3ди1ному во с™ёй трbцэ бGу, nтeчество нaше въ правовёріи ўтверди1ти, д0мы ми1ромъ њгради1ти, ю4ныz t напaстей и3 соблaзнwвъ и3збaвити, стaрость ўкрэпи1ти и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

Ще в розробці