Преподобна Євфросинія Суздальська, в миру Феодулія p1au4t7d0a1nrpjcr1tre11eo1q943
Житія святих,  Вересень

Преподобна Євфросинія Суздальська, в миру Феодулія

Місяця вересня на 18-й день / на 25-й день

Преподобна Євфросинія, княжна Суздальська, народилася 1212 року. У святому Хрещенні мала ім’я Феодулія і була старшою дочкою святого мученика Михайла, великого князя Чернігівського (пам’ять 20 вересня).Благовірний князь Михайло та його дружина Феофанія довго не мали дітей і часто відвідували Києво-Печерську обитель, де молилися Господу про дарування їм чад. Благовірна княжна Євфросинія була їхньою першою дочкою, випрошеною у Господа у молитвах. Пресвята Богородиця тричі являлася батькам засвідчуючи те, що їхня молитва почута і Господь дарує їм дочку.

Феодулія виховувалась у глибокій вірі та благочесті. На її виховання впливав освічений боярин Феодор (пам’ять 20 вересня). Різностороння освіта та рідкісна краса княжни приваблювали багатьох.

Княжна була посватана святому благовірному князю Феодору (+ 1233; пам’ять 5 червня), брата святого Олександра Невського, але наречений її помер у день весілля. Княжна залишилася в Суздальському жіночому монастирі на честь Положення ризи Божої Матері, де незабаром прийняла постриг з ім’ям Євфросинії, на честь Євфросинії Олександрійської.

Зовсім ще молода черниця з дивовижним рвінням виконувала правила чернечого життя, помітно перевершуючи інших насельниць обителі твердістю розуму, духовною зрілістю і крайньої поміркованістю. Подвижницю відвідав Сам Господь, наказавши їй не спати і стверджуватись у подвигу. Преподобна Євфросинія до кінця земного життя дотримувалась настанови Спасителя, подолавши безліч підступних спокус. Про рідкісне подвижницьке життя преподобної Єфросинії невдовзі дізналися в Суздалі та за його межами. Безліч народу відвідувало обитель, щоб почути повчання преподобної Єфросинії про любов, молитву, послух і смирення. Часто після таких розмов багато хто приймав чернечий образ і починав більш ревне служіння Богу. Сама ігуменя монастиря вдавалася до порад преподобної. На прохання подвижниці сестри обителі були поділені на дві половини: ченець-дівочий та ченець-вдовиць. Це сприяло духовному зростанню та утвердженню в чистоті сестер монастиря. Після кончини ігуменії настоятельство прийняла преподобна Єфросинія.

В особливому одкровенні Господь передбачив блаженну ігуменію про мученицьку кончину її рідного батька, а також про нашестя татар на Русь. У 1238 році незліченні полчища татаро-монголів справді напали на Русь. Знищуючи все на своєму шляху, вони підійшли до Суздаля. Місто ними було повністю зруйноване і спалене, і лише обитель преподобної Єфросинії вціліла за її молитвами.

Преподобна переставилася до Бога 25 вересня 1250 року. Біля її труни віруючі продовжували отримувати благодатну допомогу в зціленні різних недуг. 18 вересня 1698 року з благословення Патріарха Адріана митрополит Суздальський Іларіон здійснив прославлення преподобної Єфросинії.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобной Евфросинии Суздальской, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Евфроси́ние, дух твой.

Кондак преподобной Евфросинии Суздальской, глас 2

Де́вства чи́стый сосу́д/ еле́ем моли́твы и любве́ испо́лнивши,/ неугаси́мый свети́льник в се́рдце свое́м возжгла́ еси́, преподо́бная,/ с ни́мже бо́дренно в сре́тение Небе́снаго Жениха́ изше́дши,/ в черто́г Того́ пресве́тлый прия́та была́ еси́,/ иде́же ны́не водворя́ющися с ли́ки А́нгелов и святы́х,/ моли́ся, мо́лимся, Христу́ Бо́гу,// ча́сти дев юро́дивых изба́вится нам.

Молитва преподобной Евфросинии Суздальской

О, пресла́вная ма́ти, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о нас моли́твеннице! Предстоя́ще ико́не твое́й и на сию́ со умиле́нием, я́ко живе́й ти су́щей, взира́юще, мо́лимся тебе́ усе́рдно: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние мно́гое к Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющим к тебе́ и всем правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся же блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние и от вся́ких бед и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Ей, чадолюби́вая ма́ти на́ша! Тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы суть ну́жды на́ша духо́вныя и жите́йския: при́зри на ня ма́терним о́ком и твои́ми моли́твами вся зла́я от нас отврати́, па́че же злых и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние. Утверди́ же во всех ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да во всем житии́ на́шем, словесы́ же и писа́нии и де́лы, сла́вится всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание преподобной Евфросинии Суздальской

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́, Бо́га на́шего.

Тропaрь с™hz, глaсъ и7:

Въ тебЁ, мaти, и3звёстнw сп7сeсz є4же по џбразу, пріи1мши бо крeстъ, послёдовала є3си2 хrтY и3, дёющи, ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz є3vфросЂніе, дyхъ тв0й.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

С™az твоS пaмzть сyждальскую странY весели1тъ, вBрныz же вс‰ созывaетъ во всечестнhй хрaмъ тв0й, и3дёже нhнэ совершaетсz всеслaвнаz пaмzть твоS, є3vфросЂніе прпdбнаz, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Дёвства чи1стый сосyдъ є3лeемъ мlтвы и3 любвE и3сп0лнивши, неугаси1мый свэти1льникъ въ сeрдцэ своeмъ возжглA є3си2, прпdбнаz, съ ни1мже б0дреннw въ срётеніе нбcнагw женихA и3зшeдши, въ черт0гъ тогw2 пресвётлый пріsта былA є3си2, и3дёже нhнэ водворsющисz съ ли6ки ѓгGлwвъ и3 с™hхъ, моли1сz, м0лимсz, хrтY бGу, чaсти дёвъ ю3р0дивыхъ и3збaвитисz нaмъ.

И$нъ кондaкъ, глaсъ ѕ7:

ЖенишE м0й сладчaйшій, хrтY взывaше прекрaснаz є3vфросЂніа, и4бо слaдость любвE твоеS дyшу ми2 надeждею впери2 и3 красотA ми1лости твоеS сeрдце ми2 ўслади2, сопотруди1тисz страда6ніи по тебЁ, и3мyщи на тS надeжду, да дост0йну мS сотвори1ши черт0га съ мyдрыми дёвами и3 ликовствовaти ў тебє2 причтeмсz. тёмже, прпdбнаz, почитaюще п0двигъ трудHвъ твои1хъ, м0лимъ тS: моли2 не зазри1тисz и3 нaмъ черт0гу двє1ри.

И$нъ кондaкъ, глaсъ и7:

Дёвства чистот0ю возжеглA є3си2 свэщY своегw2 рaзума и3 просвэти1ла є3си2 душeвную чистотY, пощeніемъ же и3 бдёніемъ пл0ть пораб0тила є3си2 дyху, тёмже, прпdбнаz є3vфросЂніе, почитaюще п0двиги трудHвъ твои1хъ, м0лимсz: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку