...
Преподобний Давид із Фессалії p1ecnef9rc7d1hutcql1811ssc5
Житія святих,  Червень

Преподобний Давид із Фессалії

Місяця червня на 26-й день

Блаженний Давид народився на Сході, як зоря богосвітла, цілий світ осяяв. З дитячих років, повстримністю пристрасті тілесні умертвивши, ангелом у тілі себе показав. Намет поставив під мигдалевим деревом, усіх, що до нього приходили, як птах доброголосий, корисними словами звеселяв. Мав же розум свій завжди у височінь божественну спрямований, тому й чудесною співдією збагатився, і став стовпом церкви світозорим, усіх просвітлював чудесами. Морозом і спекою сонця морений, став безпристрасний. І, тому що вогонь бажань тілесних у собі погасив, то й від вогню матеріального не обпалювався. Розжарене вугілля в руку взявши й ладан поклавши, перед царем вийшов і кадив біля нього. Те бачивши, цар здивувався — поклонився до ніг йому. І кожну людину цей угодник Божий життям і чудами здивував — радіючи, відійшов до Бога, якого ж змолоду полюбив.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Давиду Солунскому, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́/ и, де́йствуя, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Дави́де, дух твой.

Кондак преподобному Давиду Солунскому, глас 1

Сад присноцвету́щ, доброде́телей плоды́ принося́й,/ яви́лся еси́ на садо́вне дре́ве, я́ко благопе́снивая пти́ца;/ рай же па́че, жи́зни дре́во, Го́спода, в се́рдцы твое́м прие́м,/ я́ко возде́лав, Богому́дре,/ и́мже пита́еши нас благода́тию;// при́сно моли́ о нас, Дави́де всеблаже́нне.

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ тебЁ, џтче, и3звёстнw сп7сeсz, є4же по џбразу: пріи1мъ бо крeстъ, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 дёz ўчи1лъ є3си2, презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбне давjде, дyхъ тв0й.

Кондaкъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Сaдъ присноцвэтyщь, добродётелей плоды2 приносsй, kви1лсz є3си2 на сад0внэ дрeвэ, ћкw бл7гопёсниваz пти1ца: рaй же пaче, жи1зни дрeво гDа въ сeрдцы твоeмъ пріeмъ, ћкw воздёлавъ, бGомyдре, и4мже питaеши нaсъ бlгодaтію: при1снw моли2 њ нaсъ, давjде всебл7жeнне.

Ще в розробці