...
Обрізання Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа rfrg
Житія святих,  Грудень

Обрізання Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа

Місяця січня на 1-й день

Обрізання як обряд посвячення Божеству існувало у багатьох народів, зокрема й у єгиптян. У єврейському розумінні кров священна, тому що “кров є душа”, кров, що тече з органа, який дає життя, означає посвяту Богові життя, прийнятого як дар. У ізраїльтян цей обряд став знаменувати вступ до союзу-завіту Авраама й обраного народу з Богом і мав нагадувати народові про зобов’язання, що випливають із цього.

Православна Церква відзначає 14 січня свято Обрізання Господнього. У всіх храмах цього дня відбудуться святкові богослужіння.

Євангельський переказ свідчить, що на восьмий день після Народження Іісус Христос, за старозавітним законом, пройшов обряд обрізання. Обряд був встановлений для всіх немовлят чоловічої статі на знак завіту Бога з праотцем Авраамом і його нащадками.

Під час здійснення цього обряду Божественному Немовляті було дано ім’я Іісус (Спаситель) (Мф. 1:21), вимовлене архангелом Гавриїлом ще в день Благовіщення Діві Марії.

За тлумаченням отців Церкви, Бог Син прийняв обрізання, щоб показати людям приклад неухильного виконання Божественних встановлень і щоб ніхто згодом не міг засумніватися в тому, що Він був істинною Людиною, а не носієм примарної плоті, як вчили деякі єретики.

У Новому Завіті обряд обрізання поступився місцем таїнству Хрещення, прообразом якого він і був.

Свідчення про святкування Обрізання Господнього у Східній Церкві сягають IV століття.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Обрезанию Господню, глас 1

На Престо́ле огнезра́чнем/ в Вы́шних седя́й со Отце́м Безнача́льным и Боже́ственным Твои́м Ду́хом,/ благоволи́л еси́ роди́тися на земли́/ от Отрокови́цы Неискусому́жныя, Твоея́ Ма́тере, Иису́се,/ сего́ ра́ди и обре́зан был еси́, я́ко Челове́к осмодне́вный./ Сла́ва всеблаго́му Твоему́ сове́ту,/ сла́ва смотре́нию Твоему́,// сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак Обрезанию Господню, глас 3

Всех Госпо́дь обре́зание терпи́т/ и челове́ческая прегреше́ния, я́ко Благ, обре́зует,/ дае́т спасе́ние днесь ми́ру./ Ра́дуется же в Вы́шних и Созда́телев иера́рх,// и светоно́сный, Боже́ственный таи́нник Христо́в Васи́лий.

Тропaрь глaсъ №:

На пrт0лэ nгнезрaчнэмъ въ вhшнихъ сэдsй со nц7eмъ безначaльнымъ и3 бж cтвеннымъ твои1мъ д¦омъ, бlговоли1лъ є3си2 роди1тисz на земли2, t nтрокови1цы, неискусомyжныz твоеS м™ре, їи7се: сегw2 рaди и3 њбрёзанъ бhлъ є3си2, ћкw чlвёкъ nсмоднeвный. Слaва всебlг0му твоемY совёту, слaва смотрeнію твоемY, слaва снизхождeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

Кондaкъ прaздника, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Всёхъ гDь њбрёзаніе терпи1тъ, и3 человёчєскаz прегрэшє1ніz, ћкw бlгъ њбрёзуетъ, даeтъ сп7сeніе днeсь мjру: рaдуетсz же въ вhшнихъ и3 создaтелевъ їерaрхъ и3 свэтон0сный бжcтвенный таи1нникъ хrт0въ васjлій.

Ще в розробці