...
Мученики Агафонік, Зотик, Феопрепій, Акіндін, Северіан та інші p1ar2v90tq1np4v7i10kibsf1e3u3
Житія святих,  Серпень

Мученики Агафонік, Зотик, Феопрепій, Акіндін, Северіан та інші

Місяця серпня на 22-й день

Мученики Агафонік, Зотик, Феопрепій (Боголєп), Акіндін, Северіан, Зінон та інші прийняли смерть за Христа під час правління імператора Максиміана (284-305). Мученик Агафонік походив зі знатного роду Гіппасієва, жив у Нікомідії. Обізнаний у Святому Письмі, він навернув до віри в Христа багатьох язичників, зокрема й найпершого члена Сенату (принцепса). Коміт Євтолмій, посланий до Понтійської (Причорноморської) країни, у місцевості Карпен розіп’яв учнів християнина Зотика, які відмовилися принести жертву ідолам, а самого Зотика взяв із собою. У Нікомідії Евтолмій схопив мученика Агафоніка (з принцепсом), Феопрепія, Акіндіна і Северіана. Після катувань Евтолмій повів мучеників до Фракії на суд імператора, але по дорозі, в місцевості Потама, умертвив мучеників Зотіка, Феопрепія і Акіндіна, які не могли далі йти за колісницею правителя через отримані ними під час катувань рани. Мученика Северіана було вбито в Халкідоні, а мученик Агафонік з іншими усічені мечем, за наказом імператора, в Силіврії.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Агафонику и иже с ним, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Агафонику и иже с ним, глас 1

Зва́ние благо́е стяжа́в, Богому́дре,/ муже́й лука́вых отврати́лся еси́ ве́ры,/ не убоя́вся мук, Агафони́че сла́вне,/ те́мже благи́м был еси́ насле́дник/ и прия́л еси́ со стра́ждущими с тобо́ю// досто́йныя венцы́.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ мч7ника, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Звaніе бlг0е стzжaвъ, бGомyдре, мужeй лукaвыхъ tврати1лсz є3си2 вёры, не ўбоsвсz мyкъ, ґгаfонjче слaвне: тёмже бlги6мъ бhлъ є3си2 наслёдникъ, и3 пріsлъ є3си2 со стрaждущими съ тоб0ю достHйныz вэнцы2.

Ще в розробці

Знайшли помилку