...
Мученик Іоанн Воїн p1apac544tmse7vf1rq81fjp1fi83
Житія святих,  Липень

Мученик Іоанн Воїн

Місяця липня на 30-й день

Святий мученик Іоанн Воїн служив в імператорському війську Юліана Відступника (361-363). Поряд з іншими воїнами його посилали переслідувати і вбивати християн. Залишаючись зовні гонителем, святий Іоанн на ділі надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, звільняв, інших попереджав про небезпеку, яка їм загрожувала, сприяв їхній втечі. Святий Іоанн виявляв милосердя не тільки християнам, а й усім, хто бідує і потребує допомоги: відвідував хворих, втішав скорботних. Коли Юліан Відступник дізнався про дії святого, то ув’язнив його в темницю. У 363 році імператор був убитий на війні з персами. Святий Іоанн вийшов на свободу і присвятив своє життя служінню ближнім, жив у святості й чистоті. Помер він у глибокій старості.

Рік кончини його точно не відомий, місце поховання святого Іоанна Воїна поступово було забуто. Він з’явився одній благочестивій жінці і вказав місце свого спочинку. Воно стало відомим у цьому окрузі. Знайдені його мощі були покладені в церкві апостола Іоанна Богослова в Константинополі. Господь дарував святим мощам Іоанна Воїна благодатну силу зцілення. За молитвами святого Іоанна отримують розраду скривджені та скорботні. У Руській Церкві Іоанн Воїн свято шанується як великий помічник у скорботах і в різних життєвих обставинах.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Иоанну Воину, глас 4

Всеблага́го Бо́га и Царя́/ благове́рный раб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ постра́дав бо ра́ди ве́ры му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зри́ши Всетворца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с,/ стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укрепля́еши во́ины в ра́тех,/ от враго́в плене́ния, ран же и внеза́пных смерте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т нам ми́лость,/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Ин тропарь мученику Иоанну Воину, глас 8

Блаже́нство ева́нгельское возлюби́в, Богому́дре Иоа́нне,/ чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́./ Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г,/ устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га,/ И́же тя просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ проси́ нам у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния// и получе́ния Ца́рства Небе́снаго.

Тропaрь, глaсъ д7:

Всебlгaгw бGа и3 цRS бlговёрный рaбъ и3 в0инъ kви1лсz є3си2, їwaнне чудодётелю: пострадaвъ бо рaди вёры мyжески, бlжeннw же скончaвъ течeніе, зри1ши всетворцA гDа въ нб7сёхъ свэтлёйше. t негHже пріeмъ даровaніе чудeсъ, стрaждущымъ человёкwмъ во всsкихъ напaстехъ помогaеши: ўкрэплsеши в0ины въ рaтехъ: t врагHвъ плэнeніz, рaнъ же и3 внезaпныхъ смертeй и3 t бёдъ лю1тыхъ и3з8имaеши. тёмже моли2 вLку хrтA, приснопaмzтне, да во всsкомъ њбсто‰ніи сотвори1тъ нaмъ млcть, и3 не введeтъ нaсъ во и3скушє1ніz, но сп7сeтъ дyшы нaшz, ћкw чlвэколю1бецъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ и7:

Бlжeнство є3ђльское, бGомyдре їwaнне, чистотY сeрдца дёвствомъ почти1лъ є3си2. тёмже суетY мjра сегw2 пренебрeгъ, ўстреми1лсz є3си2 зрёти бGа, и4же тS прослaви чудесы2 во врачевaніи разли1чнэ стрaждущихъ, сегw2 рaди м0лимъ тS, проси2 нaмъ ў хrтA гDа всsкихъ скорбeй и3збавлeніz и3 получeніz цrтва нбcнагw.

Ще в розробці

Знайшли помилку