...
Мученик Еміліан Доростольський p1aoj5pbngh7n1obqin01bjc9v34
Житія святих,  Липень

Мученик Еміліан Доростольський

Місяця липня на 18-й день

Святий Еміліан був рабом місцевого градоначальника і таємним християнином. Обурений жорстоким указом про гоніння на християн, святий Еміліан проник у язичницьке капище, розбив молотком статуї ідолів, перекинув вівтарі та світильники і вийшов, ніким не помічений. Незабаром язичники виявили, що капище розгромлено. Розлючений натовп став бити одного селянина, який випадково проходив повз. Тоді святий Еміліан голосно крикнув, щоб не чіпали невинну людину, і сказав, що сам капище зруйнував. Його схопили й повели до судді Капітоліна. За наказом сановника святого Еміліана довго і нещадно били, а потім засудили на спалення. Кинутий у багаття, він не загинув, але полум’я обпалило багатьох язичників, що стояли навколо. Багаття згасло, святий Еміліан ліг на вугілля, що догорало, і з молитвою віддав дух свій Господу († 363). Згодом у Константинополі було збудовано церкву на честь святого мученика Еміліана, куди і перенесли його святі мощі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Емилиану Доростольскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Емилиа́н/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Емилиану Доростольскому, глас 3

Боже́ственною ре́вностию распала́емь,/ огня́ сослужа́щаго не устраши́лся еси́,/ но возше́д небоя́зненно во́лею,/ возгнеща́ющим огне́м всесожже́гся,/ и Влады́це, я́ко же́ртва, прине́слся еси́,/ му́чениче сла́вне Емилиа́не,/ Христа́ Бо́га моли́// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7никъ тв0й, гDи, є3міліaнъ во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвенною рeвностію распалsемь, nгнS сослужaщагw не ўстраши1лсz є3си2, но возшeдъ небоsзненнw в0лею, возгнэщaющимъ nгнeмъ всесожжeгсz, и3 вLцэ ћкw жeртва принeслсz є3си2, м§ниче слaвне є3міліaне, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію млcть.

Ще в розробці

Знайшли помилку