«Ікона Божої Матері, іменована "Помічниця в пологах"» p1d5c500461ggq1qt91b2h1t5q18264
Житія святих,  Вересень

«Ікона Божої Матері, іменована “Помічниця в пологах”»

Місяця вересня на 20-й день

Назва цього святого образу говорить сама за себе. Свята Церква радить вагітним молитися перед цією іконою за щасливі пологи. Особливо часто майбутні матері хвилюються, якщо їхня вагітність має ускладнення або проходить з якимось порушеннями, коли породіллю кладуть до лікарні на збереження або коли неправильно розміщений плід. У таких випадках треба старанно молитися Пресвятій Богородиці за щасливе закінчення вагітності і благополучну появу на світ дитини. Молитися потрібно й тоді, коли жінку опановують різні невмотивовані страхи та депресія. І відтак, заручившись небесним благословенням, жінці буде легше реалізувати бажання народити здорових дітей.Молодим жінкам, які планують у перспективі мати власних здорових дітей, або тим, які вже завагітніли, може прийти на допомогу чудотворна ікона Божої Матері, відома під назвою «Помічниця в пологах».
Зафіксовано багато випадків про те, що породіллям, які молилися перед цією іконою вдалося щасливо народити, навіть попри невтішні медичні прогнози. Більше того, є немало свідчень, коли навіть безплідним жінкам після старанних та слізних молитов перед чудотворною іконою «Помічниця в пологах» було даровано материнство. Тож віруючим людям потрібно завжди надіятися на милість Божу і не впадати у відчай. А Господь Бог по вірі нашій посилає нам. Молитися за тих, хто збирається народжувати, можна і їхнім рідним. Особливо дієвою така молитва буде тоді, коли підкріплюватиметься нашою участю у Богослужінні, сповіддю і Святим Причастям.
Історія. Існує декілька типів ікон «Помічниця в пологах». Найбільш поширеним є зображення Богоматері з непокритою головою (рідкісний для православ’я випадок), Котра схожа на жінку, що збирається народжувати і обіймає Своїми руками лоно, в якому в повний зріст зображений Богомладенець Ісус, зі складеними хрестоподібно на грудях руками. Чимось цей іконографічний тип нагадує ікону «Знамення».
Відомим цей образ став нещодавно. У 1993 році одна літня парафіянка Свято-Миколаївського собору м. Серпухова (Росія), що приймала в себе вдома Святе Причастя від настоятеля цього храму, передала йому у дар Богородичну ікону. Ця ікона зберігалася у неї впродовж багатьох років панування атеїстичної влади. Ікона потемніла від часу, але на ній можна було чітко побачити Пресвяту Богородицю з немовлятком у лоні і напис «Поможеніє родам». Відбувалося це у період Великого посту. Настоятель розмістив святу ікону в храмі, де вона стала оновлюватися, і швидко зробилася знаменитою та популярною серед людей. Списки з цієї ікони розійшлися по всьому світу, допомагаючи багатьом жінкам.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Помощница в родах», глас 4

Ма́ти Бо́га на́шего, во утро́бе заче́нши Христа́ Жизнода́вца, по́мощи в рожде́нии Того́ не потре́бовала еси́, те́мже ле́гце разреши́тися рабо́м Твои́м благослови́ и помози́, и младе́нцев и́х во вре́мя благопотре́бное роди́тися иму́щих, под покро́в Тво́й, я́ко Ма́терь, мо́лим, приими́: Ты́ бо еси́ в ро́дах Помо́щница, Засту́пница рабо́м Твои́м.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Помощница в родах», глас 2

Сле́з Е́виных разреше́ние, проро́ческих писа́ний исполне́ние, от Ду́ха Свята́го Богомладе́нца заче́ншая, и во я́слех Вифлее́мских Того́ смире́нно роди́вшая, к Тебе́ прибега́ем я́ко Храни́тельнице же́н и младе́нцев, к Тебе́ воздыха́ем и Тя́ велича́ем: ра́дуйся, Благоутро́бная Ма́ти, в ро́дах Помо́щница.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Помощница в родах»

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зри́м Тя́ на святе́й ико́не во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно се́й лобыза́юще, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице: на́с, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия и́х, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй и́м здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия и́х испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из у́ст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.
О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия на́с боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на на́с ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши на́с в де́нь ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы́, и ча́да на́ша, просла́вим Тя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

ЃгGлwвъ ли1цы бlгоговёйнw тебЁ слyжатъ и3 вс‰ нбcныz си6лы нем0лчными глaсы тS ўбlжaютъ, бцdе дв7о, тёмже ўсeрднw м0лимъ тS: да пребyдетъ бжcтвеннаz бlгодaть на чcтнёй їкHнэ твоeй, и3 свэтозaрный лyчъ слaвы чудeсъ твои1хъ да нисх0дитъ t неS на всёхъ съ вёрою тебЁ молsщихсz, тS бо є3ди1ну пом0щницу и3 предстaтельницу и4мамы.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

М™и бGа нaшегw, во ўтр0бэ зачeнши хrтA жизнодaвца, п0мощи въ рождeніи тогw2 не потрeбовала є3си2, тёмже лeгцэ разрэши1тисz рабHмъ твои6мъ бlгослови2 и3 помози2, и3 младeнцєвъ и4хъ во врeмz бlгопотрeбное роди1тисz и3мyщихъ, под8 покр0въ тв0й, ћкw м™рь, м0лимъ, пріими2: ты2 бо є3си2 въ р0дахъ пом0щница, застyпница рабHмъ твои6мъ.

И$нъ кондaкъ, глaсъ в7:

Слeзъ є4vиныхъ разрэшeніе, пRр0ческихъ писaній и3сполнeніе, t д¦а с™aгw бGомLнца зачeншаz, и3 во ћслэхъ виfлеeмскихъ того2 смирeннw роди1вшаz, къ тебЁ прибэгaемъ ћкw храни1тельнице жeнъ и3 младeнцєвъ, къ тебЁ воздыхaемъ и3 тS величaемъ: рaдуйсz, бlгоутр0бнаz м™и, въ р0дахъ пом0щница.

Ще в розробці

Знайшли помилку