...
«Ікона Божої Матері, іменована "Боголюбська"» p19b6rv2lg1ro71usd15bb10jodjc3
Житія святих,  Червень

«Ікона Божої Матері, іменована “Боголюбська”»

Місяця червня на 18-й день

Боголюбська ікона Божої Матері – одна з найдавніших православних чудотворних ікон – написана в ХII столітті на прохання благовірного князя Андрія Боголюбського в пам’ять про явлення йому Божої Матері.

В 1155 році благовірний князь Андрій, під час переселення з Вишгороду до Суздальської землі, взяв с собою чудотворний образ Божої Матері, написаний євангелістом Лукою – зрештою ця ікона отримала назву Володимирської. В семи верстах від Володимира, коні, що везли кіот з чудотворною іконою, зупинились і не могли зрушити з місця.

Благовірний князь Андрій просив супроводжуючого його священика Миколая звершити молебень перед іконою Божої Матері і довго зі сльозами молився перед шанованим образом. Йому явилась Пресвята Богородиця з сувоєм в правій руці й повеліла благочестивому князю образ Її, принесений з Вишгороду, поставити у Владимирі, а на місті Її чудового явлення побудувати храм і святу обитель.

Виконуючи наказ, благовірний князь Андрій заклав на вказаному місці кам’яну церкву на честь Різдва Пресвятої Богородиці, де утворився й монастир. Потім святий князь закликав майстерних іконописців і попросив зобразити Божу Матір так, як бачив Її в явищі: у весь зріст з сувоєм в правій руці і ликом, зверненим до Спасителя.

Монастир і місто, що утворилось навколо обителі, благовірний князь Андрій оголосив Боголюбовом, тому що, за його словами, «Божа Матір полюбила це місто», а сам князь з тих пір став називатись Боголюбивим або Боголюбським.

Чудотворна ікона Божої Матері, принесена з Вишгороду, згодом була перенесена з Боголюбова монастиря до Володимира, до Успенського собору, а явлена ікона залишена в Боголюбові і названа Боголюбською. Образ Божої Матері Боголюбської прославлений незчисленними чудотвореннями, на протязі багатьох століть являючи благодатну допомогу віруючому православному народу.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Боголюбской», глас 1

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во Богоро́дице Мари́е,/ моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир, земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние./ Гра́ды на́ша и страны́ Ру́ссикия от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О, Ма́ти Боголюби́вая Де́во!/ О, Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Твое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́,// и спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Боголюбской», глас 1

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных утеше́ние, ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое наде́яние,/ мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди нам гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в ско́рбях и беда́х пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О Влады́чице, Блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́ и от всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Тропaрь, глaсъ №:

БGолюби1ваz цRи1це, неискусомyжнаz дв7о бцdе мRjе, моли2 за ны2 тебE возлюби1вшаго, и 3 р0ждшагосz t тебє2 сн7а твоего2, хrтA бGа нaшего, подaти нaмъ њставлeніе прегрэшeній, мjрови ми1ръ, бlгопл0дно и3з8oби1ліе, на враги1 же њдолёніе, пaстырємъ ст7hню, и3 всемY человёчу р0ду сп7сeніе. грaды нaша и3 стр†ны рyсскіz t нахождeніz и3ноплемeнныхъ заступи2, и3 t междоус0бныz брaни сохрани2. q м™и бGолюби1ваz дв7о! q цRи1це всепётаz! Ри1зою своeю покрhй нaсъ t всsкагw ѕлA, t ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ защити2, и3 сп7си2 дyшы нaшz.

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже:

Всепётаz и3 всеси1льнаz цRи1це бцdе, м™и всеS твaри содётелz, хrтіaнскаz надeждо и3 застyпнице, печaльныхъ ўтэшeніе, ненадёющихсz и3 tчazвшихсz ск0рое надёzніе, м0лимъ тS, млcтива бyди нaмъ грBшнымъ и3 не њстaви р†бъ свои1хъ, и3 не tри1ни молє1ніz вёрныхъ, въ ск0рбехъ и3 бёдахъ, пред8 честнhмъ џбразомъ твои1мъ и3збавлeніz трeбующихъ. q вLчце, бlгaz пом0щнице! ри1зою твоeю честн0ю нaсъ защити2 и3 t всёхъ ѕHлъ и3збaви, молsщи сн7а твоего2, хrтA бGа нaшего, да сп7сeтъ дyшы нaшz, ћкw млcрдъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку