...
«Ікона Богородиці, іменована "Троєручиця"» p1ecsk74t841d1bma123o1n8l1c3a3
Житія святих,  Ікони

«Ікона Богородиці, іменована “Троєручиця”»

Місяця червня на 28-й день / липня на 12-й день

Історія чудотворної ікони Божої Матері «Троєручиця» пов’язана з долею великого церковного піснетворця і автора догматичних трактатів преподобного Іоанна Дамаскіна (пам’ять 4/17 грудня). У VIII столітті,в період іконоборчої єресі преподобний Іоанн гаряче викривав єретиків, тим викликав гнів візантійського імператора Льва III Ісавра. Щоб зганьбити ім’я святого, який проживав в Дамаску та займав високу посаду при дворі дамаського халіфа, імператор наказав виготовити фальшивого листа,в якому преподобний Іоанн нібито запропонував йому напасти на Дамаск, обіцяв в цьому свою допомогу. Прочитавши листа, халіф наказав відрубати у преподобного кисть правої руки і повісити її на площі для всенародного огляду. Тільки у вечері святий Іоанн випросив віддати йому свою руку. Приложивши кисть до відсіченої руки, Божий угодник впав на коліна перед іконою Божої Матері, довго із сльозами просив у Неї зцілення руки, яка писала на захист Православ’я. Після сердечної молитви піснетворець задрімав і побачив у сонному видінні Саму Пресвяту Богородицю, Яка сказала преподобному, що йому дарується зцілення, та наказала без ліності трудитися цією рукою на славу Господню. Прокинувшись, святий Іоанн побачив, що кисть його приросла до пораненого місця і рука стала здоровою. Сповнений почуттям глибокої вдячності до Небесніої Владичиці за ЇЇ милість, святий Іоанн створив хвалебну пісню Матері Божій «Тобі радується, Благодатная всякая тварь», яка в богослужінні стала використовуватися в якості Задостойника на Літургії святителя Василія Великого. Бажаючи оставити пам’ять про чудесне зцілення, піснетворець приклав до нижньої частини ікони руку, виготовлену із срібла, від цього ікона отримала назву «Троєручиця» (з інших джерел, преподобний сам домалював третю руку на іконі). Роздавши свій багатий маєток бідним, Іоанн простим послушником поступив у Лавру преподобного Сави Освяченого (пам’ять 5/18 грудня), яка знаходилася біля Єрусалиму, і взяв із собою туди чудотворну ікону Богородиці. Тут «Троєручиця» перебувала біля п’яти століть.
На початку XIII століття по особливій милості Пречистої Діви чудотворна ікона була подарована Лаврою святителю Сербському Саві і перенесена ним до себе на батьківщину. Під час нападу турків на Сербію (XIVстоліття) християни, бажаючи захистити святиню, доручили її опікуватися самій Цариці Небесній . Вони поклали святий образ на віслюка який без наглядача дійшов до Святої Гори Афон і зупинився біля воріт сербського Хіландарського монастиря. З великою духовною радістю ченці прийняли ікону і поставили її у вівтарі соборного храму.
 На кінці XVIII століття в Хіландарі трапилася наступна подія. Коли в обителі помер ігумен, обрання нового супроводжувалося різноголоссям. Зібравшись за звичаєм на ранню братія помітила, що ікона «Троєручиця» стоїть не на своєму місці у вівтарі, а на ігуменському. Монахи повернули її у вівтар,але чудотворний образ знову і знову повертався на ігуменське місце. Братія нічого не розуміла, доки в обитель не прийшов всіма шанований старець-затворник, відкривши монахам волю Божої Матері. Небесна Владичиця,щоб припинити чвари, побажала Сама зайняти ігуменське місце і керувати монастирем.
З цього часу і досі в Хіландарській обителі незмінно виконується свята воля Цариці Небесної: тут обирається не ігумен, а тільки намісник, який керує монастирськими справами.
Під час богослужіння він стоїть біля ігуменського місця,де знаходиться чудотворна ікона «Троєручиця». Прикладаючись до ікони, браття свято вірить, що отримують благословення від самої Богородиці, їх Небесної Ігумені.
 Під час набігу турків на Афон Божа Мати неодноразово охороняла обитель від іновірців. Загарбники не раз були налякані видінням таємничої Жінки, Яка обходила навколо стін обителі, охороняючи хіландарських ченців.
Перед іконою Божої Матері «Троєручиця» моляться під час душевного неспокою, хворобі рук, ніг, під час пожежі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица», глас 4

Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия:/ дарова́ся святе́й Горе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых рук Твои́х,/ в прославле́ние Святы́я Тро́ицы,/ созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щих Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, притека́ющии к Тебе́ ве́рою прие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние,/ сего́ ра́ди и мы вку́пе с Афо́ном вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица», глас 8

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси́ ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши,// и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь всемjрнаz рaдость возсіS нaмъ вeліz: даровaсz с™ёй горЁ ґfHнстэй цэльбон0снаz твоS, вLчце бцdе, їкHна, со и3з8oбражeніемъ тричи1сленнw и3 нераздёльнw пречcтыхъ рyкъ твои1хъ въ прославлeніе с™hz трbцы, созывaеши бо вёрныхъ и3 молsщихсz тебЁ њ сeмъ познaти, ћкw двэмA сн7а и3 гDа дeржиши, трeтію же kви2 на прибёжище и3 покр0въ чтyщымъ тS, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ и3збавлsти, да вси2, притекaющіи къ тебЁ, вёрою пріeмлютъ неwскyднw t всёхъ ѕHлъ свобождeніе, t врагHвъ защищeніе, сегw2 рaди и3 мы2 вкyпэ со ґfHномъ вопіeмъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

Днeсь весeлое настA нhнэ твоE торжество2 бGом™и пречcтаz, вси2 вёрніи и3сп0лнишасz рaдости и3 весeліz, ћкw спод0бльшесz и3зрsднw воспёти преди1вное kвлeніе чcтнaгw џбраза твоегw2 и3 р0ждшагосz и3з8 тебє2мLнца, и4стинна же бGа, є3г0же двэмA рукaма њб8eмлеши, и3 трeтіею t напaстей и3 бёдъ нaсъ и3зымaеши и3 и3збавлsеши t всёхъ ѕHлъ и3 њбстоsній.

Ще в розробці

Знайшли помилку