...
Благовірний князь Данило Московський p1bb8v8mdp8ap1cr3qh1reb1dll8
Березень,  Житія святих

Благовірний князь Данило Московський

Місяця березня на 4-й день

Святий благовірний князь Данило Московський народився у Володимирі 1261 року. Він був четвертим сином святого Олександра Ярославича Невського (пам’ять 30 серпня і 23 листопада) і праведної Васси. Двох років від роду він втратив батька. Час преставлення його матері в літописах не вказано, відомо тільки, що похована вона в церкві на честь Різдва Христового у Володимирському Успенському монастирі (Княгинин монастир) і в навколишніх мешканців вважалася праведною.

1272 року благовірний князь Данило отримав місто Москву з прилеглими землями, яке дісталося йому за розподілом. Благовірний князь побудував на березі Москви-річки храм (і при ньому монастир) на честь свого тезоіменитого покровителя, преподобного Даниїла Стовпника (пам’ять 11 грудня). Московське князівство було в ті часи маленьким і незавидним. Змужнілий благовірний князь Данило зміцнив і збільшив його, але не шляхом неправди і насильства, а милосердям і миролюбством. Неспокійно було на Русі. Міжусобиці між удільними князями були постійними. І часто, завдяки благовірному князю Данилу, його невпинному прагненню до єднання і миру на Руській землі, вдавалося запобігти кровопролиттю. Коли 1293 року його брат, великий князь Андрій Олександрович, разом із покликаними з Орди татарами на чолі з Дюденом (“Дюденєва рать”) спустошив руські міста: Муром, Суздаль, Коломну, Дмитрів, Можайськ, Тверь, благовірний князь наважився впустити їх до Москви, щоб урятувати народ від загибелі. Сил для відсічі не було. Разом зі своїм народом князь переживав тяготи розорення і розбою. Відстоюючи свої права, святий Данило був змушений 1295 року виступити проти свого брата поблизу місця, що зветься Юр’єве Товчище, але й тут прагнення до миру перемогло в ньому, і кровопролиття вдалося уникнути.

1300 року, коли Рязанський князь Костянтин Романович, покликавши на допомогу татар, займався таємними приготуваннями до раптового нападу на землі Московського князівства, преподобний Данило пішов із військом до Рязані, розбив ворога, взяв у полон Костянтина і винищив безліч татар. Це була перша перемога над татарами, перемога неголосна, але чудова – як перший порив до свободи. Розбивши Рязанського князя і розсіявши його союзників – татар, благовірний князь Данило не скористався перемогою, щоб відібрати чужі землі або взяти багату здобич, як це було заведено в ті часи, а показав приклад істинного нестяжання, любові і братолюбства. Ніколи не брався святий князь за зброю, щоб захопити чужі землі, ніколи не забирав власності в інших князів ні насильством, ні підступністю. За це Господь розширив межі його володінь. Іоанн Дмитрович, князь Переяславля-Залеського, племінник Данила, лагідний, благочестивий і благодійник жебраків, поважав і любив свого дядька. 1302 року, помираючи бездітним, він передав своє князівство святому Данилу. Переяславська земля разом із Дмитровим була після Ростова першою як за кількістю мешканців, так і за фортецею головного міста. Переяславль-Залеський був добре захищений з усіх боків. Святий князь залишився вірним Москві і не став переносити столицю князівства в сильніший і значніший на той час Переяславль. Це приєднання висунуло Московське князівство в число найбільш значних. Тут було покладено початок об’єднанню Руської землі в єдину потужну державу.

Як дивно впродовж століть ясно проявлявся Промисел Божий про нашу Руську Землю, про її долю!

З вдячністю пам’ятаючи про невідступного Благого Путівника як у своєму особистому житті, так і в житті Руської держави, батько святого Даниїла – святий благовірний князь Олександр Невський висловив це в словах – “Бог не в силі, а в правді”.

У 1303 році святий Данило тяжко захворів. Він прийняв велику схиму і заповів поховати себе в Даниловому монастирі. За глибоким смиренням він хотів бути похованим не в церкві, а на загальному монастирському кладовищі. Помер благовірний князь 4 березня.

Не минуло й 30 років від часу преставлення благовірного князя Даниїла, як заснована ним Данилівська обитель була 1330 року переведена до Кремля, церкву перетворено на парафіяльну, а цвинтар став мирським. За часів великого князя Іоанна III (1462-1505) преподобний Даниїл нагадав про себе забудькуватим нащадкам. Юнакові з оточення великого князя з’явився хтось невідомий і сказав: “Не бійся мене – я християнин і господар цього місця, ім’я моє Данило, князь Московський, з волі Божої я покладений тут. Скажи від мене великому князю Іоанну: сам ти втішаєш себе, а мене забув, але не забув мене Бог”. Відтоді великий князь установив співати соборні панахиди за родичами – князями. За часів царя Іоанна Грозного при труні преподобного Даниїла зцілився вмираючий син коломенського купця. Цар, вражений дивом, відновив стародавній Данилов монастир і встановив щорічно здійснювати митрополиту зі священним собором хресний хід до місця поховання благовірного князя і служити там панахиди.

1652 року благовірний князь Данило був прославлений набуттям святих нетлінних мощей, які 30 серпня було перенесено в церкву на честь Святих Отців Семи Вселенських Соборів.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь благоверному князю Даниилу Московскому, глас 4

Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в,/ озаря́емый Боже́ственною благода́тию,/ Богому́дре кня́же Дании́ле, весь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́/ и, я́ко звезда́ на восто́це просия́л еси́,/ целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м/ тече́ние до́брое соверша́я,/ ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну,/ тем и по сме́рти просла́ви тя Бог в чудесе́х,/ я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й;/ сего́ ра́ди днесь пра́зднуем успе́ние твое́, лю́дие твои́./ Ты же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ спасти́ оте́чество твое́// и ми́рней бы́ти держа́ве на́шей.

Кондак благоверному князю Даниилу Московскому, глас 4

Избра́нный Бо́гом от чресл роди́тельских/ и воспита́нный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна/ и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м,/ ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, Богоблаже́нне Дании́ле,/ и́хже о́бразом свои́м наставля́я/ и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну,/ путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя,/ Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́,// иде́же со а́нгельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

Тропaрь, глaсъ д7:

Кнzжeніz твоегw2 слaву tложи1въ, њзарsемый бжcтвенною бlгодaтію, бGомyдре кнsже даніи1ле, вeсь рaзумъ въ сeрдце t сyетнагw мjра сегw2 къ зижди1телю неукл0ннw возложи1лъ є3си2, и3 ћкw ѕвэздA на вост0цэ рyсскіz страны2 просіsлъ є3си2: цэломyдріемъ же и3 равноaгGльнымъ твои1мъ житіeмъ течeніе д0брэ совершaz, вёру соблю1лъ є3си2 непор0чну: тёмъ и3 по смeрти прослaви тS бGъ въ чудесёхъ, ћкw и3сточaеши и3сцэлє1ніz вёрнw притекaющымъ къ чcтнёй рaцэ твоeй: сегw2 рaди днeсь прaзднуемъ ўспeніе твоE лю1діе твои2. тh же, ћкw и4маши дерзновeніе ко хrтY: моли2 спасти2 nтeчество твоE, и3 ми1рнэй бhти держaвэ наслёдіz твоегw2.

Кондaкъ, глaсъ д7:

И#збрaнный бGомъ t чрeслъ роди1тельскихъ, и3 воспи1танный t младeнчества въ зак0нэ гDни въ мyжа совершeнна, и3 пр0мысломъ вhшнzгw, и3мени1тагw грaда москвы2 наслёдіе кнsжества пріeмъ, вёренъ строи1тель бlгочєсти1вымъ лю1демъ твои6мъ показaлсz є3си2, бGобл7жeнне даніи1ле: и4хже џбразомъ свои1мъ наставлsz, и3 поучaz зaповэдемъ гDнимъ вhну, путeмъ ведyщимъ въ жив0тъ вёчный при1снw шeствуz, нбcнагw цrтва дости1глъ є3си2: и3дёже со ѓгGльскими водворszсz ли1ки, поeши бGу: ґллилyіа.

Ще в розробці

Знайшли помилку