...
Вересень,  Житія святих

Апостол від 70-ти Кодрат

Місяця вересня на 21-й день

Святий апостол Кодрат був у числі сімдесяти апостолів, проповідував слово Боже в Атенах та Магнисії, де був єпископом, і багатьох ученням своїм до світла богорозум’я привів і був, за словом Сираховим, як зоря рання серед хмар, хмара бо темна було еллінське безбожжя, чужі світлу доброчестя, і сиділи люди ті у тьмі та тіні смертній. Святий же апостол Кодрат словом Божим засіяв їм як світло велике, просвітив їхню тьму, скинув жертви погані, побив ідолів і розорив бісівські храми молитвою. І як колись зоря східним царям, так і він людям до Христа дорогу показав, і як рання зоря веде за собою сонце, так і він увів у світ велике світло віри і освітив морочні душі людські. Але тьма завжди ненавидить світло; безбожні-бо елліни, бачачи ідолів своїх, нищених від святого Кодрата і бісів прогонених, а злочестя їхнє викорінюване, підняли гоніння на апостола і, як другого Стефана, побили камінням святого Кодрата. Закиданий бувши камінням, живий віднайшовся благодаттю Христовою, тоді у кайдани посаджений і голодом був довго мучений. Окаянні ж бо ідолопоклонники відняли тілесний харч тому, хто насичував душі не їжею погибною, але їжею, що пробуває у вічнім житті. І голодом морячи святого, самі загинули від голоду того, про який Писання [каже]: “Не голод на хліб … але голод почути Божі слова”. Не змігши його заморити голодом, того, що завжди з виші укріплюється божественним харчем, самі вічною померли смертю. Кодрат же святий хоча й помер після багатьох мук, одначе душа його в руці Божій живе і не торкнеться її мука. Скінчив подвига мучення при царі Адріяні, почав же вічне життя при Царі слави Ісусі Христі, із ним страждав, із ним і прославляється у царстві його. Святе ж його тіло покладено в Магнисії і виточує численні зцілення недужим.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропaрь апостола, глaс 3:

Апо́столе святы́й Кодра́те,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Я́ко священнонача́льника че́стна и страда́льца тверде́йша,/ вселе́нная прино́сит Тебе́, Го́споди, Кодра́та апо́стола/ и пе́сньми почита́ет честну́ю его́ па́мять,/ прося́щи всегда́ прегреше́ний оставле́ния// тем дарова́тися пою́щим его́, Благоутро́бне.

Величание:

Велича́ем тя, апо́столе Христо́в Кодра́те, и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благове́стии Христо́ве.

Тропaрь ґпcла, глaсъ G:

Ґпcле с™hй кодрaте, моли2 ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Ћкw свzщенноначaльника чeстна, и3 страдaльца твердёйша, вселeннаz прин0ситъ тебЁ гDи, кодрaта ґпcла, и3 пёсньми почитaетъ честнyю є3гw2 пaмzть, просsщи всегдA прегрэшeній њставлeніz: тёмъ даровaтисz, пою1щымъ є3го2, бlгоутр0бне.

Величaніе:

Величaемъ тS, а3пcле хрcтw1въ кодрaте, и3 чти1мъ болє1зни и3 труды2 твоz6, и4миже труди1лсz є3си2 во бл7гвeстіи хрcтовэ.

 

Знайшли помилку