...
Молитва

Під час біди і при нападі ворогів

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Во врeмz бёдствіz, и3 при нападeніи врагHвъ

Тропaрь, глaсъ д7:

Ск0рw предвари2, прeжде дaже не пораб0тимсz врагHмъ хyлzщымъ тS, и3 претsщымъ нaмъ, хrтE б9е нaшъ: погуби2 кrт0мъ твои1мъ борю1щыz нaсъ, да ўразумёютъ, кaкw м0жетъ правослaвныхъ вёра, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Кондaкъ, глaсъ }:

Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, зовyща: ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Мlтва чcтн0му кrтY:

Pал0мъ §:

Тропар, глас 4

Ско́pо пpедваpи́, пpе́жде да́же не поpабо́тимся вpаго́м,/ ху́лящим Тя и пpетя́щим нам, Хpисте́ Бо́же наш,/ погуби́ Кpесто́м Твои́м боpю́щия нас,/ да pазуме́ют, ка́ко мо́жет пpавосла́вных ве́pа,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 8

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да Победи́телю!/ Я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти,/ похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой,/ но я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное,/ от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща:// Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.