...
Молитва

Молитва Чесному Хресту

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва чcтн0му кrтY:

Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бёси t лицA лю1бzщихъ бGа, и3 знaменующихсz кrтнымъ знaменіемъ, и3 въ весeліи глаг0лющихъ: рaдуйсz, пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень, прогонszй бёсы си1лою на тебЁ пропsтагw гDа нaшегw ї}са хrтA, во ѓдъ сшeдшагw, и3 попрaвшагw си1лу діaволю, и3 даровaвшагw нaмъ тебE, кrтъ св0й чcтнhй, на прогнaніе всsкагw супостaта. Q пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень! помогaй ми2 со с™0ю гпcжeю дв7ою бцdею, и3 со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.

И#ли крaткw:

Њгради1 мz гDи си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw твоегw2 кrтA, и3 сохрани1 мz t всsкагw ѕлA.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Молитва

Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворящий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа нашого Іісуса Христа, Який до пекла зійшов, і подолав силу диявола, й дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О Пречесний і Животворящий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею й зі всіма святими на віки. Амінь.

Молитва