...

Молитви за зниклих безвісти

Церковнослов'янськоюТранслітерація (Київський ізвод)

Молє1ніz њ без8 вёсти сyщихъ

На сугyбой є3ктеніюи2 приложи2 и3 сі‰:

Е#щE м0лимсz тебЁ, гDу бGу нaшему, њ рабёхъ б9іихъ, [и4м>къ], без8 вёсти сyщихъ, и3 њ є4же и3збaвити и5хъ t всsкагw навёта врaжіz и3 наси1ліz лю1тагw, сохранsюще и5хъ въ кр0вэ блгcти твоеS, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ є4же прости2ти и5мъ вс‰ прегрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz, и3 kви1ти на ни1хъ вели1кую твою2 млcть, хrтE б9е, рaдость срЁтеніz съ бли1жними неизречeнную и5мъ дaрующе, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Е#щE м0лимсz ўповaнію нaшему не посрaмлену бhти, во є4же не ўмрeти рабHмъ б9іимъ, [и4м>къ], но ми1рнw въ д0мы сво‰ возврати1тисz и5мъ, ср0дникwмъ во ўтэшeніе, наипaче же къ слaвэ и4мене твоегw2, гDи, м0лимъ, ўслhши и3 поми1луй.

Мlтва

Молитви за зниклих безвісти

На сугубій ектенії додай і це:

Єще́ мо́лимся Тебі́, Го́споду Бо́гу на́шему, о рабі́х Бо́жиїх, [імена], без ві́сти су́щих, і о є́же ізба́вити їх от вся́каго наві́та вра́жия і наси́лія лю́таго, сохраня́юще їх в кро́ві бла́гоcти Твоєя́, мо́лим Ті ся, усли́ши і поми́луй.

Єще́ мо́лимся о є́же прости́ти їм вся прегріше́нія во́льная і нево́льная, і яви́ти на них вели́кую Твою́ ми́лость, Христе́ Бо́же, ра́дость срі́тенія с бли́жніми неізрече́нную їм да́рующе, мо́лим Ті ся, усли́ши і поми́луй.

Єще́ мо́лимся упова́нію на́шему не посра́млену би́ти, во є́же не умре́ти рабо́м Бо́жиїм, [імена], но ми́рно в до́ми своя́ возврати́тися їм, сро́дником во утіше́ніє, найпа́че же к сла́ві і́мене Твоєго́, Го́споди, мо́лим, усли́ши і поми́луй.

Молитва