...

Чин молебню за позбавлених домівки (за біженців)

Церковнослов'янськоюТранслітерація (Київський ізвод)

Чи1нъ молeніz њ лишeнныхъ кр0ва

Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И# поeтъ ли1къ:

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

Чтeцъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Їерeй:

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Тaже, ГDи поми1луй [в7i.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ §г.

БGъ tмщeній гDь, бGъ tмщeній не њбинyлсz є4сть. Вознеси1сz, судsй земли2, воздaждь воздаsніе гHрдымъ. Док0лэ грBшницы, гDи, док0лэ грBшницы восхвaлzтсz; провэщaютъ и3 возглаг0лютъ непрaвду, возглаг0лютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе; лю1ди тво‰, гDи, смири1ша, и3 достоsніе твоE њѕл0биша: вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша, и3 пришeльца ўби1ша, и3 рёша: не ќзритъ гDь, нижE ўразумёетъ бGъ їaкwвль. Разумёйте же, безyмніи въ лю1дехъ, и3 бyіи нёкогда, ўмудри1тесz: насаждeй ќхо, не слhшитъ ли; и3ли2 создaвый џко, не сматрsетъ ли; наказyzй kзhки, не њбличи1тъ ли, ўчaй человёка рaзуму; гDь вёсть помышлє1ніz человёчєскаz, ћкw сyть сyєтна. Бlжeнъ человёкъ, є3г0же ѓще накaжеши, гDи, и3 t зак0на твоегw2 научи1ши є3го2: ўкроти1ти є3го2 t днjй лю1тыхъ, д0ндеже и3зрhетсz грёшному ћма. Ћкw не tри1нетъ гDь людeй свои1хъ, и3 достоsніz своегw2 не њстaвитъ: д0ндеже прaвда њбрати1тсz на сyдъ, и3 держaщіисz є3S вси2 прaвіи с®цемъ. Кто2 востaнетъ ми2 на лукaвнующыz; и3ли2 кто2 спредстaнетъ ми2 на дёлающыz беззак0ніе; ѓще не гDь пом0глъ бы ми2, вмaлэ всели1ласz бы во ѓдъ душA моS. Ѓще глаг0лахъ: подви1жесz ногA моS, млcть твоS, гDи, помогaше ми2: по мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцы моeмъ, ўтэшє1ніz тво‰ возвесели1ша дyшу мою2. Да не пребyдетъ тебЁ прест0лъ беззак0ніz, созидazй трyдъ на повелёніе. Ўловsтъ на дyшу првdничу, и3 кр0вь непови1нную њсyдzтъ. И# бhсть мнЁ гDь въ прибёжище, и3 бGъ м0й въ п0мощь ўповaніz моегw2: и3 воздaстъ и5мъ гDь беззак0ніе и4хъ, и3 по лукaвствію и4хъ погуби1тъ | гDь бGъ нaшъ.

Чин молебню за позбавлених домівки (за біженців)

Священник: Благослове́н Бог наш, всегда́, ни́ні, і при́сно, і во ві́ки віко́в.

Хор: Амі́нь.

Диякон: Сла́ва Тебі́, Бо́же наш, сла́ва Тебі́.

І співає хор:

Царю́ Небе́сний, Уті́шителю, Ду́ше і́стини, І́же везді́ сий і вся ісполня́яй, Сокро́вище благи́х і жи́зні Пода́телю, прийди́ і всели́ся в ни, і очи́сти ни от вся́кия скве́рни, і спаси́, Бла́же, ду́ші на́ша.

Чтець:

Святи́й Бо́же, Святи́й Крі́пкий, Святи́й Безсме́ртний, поми́луй нас. [Тричі]

Сла́ва Отцю́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во ві́ки віко́в. Амі́нь.

Пресвята́я Тро́йце, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти гріхи́ на́ша; Влади́ко, прости́ беззако́нія на́ша; Святи́й, посіти́ і ісціли́ не́мощі на́ша і́мене Твоєго́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. [Тричі]

Сла́ва Отцю́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во ві́ки віко́в. Амі́нь.

О́тче наш, І́же єси́ на Небесі́х, да святи́ться і́м’я Твоє́, да при́йдеть Ца́рствіє Твоє́, да бу́деть во́ля Твоя́, я́ко на Небесі́ і на землі́. Хліб наш насу́щний даждь нам днесь; і оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже і ми оставля́єм должнико́м на́шим; і не введи́ нас во іскуше́ніє, но ізба́ви нас от лука́ваго.

Священник:

Я́ко Твоє́ єсть Ца́рство, і си́ла, і сла́ва, Отця́, і Си́на, і Свята́го Ду́ха, ни́ні, і при́сно, і во ві́ки віко́в.

Чтець: Амі́нь.

Потім, Го́споди, поми́луй [12 разів.]

Сла́ва Отцю́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во ві́ки віко́в. Амі́нь.

Прийді́те, поклоні́мся Царе́ві на́шему Бо́гу. [Поклон]

Прийді́те, поклоні́мся і припаде́м Христу́, Царе́ві на́шему Бо́гу. [Поклон]

Прийді́те, поклоні́мся і припаде́м Само́му Христу́, Царе́ві і Бо́гу на́шему. [Поклон]

Псалом 93

Бог отмще́ній Госпо́дь, Бог отмще́ній не обину́лся єсть. Вознеси́ся, судя́й землі́, возда́ждь воздая́ніє го́рдим. Доко́лі грі́шници, Го́споди, доко́лі грі́шници восхва́ляться; провіща́ють і возглаго́лють непра́вду, возглаго́лють всі ді́лающії беззако́ніє; лю́ди Твоя́, Го́споди, смири́ша, і достоя́ніє Твоє́ озло́биша: вдови́цю і си́ра умори́ша, і прише́льця уби́ша, і рі́ша: не у́зрить Госпо́дь, ніже́ уразумі́єть Бог Іа́ковль. Разумі́йте же, безу́мнії в лю́дех, і бу́її ні́когда, умудрі́теся: насажде́й у́хо, не сли́шить ли? Іли́ созда́вий о́ко, не сматря́єть ли? Наказу́яй язи́ки, не обличи́ть ли, уча́й челові́ка ра́зуму? Госпо́дь вість помишле́нія челові́чеськая, я́ко суть су́єтна. Блаже́н челові́к, єго́же а́ще нака́жеши, Го́споди, і от зако́на Твоєго́ научи́ши єго́: укроти́ти єго́ от дній лю́тих, до́ндеже ізри́ється грі́шному я́ма. Я́ко не отри́неть Госпо́дь люде́й Свої́х, і достоя́нія Своєго́ не оста́вить, до́ндеже пра́вда обрати́ться на суд, і держа́щіїся єя́ всі пра́вії се́рдцем. Кто воста́неть мі на лука́внующия? Іли́ кто спредста́неть мі на ді́лающия беззако́ніє? А́ще не Госпо́дь помо́гл би мі, вма́лі всели́лася би во ад душа́ моя́. А́ще глаго́лах: подви́жеся нога́ моя́, ми́лость Твоя́, Го́споди, помога́ше мі: по мно́жеству болі́зней мої́х в се́рдці моє́м, утіше́нія Твоя́ возвесели́ша ду́шу мою́. Да не пребу́деть Тебі́ престо́л беззако́нія, созида́яй труд на повелі́ніє. Улов’я́ть на ду́шу пра́ведничу, і кров непови́нную осу́дять. І бисть мні Госпо́дь в прибі́жище, і Бог мой в по́мощ упова́нія моєго́; і возда́сть їм Госпо́дь беззако́ніє їх, і по лука́вствію їх погуби́ть я* Госпо́дь Бог наш.