Типікон

Січень

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

Мёсzцъ їаннуaрій

И#мёzй днeй lа. Дeнь и4мать часHвъ ‹, ґ н0щь часHвъ д7i.

№. ^ Е$же по пл0ти њбрёзаніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw васjліа вели1кагw, ґрхіепcкпа кесaріи каппадокjйскіz.

Ѓще хрaмъ с™aгw васjліа, твори1мъ бдёніе:

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры с™aгw на д7, глaсъ G, самоглaсны. Слaва, глaсъ в7: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: По Џ§е нaшъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA. И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }: прaздника, д7: глaсъ }: самоглaсны. И# с™aгw васjліа, д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, с™aгw, глaсъ }: Премyдрости рачи1тель: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Сходsй сп7съ: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G: №-е, БытіS: Kви1сz гDь ґвраaму: в7-е, При1тчей: ГDь создa мz начaло путeй: G-е, При1тчей: ЎстA прaведнагw кaплютъ премyдрость: На літjи стіхи1ра хрaма: тaже с™aгw васjліа, глaсъ G. Слaва, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: И# нhнэ, глaсъ }: Сходsй сп7съ: На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, самоглaсны, глaсъ №: Припёвъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: в7-й, ЎстA првdнагw: Слaва, глaсъ ѕ7: Бlгодaть чудeсъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: Не ўстыдёсz всебlгjй бGъ:

Тропaрь с™aгw, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшую сл0во твоE, и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, человёчєскіz nбhчаи ўкраси1лъ є3си2, цaрское сщ7eніе, џтче прпdбне: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

На пrт0лэ nгнезрaчнэмъ въ вhшнихъ сэдsй со nц7eмъ безначaльнымъ, и3 б9eственнымъ твои1мъ д¦омъ, бlговоли1лъ є3си2 роди1тисz на земли2 t nтрокови1цы, неискусомyжныz твоеS м™ре, ї}се: сегw2 рaди и3 њбрёзанъ бhлъ є3си2 ћкw человёкъ nсмоднeвный. Слaва всебlг0му твоемY совёту, слaва смотрeнію твоемY: слaва снисхождeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

И# tпyстъ. На повечeріи, кондaкъ с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На полyнощницэ, по №-мъ трис™0мъ, тропaрь прaздника. По в7-мъ, кондaкъ прaздника же. Мlтвы же, Помzни2 гDи въ надeжди воскrніz: не глаг0лемъ. Т0чію, ГDи поми1луй, в7i: и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaленъ с™aгw: и3 чтeмъ во є3ђліи толков0мъ. По полmелeи pал0мъ и3збрaнный, и3 величaніе с™и1телz, и3 сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: и3 чтeніе. Тaже, степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ т0йже: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: Ѓзъ є4смь: По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра васjліа, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7. Їрм0съ по двaжды: тропари2, на д7: и3 с™aгw васjліа на }: глaсъ т0йже. Катавaсіа: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2: Другjй ли1къ: Шeствуетъ морскyю: По G-й пёсни,

Кондaкъ прaздника, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Всёхъ гDь њбрёзаніе терпи1тъ, и3 человёчєскаz прегрэшє1ніz ћкw бlгъ њбрёзуетъ, даeтъ сп7сeніе днeсь мjру: рaдуетсz же въ вhшнихъ и3 создaтелевъ їерaрхъ и3 свэтон0сный, б9eственный таи1нникъ хrт0въ васjлій.

Тaже, сэдaленъ васjліа, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: двaжды. Слaва, и3 нhнэ прaздника. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всBмъ некрaдомое гDьство человёкwмъ, запечатлёz твои1ми велёньми, нб7оzвлeнне васjліе прпdбне.

И# јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни, ЧCтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника, и3 васjліа: и3 посeмъ џба ли6ка припёвъ прaздника: Тaже: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ: И# припёвъ бцdы, и3 їрм0съ: Q пaче ўмA: Свэти1ленъ васjліа, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ є7: Под0бенъ: Рaдуйсz: Слaва, с™aгw, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: Сходsй сп7съ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь васjліа. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2. И# tпyстъ. И# знaменаютсz брaтіz є3лeемъ t канди1ла с™aгw. Ѓще и3зв0литъ настоsтель, и3 поeмъ стіхи1ру самоглaсну. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. Слaва, васjліа, И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 прHчаz, и3 совершeнный tпyстъ и3 на пр0чихъ часёхъ кондаки2 глаг0лемъ прaздника, и3 с™aгw, премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь G: и3 с™aгw, пёснь ѕ7: По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™aгw, Слaва, кондaкъ с™aгw. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ гDи: и3 с™aгw, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ: Ґп0столъ къ колоссaємъ, зачaло сн7д: Блюди1тесz, да никт0же вaсъ: И# с™aгw, ко є3врeємъ, зачaло т}i: Ґллилyіа, глaсъ }: Пасhй ї}лz: Стjхъ: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости: Е#ђліе луки2, зачaло ѕ7: Возврати1шасz пaстыріе слaвzще и3 хвaлzще бGа: И# с™aгw, зачaло к7д. И# пр0чее совершaетсz б9eственнаz літургjа вели1кагw васjліа. За дост0йно, поeмъ: Њ тебЁ рaдуетсz: Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

Ѓще случи1тсz њбрёзаніе гDне, и3 с™aгw васjліа вели1кагw въ недёлю, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны по nбhчаю. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны глaса, є3ди1на: тaже стіхHвныz стіхи6ры васjліа, вели1кіz вечeрни, съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: И# нhнэ: Не ўстыдёсz пребlгjй бGъ: По трис™0мъ тропaрь воскrнъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни: На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры воскrны G: и3 прaздника G: и3 с™aгw на д7. Слaва, с™aгw: Премyдрости рачи1тель: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 с™aгw васjліа. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры nктHиха. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь. С™aгw, двaжды: и3 Бцdе дв7о, є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ недёли, пред8 просвэщeніемъ, глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ гDи, воззовY: и3 с™aгw, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Ґп0столъ недёли пред8 просвэщeніемъ, къ тімоfeю, зачaло с§и: другjй ґп0столъ къ колоссaємъ, зачaло сн7д. Ґллилyіа, глaсъ }, недёли пред8 просвэщeніемъ. Стjхъ: Б9е, ўщeдри ны2: Стjхъ: Пасhй ї}лz: Е#ђліе, недёлz пред8 просвэщeніемъ, мaрка №: и3 њбрёзаніz, луки2, зачaло ѕ7. Причaстенъ: Хвали1те гDа: Другjй: Въ пaмzть вёчную: Літургjа же поeтсz васjліа вели1кагw неизмённw. За дост0йно, Њ тебЁ рaдуетсz:

(зри2) СуббHта пред8 бGоzвлeніемъ.

На літургjи, ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло сп7д: Чaдо тімоfeе, сі‰ пишY тебЁ, ўповaz пріити2: Е#ђліе матfeа, зачaло є7: Пріи1де їwaннъ кrти1тель:

(зри2) Недёлz пред8 бGоzвлeніемъ.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ гDи, воззовY, б9е м0й: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло с§и: Чaдо тімоfeе, трезви1сz њ всeмъ: Ґллилyіа, глaсъ }: Б9е, ўщeдри ны2: Е#ђліе мaрка, зачaло №: Зачaло є3ђліа ї}са хrтA: Причaстенъ: Хвали1те гDа:

в7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# пaмzть во с™hхъ nтцA нaшегw сілвeстра, пaпы ри1мскагw.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры предпрaзднства G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: и3 с™aгw G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ ѕ7: Грzдeтъ ко їoрдaну: На стіх0внэ, стіхи6ры предпрaзднства, самоглaсны, глaсъ №, съ припёвы и4хъ: №-й: Сегw2 рaди помzнyхъ тS: в7-й: Ви1дэша тS в0ды б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ G: Пріиди1те вси2 вёрніи: (зри2) (Глаг0лютсz же сjи припёвы на всsкъ дeнь, вeчеръ и3 ќтрw, до нaвечеріz просвэщeніz.)

Тропaрь сілвeстра, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 w4бразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина: сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џтче сілвeстре, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7:

Гот0висz завулHне, и3 красyйсz нефfали1ме, їoрдaне рэко2 стaни, под8ими2 взыгрaz кrти1тисz грzдyща вLку, весели1сz ґдaме съ прамaтерію, не крhйта себE ћкоже въ раи2 прeжде: и4бо нaги ви1дэвъ вы2 kви1сz, да њблечeтъ въ пeрвую nдeжду, хrт0съ kви1сz всю2 твaрь хотS њбнови1ти.

На повечeріи, поeмъ трипёснецъ, глaсъ в7: їрм0съ по двaжды: тропари2 на ѕ7. И# послэди2 їрм0съ џба ли6ка вкyпэ. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. Ѓще же двоірм0сенъ трипёснецъ, и3 поeмъ пeрвагw творцA їрм0съ двaжды, тропари1 же nбои1хъ творцHвъ, на ѕ7: и3 послэди2 їрм0съ вторaгw канHна, џба ли6ка вкyпэ. Си1це поeмъ канHны и3 їрмосы2, и3 на пр0чіихъ повечeріzхъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны предпрaзднства, и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства глaсъ в7, со їрмос0мъ на }. Їрмосы2 по двaжды: тропари2 на ѕ7: и3 с™aгw на д7, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Во сщ7eнницэхъ сщ7eнникъ kви1лсz є3си2 цRS и3 бGа бGон0се, п0стникwмъ собесёдникъ бhвъ: toнyдуже срaдуешисz нhнэ ликHмъ ѓгGльскимъ, џтче, веселsсz въ нбcныхъ, сілвeстре слaвне пaстырю, сп7сaй люб0вно совершaющыz пaмzть твою2.

И# сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ предпрaзднства, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ гDи, їwaнну вопіeтъ: не ўб0йсz крести1ти мS: сп7сти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго.

И# јкосъ: и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Трепeщетъ рук0ю: И# нhнэ, ВсS землS тaйнw: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7: самоглaсны, съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Їwaнне кrти1телю: На літургjи, бlжє1нна предпрaзднства, пёснь G и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь предпрaзднства, и3 хрaма бцdы, и3дёже є4сть, и3ли2 хрaма с™aгw. Тaже тропaрь с™aгw, и3 кондaкъ хрaма бцdы, ѓще є4сть: и3ли2 хрaма с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw. И# нhнэ, кондaкъ предпрaзднства. (зри2) Си1це глаг0лемъ тропари2 и3 кондаки2, въ предпр†зднства бGоzвлeній по вс‰ дни6, кромЁ недёли, и3 полmелeа с™aгw. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т}i: Так0въ нaмъ подобaше: Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости: Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2: Е#ђліе їwaнна, зачaло н7: Ѓзъ є4смь лозA и4стиннаz: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw серафjма сар0вскагw.

Тропaрь, глaсъ д7:

T ю4ности хrтA возлюби1лъ є3си2 бlжeнне, и3 томY є3ди1ному раб0тати плaменнэ вожделёвъ, непрестaнною мlтвою и3 труд0мъ пустhни подвизaлсz є3си2, ўмилeннымъ же сeрдцемъ люб0вь хrт0ву стzжaвъ, и3збрaнникъ возлю1бленъ б9іz м™ре kви1лсz є3си2. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: сп7сaй нaсъ мlтвами твои1ми, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Мjра красотY и3 ±же въ нeмъ тлBннаz њстaвивъ, прпdбне, въ сар0вскую nби1тель всели1лсz є3си2: и3 тaмw ѓгGльски пожи1въ, мнHгимъ пyть бhлъ є3си2 ко сп7сeнію: сегw2 рaди и3 хrт0съ тебE, џтче серафjме, прослaви и3 дaромъ и3сцэлeній и3 чудeсъ њбогати2. Тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

G. Предпрaзднство просвэщeніz: И# с™aгw прbр0ка малахjа: И# с™aгw м§нка гордjа.

Стіхи6ры прbр0ка G, глaсъ }: Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи: И# м§нка G, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Q преслaвнагw чудесE! На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7: На їoрдaнскую рэкY:

Тропaрь м§нка, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, гордjй, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На повечeріи, поeмъ трипёснецъ, глaсъ в7: їрм0съ по двaжды: тропари2 на ѕ7. И# послэди2 їрм0съ џба ли6ка вкyпэ. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. Ѓще же двоірм0сенъ трипёснецъ, и3 поeмъ пeрвагw творцA їрм0съ двaжды, тропари1 же nбои1хъ творцHвъ, на ѕ7: и3 послэди2 їрм0съ вторaгw канHна, џба ли6ка вкyпэ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ сэдaльны предпрaзднства, и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: їрмосы2 по двaжды, глaсъ д7: и3 прbр0ка на д7, глaсъ }: и3 м§нка на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни,

Кондaкъ прbр0ка, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Прbр0чества даровaніемъ богатёz, прbр0че, хrт0во предвозвэсти1лъ є3си2 пришeствіе ћвэ, и3 мjрови сп7сeніе, є3гHже сіsніемъ мjръ просвэти1сz.

И$нъ кондaкъ м§нка, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Тво‰ п0ты, преслaвне, всю2 зeмлю напои1ша, и3 честнhми кровьми2, гордjе, мjръ вeсь возвесели1лъ є3си2: мlтвами твои1ми бGомyдре, сп7сaй вс‰ вёрою тS воспэвaющыz и3 ўбlжaющыz, вопію1щыz пёснь дост0йную, всехвaльне, ћкw многострадaлецъ.

И# сэдaленъ прbр0ка, глaсъ }. Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ предпрaзднства, и3 јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ предпрaзднства, двaжды. На хвали1техъ стіхи6ры предпрaзднства на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, под0бенъ т0йже: ЅвэздA и3з8 їaкwва: И# нhнэ: Зак0на и3сп0лнитель: На стіх0внэ, стіхи6ры, глaсъ в7: Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }, под0бенъ т0йже: Kви1сz слaвы џ§ее сіsніе: На літургjи, бlжє1нна, t канHна предпрaзднства, пёснь G и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ: Стjхъ: Ўслhши б9е, глaсъ м0й: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло с§в. Ґллилyіа: Првdникъ ћкw фjніxъ: Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ: СE ѓзъ посылaю вaсъ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

д7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# соб0ръ с™hхъ o7 ґпcлwвъ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеоктjста и3гyмена, и4же въ кукyмэ сікелjйстэмъ.

Стіхи6ры ґп0столwвъ G, глaсъ д7: Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: И# прпdбнагw G, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ G: Ћсенъ ќбw мимошeдшій прaздникъ: На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ }. Под0бенъ: М§нцы твои2: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Грzдeтъ ко їoрдaну хrт0съ:

Тропaрь ґпcлwвъ, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ: Гот0висz завулHне: На повечeріи, поeмъ трипёснецъ, глaсъ в7: їрм0съ по двaжды: тропари2 на ѕ7. И# послэди2 їрм0съ џба ли6ка вкyпэ. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. Ѓще же двоірм0сенъ трипёснецъ, и3 поeмъ пeрвагw творцA їрм0съ двaжды, тропари1 же nбои1хъ творцHвъ, на ѕ7: и3 послэди2 їрм0съ вторaгw канHна, џба ли6ка вкyпэ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства двaжды. Слaва, ґпcлwвъ. И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ сэдaльны предпрaзднства, и3 чтeніе. КанHны G, предпрaзднства со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ ѕ7: и3 ґпcлwвъ на д7, глaсъ д7, и3 прпdбнагw на д7. По G-й пёсни, кондaкъ предпрaзднства: Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ: И# јкосъ. И# сэдaленъ ґпcлwвъ, глaсъ G. Слaва, прпdбнагw. И# нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7 пёсни,

Кондaкъ ґпcлwвъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Хrт0выхъ ў§нкHвъ ли1къ сeдмьдесzтъ, б9eственнw вёрніи въ пёснехъ восхвaлимъ: тёми бо вси2 навык0хомъ трbцу почитaти нераздёльную, и3 пребывaютъ свэти1льницы б9eственныz вёры.

По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґпcлwвъ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, под0бенъ т0йже: Да и3сп0лнитсz џ§ее: И# нhнэ: Ты2 ї}лz столп0мъ: На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Днeсь хrт0съ: На літургjи, бlжє1нна t канHна предпрaзднства, пёснь G, и3 ґпcлwвъ пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §ѕ: Зак0нъ д¦а жи1зни: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе луки2, зачaло н7: Kви2 гDь и3 и3нёхъ сeдмьдесzтъ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

є7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# с™hхъ м§нкъ, fеопeмта и3 fеHны: И# прпdбныz сmгклитікjи.

Стіхи6ры м§нкwвъ G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: прпdбныz G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ ѕ7: Гот0висz їoрдaне рэко2: На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ ѕ7: Под0бенъ: Триднeвенъ, съ припёвы. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Да возрaдуетсz пустhнz їoрдaнова:

Тропaрь предпрaзднства, глaсъ д7:

Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA ми1лwтію є3ліссeовою, вознeсшусz и3ліи2, и3 раздэлsхусz в0ды сю1ду и3 сю1ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть, и4же м0крый, во w4бразъ вои1стинну кRщeніz, и4мже мы2 текyщее житіS прех0димъ шeствіе: хrт0съ kви1сz во їoрдaнэ њс™и1ти в0ды.

На повечeріи, канHнъ поeмъ по предпи1санному. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, три1жды. По каfjсмахъ сэдaльны предпрaзднства: и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 м§нкwвъ на д7, глaсъ з7: и3 прпdбныz на д7, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Всёхъ, хrтE, бlгоутр0бнэ teмлzй прегрэшeній мн0жество, млcти рaди безмёрныz, їoрдaнскими водaми кrти1тисz грzдeши ћкw чlвёкъ, nдeждею мS њдэвaz, слaвы дрeвніz њбнажeнна лю1тэ.

И# сэдaленъ м§нка, глaсъ №: И# прпdбныz, глaсъ є7. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ предпрaзднства, и3 јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ предпрaзднства. Слaва, и3 нhнэ, другjй. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Съ трeпетомъ служA їwaннъ: И# нhнэ: Воспоeмъ лю1діе рождeнному t дв7ы: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Їwaнне кrти1телю: и3 посeмъ, Бlго є4сть: По трис™0мъ, тропaрь предпрaзднства. Е#ктеніA, и3 tпyстъ. И# tх0димъ въ кє1лліи сво‰ съ молчaніемъ.

Послёдованіе часHвъ, пэвaемыхъ въ нaвечеріи просвэщeніz.

Въ начaлэ в7-гw часA знaменуетъ въ кампaнъ, и3 собрaвшесz во хрaмъ, њблачи1тсz їерeй въ фелHнь, діaконъ же въ стіхaрь: и3 поставлsетъ параекклисіaрхъ ґнал0гій ўкрaшенъ, прsмw цaрскихъ врaтъ и3 вжигaетъ свэщY на свёщницэ. Їерeй же и3сх0дитъ со є3ђліемъ во хрaмъ, и3ли2 въ трапeзу, цaрскими враты2, предходsщу є3мY діaкону съ кади1ломъ. И# полагaетъ їерeй с™0е є3ђліе на ґнал0гэ. И# стaвъ пред8 ґнал0гомъ, твори1тъ начaло по nбhчаю. И# по начaлэ чтeцъ: Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ. И# ЦRю2 нбcный: и3 прHчаz. И# по возглaсэ, кади1тъ їерeй с™0е є3ђліе на ґнал0гэ џкрестъ, и3 прHчіz їкHны, и3 хрaмъ вeсь, и3 настоsтелz, и3 брaтію. Чтeцъ же чтeтъ pал0мъ є7: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи: и3 к7в: ГDь пасeтъ мS: и3 к7ѕ: ГDь просвэщeніе: Слaва, и3 нhнэ, Ґллилyіа, три1жды. ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, тропaрь предпрaзднства: Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA: И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ: Тaже тропари2 сі‰ поeмъ по двaжды, глaсъ }: Днeсь в0дъ њсщ7aетсz є3стество2: И# в7-й ли1къ т0йже тропaрь без8 припёва. И# пaки №-й ли1къ припёвъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2: Тaже тропaрь: Ћкw человёкъ: И# в7-й ли1къ в7-й припёвъ: Ви1дэша тS в0ды б9е: и3 поeтъ т0йже тропaрь. И# пaки №-й ли1къ: Слaва: Ко глaсу вопію1щагw: И# нhнэ, т0йже. Тaже прокjменъ, глaсъ д7: И# возгремЁ съ нб7сE гDь: Стjхъ: Возлюблю1 тz гDи, крёпосте моS: Прbр0чества и3сaіина: Тaкw глаг0летъ гDь: Тaже, дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, зачaло lг: Во дни6 џны, ћкоже скончавaше їwaннъ течeніе: Е#ђліе матfeа, зачaло є7: Пріи1де їwaннъ кrти1тель: Тaже, Стwпы2 мо‰: И# трис™0е. По Џ§е нaшъ, кондaкъ: Во струsхъ днeсь: ГDи поми1луй, м7. И# мlтва: И$же на всsкое врeмz: По ЧCтнёйшую херув‡мъ: Їерeй: Б9е ўщeдри ны2: Тaже, мlтва: ХrтE свёте: Си1це поeмъ G-й чaсъ, и3 ѕ7-й, и3 f7-й: въ ни1хже діaконъ кади1тъ є3ђліе, и3 настоsтелz и3 ли1ки. На f7-мъ же часЁ кади1тъ всю2 цeрковь, ћкw на №-мъ часЁ. Тaже мlтва: ВLко гDи ї}се хrтE: И# Бlгослови2 душE моS гDа: Слaва: Хвали2 душE моS гDа: И# нhнэ: Е#динор0дный сн7е: И# во цrтвіи твоeмъ: Слaва, и3 нhнэ: Помzни2 нaсъ гDи: Њслaби, њстaви: По Џ§е нaшъ, кондaкъ: Во струsхъ днeсь: ГDи поми1луй м7. И# мlтва: Всес™az трbце: Тaже, Дост0йно є4сть: И# tпyстъ. И# бывaетъ росх0дъ до часA вечeрнzгw. Вечeрнz же бывaетъ съ літургjею васjліа вели1кагw во своE врeмz. При часё же з7-мъ днE начинaемъ вечeрню. Ѓще ли въ суббHту вeчера, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: каfjсму всю2. Ѓще ли въ недёлю вeчера. №-й ґнтіфHнъ. Посeмъ на ГDи воззвaхъ: поeмъ стіхи6ры на }, глaсъ в7. Самоглaсны: Пріиди1те возрaдуемсz: И# прHчаz. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Ѓvгусту є3диноначaльствующу на земли2: Вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. Ѓще въ суббHту вeчера, поeмъ прокjменъ: ГDь воцRи1сz: И# чтє1ніz по чи1ну и4хъ. По скончaніи чтeніz трис™0е не поeмъ, но бывaетъ по пареміaхъ є3ктеніA мaлаz, и3 по возглaсэ, прокjменъ, глaсъ №: ГDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2: Стjхъ: Проси2 t менE: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло ©з: По человёку глаг0лю: Ґллилyіа, глaсъ є7: РечE гDь гDеви моемY: Стjхъ: Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь: Стjхъ: И#з8 чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS: Е#ђліе матfeа, зачaло н7г: Под0бно є4сть цrтвіе нбcное зeрну горyшичну: Посeмъ є3ктеніA: Рцeмъ вси2: Тaже, Спод0би гDи: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю: и3 возглaсъ. И# посeмъ діaконъ глаг0летъ: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. И# прHчаz по nбhчаю, и3 tпyстъ. По tпyстэ же вжигaемъ свёщникъ среди2 цeркве, и3 стaвше џба ли6ка вкyпэ, пою1тъ тропaрь прaздника. Слaва и3 нhнэ, кондaкъ. И# вх0димъ въ трапeзу и3 kди1мъ совершeннw: рhбы же не kди1мъ, но со древzномaсліемъ, и3 с0чиво њбварено2, и3ли2 кутію2 съ мeдомъ: и3спивaемъ же и3 вінA въ слaву б9ію: въ неимyщихъ же странaхъ піeмъ пи1во. Предлагaетсz же и3 чтeніе: Поучeніе кmрjлла ґрхіепcкпа їеrли1мскагw, є3мyже начaло: Ћкоже ќбw во ї}са хrтA надёемсz:

(зри2) Вёдомо же бyди: Ѓще случи1тсz нaвечеріе бGоzвлeніz, въ суббHту, и3ли2 недёлю, п0стъ не бывaетъ и3 тропари2 цaрскихъ часHвъ со чтeніzми въ суббHту и3 недёлю не пою1тсz: но поeмъ часы2 ц†рскіz прeжде въ пzт0къ по nбhчаю, ћкоже ўкaзано на рzдY. Глаг0лемъ же сmмв0лъ вёры, и3 pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа: И# tпyстъ. И# въ т0й дeнь kди1мъ сhръ и3 ћица. Ѓще бyдетъ нaвечеріе въ суббHту: Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ днE. Ґп0столъ же и3 є3ђліе прeжде суббHтэ пред8 бGоzвлeніемъ, и3 пот0мъ рsдъ. По И#зрsднw, поeмъ Дост0йно: Ѓще ли въ недёлю нaвечеріе бGоzвлeніz: Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде недёли пред8 бGоzвлeніемъ, и3 пот0мъ рsдъ. По И#зрsднw же, поeмъ, Дост0йно: По tпущeніи же літургjи kди1мъ ўкрyхи, и3 піeмъ по є3ди1ной чaши вінA. Совершeннw же kди1мъ по tпyстэ вечeрни, со є3лeемъ. Сhра же и3 kи1цъ и3 рhбъ никaкоже дерзнeмъ коснyтисz. Ѓще ли въ пzт0къ прeжде нaвечеріz бGоzвлeніz, когдA пою1тсz часы2 ц†рскіz: При часё же з7-мъ днE начинaемъ вечeрню. Ѓще ли въ суббHту вeчера, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: каfjсму всю2. Ѓще ли въ недёлю вeчера. №-й ґнтіфHнъ. Посeмъ на ГDи воззвaхъ: поeмъ стіхи6ры на }, глaсъ в7. Самоглaсны: Пріиди1те возрaдуемсz: И# прHчаz. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Ѓvгусту є3диноначaльствующу на земли2: Вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. Ѓще въ суббHту вeчера, поeмъ прокjменъ: ГDь воцRи1сz: И# чтє1ніz по чи1ну и4хъ. По скончaніи чтeніz трис™0е не поeмъ, но бывaетъ по пареміaхъ є3ктеніA мaлаz, и3 по возглaсэ, прокjменъ, глaсъ №: ГDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2: Стjхъ: Проси2 t менE: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло ©з: По человёку глаг0лю: Ґллилyіа, глaсъ є7: РечE гDь гDеви моемY: Стjхъ: Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь: Стjхъ: И#з8 чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS: Е#ђліе матfeа, зачaло н7г: Под0бно є4сть цrтвіе нбcное зeрну горyшичну: Посeмъ є3ктеніA: Рцeмъ вси2: Тaже, Спод0би гDи: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю: и3 возглaсъ. И# посeмъ діaконъ глаг0летъ: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. И# прHчаz по nбhчаю, и3 tпyстъ. По tпyстэ же вжигaемъ свёщникъ среди2 цeркве, и3 стaвше џба ли6ка вкyпэ, пою1тъ тропaрь прaздника. Слaва и3 нhнэ, кондaкъ. И# вх0димъ въ трапeзу и3 kди1мъ совершeннw: рhбы же не kди1мъ, но со древzномaсліемъ, и3 с0чиво њбварено2, и3ли2 кутію2 съ мeдомъ: и3спивaемъ же и3 вінA въ слaву б9ію: въ неимyщихъ же странaхъ піeмъ пи1во. Предлагaетсz же и3 чтeніе: Поучeніе кmрjлла ґрхіепcкпа їеrли1мскагw, є3мyже начaло: Ћкоже ќбw во ї}са хrтA надёемсz:

ѕ7. ^ С™0е бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

При часЁ є7 днE знaменуетъ въ вели1кое, и3 пот0мъ во вс‰ т‰жкаz. И# собрaвшымсz въ хрaмъ начинaемъ вечeрню: и3 поeмъ nбhчный pал0мъ. Тaже є3ктеніA вели1каz. Ѓще бyдетъ въ суббHту, стіхосл0вимъ, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. Ѓще же въ недёлю, поeмъ №-й ґнтіфHнъ. Ѓще ли во и3ны6z дни6, стіхол0гіа не бывaетъ: но ѓбіе поeмъ, ГDи воззвaхъ, на глaсъ в7. Їерeй же твори1тъ проскомjдію. Діaконъ кади1тъ цRковь по nбhчаю. И# мы2 поeмъ стіхи6ры прaздника на }, глaсъ в7. Самоглaсны: Просвэти1телz нaшего: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Приклони1лъ є3си2 главY: Тaже вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. Ѓще ли въ суббHту на вечeрни, прокjменъ, ГDь воцRи1сz: Ѓще ли на вечeрни, въ пzт0къ: Прокjменъ поeмъ вели1кій: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2: со стіхи2 є3гw2. И# чтє1ніz прaздника, по чи1ну и4хъ. ПосредЁ чтeніz, тропaрь со врeмz: Пот0мъ даeтсz ґнтjдwръ t їерeа, и3 tпyстъ. По tпyстэ же и3ли2 є4сть літургjа, и3ли2 нёсть, вжигaемъ свёщникъ посредЁ цeркве, стaвше вкyпэ кли1ріцы, и3 пою1тъ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ кондaкъ: и3 вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ съ древzномaсліемъ, и3спивaемъ же и3 вінA. Сhра же и3 под0бныхъ є3мY, рhбъ никaкоже дeрзнемъ ћсти, возбранен0 бо є4сть б9eственными прaвилы. Си1це бывaетъ слyжба п0стну дню2 сyщу, въ нaвечеріи просвэщeніz.

(зри2) И#звёстно же бyди всBмъ њ с™ёй водЁ, ћкw нёцыи сyть tлучaюще себE t с™hz воды2 вкушeніz рaди, не д0брэ творsтъ: и4бо бlгодaти рaди б9іz данA бhсть на њсщ7eніе мjру, и3 всeй твaри. Тёмже во всsкихъ мёстэхъ и3 скaредныхъ, и3 всю1ду кропи1тсz, ±же и3 под8 ногaми нaшими сyть: и3 гдЁ є4сть си1хъ рaзумъ, є4же не пи1ти сеS; но да ўвёси, ћкw не вкушeніz рaди ћстіz нечистотA въ нaсъ є4сть, но t сквeрныхъ дёлъ нaшихъ, њчищeни же t си1хъ, піeмъ без8 сомнёніz сію2 с™yю в0ду. Њ сeй водЁ нбcнаz џна словeснаz лaстовица, златословeсный вселeнскій ўчи1тель їwaннъ, кwнстантjнz грaда патріaрхъ въ сл0вэ своeмъ, њ є4же сходи1тисz хrтіaнwмъ во с™yю б9ію цRковь, и3 њ кRщeніи: є3гHже начaло: Вси2 вы2 въ бlгодyшіи є3стE днeсь, ѓзъ же въ печaли є3ди1нъ болёзную: Свидётельствуетъ глаг0лz, но ќбw чесw2 рaди не дeнь в0ньже роди1сz, но дeнь в0ньже кrти1сz, kвлeніе глаг0летсz; сeй бо є4сть дeнь в0ньже кrти1сz, и3 водн0е њс™и2 є3стество2. Сегw2 рaди и3 въ полyнощи на прaздникъ сeй, вси2 почeрпше въ д0мы в0ду tн0сzтъ и3 соблюдaютъ, и3 лёто совершeнно хранsтъ, понeже днeсь њсщ7aютсz в0ды: и3 знaменіе бывaетъ ћвственное, не растлэвaющусz в0дъ џныхъ є3стествY долгот0ю врeмене: но лёто совершeнно, и3 двA и3 три2 мн0жицею, днeсь чeрпаемаz водA цэлA и3 новA пребывaетъ: и3 по толи1цэмъ врeмени, нhнэ њ и3ст0чника взsтой водЁ сравнsетсz.

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ћкw ѓще случи1тсz нaвечеріе с™aгw бGоzвлeніz въ суббHту, и3ли2 недёлю, п0стъ не бывaетъ. Літургjа же бывaетъ златоyстагw во своE врeмz по nбhчаю, ћкоже и3 всегдA. И# по tпущeніи літургjи въ трапeзу не х0димъ, но въ притв0рэ цRк0внэмъ сёдшымъ нaмъ, трaпезарь даeтъ по ўл0мку хлёба коемyждо: и3ли2 по мaлу хлёбу пшени1чному, и3 мaлw см0квій и3 ф‡нікъ, и3 по є3ди1ной чaшэ вінA, ћкw да не наречeтсz п0стъ: њжидaемъ же вечeрнzгw соб0ра. Посeмъ tшeдше въ кє1лліи сво‰, безм0лвствуемъ до врeмене вечeрнzгw. Вели1кагw же васjліа літургjа совершaетсz въ сaмый прaздникъ. Вмёстw же дост0йна, поeмъ їрм0съ f7-й пёсни прaздника.

(зри2) При часё же вечeрнэмъ днE: Знaменуетъ въ вели1кое, и3 пот0мъ во вс‰ т‰жкаz, и3 собрaвшымсz нaмъ во хрaмъ: И# бlгослови1вшу їерeю, поeмъ вечeрню по nбhчаю: pал0мъ, Бlгослови2 душE моS гDа: И# ѓще въ суббHту вeчера, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. Ѓще ли въ недёлю вeчера, поeмъ №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры прaздника на }, глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Приклони1лъ є3си2 главY п®тeчи: Тaже вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz по чи1ну и4хъ съ тропари2 и3 со стіхи2 и3 трис™0е же не поeмъ, занeже не совершaетсz б9eственнаz літургjа. По чтeніи же паремjй, є3ктеніA мaлаz: и3 по возглaсэ, Прокjменъ, ґп0столъ, и3 є3ђліе, ћкw предписaсz. Е#ктеніA: Рцeмъ вси2: И# Спод0би гDи: И# И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: Їерeй возглaсъ. И# и3сх0димъ ко крести1льницэ, и3дёже ўгот0ванъ ст0лъ. И# дёйствуетъ настоsтель, и3ли2 їерeй по чи1ну, ћкоже ўказaсz прeжде, пою1ще тропари2: Глaсъ гDень на водaхъ: И# пр0чее бывaетъ вослёдованіе њсщ7eніz воды2, неизмённw. По кроплeніи же њсщ7eнныz воды2 вх0димъ во хрaмъ, и3 поeмъ стіхи1ру: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Воспои1мъ вёрніи: и3 tпyстъ. Пот0мъ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ: Kви1лсz є3си2 днeсь: И# пи1вше сщ7eнную в0ду, вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ совершeннw, съ древzномaсліемъ, и3 піeмъ віно2.

При часё же ‹-мъ н0щи ўдарsетъ въ вели1кое, и3 пот0мъ во вс‰ капмaны.

И# собрaвшымсz во хрaмъ, бlгослови1вшу їерeю, поeмъ повечeріе вели1кое: и3 Съ нaми бGъ, съ пёніемъ, на глaсъ }. По №-мъ трис™0мъ,

Тропaрь прaздника, глaсъ №:

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

По в7-мъ трис™0мъ, кондaкъ прaздника: Kви1лсz є3си2 днeсь: По Слaва въ вhшнихъ: по nбhчаю и3сх0димъ въ притв0ръ, пою1щымъ нaмъ стіхи6ры прaздника, глaсъ д7: Њдэвazйсz свётомъ ћкw ри1зою: Слaва, глaсъ }: ГDи и3сп0лнити хотS: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Днeсь твaрь просвэщaетсz: Тaже мlтвы nбы6чныz. И# вшeдше во кЂръ космы2, и3 кЂръ їwaнна: їрмосы2 nбою2 канHнwвъ, по двaжды. Тропари2 на в7i: послэди2 їрмосы2 nбою2 канHнwвъ, кjйждо ли1къ св0й їрм0съ. По G-й пёсни, v3пакои2, глaсъ є7: Е#гдA kвлeніемъ твои1мъ: И# чтeніе. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ прaздника, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й гDи знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2, свётъ непристyпный.

На f7-й пёсни пaки вжигaютъ свэщы2 брaтіz. ЧCтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника: Величaй душE моS: и3 їрм0съ: Тaинство: Посeмъ в7-й ли1къ поeтъ тaкожде припёвъ и3 їрм0съ: Тaкожде припёвы пою1тъ и3 къ тропарє1мъ №-гw канHна. Посeмъ №-й ли1къ поeтъ в7-гw канHна припёвъ, и3 їрм0съ: Люби1ти ќбw нaмъ: И# в7-й ли1къ под0бнэ поeтъ тaкожде припёвъ, и3 їрм0съ: и3 къ тропарє1мъ првdнъ: Сп7си1 ны сн7е б9ій: Тaже џба ли6ка вкyпэ: Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій: Свэти1ленъ прaздника: Kви1сz сп7съ бlгодaть и3 и4стина: три1жды. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, самоглaсны, глaсъ №, на д7: Свётъ t свёта возсіS: Слaва, глaсъ ѕ7: Водaми їoрдaнскими: И# нhнэ, глaсъ в7: Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь прaздника. Е#ктєніи2 и3 tпyстъ. И# даeтсz с™hй є3лeй t канди1ла, пою1щымъ нaмъ стіхи1ру прaздника, тaже чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника. По трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 пр0чее, и3 совершeнный tпyстъ. Въ сeй дeнь літургjа бывaетъ порaну, трудA рaди бдённагw.

На літургjи ґнтіфHнъ №, pал0мъ рGi, глaсъ №: Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaкwвлz, и3з8 людeй в†рваръ. Мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ. И# другjй ли1къ, стjхъ в7: Бhсть їудeа с™hнz є3гw2, ї}ль џбласть є3гw2. Мlтвами бцdы: Стjхъ G: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть. Мlтвами бцdы: Стjхъ д7: Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть; Мlтвами бцdы: Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами бцdы: ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ рд7i, глaсъ в7: Возлюби1хъ, ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2. Сп7си1 ны сн7е б9ій, во їoрдaнэ крести1выйсz, пою1щыz ти2: ґллилyіа. Стjхъ в7: Ћкw приклони2 ќхо своE мнЁ, и3 во дни2 мо‰ призовY. Сп7си1 ны сн7е б9ій: Стjхъ G: Њб8sша мS болBзни смє1ртныz, бэды6 ѓдwвы њбрэт0ша мS: ск0рбь и3 болёзнь њбрэт0хъ, и3 и4мz гDне призвaхъ. Сп7си1 ны сн7е б9ій: Стjхъ д7: Млcтивъ гDь и3 првdнъ, и3 бGъ нaшъ ми1луетъ. Сп7си1 ны сн7е б9ій: Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е: ҐнтіфHнъ G, pал0мъ рз7i, глaсъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw блaгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Тропaрь: Во їoрдaнэ крещaющусz: Стjхъ в7: Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Во їoрдaнэ крещaющусz: Стjхъ G: Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Во їoрдaнэ крещaющусz: Стjхъ д7: Да рекyтъ ќбw вси2 боsщіисz гDа: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Во їoрдaнэ крещaющусz: Вх0дное: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бlгослови1хомъ вы2 и3з8 д0му гDнz, бGъ гDь и3 kви1сz нaмъ. Тропaрь: Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ гDи: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ, глaсъ д7: Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй: Вмёстw трис™aгw, поeмъ: Е#ли1цы во хrтA крести1стесz: Прокjменъ, глaсъ д7: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ. Стjхъ: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґп0столъ къ тjту, зачaло ™в: Чaдо тjте, kви1сz бlгодaть б9іz: Ґллилyіа, глaсъ д7: Принеси1те гDеви сhнове б9іи: Стjхъ: Глaсъ гDнь на водaхъ: Е#ђліе матfeа, зачaло ѕ7: Пріи1де ї}съ t галілeи: Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz сп7си1тельнаz всBмъ человёкwмъ. Ґллилyіа, три1жды. На трапeзэ бывaетъ ўтэшeніе брaтіи вeліе. Kди1мъ рhбу, и3 сhръ, и3 ћица, и3 піeмъ віно2: Мірстjи же мsсо, ѓще бyдетъ и3 въ срeду, и3ли2 пzт0къ. И# чтeтсz сл0во златоyстагw, є3мyже начaло: Вси2 вы2 бlгодyшніи:

з7. @ Соб0ръ с™aгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна.

Вeчеръ, стіхол0гіа не бывaетъ бдёніz рaди бhвшагw, кромЁ суббHты. На ГDи воззвaхъ стіхи6ры прaздника G, глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего: И# п®тeчи G, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: Ви1дэвъ тS грzдyща хrтE: Слaва, глaсъ ѕ7: Во пл0ти свэти1льниче: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: БGъ сл0во kви1сz пл0тію: Вх0дъ. Прокjменъ вели1кій, глaсъ з7: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, вс‰ є3ли6ка восхотЁ сотвори2. Стjхъ: Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта: Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE: Стjхъ: Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2; И# пaки, БGъ нaшъ: Ѓще случи1тсz въ суббHту вeчера, глаг0лемъ прокjменъ: ГDь воцRи1сz: Тaже є3ктеніA, и3 Спод0би гDи: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: съ припёвы и4хъ, и3 до tдaніz, вeчеръ и3 ќтро. Слaва, п®тeчи, глaсъ д7: Ћкw д¦а рачи1тель: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Пріиди1те подражaимъ мyдрыz дв7ы:

Тропaрь, глaсъ в7:

Пaмzть првdнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ свидётельство гDне предтeче: показaлъ бо сz є3си2 вои1стину и3 прbр0кwвъ чcтнёйшій, ћкw и3 въ струsхъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. Тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ бGа ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра, и3 подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по трис™0мъ, кондaкъ п®тeчи, Плотскaгw твоегw2 пришeствіz: На полyнощницэ, глаг0лемъ каfjсму nбhчную. По №-мъ трис™0мъ, тропaрь прaздника. По в7-мъ тrт0мъ кондaкъ п®тeчи: Плотскaгw твоегw2 пришeствіz: На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, кrти1телz. И# нhнэ, прaздника. По №-й каfjсмэ, сэдaленъ прaздника, глaсъ №: Ї}су р0ждшусz t дв7ы мRjи: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. И# чтeніе. По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ прaздника, глaсъ д7: Во струsхъ ви1дэвъ тS їoрдaнскихъ: Слaва и3 нhнэ, т0йже: КанHнъ прaздника №-й, со їрмос0мъ на ѕ7: другjй со їрмос0мъ на д7: и3 п®тeчи на д7, глaсъ т0йже. Послэди2 їрмосы2 nбою2 канHнwвъ. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника: Kви1лсz є3си2 днeсь: И# јкосъ: Тaже сэдaленъ, глaсъ }: Їoрдaнъ струsми слyжитъ: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ п®тeчи, глaсъ ѕ7:

Плотскaгw твоегw2 пришeствіz ўбоsвсz їoрдaнъ, стрaхомъ возвращaшесz, прbр0ческое же служeніе и3сполнsz їwaннъ, трeпетомъ спрsташесz: ѓгGльскіz чи1ны ўжасaхусz, зрsще тS во струsхъ пл0тію крещaема: и3 вси2 сyщіи во тьмЁ њзарsхусz, воспэвaюще тS ћвльшагосz и3 просвэти1вшаго вс‰.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. На f7-й пёсни, ЧCтнёйшую не поeмъ: но поeмъ припёвы прaздника и3 п®тeчи, и3 їрмосы2: и3 посeмъ на сх0дэ поeмъ џба ли6ка вкyпэ. Припёвъ прaздника: тaже катавaсіа: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ: Тaже припёвъ бцdэ, и3 посeмъ їрм0съ: Q пaче ўмA: и3 покл0нъ. Свэти1ленъ п®тeчи. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, глaсъ №, самоглaсны, на д7. Слaва, п®тeчи, глaсъ ѕ7: ЃгGлъ и3з8 непл0дныхъ ложeснъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь п®тeчи. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, tпyстъ, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. Слaва, п®тeчи. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ, кондaкъ прaздника, и3 пр0чее, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь G, на д7: и3 п®тeчи, пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 п®тeчи. Слaва, кондaкъ п®тeчи. И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ: Сп7си1 ны сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz, пою1щыz ти2: Ґллилyіа. Си1це поeмъ и3 до tдaніz. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Стjхъ: Ўслhши б9е, глaсъ м0й: Ґп0столъ дэsній, зачaло м7в: Бhсть внегдA бhти ґполлHсу: Ґллилyіа, глaсъ є7: Свётъ возсіS првdнику: Стjхъ: Весели1тесz првdніи њ гDэ: Е#ђліе їwaнна, зачaло G: Ви1дэ їwaннъ ї}са: Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz: Другjй: Въ пaмzть вёчную:

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz соб0ръ їwaнна п®тeчи въ недёлю: поeмъ слyжбу п®тeчи, ћкоже соб0ру бцdы: прeжде воскrно, и3 прaздника, и3 п®тeчи, ћкоже наyтріи ржcтвA хrт0ва ўказaсz. С™hхъ првdныхъ бGоoтцє1въ, ѓще въ недёлю пaмzть и4хъ бyдетъ. На ќтрени, є3ђліе толков0е, недёлz по кRщeніи: тaже недёлz рsдъ, ѓще не бyдетъ tстyпки. Ѓще ли же бyдетъ tстyпка: на ќтрени є3ђліе чтeтсz є3ди1но: недёлz по крещeніи.

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz попрaзднство крещeніz хrт0ва въ недёлю, и3щи2 всегw2 послёдованіz, вeчеръ, и3 ќтро, септeмвріа по д7i числЁ.

(зри2) СуббHта по просвэщeніи: Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника: Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Е#ђліе матfeа, зачaло з7: Возведeнъ бhсть ї}съ:

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz соб0ръ п®тeчи въ суббHту: Прокjменъ прaздника, и3 п®тeчи. Ґп0столъ и3 є3ђліе чтeтсz прeжде суббHтэ по просвэщeніи, пот0мъ п®тeчи. Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz: Другjй: Въ пaмzть вёчную: Си1це поeмъ на літургjи въ суббHту, и3 с™ы6мъ и3мyщымъ слyжбу на літургjи.

(зри2) Недёлz по просвэщeніи: На літургjи, прокjменъ, глaсъ №: Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. Стjхъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ: и3 прaздника. Ѓще же случи1тсz с™hй и3мёzй на літургjи прокjменъ, ґп0столъ, и3 є3ђліе: тогдA прaздника прокjменъ и3 причaстенъ њставлsетсz. Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло ск7д t полY: Брaтіе, є3ди1ному комyждо нaсъ: Ґллилyіа, глaсъ є7: Млcти тво‰ гDи во вёкъ: Е#ђліе матfeа, зачaло }: Слhшавъ ї}съ, ћкw їwaннъ прeданъ бhсть: Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz: Другjй: Хвали1те гDа:

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ћкw є3ђліа и3 ґп0столы t недёли мzсопyстныz, вспsть и3считaz, до недёли пріидyщіz, ћже є4сть пeрваz по просвэщeніz недёли. Ўвёдавъ и3звёстнw, въ к0е число2 мёсzца пред8 мzсопyстною недёлею бyдетъ недёлz њ мытари2 и3 фарісeи, и3 вспsть и3зчeтъ на мимошeдшыz недBли возврати1всz, начни2 рsдъ досzзaющь недёли њ мытари2 и3 фарісeи. Ѓще же когдA преизбyдетъ недёль си1хъ, њстaвивъ блюди2 рsдъ њ мытари2 и3 фарісeи.

}. Прпdбнагw nтцA нaшегw геHргіа хозевjта: И# прпdбныz мaтере нaшеz домнjки: И# є3міліaна и3сповёдника.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прпdбнагw G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: и3 прпdбныz G, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва: и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №: Њблагazй нб7о џблаки: На стіх0внэ стіхи6ры, прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ в7: На їoрдaнстэй рэцЁ: Тропaрь прaздника, и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника три1жды, и3 nбы6чныz каf‡смы. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника: №-й со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды. Прпdбнагw на д7, глaсъ д7: и3 прпdбныz на д7, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ прпdбнагw глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 свэти1ло пресвётлое геHргіе, њзарsz б9eственными зарsми вёрнw зовyщыz ти2: моли2 њ нaсъ вLку хrтA ћвльшагосz во струsхъ, и3 просвёщшаго земнорHдныz.

И# сэдaленъ, глaсъ є7. Слaва, прпdбныz, глaсъ д7. И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7 пёсни, кондaкъ прaздника: и3 јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника, двaжды. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Ви1дэша тS в0ды б9е: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь №-z nбои1хъ канHнwвъ на ѕ7.

f7. С™aгw м§нка полmevкта.

Стіхи6ры прaздника G, глaсъ }. Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи: и3 с™aгw G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, с™aгw, глaсъ №: ЃгGльскаz вHинства днeсь: И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Днeсь нб7сE и3 земли2 творeцъ: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Њдэвazйсz свётомъ:

Тропaрь с™aгw, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, полmevктъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника: и3 чтeніе. КанHнъ прaздника, в7-й, на }. Їрм0съ по двaжды: и3 с™aгw, на д7, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Сп7су прикл0ншу во їoрдaнэ главY сокруши1шасz ѕміє1въ главы6: полmevктова же главA tсёкшаzсz льсти1ваго посрами2.

И# јкосъ, и3 сэдaленъ, глaсъ є7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ прaздника, и3 јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. На літургjи, бlжeнна прaздника, пёснь д7-z, на ѕ7.

$ Въ т0йже дeнь и4же во с™hхъ nтцA нaшегw філjппа, митрополjта моск0вскагw и3 всеS рwссjи.

Тропaрь, глaсъ }:

Первопрест0льникwвъ преeмниче, ст0лпе правослaвіz, и4стины поб0рниче, н0вый и3сповёдниче, с™и1телю філjппе, положи1вый дyшу за пaству твою2. Тёмже ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY, моли2 за nтeчество нaше, за грaдъ же и3 лю1ди, чтyщыz дост0йнw с™yю пaмzть твою2.

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Правослaвіz настaвника, и3 и4стины провозвёстника, златоyстагw ревни1телz, рwссjйскаго свэти1льника, філjппа премyдраго восхвaлимъ, пи1щею словeсъ свои1хъ разyмнw ч†да сво‰ питaюща: т0й бо љзhкомъ хвалeніе поsше, ўстнaма же пёніе вэщaше, ћкw таи1нникъ б9іz бlгодaти.

‹. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, є3пcкпа нmссjйскагw: И# прпdбнагw дометіaна, є3пcкпа мелітjйскагw: И# прпdбнагw маркіaна, пресвЂтера и3 їкон0ма вели1кіz цRкве.

На ГDи воззвaхъ: стіхи6ры григ0ріа G, глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче: и3 дометіaна G, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: Слaва, глaсъ д7: Премyдрости сл0во: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Трепетaше рукA кrти1телева: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, григ0ріа, глaсъ д7: ЖитіE б9eственно и3спрaвивъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ТебE въ дyсэ и3 nгни2:

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, прaздника, и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прaздника, и3 чтє1ніz. КанHнъ прaздника №, со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды. И# с™hхъ двA: григ0ріа, глaсъ є7, на д7: и3 дометіaна, глaсъ №, на д7. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника, и3 јкосъ.

Тaже григ0ріа, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

ЦRкве б9eственный їерaрхъ, и3 премyдрости чcтнhй тайноглаг0льникъ нmссjйскій, б0дрый ќмъ григ0рій, со ѓгGлы ликовствyz, и3 наслаждazсz б9eственнымъ свётомъ, моли1сz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# сэдaленъ, глaсъ G. Слaва, дометіaна, глaсъ №: И# нhнэ прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ григ0ріа, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Џкомъ душeвнымъ б0дрствуz с™и1телю, б0дръ пaстырь kви1лсz є3си2 мjру, и3 жезл0мъ мyдрости твоеS, и3 тeплымъ предстaтельствомъ твои1мъ, вс‰ tгнaлъ є3си2 ѕлосл†вныz ћкw в0лки, неврeдно соблю1дъ стaдо, григ0ріе всемyдре.

И# јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ григ0ріа. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, григ0ріа, глaсъ №: Прaвыz вёры: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: ГDи и3сп0лнити хотS: На літургjи бlжє1нна прaздника, пёснь є7-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7а: Комyждо даeтсz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Е#ђліе матfeа, зачaло lд t полY: ПризвA ї}съ nбанaдесzте: Причaстенъ: Въ пaмzть:

Прпdбнагw же маркіaна слyжба поeтсz на повечeріи.

@ Въ т0йже дeнь прпdбнагw пavла комeльскагw, и4же на nбн0рэ рэцЁ.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2.

Тропaрь, глaсъ №:

Б9eственною люб0вію t ю4ности распалaемь пavле прпdбне, вс‰ ±же въ мjрэ кр†снаz возненави1дэвъ, хrтA є3ди1наго возлюби1лъ є3си2: и3 сегw2 рaди во внyтреннюю пустhню всели1лсz є3си2, со ѕвэрьми2 жи1ти вeсь хrтY: toнyдуже и3 всеви1дzщее џко, тво‰ труды2 ви1дэвъ, дaромъ чудeсъ и3 по преставлeніи њбогати1 тz. Тёмже вопіeмъ ти2: моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ, чcтнyю пaмzть твою2 при1снw въ пёснехъ почитaющихъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

ВсE твоE ќмное желaніе къ бGу впери1въ, и3 томY невозврaтнw t души2 послёдовалъ є3си2, въ пустhню всели1всz, и3 тaмw ѓгGльски пожи1въ, мнHгимъ пyть бhлъ є3си2 ко сп7сeнію: сегw2 рaди и3 хrт0съ тS прослaви, и3 дaромъ чудeсъ њбогати2. Тёмже вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz пavле прпdбне, пустhнный жи1телю.

№i. $ Прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, џбщихъ жи1тій начaльника.

Вeчеръ, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: № ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче: Слaва, глaсъ в7: Прпdбне џтче, ћкw грaдъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Приклони1лъ є3си2: Вх0дъ, прокjменъ днE: чтє1ніz G, прпdбничєскаz. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ЃгGльскаz вHинства: По трис™0мъ,

Тропaрь, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, fеод0сіе џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника: и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прaздника, и3 чтeніе. По полmелeи сэдaленъ с™aгw, глaсъ G, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 чтeніе. Степeнна, № и3 ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе луки2, зачaло к7д. Pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: КанHнъ прaздника в7-й, со їрмос0мъ на }: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ в7. Катавaсіа прaздника: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника: и3 сэдaленъ с™aгw, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Насаждeнъ во дв0рэхъ гDа твоегw2, прпdбными твои1ми добродётельми краснw2 процвёлъ є3си2, и3 ўмн0жилъ є3си2 ч†да тво‰ въ пустhни, слeзъ твои1хъ тyчами напаsємаz, стадоначaльниче б9ій б9eственныхъ дворHвъ. Тёмже зовeмъ: рaдуйсz џтче fеод0сіе.

И# јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: Слaва, глaсъ в7: Добродётелей лёствица: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Днeсь хrт0съ славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ, часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 с™aгw, глаг0лемъ премэнsюще и3 прHчаz: и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь ѕ7-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z же, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ: БGъ рекjй и3з8 тьмы2 свёту возсіsти: Ґллилyіа глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2: Е#ђліе матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ прєданA сyть nц7eмъ мои1мъ: Причaстенъ: Въ пaмzть:

Подобaетъ вёдати њ сeмъ, кaкw восх0дитъ недёлz њ мытари2 и3 фарісeи.

Начинaетсz ќбw мытарS и3 фарісeа їаннуaріа въ №i число2, въ попрaзднствэ бGоzвлeніz, на пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, нисх0дитъ же февруaріа по є7i число2. (зри2) Вёдомо же бyди, ћкw ѓще прилучи1тсz недёлz, ћже њ мытари2 и3 фарісeи, їаннуaріа въ №i число2: и3 прпdбнагw fеод0сіа поeтсz слyжба, є3гдA є3кклисіaрхъ разсyдитъ во и3нhй дeнь. Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: каfjсму всю2. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 ґнат0ліевъ №: и3 прaздника G, тогw2 днE: и3 тріHди самоглaсны двЁ, повторsюще №-ю. Слaва, тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи, стіхи6ры прaздника, тогw2 днE стіхHвныz вечє1рніz и3 ќтрєнніz. Слaва, и3 нhнэ, тріHди, глaсъ G. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны, по ґлфави1ту. Слaва, прaздника: И# нhнэ, тріHди. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, двaжды: и3 прaздника є3ди1ножды, и3 чтeніе. (Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи по Дост0йно, и3 по Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника. Слaва, и3 нhнэ, тріHди.) На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz по крещeніи. По непор0чнахъ тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 v3пакои2 глaса. И# чтeніе, недёлz њ мытари2 и3 фарісeи. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса, Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. Слaва, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри: И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz стєзи2: Тaже, Поми1луй мS б9е: и3 Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ: И# мlтва nбhчнаz: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7, и3 прaздника на д7: И# тріHди на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ, и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ: Слaва, и3 нhнэ, тріHди По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ тріHди. На f7-й пёсни, поeмъ ЧCтнёйшую. Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, тріHди. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны G: и3 прaздника G, и3 тріHди глaса G-гw, съ припёвы: Воскrни2 гDи б9е м0й: МытарS и3 фарісeа: в7, И#сповёмсz тебЁ гDи: Фарісeа велехвaльный глaсъ: Слaва, T дёлъ похвалeньми: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: и3 славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# nбhчнаz літjа въ притв0рэ, въ нeйже поeмъ: Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ру є3ђльскую, и3 чaсъ №-й. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника, и3 совершeнный tпyстъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ глаг0лемъ тропaрь воскrнъ и3 прaздника: кондаки1 же премэнsемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 прaздника пёснь рzдовaz на д7: и3 тріHди пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ прaздника: И# нhнэ, тріHди. Прокjменъ недёли по просвэщeніи, тaже прaздника. Ґп0столъ и3 є3ђліе, недёли по просвэщeніи, тaже њ мытари2 и3 фарісeи: Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй, прaздника.

@ Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw міхаи1ла кл0пскагw, новгор0дскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, во nби1тели є3гw2 и3 во хрaмэхъ.

Тропaрь, глaсъ }:

И$же на земли2 хrтA рaди в0лею въ бyйство преложи1всz, мjра сегw2 красоты2 tню1дъ возненави1дэлъ є3си2, и3 плотск†z и3гр†ніz ўвzди1въ пост0мъ и3 жaждею, и3 на земли2 легaніемъ, t зн0z же и3 стyдени, t дождS и3 снёга, и3 t пр0чіz воздyшныz тsгости никогдaже ўклони1лсz є3си2. Дyшу же њчи1стилъ є3си2 добродётельми ћкw злaто въ горни1лэ, џтче прпdбне бGон0сне міхаи1ле, и3 нhнэ на нб7сёхъ предстои1ши пrт0лу прес™hz трbцы. Но ћкw и3мёz дерзновeніе мн0гое, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Д¦а с™aгw си1лою ўпод0билсz є3си2 бGоглагHливымъ дрє1внимъ прbр0кwмъ, сказaвъ безвBстнаz и3 т†йнаz, и3 є4же г0дэ судьбaмъ б9іимъ въ сбытіE: и3 и4на мнHга чудесA њ хrтЁ сотвори1въ, и3 лю1ди ўдиви1въ, торжествовaти ўстр0илъ є3си2, вопію1щыz: слaва бGу прославлsющему с™ы6z сво‰.

в7i. С™hz м§нцы татіaны.

Стіхи6ры прaздника G, глaсъ }. Под0бенъ: ГDи ѓще и3 на суди1щи: И# с™hz, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ є7: Зрsщи тS є3стество2: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Воспои1мъ вёрніи: Тропaрь прaздника. На ќтрени, по каfjсмахъ сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника №-й, со їрмос0мъ на }: и3 с™hz на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™hz, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Свётлw во страдaніи твоeмъ возсіsла є3си2 стrтотeрпице, t кровeй твои1хъ преиспещрeна, и3 ћкw крaснаz голуби1ца, къ нб7си2 возлетёла є3си2 татіaно: тёмже моли2 при1снw за чтyщыz тS.

И# сэдaленъ глaсъ д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, и3 нhнэ: Q пaче ўмA: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь з7, на ѕ7.

@ Въ т0йже дeнь с™aгw nтцA сaввы, ґрхіепcкпа сeрбскагw.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, и3дёже лежaтъ м0щи є3гw2, и3ли2 и3дёже хрaмъ є3гw2. Тропaрь, глaсъ }: Правослaвіz настaвниче: nктHвріа въ №i-й дeнь.

И$нъ тропaрь, глaсъ G:

Пути2 вводsщагw въ жи1знь настaвникъ, и3 первопрест0льникъ, и3 ўчи1тель бhлъ є3си2: пeрвэе бо пришeдъ с™и1телю сaвво, nтeчество твоE просвэти1лъ є3си2, и3 породи1въ т0е д¦омъ с™hмъ, ћкw древA м†слиннаz, въ мhсленнэмъ раи2 насади1лъ є3си2 всеwсщ7є1ннаz тво‰ ч†да. Тёмъ ћкw ґпcлwмъ и3 с™и1телємъ сопрест0льна чтyще, тS м0лимъ: моли2 хrтA бGа даровaти нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкw первос™и1телz вели1каго, и3 ґпcлwвъ соo1бщника, цRковь прославлsетъ тS людeй твои1хъ, прпdбне. Но ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY бGу, мlтвами твои1ми t всsкихъ нaсъ бёдъ сп7сaй, да зовeмъ ти2: рaдуйсz џтче сaвво бGомyдре.

Gi. С™hхъ м§нкъ, є3рмЂла и3 страт0ніка: Въ сjй дeнь поeтсz слyжба с™hхъ nтє1цъ, въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ.

Стіхи6ры м§нка G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: И# прпdбныхъ G, глaсъ }. Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ: Слaва, глaсъ }: Прпdбніи nтцы2: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ГDи и3сп0лнити хотS: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, прпdбныхъ, глaсъ }: РавноaгGльно житіE: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ЃгGльскаz вHинства:

Тропaрь м§нкwвъ, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, nтцє1въ, глaсъ т0йже:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

И# нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь тропaрь прaздника, и3 м§нкwвъ. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прaздника, и3 чтeніе. КанHнъ прaздника в7-й, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 м§нкwвъ на д7, глaсъ }: и3 прпdбныхъ на д7, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ nтцє1въ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

T мірскjz молвы2 и3збэг0сте, и3 къ ти1хому пристaнищу престaвистесz, м§нчества кровьми2, и3 п0стничества трудaми вэнчaеми. Тёмже и3 показaстесz м§нкwвъ и3 прпdбныхъ є3диновсeльницы.

И# јкосъ: и3 сэдaленъ м§нкwвъ, глaсъ №. Слaва, nтцє1въ, глaсъ д7: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™hхъ nтцє1въ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва с™hхъ, глaсъ }: Бlжeни є3стE прпdбніи: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Днeсь твaрь просвэщaетсz: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь }-z, на д7: и3 nтцє1въ пёснь ѕ7-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f: Вёмы, ћкw лю1бzщымъ бGа: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи: Е#ђліе луки2, зачaло к7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ: Рaдуйтесz.

д7i. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ.

Возслёдованіе с™hхъ поeтсz въ Gi-й дeнь.

$ И# пaмzть преставлeніz с™hz равноапcльныz нjны, просвэти1тельницы грyзіи.

Въ сjй же дeнь tдаeтсz прaздникъ с™hхъ бGоzвлeній: и3 бывaетъ слyжба всS непремённw просвэщeніz, вeчеръ и3 ќтро, кромЁ вх0да и3 паремjй, и3 полmелeа, и3 на літургjи ґнтіфHнwвъ.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz tдaніе бGоzвлeніz въ недёлю, прeжде мытарS и3 фарісeа:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на, и3 прaздника стіх0вна со стіхи2 свои1ми вели1кіz вечeрни. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Днeсь хrт0съ: На вели1цэй вечeрни, по nбhчной стіхол0гіи, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, G, и3 ґнат0ліевъ №: и3 прaздника ѕ7: поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва: и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды. И# прaздника, є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по Дост0йно, и3 по Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе. Непор0чны, и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: V#пакои2 глaса. Степє1нна и3 прHчаz глaса. Прокjменъ, Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно. И# пр0чее воскrно, и3 до канHна. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: бцdэ, на двA: и3 прaздника џба канHна, на }. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника и3 јкосъ: и3 v3пакои2 прaздника. И# чтeніе прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ, и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни, поeмъ ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника со слaвнымъ д7, съ припёвы и4хъ. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. И# є3ктєніи2, и3 tпyстъ. И# њглашeніе. И# и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ. И# чaсъ №-й, и3 конeчный tпyстъ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 прaздника пёснь f7-z, nбои1хъ канHнwвъ на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, и3 є3ђліе недёли рsдъ. Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника, и3 днE.

Зри1мъ же и3 сегw2 ўказaніz: Ѓще приспёетъ въ д7i-й дeнь їаннуaріа, недёлz њ мытари2 и3 фарісeи, на tдaніе бGоzвлeніz: Поeмъ воскrно, и3 тріHди и3 прaздника.

Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, на д7. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса, мaлыz вечeрни. На стіх0внэ, стіхи1ра є3ди1на воскrна, и3 прaздника, стіх0вна вели1кіz вечeрни, со стіхи2 є3S. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Днeсь хrт0съ: По трис™0мъ тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA мaлаz. И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны глaса, G: и3 тріHди G, со слaвнымъ: и3 прaздника д7, поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника: и3 тріHди самоглaсенъ: Фарісeа велехвaльный глaсъ: Слaва, мытарS и3 фарісeа: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды: и3 прaздника, є3ди1ножды. И# чтeніе. Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по Дост0йно, по Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника. Слaва, и3 нhнэ, тріHди. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ: и3 непор0чны. V#пакои2 глaса, и3 чтeніе. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса, и3 є3ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. Слaва: Покаsніz: И# нhнэ: На сп7сeніz стєзи2: Тaже, Поми1луй мS б9е: и3 Мн0жєства содёzнныхъ: КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 тріHди на д7: и3 прaздника џба канHна на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ тріHди. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни, поeмъ ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника со слaвнымъ д7, съ припёвы и4хъ. Слaва, самоглaсенъ тріHди: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ и3 и3схождeніе въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz. И# чaсъ №-й, и3 совершeнный tпyстъ. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ тріHди. Тaкожде и3 на G-мъ, и3 на ѕ7-мъ, и3 на f7-мъ часёхъ глаг0лемъ тропари2. Кондаки1 же прaздника, и3 тріHди, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G-z, на д7: и3 прaздника пёснь f7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ тріHди: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ глaса, и3 прaздника: Ґп0столъ, и3 є3ђліе днE. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй, прaздника.

є7i. @ Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, пavла fивeйскагw. И# їwaнна кyщника.

Стіхи6ры на ѕ7: пavла G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Їwaнна, G, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, їwaнна, глaсъ т0йже: Tвeргсz мjра: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, пavла глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ, двaжды. Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. (зри2) T сегw2 днE начинaемъ пaки стіхосл0вити по три2 каf‡смы: и3 сэдaльны nктHиха. Ґ на вечeрни, Ко гDу внегдA скорбёти ми2: и3 чтeніе. Глаг0лемъ же t днeсь и3 пёсни: ГDеви поeмъ: КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™hхъ двA, на }: Пavла, глaсъ }. Їwaнна, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ пavла, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Ћкw свэти1ло незаходsщее мhсленнагw сlнца, сошeдшесz днeсь восхвaлимъ въ пёснехъ: возсіsлъ бо є3си2 сyщымъ во тьмЁ неразyміz, вс‰ возводS къ б9eственнэй высотЁ, fивeєвъ ўкрашeніе, пavле препод0бне, nтцє1въ и3 п0стникwвъ твeрдое nсновaніе.

И# сэдaленъ, глaсъ №. Слaва, їwaнна, глaсъ G: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Возлюби1въ премyдре нищетY неwкрaдому, роди1телей твои1хъ богaтство возненави1дэлъ є3си2, и3 є3ђліе въ рукaхъ твои1хъ держA, послёдовалъ є3си2 хrтY бGу їwaнне, молsсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ їwaнна, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, пavла, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, бGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна пavла, пёснь G: и3 їwaнна, пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ }: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ: Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло сGi: Пл0дъ д¦0вный: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. Е#ђліе матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ преданA сyть: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

(зри2) Подобaетъ вёдати: T сегw2 числA, Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную: и3 до tдaніz прaздника срётеніz. T днeсь же начинaемъ междочaсіе пёти въ цeркви, и3 канHнъ молeбный бцdэ, поeмый на повечeріи.

ѕ7i. @ Поклонeніе чcтнhхъ вери1гъ с™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла петрA.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: глaсъ G. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Днeсь нaмъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва глaсъ ѕ7: Пaки нaсъ тeплый: И# нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ри1ма не њстaвль къ нaмъ пришeлъ є3си2, честнhми вери1гами, ±же носи1лъ є3си2, ґп0столwвъ первопрест0льнэ. И%мже вёрою покланsющесz, м0лимсz: твои1ми къ бGу мlтвами, дaруй нaмъ вeлію млcть.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ. На ќтрени, џба канHна nктHиха, и3 ґпcла на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Кaмень хrт0съ, кaменz вёры, прославлsетъ свётлw ўченикHвъ первопрест0льника: созывaетъ бо вс‰ прaздновати пeтре, чудеси2 твоеS чcтнhz вери1ги и3 подаeтъ согрэшeній прощeніе.

Тaже сэдaленъ, глaсъ д7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ моли1твахъ:

Верх0внаго и3 пeрваго ґп0столwвъ, и4стины б9eственнаго ўченикA, петрA вели1каго восхвaлимъ, и3 тогw2 вёрою цэлyемъ вери6ги, прегрэшeній разрэшeніе пріeмлюще.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґп0стола. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7: Трикрaтнымъ вопрошeніемъ: На літургjи, бlжє1нна t канHна ґп0стола, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ дэsній, зачaло к7f: Возложи2 и4рwдъ цaрь рyцэ: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA: Е#ђліе їwaнна, зачaло …з. Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

з7i. % Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw ґнтHніа вели1кагw.

Ѓще восх0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе:

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ G: Прпdбне ґнтHніе: И# нhнэ, бGор0диченъ: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ. Тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ: Е$же t вёка: И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ ѕ7: Е$же по џбразу: И# нhнэ: Кто2 тебE не ўблажи1тъ: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2, прпdбничєскаz. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 с™aгw самоглaсны три2, глaсъ в7. Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче, глaсъ є3ђліа: И# нhнэ: Бlжи1мъ тS бцdе: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жества: И# нhнэ: Безневёстнаz дв7о: На бlгословeніи хлёбwвъ,

Тропaрь, глaсъ д7:

Ревни1телz и3лію2 нрaвы подражaz, кrти1телю прaвыми стезsми послёдуz, џтче ґнтHніе, пустhни бhлъ є3си2 жи1тель, и3 вселeнную ўтверди1лъ є3си2мlтвами твои1ми. Тёмже моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

И# Бцdе дв7о, є3ди1ножды. И# бlгословeніе хлёбwвъ: и3 чтeніе. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: и3 nбы6чныz каf‡смы. По каfjсмахъ сэдaльны с™aгw: и3 чтeніе. Тaже полmелeй. И# сэдaленъ, глaсъ }: и3 чтeніе. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ преданA сyть: Pал0мъ н7, стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7: Нетрeну, неoбhчну: и3 с™aгw на }, глaсъ }. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную зeмлю: По G-й пёсни, сэдaленъ с™aгw, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Житє1йскіz молвы2 tри1нувъ, безм0лвнw житіE скончaлъ є3си2, кrти1телz подражazй всsкимъ w4бразомъ прпdбнэйшій: съ ни1мъ ќбw тS почитaемъ, nтцє1въ начaльниче ґнтHніе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: На нб7о текyщую: И# нhнэ: ВLчце пріими2: Славосл0віе вели1кое. По тrт0мъ, тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ: и3 даeтсz є3лeй t канди1ла с™aгw: и3 чaсъ №: и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тlє: Повинyйтесz настaвникwмъ вaшымъ: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. Е#ђліе луки2, зачaло к7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

}i. @ И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ и3 ґрхіепcкпwвъ ґлеxандрjйскихъ, ґfанaсіа и3 кmрjлла.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, ґfанaсіа, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: И# кmрjлла, глaсъ и3 под0бенъ т0йже. Слaва, глaсъ ѕ7: Хrт0ва їерaрха воспоeмъ: И# нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, ґfанaсіа, глaсъ G: Пaки нaмъ златотeчный нjлъ: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

И#ли2 сeй, глaсъ G:

Дёлы возсіsвше правослaвіz, всE погаси1вше ѕлослaвіе, побэди1теліе побэдон0сцы бhсте, благочeстіемъ вс‰ њбогати1вше, цeрковь вельми2 ўкраси1вше: дост0йнw њбрэт0стэ хrтA бGа, дaрующа нaмъ вeлію млcть.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ, двaжды: и3 nбы6чныz каf‡смы: и3 чтeніе. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, на ѕ7: и3 с™hхъ двA, на и3 ґfанaсіа, глaсъ }: кmрjлла, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Сщ7енноначaльницы величaйшіи благочeстіz, и3 д0бліи поб0рницы цeркве хrт0вы, вс‰ соблюди1те пою1щыz: спаси2 щeдре вёрою чтyщыz тS.

И# сэдaленъ ґfанaсіа, глaсъ, G. Слaва, кmрjлла, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Кровeй твои1хъ:

Правослaвіz насади1въ ўчє1ніz, ѕлослaвіz тeрніе и3зсёклъ є3си2, ўмн0живъ сёмz вёры њдождeніемъ д¦а прпdбне: тёмже тS поeмъ ґfанaсіе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™hхъ. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха, тaже припёвъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz: И# стіхи1ра, глaсъ G: Вeлію похвалY: Слaва, глaсъ т0йже: Вели1ка и4стины трубA: И# нhнэ бGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна ґfанaсіа, пёснь G, на д7. И# кmрjлла, пёснь ѕ7-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ }: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ: Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву: Ґп0столъ къ є3врeємъ, зачaло тlд: Поминaйте настaвники вaшz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Е#ђліе матfeа, зачaло №i: Вы2 є3стE свётъ мjра: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

f7i. @ Прпdбнагw nтцA нaшегw макaріа є3гЂптzнина.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ }: Весели1сz є3гЂпте: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ показaлсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ макaріе, пост0мъ, бдёніемъ, моли1твою, нбcнаz даровaніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ къ тебЁ. Слaва дaвшему тебЁ крёпость: слaва вэнчaвшему тS: слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ. На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Въ домY гDь воздержaніz, вои1стинну тS положи2 ћкоже ѕвэздY непрелeстную, свэтоводsщу концы2, џтче nтцє1въ, макaріе прпdбне.

Тaже сэдaленъ, глaсъ №, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Бlжeнную жи1знь скончaвъ въ житіи2 съ мyченическими ли1ки, въ земли2 кр0ткихъ дост0йнw водворsешисz, бGон0сне макaріе, и3 пустhню, ћкоже грaдъ насели1въ, бlгодaть пріsлъ є3си2 t бGа чудeсъ: тёмже тS почитaемъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7: Просіsша дHбраz дэлA тво‰: На літургjи, бlжє1нна nктHиха на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z на д7: и3 всS слyжба сегw2 мцcа въ є7i дeнь.

И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw сaввы сторожeвскагw.

Тропaрь, глaсъ }:

T ю4ности б9eственною распалsемь рeвностію, возлюби1лъ є3си2 чи1стое житіE: презрёвъ мjра сегw2 кр†снаz и3 сyєтнаz, послёдовалъ є3си2 твоемY бGомyдрому ўчи1телю, пребlжeнному сeргію, въ трудЁ и3 бдёніи, въ постЁ и3 п0двизэ: на стор0жи ћвльсz безм0лвіz рaди и3 стрaжи дух0вныz, не дрeмленнымъ на б9eственнэй стрaжи предстоsніемъ стzжaлъ є3си2 ќмъ, зрsй къ бGу и3 дeмwнскіz кHзни и3 њбсто‰ніz прозирazй: њзарeніе прес™aгw д¦а въ себE воспріeмъ, ћкw ѕвэздA пресвётлаz возсіsлъ є3си2 вBрнымъ. Тёмже и3 премyдръ и3 свэтозaренъ предстоsтель, и3 пaстырь стaду твоемY kви1лсz є3си2: свётомъ твои1мъ просвэщaй и3 всёхъ, приходsщихъ къ тебЁ вёрою, џтче нaшъ сaвво, и3 моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ }:

Безм0лвіz рaди и3 пл0ти распинaніz всели1выйсz на горЁ стор0жи, kви1лсz є3си2 прпdбне сaвво, ст0лпъ вёры непоколеби1мый, t прес™aгw д¦а њсіsнный, nби1тель пречcтнaz трbцы, и3 непрестaнными моли1твами, слeзными воздыхaніи и3 п0двигами, бlгодaти б9eственныz сопричaстникъ: тёмже и3 хrт0съ въ нетлёніи мощeй твои1хъ прослaви тS, и3 дaромъ чудeсъ ўкраси1 тz. Мh же рaдостнw ти2 вопіeмъ: рaдуйсz сaвво, вели1кій чудотв0рче.

к7. % Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw є3vfЂміа вели1кагw.

Ѓще х0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ в7: Прпdбне џтче: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Весели1сz пустhнz нераждaющаz, бlгодyшствуй неболsщаz: ћкw ўмн0жи тебЁ чaда мyжъ желaній д¦0вныхъ, бlгочeстіемъ насади1въ, воздержaніемъ воспитaвъ, въ добродётелей совершeнство: тогw2мlтвами хrтE б9е, ўмири2 жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчномъ pалмЁ поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: И$ны стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ G: Њсщ7eнъ бhвъ бGу: И# нhнэ: Кaкw не диви1мсz: Вх0дъ, прокjменъ днE: и3 чтє1ніz G, прпdбничєскаz. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 с™aгw, самоглaсны три2, глaсъ в7. Слaва, глaсъ д7: Просіsша дHбраz: И# нhнэ: При1зри на молє1ніz: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче, не дaлъ є3си2 снA: И# нhнэ: Бlжи1мъ тS бцdе: На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, глaсъ д7: Весели1сz пустhнz нераждaющаz: двaжды. И# Бцdе дв7о: є3ди1ножды. И# чтeмъ њ житіS с™aгw. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прпdбнагw, и3 чтeніе. Полmелeй, и3 сэдaленъ є3гw2 двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3 чтeніе t житіS с™aгw. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Е#ђліе матfeа, зачaло м7г. Вс‰ мнЁ предан† сyть: pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче: КанHнъ бцdы д7-гw глaса со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™aгw двA канHна: є3ди1нъ, глaсъ д7, другjй, глaсъ }. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Въ честнёмъ ржcтвЁ твоeмъ рaдость твaрь њбрёте, и3 въ б9eственнэй пaмzти твоeй прпdбне, бlгодyшіе пріsтъ мн0гихъ твои1хъ чудeсъ: t ни1хже подaждь богaтнw въ дyшы нaшz, и3 њчи1сти грэхHвъ сквє1рны, ћкw да поeмъ: ґллилyіа.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, глaсъ т0йже: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ: ВLчце пріими2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# даeтсz є3лeй t канди1ла с™aгw. И# чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь с™aгw. По трис™0мъ, кондaкъ є3гw2, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тlє: Повинyйтесz настaвникwмъ вaшымъ: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. Е#ђліе луки2, зачaло к7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

к7а. Прпdбнагw nтцA нaшегw маxjма и3сповёдника: И# с™aгw м§нка неофЂта.

Стіхи6ры на ѕ7: Маxjма, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: и3 м§нка, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, прпdбнагw, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ }. Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ }:

Правослaвіz настaвниче, бlгочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерeєвъ бGодухновeнное ўдобрeніе, маxjме премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це

Другjй:

М§нкъ тв0й гDи, маxjмъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2

На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ: и3 с™hхъ двA канHна, на }, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Трbцы рачи1телz и3 вели1каго маxjма, научaюща ћснw вёрэ б9eственнэй, є4же слaвити хrтA во двY є3стествaхъ, в0лzхъ же и3 дёйствахъ сyща, въ пёснехъ дост0йныхъ вёрніи почти1мъ взывaюще: рaдуйсz проповёдниче вёры.

Тaже сэдaленъ маxjма, глaсъ є7. Слaва, м§нка, глaсъ д7: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

Свётъ трисіsнный всeльшійсz въ дyшу твою2, сосyдъ и3збрaнъ показa тz всебlжeнне: kвлsюща б9eствєннаz концє1мъ, неудобопости1жныхъ разумёній ты2 сказyzй бlжeнне, и3 трbцу всBмъ маxjме воспроповёдуzй ћснw, пресyщную, безначaльную.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: и3 пр0чаz слyжба по nбhчаю. На літургjи, Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. Ґп0столъ къ є3врeємъ, зачaло ™л: С™jи вси2 и5же вёрою: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Е#ђліе луки2, зачaло …д: Всsкъ и4же ѓще и3сповёсть мS: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

Въ т0йже дeнь с™hхъ м§нкwвъ є3vгeніа, кандjда, ўалеріaна и3 ґкЂлы:

Слyжба и4хъ поeтсz на повечeріи.

к7в. С™aгw ґпcла тімоfeа. И# с™aгw прпdбном§нка ґнастaсіа пeрсскагw.

Стіхи6ры ґпcла, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: И# прпdбнагw, глaсъ и3 под0бенъ т0йже. Слaва, ґпcла, глaсъ }: БGомъ предwпредэлeнъ: На стіх0внэ nктHиха. Тaже глаг0лемъ припёвъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: И# поeмъ стіхи1ру самоглaсну ґпcла, глaсъ №: Свэти1льника вёрныхъ: Слaва, прпdбнагw, глaсъ в7: Возвели1чилъ є3си2 хrтE: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь ґпcла, глaсъ д7:

Бlгости научи1всz, и3 трезвsсz во всёхъ, бlг0ю с0вэстію сщ7еннолёпнw њб0лксz, почeрплъ є3си2 t сосyда и3збрaннагw неизречє1ннаz, и3 вёру соблю1дъ, рaвное течeніе соверши1лъ є3си2, сщ7енномyчениче тімоfeе, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Другjй:

М§нкъ тв0й гDи, тімоfeй, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2

На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ: и3 с™hхъ двA канHна на }, глaсъ №. По G-й пёсни, сэдaленъ ґпcла, глaсъ д7. Слaва, м§нка, глaсъ т0йже: По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Б9eственнаго ўченикA, и3 спутешeственника пavлова тімоfeа вёрніи воспои1мъ вси2 пёсньми: съ си1мъ почитaюще мyдраго ґнастaсіа, возсіsвшаго t персjды ћкw ѕвэздY, и3 tгонsщаго душє1вныz нaшz стр†сти, и3 недyги тэлє1сныz.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче. И# нhнэ, бGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 ґпcла пёснь G-z, на д7: Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло ©ч t полY: Чaдо тімоfeе, бlгодарю2 бGа: Ґллилyіа: И#сповёдzтъ нб7сA: Е#ђліе луки2, зачaло н7: Kви2 гDь и3 и3нёхъ сeдмьдесzтъ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

к7г. С™aгw сщ7енном§нка кли1мента, є3пcкпа ґгкЂрскагw: И# с™aгw м§нка ґгаfаггeла.

Стіхи6ры, на ѕ7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ }: Времeнъ четвери1щнw њбх0дъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ №: Чyднаго во сщ7eнницэхъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

ЛозA препод0бства, и3 стeбль страдaльчества, цвётъ сщ7eннэйшій, и3 пл0дъ бGодaнный вBрнымъ всесщ7eнне присноцвэтyщъ даровaлсz є3си2: но ћкw м§нкwвъ сострадaлецъ, и3 сщ7енноначaльникwвъ сопрест0льникъ, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на д7, глaсъ ѕ7: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Лозы2 бhлъ є3си2 честнaz розгA хrт0ва, многострадaльне кли1менте всехвaльне, ћвльсz: со стрaждущими же взывaлъ є3си2: ты2 м§нкwвъ хrтE, свётлое рaдованіе.

По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. На літургjи, бlжє1нна nктHиха на д7: И# ґнfjма пёснь G, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlд: Брaтіе, поминaйте настaвники вaшz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2: Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: РечE гDь: ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

к7д. Прпdбныz мaтере нaшеz xeніи.

Стіхи6ры nктHиха G, и3 с™hz G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Тропaрь, глaсъ }.

Въ тебЁ мaти и3звёстнw сп7сeсz є4же по w4бразу: пріи1мши бо кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY и3 дёющи ўчи1ла є3си2, презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™hz на д7, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Кровeй твои1хъ:

Твою2 страннонрaвную xeніе, пaмzть совершaюще, люб0вію почитaющіи тS, поeмъ хrтA во всёхъ тебЁ подаю1щаго крёпость и3сцэлeній: є3мyже всегдA моли1сz њ всёхъ нaсъ.

к7є. $ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, бGосл0ва.

Ѓще х0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Їерaрхwвъ начaльника: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ т0йже: Трbцу чcтнyю: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ №:

Пaстырскаz свирёль бGосл0віz твоегw2, ри1торwвъ побэди2 трубы6: ћкоже бо глубины6 д¦а и3зыскaвшу, и3 добрHты вэщaніz приложи1шасz тебЁ: но моли2 хrтA бGа џтче григ0ріе, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, №-й, въ т0йже глaсъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, на }, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Кjими: Слaва, глaсъ }: Б0дрый љзhкъ тв0й: И# нhнэ: ЦRь нбcный: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G, с™и1тєльскаz. На літjи стіхи1ра хрaма: тaже стіхи6ры, глaсъ д7, самоглaсны. Слaва, глaсъ т0йже: Б9eственными дэsньми: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы. Слaва, глaсъ }: СердцA вёрныхъ: И# нhнэ, Безневёстнаz дв7а: Ѓще бдёніе, тропaрь с™aгw двaжды, и3 Бцdе дв7о: є3ди1ножды. Ѓще нёсть бдёніz, по трис™0мъ, тропaрь, глaсъ №: Пaстырскаz свирёль: Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: и3 nбы6чныz каf‡смы. По каfjсмахъ сэдaльны, и3 чтeніе с™aгw. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }: Њбличaz лeсть ѕлочести1выхъ: двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeмъ t житіS с™aгw. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lє, t полY: Не входsй двeрьми во дв0ръ: pал0мъ н7. Стіхи1ра с™aгw, глaсъ ѕ7: Прпdбне, требlжeнне: КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ }: и3 с™aгw двA канHна на }, глaсъ №. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

БGосл0внымъ љзhкомъ твои1мъ сплетє1ніz ри1тwрскаz разруши1вый слaвне, правослaвіz nдeждею свhше и3сткaнною цRковь ўкраси1лъ є3си2: ю4же и3 носsщи съ нaми зовeтъ твои1ми чaды: рaдуйсz џтче, бGосл0віz ќме крaйнэйшій.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw. Слaва, и4нъ. И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры с™aгw на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ №: Цэвни1цу д¦а: И# нhнэ, бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь, с™aгw. Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: Е#ктєніи2. И# tпyстъ. И# даeтсz є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ, тропaрь с™aгw. По трис™0мъ кондaкъ є3гw2, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7а: Комyждо даeтсz kвлeніе: Ґллилyіа, глaсъ в7: Внемли1те лю1діе мои2: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: Ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную: На трапeзэ ўтэшeніе брaтіи, и3 чтeмъ житіE с™aгw.

к7ѕ. Прпdбнагw nтцA нaшегw xенофHнта и3 дружи1ны є3гw2.

Стіхи6ры nктHиха G: и3 с™aгw G, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На ќтрени, џба канHна nктHиха, и3 с™hхъ на д7, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Въ зaповэдехъ б0дрствовалъ є3си2 вLчнихъ, ни1щымъ расточи1вый твоE богaтство бlжeнне, ти1хw съ сопрyжницею, и3 чaды твои1ми: тёмже наслёдуете б9eственное наслаждeніе.

И# сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Житeйскагw м0рz и3збёгше, xенофHнтъ прaведный съ сопрyжницею честн0ю, на нб7сёхъ свеселsтсz съ чaды, хrтA величaюще.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw.

к7з. $ Пренесeніе мощeй во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна златоyстагw.

Вeчеръ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Златоковaнную трубY: И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Звaнный свhше: Сщ7eннэйшее состaвимъ: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Не подобaше тебЁ: И# нhнэ: И$же тебE рaди: Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G, с™и1тєльскаz. На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ ѕ7: Прпdбне, требlжeнне: И# нhнэ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA:

Тропaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свётлость nгнS возсіsвши бlгодaть, вселeнную просвэти2. Не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, высотY нaмъ смиреномyдріz показA: но твои1ми словесы2 наказyz, џтче їwaнне златоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ: И$же нaсъ рaди: И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны с™aгw, и3 чтeніе. Полmелeй, и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lє: Не входsй двeрьми: pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: ТрубA златоглaснаz: КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ }: и3 с™aгw двA канHна на }: є3ди1нъ, глaсъ ѕ7, другjй, глaсъ G. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную зeмлю: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Возвесели1сz тaинственнw чcтнaz цRковь, возвращeніемъ чcтнhхъ твои1хъ мощeй, и3 сі‰ сокрhвши ћкw злaто многоцённое, пою1щымъ тS неwскyднw подавaетъ мlтвами твои1ми и3сцэлeній бlгодaть, їwaнне златоyсте.

И# јкосъ. И# пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Џтче златоyсте: И# нhнэ: T всsкихъ бёдъ рабы6 тво‰: Славосл0віе вели1кое. По тrт0мъ тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, въ т0йже глaсъ. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# даeтсz с™hй є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва, и3 бцdы, и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ є3гw2. И# нhнэ хрaма бцdы, и3ли2, Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т}i: Так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй: Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: РечE гDь: ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

к7и. @ Прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма сЂріна.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ ѕ7: Смhсленнw мzтeжныхъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7: Прbр0чески њмакaz постeлю:

Тропaрь, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, є3фрeме џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ ѕ7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ є7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Чaсъ при1снw прови1дz судA, рыдaлъ є3си2 г0рькw є3фрeме, ћкw любобезм0лвный: дёлателенъ же бhлъ є3си2 въ дёлэхъ ўчи1тель прпdбне. Тёмже џтче всемjрный, лэни6выz воздвизaеши къ покаsнію.

И# јкосъ. И# пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва с™aгw, глaсъ в7: ћкw фjніxъ дв7дски. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 с™aгw, пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ: Е#ђліе матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ преданA сyть: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа т0темскагw, сп7сосум0рина монастырS начaльника и3 њсновaтелz, новоzвлeннагw чудотв0рца.

Тропaрь, глaсъ №:

T ю4ности прпdбне fеод0сіе, желaніе своE ко хrтY бGу впери1въ, є3гHже рaди грaдъ и3 nтeчество њстaвль, и3 слaву сyетную ћкw прaхъ вмэни1въ, послёдовалъ є3си2 прпdбному дими1трію, и3 nби1тели є3гw2 сожи1тель бhлъ є3си2. Пресели1всz ко грaду т0тмэ, и3 въ междорёчіе всели1всz, пост0мъ и3 бдёніемъ и3 власzнhмъ њдэsніемъ, и3 вери1гами тёло своE ўдручи1лъ є3си2: сегw2 рaди бGъ, ви1дэвъ тво‰ труды2, и3 по преставлeніи чудесы2 њбогати1 тz. Бёсы и3згонsеши, и3 слэпы6z просвэщaеши, t всsкихъ нед{гъ и3 бёдъ и3збавлsеши приходsщихъ къ тебЁ съ вёрою, и3 вопію1щихъ: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва даю1щему тоб0ю всBмъ и3сцэлeніе.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Возбрaнной:

Воздержaніемъ пл0ть и3знури1лъ є3си2, и3 непрестaнными мlтвами ћкw ѓгGлъ возвhсилсz є3си2, струsми же слeзными бэсHвскіz полки2 погрузи1лъ є3си2. И# нhнэ во свётэ невечeрнэмъ ликyеши ў хrтA бGа, и3 приходsщымъ ко с™0му твоемY гр0бу неwскyднw и3сцэлeніе подаeши, вёрою вопію1щымъ тебЁ: рaдуйсz џтче fеод0сіе бGомyдре.

к7f. @ Перенесeніе мощeй с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа бGон0сца.

На ГDи воззвaхъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ }: БGон0се їгнaтіе: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ №: Q твeрдыz и3 ґдамaнтскіz твоеS души2! //Тропaрь, глaсъ, д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2 бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енном§нче їгнaтіе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G пёсни, сэдaленъ, глaсъ G, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

T вост0ка днeсь возсіsвый, и3 твaрь всю2 просвэти1вый ўчeньми, мyченичествомъ ўкраси1сz, бGон0сный и3 б9eственный їгнaтій.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7 пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™aгw, глaсъ №: Ст0лпъ њдушевлeнъ: На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw пёснь ѕ7.Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ: Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т№i: И#мyще ґрхіерeа вели1ка: Ґллилyіа, глaсъ д7: Прaведникъ ћкw фjніxъ: Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни: Е#ђліе мaрка, зачaло м7а: Пріи1де ї}съ и3 ў§нцы2 є3гw2 въ капернаyмъ: Причaстенъ: Въ пaмzть:

l. С™aгw сщ7енном§нка їпполЂта, пaпы ри1мскагw.

Вослёдованіе є3гw2 поeтсz на повечeріи.

% И# и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 вели1кихъ їерaрхwвъ, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ д7. Под0бенъ, Ћкw д0блz: На высотY васjліе: Слaва, глaсъ ѕ7: Человёцы б9іи: И# нhнэ: Бцdе ты2 є3си2 лозA: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: Бlгодaть превозм0же: Слaва, глaсъ ѕ7: Д0бріи раби2: И# нhнэ: Никт0же притекazй къ тебЁ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw ґпcлwвъ є3динонрaвніи, и3 вселeнныz ўчи1теліе, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Бlгодaти nргaны: И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Кjими: Слaва, глaсъ ѕ7: Т†йныz днeсь д¦а трубы2: И# нhнэ: Кто2 тебE не ўблажи1тъ: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G: №-е, Во днeхъ џнэхъ речE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: в7-е, Во днeхъ џнэхъ речE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: G-е, Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей. На літjи стіхи6ры, глaсъ в7: Пріиди1те трbцы нбcныz служи1теліе: Слaва, глaсъ ѕ7: С™и1тєли хrтHвы: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Дёвственную добр0ту: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи: Слaва: глaсъ в7: Днeсь дyшы: И# нhнэ, прaздника, днeсь хrт0съ во с™и1лище прин0ситсz: На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ д7: Ћкw ґпcлwвъ є3динонрaвніи: двaжды. И# Бцdе дв7о, є3ди1ножды. На ќтрени, по каfjсмахъ сэдaльны с™hхъ, и3 бGор0дичны и4хъ. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2: Премyдріи ўчи1теліе: Слaва: Прaзднуетъ днeсь: И# нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Стjхъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ. По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7. И# с™hхъ двA, на }: є3ди1нъ глaса в7-гw, другjй н7-гw. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную: По G-й пёсни, сэдaльны, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Сщ7є1нныz и3 бGовэщ†нныz проповёдники, вeрхъ ўчи1телей гDи, пріsлъ є3си2 въ наслаждeніе бlги1хъ твои1хъ и3 ўпокоeніе: трудh бо џнэхъ и3 смeрть пріsлъ є3си2 пaче всsкагw всепл0діz, є3ди1не прославлszй с™ы6z тво‰.

И# јкосъ. На f7-й пёсни, ЧCтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвъ: Величaй душE моS, чcтнёйшую нбcныхъ в0инствъ: Тaже їрм0съ. Посeмъ т0йже припёвъ поeмъ и3 къ пр0чымъ бGорHдичнымъ тропарє1мъ. Къ канHнwмъ же с™hхъ припёвы: Величaй душE моS, во їерaрсэхъ свэти6ла три2 вели6каz. И# пр0чыz. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™hхъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: Слaва, глaсъ т0йже: И# нhнэ, бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна №-гw, пёснь G-z: и3 в7-гw, пёснь ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тlд: Поминaйте настaвники вaшz: Ґллилyіа, глaсъ д7: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе матfeа, зачaло №i: Вы2 є3стE свётъ мjра: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ:

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz тріeхъ с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва, и3 їwaнна златоyстагw, въ недёлю мытарeву и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстную:

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны д7. Слaва, с™и1телей: И# нhнэ, бGор0диченъ глaса, мaлыz вечeрни. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: и3 с™и1телей стіх0вна вели1кіz вечeрни, со стіхи2 свои1ми. Слaва, с™и1телей: И# нhнэ, бGор0диченъ, въ т0йже глaсъ. По Нhнэ tпущaеши, и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 тріHди G, и3 с™hхъ д7. (зри2) Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. Стіхи6ры воскrны G, и3 тріHди д7, и3 с™hхъ G. Слaва, тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи1ра хрaма, тaже тріHди хвали6тныz. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды: и3 с™hхъ є3ди1ножды: и3 чтeніе. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, въ т0йже глaсъ. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, и3 полmелeй с™hхъ. (зри2) (Ѓще ли недёлz блyднагw, и3ли2 мzсопyстнаz. Прилагaемъ и3 трeтій pал0мъ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ:) тaже сэдaльны с™hхъ вси2 по є3ди1ножды, без8 бGор0дичнwвъ. Слaва, полmелeйный: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3 чтeніе с™hхъ. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: и3 прHчаz. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на двA: и3 тріHди на д7: и3 с™hхъ на д7. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную: (зри2) Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. КанHнъ воскrнъ на д7: и3 тріHди на ѕ7: и3 с™hхъ на д7. Катавaсіа тріHди. По G-й пёсни, кондaкъ с™hхъ, и3 јкосъ, и3 сэдaльны и4хъ: И# нhнэ тріHди: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ тріHди: и3 чтeмъ пр0логъ. На f7 пёсни поeмъ, ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 с™hхъ со слaвнымъ, д7, съ припёвы и4хъ. (зри2) Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. ТогдA по стіхи1рахъ с™и1телей глаг0лемъ стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й: и3 поeмъ стіхи1ру самоглaсну тріHди. Слaва, тyюжде: И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: (зри2) Ѓще ли нёсть недёлz мzсопyстнаz. ТогдA въ тріHди стіхA не глаг0лемъ, но по стіхи1рахъ с™hхъ, Слaва, тріHди: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №. На часёхъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2, воскrнъ тріHди, и3 с™hхъ премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G-z, на д7: и3 с™hхъ ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 с™hхъ: тaже кондaкъ воскrнъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ днE и3 с™hхъ.

Ѓще ли случи1тсz тріeхъ с™и1телей въ суббHту мzсопyстную: и3 поeмъ слyжбу и4хъ въ пzт0къ, прeжде, во всeмъ непремённw.

(зри2) Ѓще ли случи1тсz тріeхъ с™и1телей въ понедёльникъ и3ли2 во вт0рникъ, и3ли2 въ четверт0къ сhрныz недёли.

Въ недёлю вeчера, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ: (въ пр0чыz же дни6 сhрныz седми1цы глаг0лемъ каfjсму рzдовyю.) На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с™hхъ на ѕ7. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й но глaсу самоглaсна с™hхъ. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтeніе с™hхъ, и3 є3ктєніи2. На стіх0внэ тріHди, самоглaсенъ днE двaжды, и3 м§нченъ. Припёвы же глаг0лемъ nбы6чныz: Къ тебЁ возвед0хъ: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. По Нhнэ tпущaеши, и3 по трис™0мъ, тропaрь с™hхъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 tпyстъ. На повечeріи, по Дост0йно, и3 по трис™0мъ, кондaкъ с™hхъ. (зри2) Ѓще же пaмzть си1хъ тріeхъ с™и1телей случи1тсz въ четверт0къ сhрныz недёли, тогдA въ срeду на часёхъ, по Њслaби, њстaви: и3 по покл0нэхъ бывaетъ зв0нъ во вс‰, по nбhчаю, и3 ѓбіе глаг0лемъ, Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. И# pал0мъ nбhчный, и3 є3ктеніA, и3 стіхи6ры по предпи1санному. По вх0дэ прокjменъ, парєміи2 днE, и3 пареміA тріHди, и3 по нeй прокjменъ: Да ўповaетъ ї}ль на гDа. Тaже парєміи2 с™hхъ: пот0мъ, Спод0би гDи: На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. По Нhнэ tпущaеши, по Џ§е нaшъ, тропaрь с™hхъ, и3 є3ктеніA, и3 три2 вели6кіz покл0ны. Е#ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: и3 возглaсъ. Тaже їерeй глаг0летъ: Сhй бlгословeнъ: Кли1ріцы же: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е: и3 чaсъ №. На часёхъ, тропaрь и3 кондaкъ с™hхъ. На літургjи, бlжє1нна t канHнwвъ: №-гw, пёснь G-z, со їрмос0мъ на д7: и3 другaгw, пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва, и3ли2 бцdы, и3 с™hхъ. Тaже кондaкъ хрaма хrт0ва. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, хрaма бцdы: Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ днE и3 с™hхъ.

Ѓще ли случи1тсz тріeхъ с™и1телей въ срeду сhрныz недёли: поeмъ слyжбу всю2 во вт0рникъ тоsже седми1цы.

Ѓще же въ пzт0къ, и3 поeмъ слyжбу и4хъ въ четверт0къ.

lа. @ С™hхъ чудотв0рцєвъ и3 безсрeбренникwвъ, кЂра и3 їwaнна.

На ГDи воззвaхъ стіхи6ры с™hхъ на ѕ7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ }: Дв0ица м§нкwвъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ в7: Пріиди1те вёрныхъ сосл0віе:

Тропaрь, глaсъ є7:

ЧудесA с™hхъ твои1хъ м§нкъ, стёну неwбори1му нaмъ даровaвый, хrтE б9е: тёхъ мlтвами совёты kзhкwвъ разори2, цaрства ски1птры ўкрэпи2, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™hхъ на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

T б9eственныz бlгодaти дaръ чудeсъ пріeмше с™jи, чудодёйствуете непрестaннw, вс‰ нaшz стр†сти рукодёйствомъ сэкyще неви1димымъ, кЂре бGомyдре со їwaнномъ слaвнымъ: вh бо б9eственніи врaчеве є3стE.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™hхъ. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: Слaва, с™hхъ, глaсъ д7: Достохвaльными пёсньми: На літургjи, бlжє1нна nктHиха на д7: и3 с™hхъ t канHна пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ и5же сyть на земли2 є3гw2: Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7г: Вы2 є3стE тёло хrт0во и3 ќди t чaсти: Ґллилyіа, глaсъ в7: СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2: Е#ђліе матfeа, зачaло lд t полY: ПризвA ї}съ nбанaдесzте: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи:

@ И# пaмzть во с™hхъ nц7A нaшегw ніки1ты є3пjскопа, новг0родскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 и3дёже лежaтъ м0щи є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2 є4сть.

Тропaрь, глaсъ д7:

Наслади1всz бGомyдре воздержaніz, и3 желaніе пл0ти твоеS њбуздaвъ, на прест0лэ с™и1тельства сёлъ є3си2: и3 ћкw ѕвэздA многосвётлаz просвэщaz вёрныхъ сердцA зарsми чудeсъ твои1хъ, џтче нaшъ с™и1телю ніки1то: и3 нhнэ моли2 хrтA бGа, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

Ґрхіерeйства сaномъ почти1всz, и3 чи1стэ чистёйшему. ПредстоS, прилёжнw молeніе за лю1ди тво‰ приноси1лъ є3си2: ћкw и3 д0ждь мlтвою свeлъ є3си2, nвогдa же и3 грaда запалє1ніz ўгаси1лъ є3си2. И# нhнэ с™и1телю ніки1то, моли2 хrтA бGа, сп7сти2 лю1ди тво‰ молsщыzсz, да вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz с™и1телю џтче преди1вный.

Месяц ианнуарий

имеяй дней 31. День имать часов 10, а нощь часов 14.

1.🕀 Еже по плоти Обрезание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: И память иже во святых отца нашего Василиа великаго, архиепископа кесарии каппадокийския. Аще храм святаго Василиа, творим бдение:

На малей вечерни, стихиры святаго на 4, глас 3, самогласны. Слава, глас 2: И ныне, праздника. На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: По Отче наш, тропарь святаго. Слава, и ныне, праздника. Ектениа. И отпуст. На велицей вечерни, поем: Блажен муж: 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8: праздника, 4: глас 8: самогласны. И святаго Василиа, 4, глас 4. Подобен: Званный свыше: Слава, святаго, глас 8: Премудрости рачитель: И ныне, праздника, глас тойже: Сходяй Спас: Вход, прокимен дне, и чтения 3: 1-е, Бытия: Явися Господь Аврааму: 2-е, Притчей: Господь созда мя начало путей: 3-е, Притчей: Уста праведнаго каплют премудрость: На литии стихира храма: таже святаго Василиа, глас 3. Слава, глас 6: Излияся благодать: И ныне, глас 8: Сходяй Спас: На стиховне стихиры святаго, самогласны, глас 1: Припев: Уста моя возглаголют премудрость: 2-й, Уста праведнаго: Слава, глас 6: Благодать чудес: И ныне, праздника, глас 8: Не устыдеся всеблагий Бог:

Тропарь святаго, глас 1: Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне: моли Христа Бога спастися душам нашим.

Слава, и ныне, праздника, глас тойже: На престоле огнезрачнем в вышних седяй со Отцем безначальным, и Божественным твоим Духом, благоволил еси родитися на земли от отроковицы, неискусомужныя твоея Матере, Иисусе: сего ради и обрезан был еси яко человек осмодневный. слава всеблагому твоему совету, слава смотрению твоему: слава снисхождению твоему, едине Человеколюбче.

И отпуст. На повечерии, кондак святаго: Слава, и ныне, праздника. На полунощнице, по 1-м трисвятом, тропарь праздника. По 2-м, кондак праздника же. Молитвы же, Помяни Господи в надежди воскресения: не глаголем. Точию, Господи помилуй, 12: и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святаго: И ныне, праздника. И обычныя кафисмы: и седален святаго: и чтем во евангелии толковом. По полиелеи псалом избранный, и величание святителя, и седален, глас 8. Подобен: Премудрости: и чтение. Таже, степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас тойже: Уста моя возглаголют премудрость: Стих: Услышите сия вси язы́цы: Всякое дыхание: Евангелие Иоанна, зачало 36: Аз есмь: По 50-м псалме стихира Василиа, глас 6: Излияся благодать: Канон праздника, со ирмосом на 6, глас 2. ирмос по дважды: тропари, на 4: и святаго Василиа на 8: глас тойже. Катавасиа: Глубины открыл есть дно: Другий лик: Шествует морскую: По 3-й песни,

Кондак праздника, глас 3. Подобен: Дева днесь: Всех Господи обрезание терпит, и человеческая прегрешения яко благ обрезует, дает спасение днесь миру: радуется же в вышних и создателев иерарх и светоносный, божественный таинник Христов Василий.

Таже, седален Василиа, глас 8. Подобен: Премудрости: дважды. Слава, и ныне праздника. По 6-й песни,

Кондак, святаго, глас 4. Подобен: Явился еси: Явился еси основание непоколебимое церкве, подая всем некрадомое господьство человеком, запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

И икос. и чтем пролог. На 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припевы праздника, и Василиа: и посем оба лика припев праздника: Таже: Недоумеет всяк язык: И припев Богородицы, и ирмос: О паче ума: Светилен Василиа, дважды. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры на 6, глас 5: Подобен: Радуйся: Слава, святаго, глас 6: Излияся благодать во устнах твоих: И ныне, праздника, глас 8: Сходяй Спас: Славословие великое. по трисвятом тропарь Василиа. Слава, и ныне, праздника. ектении. и отпуст. и знаменаются братия елеем от кандила святаго. Аще изволит настоятель, и поем стихиру самогласну. На 1-м часе, тропарь праздника. Слава, Василиа, И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак праздника, и прочая, и совершенный отпуст и на прочих часех кондаки глаголем праздника, и святаго, пременяюще. На литургии, блаженна от канона праздника, песнь 3: и святаго, песнь 6: По входе тропарь праздника, и святаго, Слава, кондак святаго. И ныне, праздника. Прокимен, глас 6: Спаси Господи, люди твоя: Стих: К тебе Господи: и святаго, глас 1: Уста моя возглаголют: Апостол к колоссаем. зачало 254: Блюдитеся, да никтоже вас: И святаго, ко евреем, зачало 318: Аллилуиа, глас 8: Пасый израиля: Стих: Уста праведнаго поучатся премудрости: Евангелие Луки, зачало 6: Возвратишася пастырие славяще и хваляще Бога: И святаго, зачало 24. и прочее совершается божественная литургиа великаго Василиа. За Достойно, поем: О тебе радуется: Причастен: Хвалите Господа с небес: Другий: В память вечную будет праведник:

[МРК] Аще случится Обрезание Господне, и святаго Василиа великаго в неделю, творим бдение.

На малей вечерни, стихиры воскресны по обычаю. На стиховне стихиры воскресны гласа, едина: таже стиховныя стихиры Василиа, великия вечерни, с припевы их. Слава, глас 6: Излияся благодать: И ныне: Не устыдеся преблагий Бог: По трисвятом тропарь воскресн. Слава, святаго: И ныне, праздника. и отпуст. На велицей вечерни: На Господи воззвах, поем стихиры воскресны 3: и праздника 3: и святаго на 4. Слава, святаго: Премудрости рачитель: И ныне, Богородичен 1-й гласа. Вход, прокимен дне, и чтения 3. На литии стихира храма: и святаго Василиа. Слава, святаго. И ныне, праздника. На стиховне стихиры октоиха. Слава, святаго. И ныне, праздника. На благословении хлебов тропарь. святаго, дважды: и Богородице Дево, единожды. и чтение в посланиих апостольских. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн дважды. Слава, святаго. И ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их. и чтение во евангелии толковом, неделя пред Богоявлением. По полиелеи тропари: Ангельский собор: и ипакои гласа, и седальны святаго вси по единожды. Слава, седален иже но полиелеи. И ныне, праздника. и чтение в Богослове слово надгробное о великом Василии. Степенна, и прокимен гласа, и Всякое дыхание: Евангелие воскресно: Воскресение Христово: и псалом 50. и стихира воскресна. Канон воскресн со ирмосом на 4: и праздника на 4: и святаго на 6. Катавасиа: Глубины открыл есть дно: и Шествует морскую: кийждо лик свой ирмос. По 3-й песни, кондак праздника: и седален святаго дважды. Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос святаго, и чтем пролог. На 9-й песни, поем Честнейшую: припевы же праздника, и святаго не поем. Светилен воскресн. Слава, святаго. И ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4: и святаго со славным 4, со обычными припевы его. Слава, стихира евангельская. И ныне: Преблагословенна еси: Славословие великое. тропарь воскресн. ектении. и отпуст. и оглашение студитово. Дается же и елей по обычаю от кандила святаго. и исхождение в притвор. и час 1. и конечный отпуст. На часех, тропарь воскресн: Слава, праздника. И ныне, Богородичен часов. По трисвятом кондак праздника. На 3-м часе, тропарь воскресн. Слава, святаго. И ныне, Богородичен часов. По трисвятом кондак святаго, и праздника пременяюще глаголем. На литургии, блаженна гласа на 4: и праздника песнь 3-я, на 4. и святаго 6-я, на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника, и святаго. Слава, кондак святаго. И ныне, праздника. Прокимен недели, пред просвещением, глас 6: Спаси Господи, люди твоя: Стих: К тебе Господи, воззову: и святаго, глас 1: Уста моя возглаголют премудрость: Апостол недели пред просвещением, к Тимофею, зачало 298: другий апостол к колоссаем, зачало 254. Аллилуиа, глас 8, недели пред просвещением. Стих: Боже, ущедри ны: Стих: Пасый израиля: Евангелие, неделя пред просвещением, Мк. 1: и Обрезания, Луки, зачало 6. Причастен: Хвалите Господа: Другий: В память вечную: Литургиа же поется Василиа великаго неизменно. За Достойно, О тебе радуется:

[Зри] Суббота пред Богоявлением.

На литургии, апостол к Тимофею, зачало 284: Чадо Тимофее, сия пишу тебе, уповая приити: Евангелие Матфеа, зачало 5: Прииде Иоанн Креститель:

[Зри] Неделя пред Богоявлением.

Прокимен, глас 6: Спаси Господи люди твоя: Стих: К тебе Господи, воззову, Боже мой: Апостол к Тимофею, зачало 298: Чадо Тимофее, трезвися о всем: Аллилуиа, глас 8: Боже, ущедри ны: Евангелие Марка, зачало 1: Зачало евангелиа Иисуса Христа: Причастен: Хвалите Господа:

2.Предпразднство Просвещения: И память во святых отца нашего Силвестра, папы римскаго.

На Господи воззвах, стихиры предпразднства 3, глас 4. Подобен: Яко добля: и святаго 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, и ныне, предпразднства, глас 6: Грядет ко Иордану: На стиховне, стихиры предпразднства, самогласны, глас 1, с припевы их: 1-й: Сего ради помянух тя: 2-й: Видеша тя воды Боже, видеша тя воды, и убояшася. Слава, и ныне, глас 3: Приидите вси вернии: [Зри] [Глаголются же сии припевы на всяк день, вечер и утро, до навечерия Просвещения.] Тропарь Силвестра, глас 4: Правило веры: септемвриа во 2 день.

Слава, и ныне, предпразднства, глас 4: Готовися Завулоне, и красуйся Неффалиме, Иордане реко стани, подыми взыграя креститися грядуща Владыку, веселися Адаме с праматерию, не крыйта себе якоже в раи прежде: ибо наги видев вы явися, да облечет в первую одежду, Христос явися всю тварь хотя обновити.

На повечерии, поем трипеснец, глас 2: ирмос по дважды: тропари на 6. и последи ирмос оба лика вкупе. По трисвятом кондак предпразднства. Аще же двоирмосен трипеснец, и поем перваго творца ирмос дважды, тропари же обоих творцов, на 6: и последи ирмос втораго канона, оба лика вкупе. Сице поем каноны и ирмосы, и на прочиих повечериях. На утрени, на Бог Господь, тропарь предпразднства, дважды. Слава, святаго. И ныне, предпразднства. и обычныя кафисмы, и седальны предпразднства, и чтение. Канон предпразднства глас 2, со ирмосом на 8. ирмосы по дважды: тропари на 6: и святаго на 4, глас 8. По 3-й песни,

Кондак святаго, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Во священницех священник явился еси Царя и Бога богоносе, постником собеседник быв: отонудуже срадуешися ныне ликом ангельским, отче, веселяся в небесных, Силвестре славне пастырю, спасай любовно совершающия память твою.

И седален, глас 8. Слава, и ныне, предпразднства. По 6-й песни,

Кондак предпразднства, глас 4. Подобен: Явился еси: Во струях днесь иорданских быв Господь, Иоанну вопиет: не убойся крестити мя: спасти бо приидох Адама первозданнаго.

И икос: и чтем пролог. По 9-й песни, светилен предпразднства. На хвалитех стихиры на 4, глас 6. Подобен: Ангельския: Слава, глас и подобен тойже: Трепещет рукою: И ныне, Вся земля тайно: На стиховне стихиры, глас 6: самогласны, с припевы их. Слава, и ныне, глас 8: Иоанне крестителю: На литургии, блаженна предпразднства, песнь 3 и 6-я. По входе тропарь предпразднства, и храма Богородицы, идеже есть, или храма святаго. Таже тропарь святаго, и кондак храма Богородицы, аще есть: или храма святаго. Слава, кондак святаго. И ныне, кондак предпразднства. [Зри] Сице глаголем тропари и кондаки, в предпразднства Богоявлений по вся дни, кроме недели, и полиелеа святаго. Прокимен, глас 1: Уста моя возглаголют премудрость: Стих, Услышите сия вси язы́цы: Апостол ко евреем, зачало 318: Таков нам подобаше: Аллилуиа, глас 2: Уста праведнаго поучатся премудрости: Стих: Закон Бога его: Евангелие Иоанна, зачало 50: Аз есмь лоза истинная: Причастен: В память вечную:

🕁 И преставление преподобнаго отца нашего Серафима Саровскаго.

Тропарь, глас 4: От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работати пламенне вожделев, непрестанною молитвою и трудом пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матере явился еси. сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак, глас 2: Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в саровскую обитель вселился еси: и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению: сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави и даром исцелений и чудес обогати. темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

3.Предпразднство Просвещения: И святаго пророка Малахиа: И святаго мученика Гордиа.

Стихиры пророка 3, глас 8: Подобен: Господи, аще и на судищи: И мученика 3, глас тойже. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, и ныне, глас 4: О преславнаго чудесе! На стиховне стихиры предпразднства, глас 6. Подобен: Тридневен: с припевы их. Слава, и ныне, глас 5: На иорданскую реку: Тропарь мученика, глас 4: Мученк твой Господи, Гордий: септемвриа во 2 день. Слава, и ныне, предпразднства. [Зри] На повечерии, трипеснец, яко предписася. По трисвятом кондак предпразднства. На утрени, на Бог Господь, тропарь предпразднства, дважды. Слава, мученика: И ныне, предпразднства. По кафисмах седальны предпразднства, и чтение. Канон предпразднства, со ирмосом на 6: ирмосы по дважды, глас 4: и пророка на 4, глас 8: и мученика на 4, глас тойже. По 3-й песни,

Кондак пророка, глас 4. Подобен: Явился еси: Пророчества дарованием богатея, пророче, Христово предвозвестил еси пришествие яве, и мирови спасение, егоже сиянием мир просветися.

Ин кондак мученика, глас 8. Подобен: Яко начатки: Твоя поты, преславне, всю землю напоиша, и честными кровьми, Гордие, мир весь возвеселил еси: молитвами твоими Богомудре, спасай вся верою тя воспевающия и ублажающия, вопиющия песнь достойную, всехвальне, яко многострадалец.

И седален пророка, глас 8. Слава, мученика: И ныне, предпразднства, глас тойже. По 6-й песни, кондак предпразднства, и икос: и пролог. По 9-й песни светилен предпразднства, дважды. На хвалитех стихиры предпразднства на 4, глас 6. Подобен: Ангельския: Слава, подобен тойже: Звезда из Иакова: И ныне, Закона исполнитель: На стиховне, стихиры, глас 2: Подобен: Доме евфрафов: Слава, и ныне, глас 8, подобен тойже: Явися славы Отчее сияние: На литургии, блаженна, от канона предпразднства, песнь 3 и 6-я. Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник: Стих: Услыши Боже, глас мой: Апостол к Тимофею, зачало 292. Аллилуиа: Праведник яко финикс: Евангелие Матфеа, зачало 36: Се аз посылаю вас: Причастен: В память вечную:

4.Предпразднство Просвещения: И собор святых 70 апостолов: И преподобнаго отца нашего Феоктиста игумена, иже в Кукуме Сикелийстем.

Стихиры апостолов 3, глас 4: Подобен: Дал еси знамение: И преподобнаго 3, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, и ныне, предпразднства, глас 3: Ясен убо мимошедший праздник: На стиховне стихиры предпразднства, глас 8. Подобен: Мученцы твои: Слава, и ныне, глас 6: Грядет ко Иордану Христос: Тропарь апостолов, глас 3: Апостоли святии: октовриа 31: Слава, и ныне: Готовися Завулоне: На повечерии, канон по предписанному. По трисвятом, кондак предпразднства. На утрени, на Бог Господь, тропарь предпразднства дважды. Слава, апостолов. И ныне, предпразднства. По кафисмах седальны предпразднства, и чтение. Каноны 3, предпразднства со ирмосом на 6, глас 6: и апостолов на 4, глас 4, и преподобнаго на 4. По 3-й песни, кондак предпразднства. Во струях днесь иорданских: И икос. И седален апостолов, глас 3. Слава, преподобнаго. И ныне, предпразднства. По 6 песни,

Кондак апостолов, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Христовых учеников лик седмьдесят, божественно вернии в песнех восхвалим: теми бо вси навыкохом Троицу почитати нераздельную, и пребывают светильницы божественныя веры.

По 9-й песни, светилен апостолов. Слава, и ныне, предпразднства. На хвалитех стихиры на 4, глас 6. Подобен: Ангельския: Слава, подобен тойже: Да исполнится Отчее: И ныне, Ты израиля столпом: На стиховне стихиры предпразднства, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: Слава, и ныне, глас и подобен тойже: Днесь Христос: На литургии, блаженна от канона предпразднства, песнь 3, и апостолов песнь 6. Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их: Стих: Небеса поведают славу Божию: Апостол к римляном, зачало 96: Закон духа жизни: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя Господи. Евангелие Луки, зачало 50: Яви Господь и инех седмьдесят: Причастен: Во всю землю:

5.Предпразднство Просвещения: И святых мученик, Феопемта и Феоны: И преподобныя Синклитикии.

Стихиры мучеников 3, глас 4. Подобен: Яко добля: преподобныя 3, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, и ныне, предпразднства, глас 6: Готовися Иордане реко: На стиховне стихиры предпразднства, глас 6: Подобен: Тридневен, с припевы. Слава, и ныне, глас 6: Да возрадуется пустыня иорданова:

Тропарь предпразднства, глас 4: Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеовою, вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сюду и сюду, и бысть ему сух путь, иже мокрый, во образ воистинну крещения, имже мы текущее жития преходим шествие: Христос явися во Иордане освятити воды.

На повечерии, канон поем по предписанному. На утрени, на Бог Господь, тропарь предпразднства, трижды. По кафисмах седальны предпразднства: и чтение. Канон предпразднства, со ирмосом на 6: и мучеников на 4, глас 7: и преподобныя на 4. глас 2. По 3-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Всех, Христе, благоутробне отемляй прегрешений множество, милости ради безмерныя, Иорданскими водами креститися грядеши яко человек, одеждею мя одевая, славы древния обнаженна люте.

И седален мученика, глас 1: И преподобныя, глас 5. Слава, и ныне, предпразднства. По 6-й песни, кондак предпразднства, и икос. По 9-й песни, светилен предпразднства. Слава, и ныне, другий. На хвалитех стихиры на 4, глас 6. Подобен, Ангельския: Слава, глас и подобен тойже: С трепетом служа Иоанн: И ныне, Воспоем людие рожденному от Девы: На стиховне стихиры, глас 2. Подобен, Доме евфрафов: Слава, и ныне, глас 8: Иоанне крестителю: и посем, Благо есть: По трисвятом, тропарь предпразднства. ектениа, и отпуст. и отходим в келлии своя с молчанием.

Последование часов, певаемых в навечерии Просвещения.

В начале 2-го часа знаменует в кампан, и собравшеся во храм, облачится иерей в фелонь, диакон же в стихарь: и поставляет параекклисиарх аналогий украшен, прямо царских врат и вжигает свещу на свещнице. Иерей же исходит со Евангелием во храм, или в трапезу, царскими враты, предходящу ему диакону с кадилом. И полагает иерей святое Евангелие на аналоге. И став пред аналогом, творит начало по обычаю. И по начале чтец: Слава тебе, Боже наш, слава тебе. и Царю небесный: и прочая. И по возгласе, кадит иерей святое Евангелие на аналоге окрест, и прочия иконы, и храм весь, и настоятеля, и братию. чтец же чтет псалом 5: Глаголы моя внуши Господи: и 22, Господь пасет мя: и 26, Господь просвещение: Слава, и ныне, аллилуиа, трижды. Господи помилуй, трижды. Слава, тропарь предпразднства: Возвращашеся иногда Иордан река: И ныне: Что тя наречем: Таже тропари сия поем по дважды, глас 8: Днесь вод освящается естество: И 2-й лик тойже тропарь без припева. И паки 1-й лик припев: Сего ради помянух тя от земли: Таже тропарь, Яко человек: И 2-й лик 2-й припев: Видеша тя воды Боже: и поет тойже тропарь. И паки 1-й лик: Слава, Ко гласу вопиющаго: И ныне, тойже. Таже прокимен, глас 4: И возгреме с Небесе Господь: Стих: Возлюблю тя Господи, крепосте моя: Пророчества Исаиина: Тако глаголет Господь: Таже, деяния святых апостол, зачало 33: Во дни оны, якоже скончаваше Иоанн течение: Евангелие Матфеа, зачало 5: Прииде Иоанн креститель: Таже, Стопы моя: И трисвятое. По Отче наш, кондак: Во струях днесь: Господи помилуй, 40. И молитва: Иже на всякое время: По Честнейшую херувим: Иерей: Боже ущедри ны: Таже, молитва: Христе свете: Сице поем 3-й час, и 6-й, и 9-й: в нихже диакон кадит Евангелие, и настоятеля и лики. На 9-м же часе кадит всю церковь, яко на 1-м часе. Таже молитва: Владыко Господи Иисусе Христе: И Благослови душе моя Господа: Слава, Хвали душе моя Господа: И ныне: Единородный Сыне: И во царствии твоем: Слава, и ныне: Помяни нас Господи: Ослаби, остави: По Отче наш, кондак: Во струях днесь: Господи помилуй 40. И молитва: Всесвятая Троице: Таже, Достойно есть: И отпуст. И бывает росход до часа вечерняго. Вечерня же бывает с литургиею Василиа великаго во свое время. И прочее всего чина указа, зри декемвриа в 24-й день.

[Зри] Ведомо же буди: Аще случится навечерие Богоявления, в субботу, или неделю, пост не бывает и тропари царских часов со чтениями в субботу и неделю не поются: но поем часы царския прежде в пяток по обычаю, якоже указано на ряду. Глаголем же Символ веры, и псалом 33: Благословлю Господа: И отпуст. И в той день ядим сыр и яица. Аще будет навечерие в субботу: Прокимен, Аллилуиа, и причастен дне. Апостол же и Евангелие прежде субботе пред Богоявлением, и потом ряд. По Изрядно, поем Достойно: Аще ли в неделю навечерие Богоявления: Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие и причастен, прежде недели пред Богоявлением, и потом ряд. По Изрядно же, поем, Достойно: По отпущении же литургии ядим укрухи, и пием по единой чаши вина. Совершенно же ядим по отпусте вечерни, со елеем. Сыра же и яиц и рыб никакоже дерзнем коснутися. Аще ли в пяток прежде навечерия Богоявления, когда поются часы царския, зри указ, декемвриа в 24-й день.

6. 🕀 Святое Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

При часе 5 дне знаменует в великое, и потом во вся тяжкая. И собравшимся в храм начинаем вечерню: и поем обычный псалом. Таже ектениа великая. Аще будет в субботу, стихословим, Блажен муж, кафисму всю. Аще же в неделю, поем 1-й антифон. Аще ли во иныя дни, стихологиа не бывает: но абие поем, Господи воззвах, на глас 2. Иерей же творит проскомидию. Диакон кадит церковь по обычаю. И мы поем. стихиры праздника на 8, глас 2. Самогласны: Просветителя нашего: Слава, и ныне, глас тойже: Приклонил еси главу: Таже вход со Евангелием. Свете тихий: Прокимен дне. Аще ли в субботу на вечерни, прокимен, Господь воцарися: Аще ли на вечерни, в пяток: Прокимен поем великий: Бог наш на Небеси и на земли: со стихи его. И чтения праздника, по чину их. Посреде чтения, тропарь со стихи их обычными. По скончании же чтения, ектениа малая. И возглас: Яко свят еси Боже наш: И поем трисвятое. Прокимен, глас 3. Господь просвещение мое: Стих: Господь защититель живота моего: Апостол к коринфяном, зачало 143: Свободен сый от всех: Аще ли несть поста, начинаем его от полу: Не хощу вас не ведети: Аллилуиа, глас 6: Отрыгну сердце мое слово благо: Стих: Красен добротою паче сынов человеческих. Евангелие Луки, зачало 9: В пятоенадесяте лето: И по ряду божественная литургиа великаго Василиа: Вместо Достойно поем: О тебе радуется: Причастен, Хвалите Господа: И по заамвонной молитве, абие исходим вси ко священной купели в притвор, или на источники, царскими враты. Игумен, или старейший иерей, носяй на главе честный крест, предыдущим ему свещеносцем, и диаконом с кадилы, и полагает честный крест на благоукрашенном столе, идеже и воде уготованней в чаше, и свещам окрест стоящим, и даются свещи братиям. Клириком же поющим тропарь, глас 8: Глас Господень на водах: трижды. В тоже время настоятель кадит окрест стола, таже образы, и праздника на аналогии, и священников, и лики по чину, предходящу ему диакону со свещею. Посем тропарь, глас тойже: Днесь вод освящается естество: дважды. И другий: Яко человек на реку: дважды. Слава, и ныне: Ко гласу вопиющаго: Таже диакон: Премудрость. и чтутся чтения 3: Пророчества Исаиина. Таже прокимен, глас 3: Господь просвещение мое: Стих: Господь защититель живота моего: Апостол к коринфяном, зачало 143 от полу: Не хощу вас не ведети: Аллилуиа трижды, глас 4: Глас Господень на водах: Евангелие Марка, зачало 2: Прииде Иисус от Назарета галилейскаго: И глаголет диакон ектению великую: Миром Господу помолимся. и прочее ектении освящения. Сим же от диакона глаголемым, настоятель глаголет молитву тайно: Господи Иисусе Христе, единородный Сыне: без возгласа, и речет в себе и Аминь. И начинает велиим гласом, во услышание всех, молитву сию глаголя: Велий еси Господи, и чудна дела твоя: всю до конца, трижды. Таже молитву: Ты бо хотением от не сущих: и прочая. И по скончании молитв, абие благословляя воду крестовидно честным крестом, погружает его право низводя в воду и возводя, держа его обема рукама, поя и настоящий тропарь, во глас 1: Во Иордане крещающуся тебе Господи: И в другий такожде знаменует крестом воду, и в третий такожде тойже тропарь поя сам настоятель, споющим ему и прочим священником. Таже по сих поют и лики тойже тропарь. Настоятель же взем священную воду на блюдо, и обратяся на запад лицем, в левой руце держа честный крест, а в правой василки, кропит крестообразно на вся страны. И приходят прежде к настоятелю священницы, два два, и целуют честный крест, и знаменует их василком по лицу со священною водою крестообразно: но тому же чину и вся братия. Поется же тогда тропарь от всех многажды, Дóндеже освятятся вся братия водным кроплением, и причащением. И абие входим во храм, и поем стихиру. Слава, и ныне, глас 6: Воспоим вернии: Таже, Буди имя Господне, трижды. и псалом 33: Благословлю Господа на всякое время: Потом дается антидор от иереа, и отпуст. По отпусте же или есть литургиа, или несть, вжигаем свещник посреде церкве, ставше вкупе клирицы, и поют тропарь праздника. Слава, и ныне кондак: и входим в трапезу, и ядим с древяномаслием, испиваем же и вина. Сыра же и подобных ему, рыб никакоже дерзнем ясти, возбранено бо есть божественными правилы. Сице бывает служба постну дню сущу, в навечерии Просвещения.

[Зри] Известно же буди всем о святей воде, яко нецыи суть отлучающе себе от святыя воды вкушения ради, не добре творят: ибо благодати ради Божия дана бысть на освящение миру, и всей твари. темже во всяких местех и скаредных, и всюду кропится, яже и под ногами нашими суть: и где есть сих разум, еже не пити сея? но да увеси, яко не вкушения ради ястия нечистота в нас есть, но от скверных дел наших, очищени же от сих, пием без сомнения сию святую воду. О сей воде небесная она словесная ластовица, златословесный вселенский учитель Иоанн, Константиня града патриарх в слове своем, о еже сходитися христианом во святую Божию церковь, и о крещении: егоже начало: Вси вы в благодушии есте днесь, аз же в печали един болезную: Свидетельствует глаголя, но убо чесо ради не день воньже родися, но день воньже крестися, явление глаголется? сей бо есть день воньже крестися, и водное освяти естество. Сего ради и в полунощи на праздник сей, вси почерпше в домы воду относят и соблюдают, и лето совершенно хранят, понеже днесь освящаются воды: и знамение бывает явственное, не растлевающуся вод оных естеству долготою времене: но лето совершенно, и два и три множицею, днесь черпаемая вода цела и нова пребывает: и по толицем времени, ныне о источника взятой воде сравняется.

[Зри] Подобает ведати: Яко аще случится навечерие святаго Богоявления в субботу, или неделю, пост не бывает. Литургиа же бывает Златоустаго во свое время по обычаю, якоже и всегда. И по отпущении литургии в трапезу не ходим, но в притворе церковнем седшим нам, трапезарь дает по уломку хлеба коемуждо: или по малу хлебу пшеничному, и мало смоквий и финик, и по единой чаше вина, яко да не наречется пост: ожидаем же вечерняго собора. Посем отшедше в келлии своя, безмолвствуем до времене вечерняго. Великаго же Василиа литургиа совершается в самый праздник. Вместо же Достойна, поем ирмос 9-й песни праздника.

[Зри] При часе же вечернем дне: Знаменует в великое, и потом во вся тяжкая, и собравшимся нам во храм: И благословившу иерею, поем вечерню по обычаю: псалом, Благослови душе моя Господа: И аще в субботу вечера, поем, Блажен муж, кафисму всю. Аще ли в неделю вечера, поем 1-й антифон. На Господи воззвах, поем стихиры праздника на 8, глас 2: Просветителя нашего: Слава, и ныне, глас тойже: Приклонил еси главу Предтечи: Таже вход со Евангелием. Свете тихий: Прокимен дне: и чтения по чину их с тропари и со стихи их. Трисвятое же не поем, занеже не совершается божественная литургиа. По чтении же паремий, ектениа малая: и по возгласе, Прокимен, апостол, и Евангелие, яко предписася. Ектениа, Рцем вси: И Сподоби Господи: И Исполним вечернюю молитву: Иерей возглас. И исходим ко крестильнице, идеже уготован стол. И действует настоятель, или иерей по чину, якоже указася прежде, Поюще тропари: Глас Господень на водах: И прочее бывает воследование освящения воды, неизменно. По кроплении же освященныя воды входим во храм, и поем стихиру: Слава, и ныне, глас 6: Воспоим вернии: и отпуст. Потом тропарь праздника. Слава, и ныне, кондак: Явился еси днесь: И пивше священную воду, входим в трапезу, и ядим совершенно, с древяномаслием, и пием вино.

При часе же 10-м нощи ударяет в великое, и потом во вся кампаны.

И собравшимся во храм, благословившу иерею, поем повечерие великое: и С нами Бог, с пением, на глас 8. По 1-м трисвятом,

Тропарь праздника, глас 1: Во Иордане крещающуся тебе Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше тебе, возлюбленнаго тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение. явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава тебе.

По 2-м трисвятом, кондак праздника, Явился еси днесь: По Слава в вышних: по обычаю исходим в притвор, поющим нам стихиры праздника, глас 4: Одеваяйся светом яко ризою: Слава, глас 8: Господи исполнити хотя: И ныне, глас тойже: Днесь тварь просвещается: Таже молитвы обычныя. И вшедше во храм, поем стиховну праздника: стихиры самогласны, глас 2: На Иорданстей реце: с припевы праздничными. 1-й, Море виде, и побеже: 2-й, Что ти есть море, яко побегло еси? Припеваем же сими стихи, и до отдания праздника. Слава, и ныне, глас 6: Еже от Девы Солнце: Тропарь, глас 1: Во Иордане крещающуся тебе Господи: трижды. И благословение хлебов по обычаю. Буди имя Господне: псалом 33: Благословлю Господа: и предложится чтение праздника: и по чтении, и по шестопсалмии, на Бог Господь тропарь праздника трижды, и обычныя стихологии. По 1-й стихологии седален праздника, глас 3. Подобен: Красоте: Явльшуся тебе во Иордане Спасе: Слава, и ныне, глас 4. Подобен: Скоро предвари: Струи освятил еси Иорданския: И чтем во евангелии толковом, еже от Матфеа. По 2-й стихологии седален праздника, глас 5. Подобен: Собезначальное слово: Иорданскими струями обложся: Слава, и ныне, глас 4. Подобен: Удивися Иосиф: Иордане реко: И чтем во евангелии толковом, еже от Матфеа: по чтении же даются свещи братиям. По полиелеи седален праздника, глас 4. Подобен: Удивися Иосиф: Приидите увидим вернии: Слава, и ныне, тойже. И чтение. Степенна, 1 антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас 4: Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять. Стих: Что ти есть море, яко побегло еси? Всякое дыхание: Стих: Хвалите Бога во святых его: Евангелие Марка, зачало 2: Прииде Иисус о Назарета: По 50-м псалме, Слава: Всяческая днесь: И ныне, тойже. Таже, Помилуй мя Боже: и стихира, глас 6: Бог Слово явися: Канона два, праздника: кир Космы, и кир Иоанна: ирмосы обою канонов, по дважды. Тропари на 12: последи ирмосы обою канонов, кийждо лик свой ирмос. По 3-й песни, ипакои, глас 5: Егда явлением твоим: И чтение. По 6-й песни,

Кондак праздника, глас 4: Явился еси днесь вселенней, и свет твой Господи знаменася на нас, в разуме поющих тя: пришел еси, и явился еси, Свет неприступный.

На 9-й песни паки вжигают свещи братия. Честнейшую не поем, но поем припевы праздника: якоже изъявися декемвриа в 25 день. Светилен праздника: Явися Спас благодать и истина: трижды. На хвалитех стихиры праздника, самогласны, глас 1, на 4: Свет от Света возсия: Слава, глас 6: Водами Иорданскими: И ныне, глас 2: Днесь Христос на Иордан прииде: Славословие великое. По трисвятом тропарь праздника. ектении и отпуст. И дается святый елей от кандила, поющим нам стихиру праздника, таже час 1-й. На 1-м часе тропарь праздника. По трисвятом кондак праздника, и прочее, и совершенный отпуст. В сей день литургиа бывает порану, труда ради бденнаго.

На литургии антифон 1, псалом 113, глас 1: Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля, из людей варвар. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас. И другий лик, Стих 2: Бысть Иудеа святыня его, Израиль область его. Молитвами Богородицы: Стих 3: Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять. Молитвами Богородицы: Стих 4: Что ти есть море, яко побегло еси? и тебе Иордане, яко возвратился еси вспять? Молитвами Богородицы: Слава, и ныне: Молитвами Богородицы:

Антифон 2, псалом 114, глас 2: Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего. Спаси ны Сыне Божий, во Иордане крестивыйся, поющия ти: аллилуиа. Стих 2: Яко приклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Спаси ны Сыне Божий: Стих 3: Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя: скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. Спаси ны Сыне Божий: Стих 4: Милостив Господь и праведн, и Бог наш милует. Спаси ны сыне Божий: Слава, и ныне: Единородный Сыне:

Антифон 3, псалом 117, глас 1: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость его. Тропарь, Во Иордане крещающуся: Стих 2: Да речет убо дом Израилев, яко благ, яко в век милость его. Во Иордане крещающуся: Стих 3: Да речет убо дом Ааронь: яко благ, яко в век милость его. Во Иордане крещающуся: Стих 4: Да рекут убо вси боящиися Господа: яко благ, яко в век милость его. Во Иордане крещающуся: Входное: Благословен грядый во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам. Тропарь: Во Иордане крещающуся тебе Господи: Слава, и ныне, кондак, глас 4: Явился еси днесь вселенней: Вместо трисвятаго, поем: Елицы во Христа крестистеся: Прокимен, глас 4: Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Стих: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость его. Апостол к Титу, зачало 302: Чадо Тите, явися благодать Божия: Аллилуиа, глас 4: Принесите Господеви сынове Божии: Стих: Глас Господень на водах: Евангелие Матфеа, зачало 6: Прииде Иисус от Галилеи: Причастен: Явися благодать Божия спасительная всем человеком. Аллилуиа, трижды. На трапезе бывает утешение братии велие. Ядим рыбу, и сыр, и яица, и пием вино: Мирстии же мясо, аще будет и в среду, или пяток. И чтется слово Златоустаго, емуже начало: Вси вы благодушнии:

7.🕃 Собор святаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

Вечер, стихологиа не бывает бдения ради бывшаго, кроме субботы. На Господи воззвах стихиры праздника 3, глас 2: Просветителя нашего: И Предтечи 3, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: Видев тя грядуща Христе: Слава, глас 6: Во плоти светильниче: И ныне, праздника, глас тойже: Бог Слово явися плотию: Вход. Прокимен великий, глас 7: Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори. Стих: Во исходе Израилеве от Египта: Стих: Море виде и побеже: Стих: Что ти есть море, яко побегло еси? И паки, Бог наш: Аще случится в субботу вечера, глаголем прокимен: Господь воцарися: Таже ектениа, и Сподоби Господи: и Исполним вечернюю молитву: На стиховне стихиры праздника, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: с припевы их, и до отдания, вечер и утро. Слава, Предтечи, глас 4: Яко духа рачитель: И ныне, праздника, глас тойже: Приидите подражаим мудрыя девы:

Тропарь, глас 2: Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне Предтече: показал бо ся еси воистину и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси проповеданнаго. темже за истину пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога явльшагося плотию, вземлющаго грех мира, и подающаго нам велию милость.

Слава, и ныне, праздника. На повечерии, по трисвятом, кондак Предтечи, Плотскаго твоего пришествия: На полунощнице, глаголем кафисму обычную. По 1-м трисвятом, тропарь праздника. По 2-м трисвятом кондак Предтечи: Плотскаго твоего пришествия: На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, Крестителя. И ныне, праздника. По 1-й кафисме, седален праздника, глас 1: Иисусу рождшуся от Девы Марии: Слава, и ныне, тойже. И чтение. По 2-й кафисме, седален праздника, глас 4: Во струях видев тя иорданских: Слава и ныне, тойже: Канон праздника 1-й, со ирмосом на 6: другий со ирмосом на 4: и Предтечи на 4, глас тойже. последи ирмосы обою канонов. По 3-й песни, кондак праздника: Явился еси днесь: И икос: Таже седален, глас 8: Иордан струями служит: Слава, и ныне, тойже. По 6-й песни,

Кондак Предтечи, глас 6: Плотскаго Твоего пришествия убоявся Иордан, страхом возвращашеся, пророческое же служение исполняя Иоанн, трепетом спряташеся: ангельския чины ужасахуся, зряще Тя во струях плотию крещаема: и вси сущии во тьме озаряхуся, воспевающе Тя явльшагося и просветившаго вся.

И икос, и пролог. На 9-й песни, Честнейшую не поем: но поем припевы праздника и Предтечи, и ирмосы: и посем на сходе поем оба лика вкупе. Припев праздника: таже катавасиа: Недоумеет всяк язык: Таже припев Богородице, и посем ирмос: О паче ума: и поклон. Светилен Предтечи. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры праздника, глас 1, самогласны, на 4. Слава, Предтечи, глас 6: Ангел из неплодных ложесн: И ныне, праздника, глас 2: Днесь Христос на Иордан прииде: Славословие великое. По трисвятом, тропарь Предтечи. Слава, и ныне, праздника. Ектении, отпуст, и час 1. На 1-м часе, тропарь праздника. Слава, Предтечи. И ныне, Богородичен часов. По трисвятом, кондак праздника, и прочее, и совершенный отпуст. На литургии, блаженна от канона праздника, песнь 3, на 4: и Предтечи, песнь 6, на 4. По входе тропарь праздника, и Предтечи. Слава, кондак Предтечи. И ныне, праздника. Вход: Спаси ны Сыне Божий, во Иордане крестивыйся, поющия ти: Аллилуиа. Сице поем и до отдания. Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе: Стих: Услыши Боже, глас мой: Апостол деяний, зачало 42: Бысть внегда быти Аполлосу: Аллилуиа, глас 5: Свет возсия праведнику: Стих: Веселитеся праведнии о Господе: Евангелие Иоанна, зачало 3: Виде Иоанн Иисуса: Причастен: Явися благодать Божия: Другий: В память вечную:

[Зри] Подобает ведати: Аще случится собор Иоанна Предтечи в неделю: поем службу Предтечи, якоже собору Богородицы: прежде воскресно, и праздника, и Предтечи, якоже наутрии Рождества Христова указася. святых праведных богоотцев, аще в неделю память их будет. На утрени, Евангелие толковое, неделя по Крещении: таже неделя ряд, аще не будет отступки. Аще ли же будет отступка: на утрени Евангелие чтется едино: неделя по Крещении.

[Зри] Подобает ведати: Аще случится попразднство Крещения Христова в неделю, ищи всего последования, вечер, и утро, септемвриа по 14 числе.

[Зри] Суббота по просвещении: Прокимен, Аллилуиа, и причастен праздника: Апостол ко ефесеем, зачало 233: Возмогайте о Господе: Евангелие Матфеа, зачало 7: Возведен бысть Иисус:

[Зри] Подобает ведати: Аще случится собор Предтечи в субботу: Прокимен праздника, и Предтечи. Апостол и Евангелие чтется прежде субботе по просвещении, потом Предтечи. Причастен: Явися благодать Божия: Другий: В память вечную: Сице поем на литургии в субботу, и святым имущим службу на литургии.

[Зри] Неделя по просвещении: На литургии, прокимен, глас 1: Буди Господи, милость твоя на нас, якоже уповахом на тя. Стих: Радуйтеся праведнии о Господе: и праздника. Аще же случится святый имеяй на литургии прокимен, апостол, и Евангелие: тогда праздника прокимен и причастен оставляется. Апостол ко ефесеем, зачало 224 от полу: Братие, единому комуждо нас: Аллилуиа, глас 5: Милости твоя Господи во век: Евангелие Матфеа, зачало 8: Слышав Иисус, яко Иоанн предан бысть: Причастен: Явися благодать Божия: Другий: Хвалите Господа:

[Зри] Подобает ведати: Яко евангелиа и апостолы от недели мясопустныя, вспять исчитая, до недели приидущия, яже есть первая по просвещения недели. Уведав известно, в кое число месяца пред мясопустною неделею будет неделя о мытари и фарисеи, и вспять изчет на мимошедшия недели возвратився, начни ряд досязающь недели о мытари и фарисеи. Аще же когда преизбудет недель сих, оставив блюди ряд о мытари и фарисеи.

8. Преподобнаго отца нашего Георгиа Хозевита: И преподобныя матере нашея Домники: И Емилиана исповедника.

На Господи воззвах, стихиры преподобнаго 3, глас 4. Подобен: Яко добля: и преподобныя 3, глас тойже. Подобен: Дал еси знамение: Слава: и ныне, праздника, глас 1: Облагаяй небо облаки: На стиховне стихиры, праздника, глас 6. Подобен: Ангельския: с припевы их. Слава, и ныне, праздника, глас 2: На иорданстей реце: Тропарь праздника, и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника трижды, и обычныя кафисмы. По кафисмах седальны праздника. Канон праздника: 1-й со ирмосом на 6: ирмос по дважды. Преподобнаго на 4, глас 4: и преподобныя на 4, глас 2. По 3-й песни,

Кондак преподобнаго глас 4. Подобен: Явился еси: Явился еси светило пресветлое Георгие, озаряя божественными зарями верно зовущия ти: моли о нас владыку Христа явльшагося во струях, и просвещшаго земнородныя.

И седален, глас 5. Слава, преподобныя, глас 4. И ныне, праздника, глас тойже. По 6 песни, кондак праздника: и икос, и пролог. По 9-й песни, светилен праздника, дважды. На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: Слава, и ныне, праздника, глас тойже. самогласен: Видеша тя воды Боже: на литургии, блаженна праздника, песнь 1-я обоих канонов на 6.

9.Святаго мученика Полиевкта.

Стихиры праздника 3, глас 8. Подобен: Господи, аще и на судищи: и святаго 3, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, святаго, глас 1: Ангельская воинства днесь: И ныне, праздника, глас 2: Днесь небесе и земли творец: На стиховне стихиры праздника, глас 6. Подобен: Тридневен: Слава, и ныне, глас 4: Одеваяйся светом: Тропарь святаго, глас 4: Мученк твой Господи: септемвриа во 2 день: Слава, и ныне, праздника. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святаго: И ныне праздника. По кафисмах седальны праздника: и чтение. Канон праздника, 2-й, на 8. ирмос по дважды: и святаго, на 4, глас 8. По 3-й песни,

Кондак святаго, глас 4. Подобен: Явился еси: Спасу приклоншу во Иордане главу сокрушишася змиев главы: Полиевктова же глава отсекшаяся льстиваго посрами.

И икос, и седален, глас 5. Слава, и ныне, праздника, глас тойже. По 6-й песни, кондак праздника, и икос, и пролог. По 9-й песни, светилен святаго. Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры праздника, глас 6. Подобен: Ангельския: Слава, и ныне, праздника, глас тойже. На литургии, блаженна праздника, песнь 4-я, на 6.

🕂 В тойже день иже во святых отца нашего Филиппа, митрополита Московскаго и всея России.

Тропарь, глас 8: Первопрестольников преемниче. столпе православия, истины поборниче, новый исповедниче, святителю Филиппе, положивый душу за паству твою. темже яко имея дерзновение ко Христу, моли за императора православнаго, за град же и люди, чтущия достойно святую память твою.

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь: Православия наставника, и истины провозвестника, златоустаго ревнителя, российскаго светильника, Филиппа премудраго восхвалим, пищею словес своих разумно чада своя питающа: той бо языком хваление пояше, устнама же пение вещаше, яко таинник Божия благодати.

10.Иже во святых отца нашего Григориа, епископа Ниссийскаго: И преподобнаго Дометиана, епискпа Мелитийскаго: И преподобнаго Маркиана, пресвитера и иконома Великия церкве.

На Господи воззвах: стихиры Григориа 3, глас 5. Подобен: Преподобне отче: и Дометиана 3, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: Слава, глас 4: Премудрости слово: И ныне, праздника, глас тойже: Трепеташе рука Крестителева: На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен, Доме евфрафов: Слава, Григориа, глас 4: Житие божественно исправив: И ныне, праздника, глас тойже: Тебе в дусе и огни: Тропарь, глас 4: Боже отец наших: ноемвриа в 20 день. Слава, и ныне, праздника. На утрени, тропарь праздника, дважды. Слава, святых: И ныне, праздника, и обычныя кафисмы, и седальны праздника, и чтения. Канон праздника 1, со ирмосом на 6: ирмос по дважды. и святых два: Григориа, глас 5, на 4: и Дометиана, глас 1, на 4. По 3-й песни, кондак праздника, и икос.

Таже Григориа, глас 2. Подобен: В молитвах: Церкве божественный иерарх, и премудрости честный тайноглагольник ниссийский, бодрый ум Григорий, со ангелы ликовствуя, и наслаждаяся божественным светом, молися непрестанно о всех нас.

И седален, глас 3. Слава, Дометиана, глас 1: И ныне праздника, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак Григориа, глас 1. Подобен: Лик ангельский: Оком душевным бодрствуя святителю, бодр пастырь явился еси миру, и жезлом мудрости твоея, и теплым предстательством твоим, вся отгнал еси злославныя яко волки, невредно соблюд стадо, Григорие всемудре.

И икос: и пролог. По 9-й песни, светилен Григориа. Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: Слава, Григориа, глас 1: Правыя веры: И ныне, праздника, глас 8: Господи исполнити хотя: На литургии блаженна праздника, песнь 5-я, на 4: и святаго песнь 6-я, на 4. И прочая служба вся ноемвриа, в 17 день.

Преподобнаго же Маркиана служба поется на повечерии.

🕃 В тойже день преподобнаго Павла Комельскаго, иже на Обноре реце.

Совершается собор его во обители его.

Тропарь, глас 1: Божественною любовию от юности распалаемь Павле преподобне, вся яже в мире красная возненавидев, Христа единаго возлюбил еси: и сего ради во внутреннюю пустыню вселился еси, со зверьми жити весь Христу: отонудуже и всевидящее око, твоя труды видев, даром чудес и по преставлении обогати тя. темже вопием ти: моли непрестанно о всех нас, честную память твою присно в песнех почитающих.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Все твое умное желание к Богу вперив, и тому невозвратно от души последовал еси, в пустыню вселився, и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению: сего ради и Христос тя прослави, и даром чудес обогати. темже вси вопием ти: радуйся Павле преподобне, пустынный жителю.

11.🕂 Преподобнаго отца нашего Феодосиа, общих житий начальника.

Вечер, поем, Блажен муж: 1 антифон. На Господи воззвах, стихиры на 6: глас 5. Подобен: Преподобне отче: Слава, глас 2: Преподобне отче, яко град: И ныне, праздника, глас 2: Приклонил еси: Вход, прокимен дне: чтения 3, преподобническая. На стиховне стихиры праздника, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: с припевы их. Слава, глас 8: Монахов множества: И ныне, праздника, глас тойже: Ангельская воинства: По трисвятом тропарь, глас 8: Слез твоих теченьми: септемвриа в 3 день. Слава, и ныне, праздника, и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника дважды. Слава, святаго: И ныне, праздника: и обычныя кафисмы, и седальны праздника, и чтение. По полиелеи седален святаго, глас 3, дважды. Слава, и ныне, праздника: и чтение. Степенна, 1 и антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Всякое дыхание: Евангелие Луки, зачало 24. Псалом 50. стихира, глас 6. Преподобне отче, во всю землю: Канон праздника 2-й, со ирмосом на 8: и святаго на 6. глас 2. Катавасиа праздника: Глубины открыл есть дно: По 3-й песни, кондак и икос праздника: и седален святаго, глас 8, дважды. Слава, и ныне, праздника: и чтение. По 6-й песни,

Кондак святаго, глас 8. Подобен: Взбранной: Насажден во дворех Господа твоего, преподобными твоими добродетельми красно процвел еси, и умножил еси чада твоя в пустыни, слез твоих тучами напаяемая, стадоначальниче Божий божественных дворов. темже зовем: радуйся отче Феодосие.

И икос, и чтем пролог. По 9-й песни, светилен святаго, дважды. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры на 4, глас 5. Подобен: Радуйся: Слава, глас 2: Добродетелей лествица: И ныне, праздника, глас тойже: Днесь Христос Славословие великое. По трисвятом, тропарь святаго. Слава, и ныне, праздника. Ектении, и отпуст, и час 1-й. На 1-м часе, тропарь праздника. Слава, святаго: И ныне, Богородичен, часов. По трисвятом кондак праздника, и святаго, глаголем пременяюще и прочая: и совершенный отпуст. На литургии, блаженна от канона праздника, песнь 6-я, на 4: и святаго песнь 6-я же, на 4. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Апостол к коринфяном, зачало 176: Бог рекий из тьмы свету возсияти: Аллилуиа глас 6: Блажен муж бояйся Господа: Стих: Сильно на земли будет семя его: Евангелие Матфеа, зачало 43: Вся мне предана суть Отцем моим: Причастен, В память:

[МРК] Подобает ведати о сем, како восходит неделя о мытари и фарисеи.

Начинается убо мытаря и фарисеа ианнуариа в 11 число, в попразднстве Богоявления, на память преподобнаго отца нашего Феодосиа, нисходит же февруариа по 15 число. [Зри] Ведомо же буди, яко аще прилучится неделя, яже о мытари и фарисеи, ианнуариа в 11 число: и преподобнаго Феодосиа поется служба, егда екклисиарх разсудит во иный день. В субботу вечера, на малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы, по обычаю. На велицей вечерни, поем, Блажен муж: кафисму всю. На Господи воззвах, стихиры воскресны 3: и анатолиев 1: и праздника 3, того дне: и триоди самогласны две, повторяюще 1-ю. Слава, триоди: И ныне, Богородичен 1-й гласа. Вход. Прокимен дне. На литии, стихиры праздника, того дне стиховныя вечерния и утренния. Слава, и ныне, триоди, глас 3. На стиховне стихиры воскресны, по алфавиту. Слава, праздника: И ныне, триоди. На благословении хлебов тропарь: Богородице Дево, дважды: и праздника единожды, и чтение. Аще же несть бдения, по Ныне отпущаеши, Тропарь воскресн. Слава, и ныне, праздника. На повечерии по Достойно, и по Отче наш: кондак праздника. Слава, и ныне, триоди.На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн дважды. Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их. и чтение во евангелии толковом, неделя по Крещении. По непорочнах тропари: Ангельский собор: и ипакои гласа. и чтение, неделя о мытари и фарисеи. Степенна, и прокимен гласа, Евангелие воскресное. Воскресение Христово: Псалом 50. Слава, глас 8: Покаяния отверзи ми двери: И ныне, Богородичен: На спасения стези: Таже, Помилуй мя Боже: и Множества содеянных мною лютых: И молитва обычная: Спаси Боже люди твоя: Канон воскресн со ирмосом на 4, и праздника на 4: И триоди на 6. Катавасиа праздника. По 3-й песни, кондак, и икос праздника, и седален: Слава, и ныне, триоди По 6-й песни, кондак и икос триоди. На 9-й песни, поем. Честнейшую. Светилен воскресн. Слава, праздника: И ныне, триоди. На хвалитех стихиры воскресны 3: и праздника 3, и триоди гласа 3-го, с припевы: Воскресни Господи Боже мой: Мытаря и фарисеа: 2, Исповемся тебе Господи: Фарисеа велехвальный глас: Слава. От дел похваленьми: И ныне, Преблагословенна еси: и Славословие великое. По трисвятом, тропарь воскресн точию. Ектении, и отпуст. и обычная литиа в притворе, в нейже поем: Слава, и ныне, стихиру евангельскую, и час 1-й. На часех, тропарь воскресн. Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш: кондак праздника, и совершенный отпуст. такожде и на прочих часех глаголем тропарь воскресн и праздника: кондаки же пременяем. На литургии, блаженна гласа, на 4: и Праздника песнь рядовая на 4: и триоди песнь 6-я на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника. Слава, кондак праздника: И ныне, триоди. Прокимен недели по Просвещении, таже праздника. Апостол и Евангелие, недели по Просвещении, таже о мытари и фарисеи: Причастен: Хвалите Господа с небес: Другий, праздника.

🕃 В тойже день память преподобнаго отца нашего Михаила Клопскаго, новгородскаго чудотворца.

Совершается собор его, во обители его и во храмех.

Тропарь, глас 8: Иже на земли Христа ради волею в буйство преложився, мира сего красоты отнюд возненавидел еси, и плотская играния увядив постом и жаждею, и на земли леганием, от зноя же и студени, от дождя и снега, и от прочия воздушныя тягости никогдаже уклонился еси. душу же очистил еси добродетельми яко злато в горниле, отче преподобне богоносне Михаиле, и ныне на небесех предстоиши престолу Пресвятыя Троицы. но яко имея дерзновение многое, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Духа Святаго силою уподобился еси богоглаголивым древним пророком, сказав безвестная и тайная, и еже годе судьбам Божиим в сбытие: и ина многа чудеса о Христе сотворив, и люди удивив, торжествовати устроил еси, вопиющия: слава Богу прославляющему святыя своя.

12. Святыя мученицы Татианы.

Стихиры праздника 3, глас 8. Подобен: Господи аще и на судищи: И святыя, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, и ныне, праздника, глас 5: Зрящи тя естество: На стиховне стихиры праздника, глас 6. Подобен: Ангельския: Слава, и ныне, глас тойже: Воспоим вернии: Тропарь праздника. На утрени, по кафисмах седальны праздника. Канон праздника 1-й, со ирмосом на 8: и святыя на 4, глас тойже. По 3-й песни,

Кондак святыя, глас 4. Подобен: Явился еси: Светло во страдании твоем возсияла еси страстотерпице, о кровей твоих преиспещрена, и яко красная голубица, к небеси возлетела еси Татиано: темже моли присно за чтущия тя.

И седален глас 4. Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника. По 9-й песни, светилен праздника. На стиховне стихиры праздника, глас 6. Подобен: Ангельския: Слава, и ныне: О паче ума: На литургии, блаженна праздника, песнь 6, на 6.

🕃 В тойже день святаго отца Саввы, архиепископа Сербскаго.

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, или идеже храм его. Тропарь, глас 8: Православия наставниче: октовриа в 11-й день.

Ин тропарь, глас 3: Пути вводящаго в жизнь наставник, и первопрестольник, и учитель был еси: первее бо пришед святителю Савво, отечество твое просветил еси, и породив тое духом святым, яко древа маслинная, в мысленнем раи насадил еси всеосвященная твоя чада. тем яко апостолом и святителем сопрестольна чтуще, тя молим: моли Христа Бога даровати нам велию милость.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Яко первосвятителя великаго, и апостолов сообщника, церковь прославляет тя людей твоих, преподобне. но яко имея дерзновение ко Христу Богу, молитвами твоими от всяких нас бед спасай, да зовем ти: радуйся отче Савво богомудре.

13.Святых мученик, Ермила и Стратоника: В сий день поется служба святых отец, в Синаи и Раифе избиенных.

Стихиры мученика 3, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: И преподобных 3, глас 8. Подобен: Что вы наречем: Слава, глас 8: Преподобнии отцы: И ныне, праздника, глас тойже: Господи исполнити хотя: На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: Слава, преподобных, глас 8. Равноангельно житие: И ныне, праздника, глас тойже: Ангельская воинства: Тропарь мучеников, глас 4: Мученцы твои Господи: септемвриа в 20-й день. Слава, отцев, глас тойже: Боже отец наших: ноемвриа в 20-й день. И ныне, праздника. На утрени, на Бог Господь тропарь праздника, и мучеников. Слава, отцев: И ныне, праздника. и обычныя кафисмы, и седальны праздника, и чтение. Канон праздника 2-й, со ирмосом на 6: и мучеников на 4, глас 8: и преподобных на 4, глас 4. По 3-й песни,

Кондак отцев, глас 2. Подобен: Вышних ищя: От мирския молвы избегосте, и к тихому пристанищу преставистеся, мученичества кровьми, и постничества трудами венчаеми. темже и показастеся мучеников и преподобных единовсельницы.

И икос: и седален мучеников, глас 1. Слава, отцев, глас 4: И ныне, праздника, глас тойже. По 6-й песни, кондак и икос праздника. По 9-й песни, светилен святых отцев. Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры праздника, глас 6. Подобен: Ангельския: Слава святых, глас 8: Блажени есте преподобнии: И ныне, праздника, глас тойже: Днесь тварь просвещается: На литургии, блаженна праздника, песнь 8-я, на 4: и отцев песнь 6-я, на 4. Прокимен, глас 6: Честна пред Господем: Стих, Что воздам Господеви: Апостол к римляном, зачало 99: Вемы, яко любящим Бога: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии: Евангелие Луки, зачало 24: Ста Иисус на месте равне: Причастен, Радуйтеся.

14.Преподобных отец наших, в Синаи и Раифе избиенных.

Возследование святых поется в 13-й день.

🕂 И память преставления святыя равноапостольныя Нины, просветительницы Грузии.

В сий же день отдается праздник святых Богоявлений: и бывает служба вся непременно Просвещения, вечер и утро, кроме входа и паремий, и полиелеа, и на литургии антифонов.

[МРК] Подобает ведати, аще случится отдание Богоявления в неделю, прежде мытаря и фарисеа:

В субботу на малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны. Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихира воскресна едина, и праздника стиховна со стихи своими великия вечерни. Слава, и ныне, праздника. Днесь Христос: писан на хвалитех. На велицей вечерни, по обычной стихологии, На Господи воззвах, стихиры воскресны, 3, и анатолиев 1: и праздника 6: поемыя на самый праздник. Слава, праздника: И ныне, Богородичен 1-й, гласа. На литии стихиры, и Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны: Слава: и ныне, праздника. На благословении хлебов тропарь, Богородице Дево: дважды. и праздника, единожды. и чтение в посланиих апостольских. Аще же несть бдения, по Ныне отпущаеши, тропарь воскресн: Слава, и ныне, праздника. На повечерии, по Достойно, и по Отче наш, кондак праздника. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн дважды: Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их. и чтение. Непорочны, и тропари: Ангельский собор: Ипакои гласа. Степенна и прочая гласа. Прокимен, Всякое дыхание: Евангелие воскресно. и прочее воскресно, и до канона. Канон воскресн, со ирмосом на 4: Богородице, на два: и праздника оба канона, на 8. Катавасиа праздника. По 3-й песни, кондак праздника и икос: и ипакои праздника. и чтение праздника. По 6-й песни, кондак и икос воскресн, и чтем пролог. На 9-й песни, поем Честнейшую: Светилен воскресн. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4: и праздника со славным 4, с припевы их. Слава, стихира евангельская. И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресн точию. и ектении, и отпуст. и оглашение. и исхождение обычное в притвор. и час 1-й, и конечный отпуст. На часех, тропарь воскресн. Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак праздника, и воскресн, глаголем пременяюще. На литургии, блаженна гласа, на 6: и праздника песнь 9-я, обоих канонов на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника. Слава, кондак воскресн. И ныне, праздника. Прокимен, апостол, и Евангелие недели ряд. Аллилуиа, и причастен праздника, и дне.

[МРК] Зрим же и сего указания: Аще приспеет в 14-й день ианнуариа, неделя о мытари и фарисеи, на отдание Богоявления: Поем воскресно, и триоди и праздника.

В субботу вечера, на малей вечерни, стихиры воскресны, на 4. Слава, и ныне, Богородичен 1-й гласа, малыя вечерни. На стиховне, стихира едина воскресна, и праздника, стиховна великия вечерни, со стихи ея. Слава, и ныне, праздника: Днесь Христос: писан на хвалитех. По трисвятом тропарь воскресен. Слава, и ныне, праздника. Ектения малая. И отпуст. На велицей вечерни, Блажен муж, кафисму всю. На Господи воззвах, стихиры воскресны гласа, 3: и триоди 3, со славным: и праздника 4, поемыя на самый праздник. Слава, праздника: И ныне, Богородичен 1-й, гласа. Вход. прокимен дне. На литии стихиры праздника: и триоди самогласен: Фарисеа велехвальный глас: Слава, мытаря и фарисеа: И ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны. Слава, триоди: И ныне, праздника. На благословении хлебов тропарь, Богородице Дево, дважды: и праздника, единожды. и чтение. Аще же несть бдения, по Ныне отпущаеши, тропарь воскресн. Слава, и ныне, праздника. На повечерии, по Достойно, по Отче наш, кондак праздника. Слава, и ныне, триоди. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды. Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их. и чтение во евангелии толковом: и непорочны. ипакои гласа, и чтение. степенна, и прокимен гласа, и Евангелие воскресно. Воскресение Христово: Псалом 50. Слава, Покаяния: И ныне, На спасения стези: Таже, Помилуй мя Боже: и Множества содеянных: Канон воскресн, со ирмосом на 4: и триоди на 4: и праздника оба канона на 6. Катавасиа праздника. По 3-й песни, кондак и икос, и седален триоди. Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни кондак и икос праздника. На 9-й песни, поем Честнейшую: Светилен воскресн. Слава, триоди: И ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4: и праздника со славным 4, с припевы их. Слава, самогласен триоди: И ныне, Преблагословенна еси Богородице Дево: Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресн точию. Ектении, и отпуст и исхождение в притвор. Слава, и ныне, стихира евангельская. и час 1-й, и совершенный отпуст. На 1-м часе тропарь воскресн. Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По трисвятом кондак триоди. такожде и на 3-м, и на 6-м, и на 9-м часех глаголем тропари. Кондаки же праздника, и триоди, пременяюще глаголем. На литургии, блаженна гласа, на 4: и триоди песнь 3-я, на 4: и праздника песнь 9-я, на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника. Слава, кондак триоди: И ныне, праздника. Прокимен гласа, и праздника: Апостол, и Евангелие дне. Причастен, Хвалите Господа с небес: Другий, праздника.

15. 🕃 Преподобных отец наших, Павла фивейскаго.

🕃 и Иоанна кущника.

Стихиры на 6: Павла 3, глас 1. Подобен, Небесных чинов: Иоанна, 3, глас 2. Подобен, Егда от древа: Слава, Иоанна, глас тойже: Отвергся мира: И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха. Слава, Павла глас 6: Преподобне отче, во всю землю: И ныне, Богородичен. Тропарь, глас 4: Боже отец наших: ноемвриа в 20 день. На утрени, на Бог Господь, тропарь святых, дважды. Слава и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. [Зри] От сего дне начинаем паки стихословити по три кафисмы: и седальны октоиха. А на вечерни, Ко Господу внегда скорбети ми: и чтение. Глаголем же от днесь и песни: Господеви поем: Канон октоиха един, со ирмосом на 6: и святых два, на 8: Павла, глас 8. Иоанна, глас 2. По 3-й песни,

Кондак Павла, глас 3. Подобен: Дева днесь: Яко светило незаходящее мысленнаго солнца, сошедшеся днесь восхвалим в песнех: возсиял бо еси сущим во тьме неразумия, вся возводя к божественней высоте, фивеев украшение, Павле преподобне, отцев и постников твердое основание.

И седален, глас 1. Слава, Иоанна, глас 3: И ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 3. Подобен: Вышних ищя: Возлюбив премудре нищету неокрадому, родителей твоих богатство возненавидел еси, и Евангелие в руках твоих держа, последовал еси христу Богу Иоанне, моляся непрестанно о всех нас.

И икос. По 9-й песни светилен Иоанна, Слава, и ныне, Богородичен. На стиховне октоиха. Слава, Павла, глас 8: Монахов множества: И ныне, Богородичен. На литургии, блаженна от канона Павла, песнь 3: и Иоанна, песнь 6. Прокимен, глас 8: Восхвалятся преподобнии во славе: Стих: Воспойте Господеви песнь нову: Апостол к галатом, зачало 213: Плод духовный: Аллилуиа, глас 6: Блажен муж бояйся Господа: Стих: Сильно на земли будет семя его. Евангелие Матфеа, зачало 43: Вся мне предана суть: Причастен: В память вечную:

[Зри] Подобает ведати: От сего числа, Катавасиа: Сушу глубородительную: и до отдания праздника Сретения. От днесь же начинаем междочасие пети в церкви, и канон молебный Богородице, поемый на повечерии.

16. 🕃 Поклонение честных вериг святаго и всехвальнаго апостола Петра.

На Господи воззвах, стихиры на 6: глас 3. Подобен: Яко добля: Слава, глас 6: Днесь нам: На стиховне октоиха. Слава глас 6: Паки нас теплый: И ныне, Богородичен или Крестобогородичен.

Тропарь, глас 4: Рима не оставль к нам пришел еси, честными веригами, яже носил еси, апостолов первопрестольне. имже верою покланяющеся, молимся: твоими к Богу молитвами, даруй нам велию милость.

Слава и ныне, Богородичен. На утрени, оба канона октоиха, и апостола на 6, глас 4. По 3-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Камень Христос, каменя веры, прославляет светло учеников первопрестольника: созывает бо вся праздновати Петре, чудеси твоея честныя вериги и подает согрешений прощение.

Таже седален, глас 4, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: В молитвах: Верховнаго и перваго апостолов, истины божественнаго ученика, Петра великаго восхвалим, и того верою целуем вериги, прегрешений разрешение приемлюще.

И икос. По 9-й песни, светилен апостола. На стиховне октоиха. Слава, глас 4: Трикратным вопрошением: На литургии, блаженна от канона апостола, песнь 3-я и 6-я. Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их: Стих: Небеса поведают славу Божию: Апостол деяний, зачало 29: Возложи Ирод царь руце: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса: Евангелие Иоанна, зачало 67. Причастен: Во всю землю:

17.🕀 Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Антониа Великаго.

Аще восхощет настоятель, творим бдение:

На малей вечерни, стихиры на 4, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, глас 3: Преподобне Антоние: И ныне, Богородичен: На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: с припевы их. Слава, и ныне Богородичен. Тропарь святаго. Слава, и ныне Богородичен: Еже от века: И отпуст. На велицей вечерни, на Господи воззвах, стихиры на 8: глас 4. Подобен: Званный свыше: Слава, глас 6: Еже по образу: И ныне: Кто тебе не ублажит: Вход, прокимен дне, и чтения три, преподобническая. На литии стихира храма: и святаго самогласны три, глас 2. Слава, глас 5: Преподобне отче, глас евангелиа: И ныне: Блажим тя Богородице: На стиховне стихиры, глас 5. Подобен: Радуйся: с припевы их. Слава, глас 8: Монахов множества: И ныне, Безневестная Дево: На благословении хлебов,

Тропарь, глас 4: Ревнителя Илию нравы подражая, Крестителю правыми стезями последуя, отче Антоние, пустыни был еси житель, и вселенную утвердил еси молитвами твоими. темже моли Христа Бога, спастися душам нашим. Дважды.

И Богородице Дево, единожды. и благословение хлебов: и чтение. На утрени, на Бог Господь, тропарь дважды. Слава, и ныне: Еже от века: и обычныя кафисмы. По кафисмах седальны святаго: и чтение. Таже полиелей. и седален, глас 8: и чтение. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Всякое дыхание: Евангелие Матфеа, зачало 43: Вся мне предана суть: Псалом 50, стихира, глас 6: Преподобне отче, во всю землю: Канон Богородицы, со ирмосом на 6, глас 2: Нетрену, необычну: и святаго на 8, глас 8. Катавасиа: Сушу глубородительную землю: По 3-й песни, седален святаго, глас 8, дважды. Слава, и ныне Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Житейския молвы отринув, безмолвно житие скончал еси, Крестителя подражаяй всяким образом преподобнейший: с ним убо тя почитаем, отцев начальниче Антоние.

И икос. По 9-й песни, светилен дважды. Слава, и ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе: Слава, глас тойже, самогласен: На небо текущую: И ныне: Владычице приими: Славословие великое. По трисвятом, тропарь святаго: Слава, и ныне, Богородичен: Еже от века: Ектении, и отпуст: и дается елей от кандила святаго: и час 1: и совершенный отпуст. На литургии, блаженна от канона святаго, песнь 3-я и 6-я. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Апостол ко евреем, зачало 335: Повинуйтеся наставником вашим: Аллилуиа, глас 6: Блажен муж, бояйся Господа: Стих: Сильно на земли будет семя его. Евангелие Луки, зачало 24: Ста Иисус на месте равне: Причастен: В память вечную:

18.🕃 Иже во святых отец наших и архиепископов Александрийских, Афанасиа и Кирилла.

Вечер, обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры на 6, Афанасиа, глас 4. Подобен: Яко добля: И кирилла, глас и подобен тойже. Слава, глас 6: Христова иерарха воспоем: И ныне, Богородичен или Крестобогородичен. На стиховне октоиха. Слава, Афанасиа, глас 3: Паки нам златотечный нил: И ныне, Богородичен. Тропарь, глас 4: Боже отец наших: ноемвриа в 20 день.

Или сей, глас 3: Делы возсиявше православия, все погасивше злославие, победителие победоносцы бысте, благочестием вся обогативше, церковь вельми украсивше: достойно обретосте Христа Бога, дарующа нам велию милость.

На утрени, на Бог Господь, тропарь святых, дважды: и обычныя кафисмы: и чтение. Канон октоиха един, на 6: и святых два, на 8: Афанасиа, глас 8: Кирилла, глас 4. По 3-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Священноначальницы величайшии благочестия, и доблии поборницы церкве Христовы, вся соблюдите поющия: спаси щедре верою чтущия тя.

И седален Афанасиа, глас, 3. Слава, Кирилла, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак. глас 2. Подобен: Кровей твоих: Православия насадив учения, злославия терние изсекл еси, умножив семя веры одождением духа преподобне: темже тя поем Афанасие.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святых. И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха, таже припев: Священницы твои облекутся: И стихира, глас 3: Велию похвалу: Слава, глас тойже: Велика истины труба: И ныне Богородичен. На литургии, блаженна Афанасиа, песнь 3, на 4. и Кирилла, песнь 6-я, на 4. Прокимен, глас 8: Восхвалятся преподобнии во славе: Стих: Воспойте Господеви песнь нову: Апостол к евреем, зачало 334: Поминайте наставники ваша: Аллилуиа, глас 2: Священницы твои облекутся в правду: Евангелие Матфеа, зачало 11: Вы есте свет мира: Причастен: Радуйтеся:

19.🕃 Преподобнаго отца нашего Макариа египтянина.

На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, глас 8: Веселися Египте: На стиховне октоиха. Слава, глас 6: Преподобне отче, во всю землю: И ныне, Богородичен. Тропарь, глас 1: Пустынный житель: септемвриа в 29 день. Слава и ныне, Богородичен или Крестобогородичен. На утрени, оба канона октоиха: и святаго на 6, глас 4. По 3-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: В дому Господь воздержания, воистинну тя положи якоже звезду непрелестную, световодящу концы, отче отцев, Макарие преподобне.

Таже седален, глас 1, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 1. Подобен: Лик ангельский: Блаженную жизнь скончав в житии с мученическими лики, в земли кротких достойно водворяешися, богоносне Макарие, и пустыню, якоже град населив, благодать приял еси от бога чудес: темже тя почитаем.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святаго. На стиховне октоиха. Слава, глас 4: Просияша добрая дела твоя: На литургии, блаженна октоиха на 4: и святаго песнь 6-я на 4: и вся служба сего месяца в 15 день.

И обретение честных мощей преподобнаго Саввы Сторожевскаго.

Тропарь, глас 8: От юности божественною распаляемь ревностию, возлюбил еси чистое житие: презрев мира сего красная и суетная, последовал еси твоему богомудрому учителю, преблаженному Сергию, в труде и бдении, в посте и подвизе: на Сторожи явлься безмолвия ради и стражи духовныя, не дремленным на божественней стражи предстоянием стяжал еси ум, зряй к Богу и демонския козни и обстояния прозираяй: озарение Пресвятаго Духа в себе восприем, яко звезда пресветлая возсиял еси верным. темже и премудр и светозарен предстоятель, и пастырь стаду твоему явился еси: светом твоим просвещай и всех, приходящих к тебе верою, отче наш Савво, и моли Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак, глас 8: Безмолвия ради и плоти распинания вселивыйся на горе Сторожи, явился еси преподобне Савво, столп веры непоколебимый, от Пресвятаго Духа осиянный, обитель пречестная Троицы, и непрестанными молитвами, слезными воздыхании и подвигами, благодати божественныя сопричастник: темже и Христос в нетлении мощей твоих прослави тя, и даром чудес украси тя. мы же радостно ти вопием: радуйся Савво, великий чудотворче.

20.🕁 Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Евфимиа Великаго.

Аще хощет настоятель, творим бдение.

На малей вечерни, стихиры на 4, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, глас 2: Преподобне отче: И ныне, Богородичен. На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: с припевы их. Слава, и ныне, Богородичен.

Тропарь, глас 4: Веселися пустыня нераждающая, благодушствуй неболящая: яко умножи тебе чада муж желаний духовных, благочестием насадив, воздержанием воспитав, в добродетелей совершенство: того молитвами Христе Боже, умири живот наш.

Слава, и ныне: Еже от века: И отпуст. На велицей вечерни, по обычном псалме поем Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: Ины стихиры, глас 4. Подобен: Званный свыше: Слава, глас 3: Освящен быв Богу: И ныне: Како не дивимся: Вход, прокимен дне: и чтения 3, преподобническая. На литии стихира храма: и святаго, самогласны три, глас 2. Слава, глас 4: Просияша добрая: И ныне: Призри на моления: На стиховне стихиры, глас 5. Подобен: Радуйся: с припевы их. Слава, глас 5: Преподобне отче, не дал еси сна: И ныне: Блажим тя Богородице: На благословении хлебов, Тропарь, глас 4: Веселися пустыня нераждающая: дважды. Писан на малей вечерни: и Богородице Дево: единожды, и чтем о жития святаго. На утрени, на Бог Господь, тропарь святаго дважды. Слава, и ныне, Еже от века: и обычныя кафисмы, и седальны преподобнаго, и чтение. Полиелей, и седален его дважды. Слава, и ныне, Богородичен, и чтение от жития святаго. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Евангелие Матфеа, зачало 43. Вся мне предана суть: Псалом 50. Стихира, глас 6: Преподобне отче: Канон Богородицы 4-го гласа со ирмосом на 6, и святаго два канона: един, глас 4, другий, глас 8. Катавасиа, Сушу глубородительную: По 3-й песни, седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки: В честнем рождестве твоем радость тварь обрете, и в божественней памяти твоей преподобне, благодушие прият многих твоих чудес: от нихже подаждь богатно в души наша, и очисти грехов скверны, яко да поем: аллилуиа.

И икос. По 9-й песни, светилен святаго, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, глас тойже: Монахов множества: И ныне, Владычице приими: Славословие великое. По трисвятом тропарь святаго. Слава, и ныне, Еже от века: Ектении, и отпуст. и дается елей от кандила святаго. и час 1-й. На 1-м часе тропарь святаго. По трисвятом, кондак его, и совершенный отпуст. На литургии, блаженна от канона святаго, песнь 3-я и 6-я. И прочая вся служба сего месяца в 17-й день.

21.Преподобнаго отца нашего Максима исповедника: И святаго мученика Неофита.

Стихиры на 6: Максима, глас 4. Подобен: Яко добля: и мученика, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, преподобнаго, глас 6: Преподобне отче, во всю землю: На стиховне октоиха. Слава, глас 8. Монахов множества: И ныне, Богородичен. Тропарь, глас 8: Православия наставниче: октовриа в 11-й день: Другий: Мученк твой Господи: септемвриа в 2-й день. На утрени, канон октоиха един: и святых два канона, на 8, глас 8. По 3-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Троицы рачителя и великаго Максима, научающа ясно вере божественней, еже славити Христа во дву естествах, волях же и действах суща, в песнех достойных вернии почтим взывающе: радуйся проповедниче веры.

Таже седален Максима, глас 5. Слава, мученика, глас 4: И ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 6. Подобен: Еже о нас: Свет трисиянный всельшийся в душу твою, сосуд избран показа тя всеблаженне: являюща божественная концем, неудобопостижных разумений ты сказуяй блаженне, и Троицу всем Максиме воспроповедуяй ясно, пресущную, безначальную.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святаго. И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха: и прочая служба по обычаю. На литургии, Прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли его, удиви Господь вся хотения своя в них. Стих: Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Апостол к евреем, зачало 330: Святии вси иже верою: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии, и Господь услыша их. Евангелие Луки, зачало 64: Всяк иже аще исповесть мя: Причастен: Радуйтеся:

В тойже день святых мучеников Евгениа, Кандида, Уалериана и Акилы:

Служба их поется на повечерии.

22.Святаго апостола Тимофеа. И святаго преподобномученика Анастасиа Персскаго.

Стихиры апостола, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: И преподобнаго, глас и подобен тойже. Слава, апостола, глас 8: Богом предопределен: На стиховне октоиха. Таже глаголем припев: Во всю землю изыде вещание их: И поем стихиру самогласну апостола, глас 1: Светильника верных: Слава, преподобнаго, глас 2: Возвеличил еси Христе: И ныне, Богородичен. Тропарь апостола, глас 4: октовриа в 3-й день: Благости научився: Другий, Мученк твой Господи: септемвриа во 2-й день. На утрени, канон октоиха един: и святых два канона на 8, глас 1. По 3-й песни, седален апостола, глас 4. Слава, мученика, глас тойже: По 6-й песни,

Кондак, глас 1. Подобен: Лик ангельский: Божественнаго ученика, и спутешественника Павлова Тимофеа вернии воспоим вси песньми: с сим почитающе мудраго Анастасиа, возсиявшаго от персиды яко звезду, и отгонящаго душевныя наша страсти, и недуги телесныя.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святаго: И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха. Слава, глас 5: Преподобне отче. И ныне, Богородичен. На литургии, блаженна октоиха, на 4: и апостола песнь 3-я, на 4: Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их: Стих: Небеса поведают славу Божию: Апостол к Тимофею, зачало 290 от полу: Чадо Тимофее, благодарю Бога: Аллилуиа: Исповедят небеса: Евангелие Луки, зачало 50: Яви Господь и инех седмьдесят: Причастен: Во всю землю:

23.Святаго священномученика Климента, епискпа Агкирскаго: И святаго мученика Агафаггела.

Стихиры, на 6, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Ины стихиры, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, глас 8: Времен четверищно обход: На стиховне октоиха. Слава, глас 1: Чуднаго во священницех:

Тропарь, глас 4: Лоза преподобства, и стебль страдальчества, цвет священнейший, и плод богоданный верным всесвященне присноцветущ даровался еси: но яко мучеников сострадалец, и священноначальников сопрестольник, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

На утрени, оба канона октоиха: и святаго на 4, глас 6: По 3-й песни, седален, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Лозы был еси честная розга Христова, многострадальне Клименте всехвальне, явлься: со страждущими же взывал еси: ты мучеников Христе, светлое радование.

По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святаго: И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха. На литургии, служба вся септемвриа в 3-й день.

24.Преподобныя матере нашея Ксении.

Стихиры октоиха 3, и святыя 3, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Тропарь, глас 8. септемвриа в 11-й день: В тебе мати известно спасеся: На утрени, оба канона октоиха: и святыя на 4, глас 8. По 3-й песни, седален, глас 8. Слава, и ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Кровей твоих: Твою страннонравную Ксение, память совершающе, любовию почитающии тя, поем Христа во всех тебе подающаго крепость исцелений: емуже всегда молися о всех нас.

25.🕂 Иже во святых отца нашего Григориа, архиепископа Константиня града, богослова.

Аще хощет настоятель, творим бдение.

На малей вечерни, стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, глас 6: Иерархов начальника: И ныне, Богородичен. На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: с припевы их. Слава, глас тойже: Троицу честную: И ныне, Богородичен.

Тропарь, глас 1: Пастырская свирель богословия твоего, риторов победи трубы: якоже бо глубины духа изыскавшу, и доброты вещания приложишася тебе: но моли Христа бога отче Григорие, спастися душам нашим.

Слава, и ныне, Богородичен, 1-й, в тойже глас. На велицей вечерни, поем, Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры, на 8, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: Ины стихиры, глас 2. Подобен: Киими: Слава, глас 8: Бодрый язык твой: И ныне, Царь небесный: Вход, прокимен дне, и чтения 3, святительская. На литии стихира храма: таже стихиры, глас 4, самогласны. Слава, глас тойже: Божественными деяньми: И ныне, Богородичен. На стиховне стихиры, глас 5. Подобен: Радуйся: с припевы. Слава, глас 8: Сердца верных: И ныне, Безневестная Дева: Аще бдение, тропарь святаго дважды, и Богородице Дево: единожды. Аще несть бдения, по трисвятом тропарь, глас 1. Пастырская свирель: писан на малей вечерни. Слава, и ныне: Гавриилу вещавшу: и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь святаго, дважды. Слава, и ныне: Гавриилу вещавшу: и обычныя кафисмы. По кафисмах седальны, и чтение святаго. По полиелеи седален, глас 8: Обличая лесть злочестивых: дважды. Слава, и ныне, Богородичен. и чтем от жития святаго. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Уста моя возглаголют премудрость: Стих: Услышите сия вси язы́цы: Всякое дыхание: Евангелие Иоанна, зачало 35, от полу: Не входяй дверьми во двор: Псалом 50. Стихира святаго, глас 6: Преподобне, треблаженне: Канон Богородицы со ирмосом на 6, глас 8: и святаго два канона на 8, глас 1. Катавасиа: Сушу глубородительную: По 3-й песни, седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь: Богословным языком твоим сплетения риторская разрушивый славне, православия одеждею свыше истканною церковь украсил еси: юже и носящи с нами зовет твоими чады: радуйся отче, богословия уме крайнейший.

И икос, и пролог. По 9-й песни, светилен святаго. Слава, ин. И ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры святаго на 4, глас 4. Подобен: Званный свыше: Слава, глас 1: Цевницу духа: И ныне, Богородичен. Славословие великое. По трисвятом тропарь, святаго. Слава, и ныне: Гавриилу вещавшу: Ектении. И отпуст. и дается елей братии от кандила святаго, и час 1. На 1-м часе, тропарь святаго. По трисвятом кондак его, и совершенный отпуст. На литургии, блаженна от канона святаго, песнь 3-я и 6-я. Прокимен, глас 1: Уста моя возглаголют премудрость: Стих: Услышите сия вси язы́цы: Апостол к коринфяном, зачало 151: Комуждо дается явление: Аллилуиа, глас 2: Внемлите людие мои: Евангелие Иоанна, зачало 36: Аз есмь дверь: Причастен: В память вечную: На трапезе утешение братии, и чтем житие святаго.

26.Преподобнаго отца нашего Ксенофонта и дружины его.

Стихиры октоиха 3: и святаго 3, глас 2. Подобен: Егда от древа: Тропарь, глас 4: Боже отец наших ноемвриа в 20-й день. Слава, и ныне, Богородичен. На утрени, оба канона октоиха, и святых на 4, глас 2. По 3-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: В заповедех бодрствовал еси владычних, нищим расточивый твое богатство блаженне, тихо с сопружницею, и чады твоими: темже наследуете божественное наслаждение.

И седален, глас 8. Слава, и ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Житейскаго моря избегше, Ксенофонт праведный с сопружницею честною, на небесех свеселятся с чады, Христа величающе.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святаго.

27.🕂 Пренесение мощей во святых отца нашего Иоанна Златоустаго.

Вечер, Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры, на 8, глас 4. Подобен: Яко добля: Златокованную трубу: Ины стихиры, глас тойже. Подобен: Званный свыше: Священнейшее составим: Слава, глас тойже, самогласен: Не подобаше тебе: И ныне: Иже тебе ради: Вход. прокимен дне. и чтения 3, святительская: писаны ноемвриа в 13-й день. На стиховне стихиры святаго, глас 5. Подобен: Радуйся: с припевы их. Слава, глас 6: Преподобне, треблаженне: И ныне, Богородице, ты еси лоза:

Тропарь, глас 8: Уст твоих якоже светлость огня возсиявши благодать, вселенную просвети. не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиреномудрия показа: но твоими словесы наказуя, отче Иоанне златоусте, моли слова Христа Бога, спастися душам нашим.

Слава, и ныне: Иже нас ради: И отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь святаго, дважды. Слава, и ныне, Богородичен, и обычныя кафисмы, и седальны святаго, и чтение. Полиелей, и седален святаго, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость: Стих: Услышите сия вси язы́цы: Всякое дыхание: Евангелие Иоанна, зачало 35: Не входяй дверьми: Псалом 50. Стихира, глас 6: Труба златогласная: Канон Богородицы со ирмосом на 6, глас 8: и святаго два канона на 8: един, глас 6, другий, глас 3. Катавасиа, Сушу глубородительную землю: По 3-й песни, седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен: По 6-й песни,

Кондак, глас 1. Подобен: Лик ангельский: Возвеселися таинственно честная церковь, возвращением честных твоих мощей, и сия сокрывши яко злато многоценное, поющим тя неоскудно подавает молитвами твоими исцелений благодать, Иоанне златоусте.

И икос. и пролог. По 9-й песни, светилен дважды. Слава, и ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, глас тойже, самогласен: Отче златоусте: И ныне: от всяких бед рабы твоя: Славословие великое. По трисвятом тропарь. святаго. Слава, и ныне, Богородичен первый, в тойже глас. ектении, и отпуст. и дается святый елей братии от кандила святаго. На литургии служба вся ноемвриа в 13 день.

28.🕃 Преподобнаго отца нашего Ефрема сирина.

На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, глас 6: Смысленно мятежных: На стиховне октоиха. Слава, глас 4: Пророчески омакая постелю: Тропарь, глас 8: Слез твоих: септемвриа в 3 день. На утрени, оба канона октоиха: и святаго на 6, глас 6. По 3-й песни, седален, глас 5, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Час присно провидя суда, рыдал еси горько Ефреме, яко любобезмолвный: делателен же был еси в делех учитель преподобне. темже отче всемирный, ленивыя воздвизаеши к покаянию.

И икос. и пролог. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святаго. На стиховне октоиха. Слава святаго, глас 2: Яко финикс Давидски. На литургии, блаженна октоиха, на 4: и святаго, песнь 3-я, на 4. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Стих: Что воздам: и прочая служба, сего месяца в 15 день.

В тойже день память преподобнаго отца нашего Феодосиа тотемскаго, Спасосуморина монастыря начальника и основателя, новоявленнаго чудотворца.

Тропарь, глас 1: От юности преподобне Феодосие, желание свое ко Христу Богу вперив, егоже ради град и отечество оставль, и славу суетную яко прах вменив, последовал еси преподобному Димитрию, и обители его сожитель был еси. преселився ко граду Тотме, и в междоречие вселився, постом и бдением и власяным одеянием, и веригами тело свое удручил еси: сего ради Бог, видев твоя труды, и по преставлении чудесы обогати тя. бесы изгоняеши, и слепыя просвещаеши, от всяких недуг и бед избавляеши приходящих к тебе с верою, и вопиющих: слава давшему ти крепость, слава венчавшему тя, слава дающему тобою всем исцеление.

Кондак, глас 8. Подобен: Возбранной: Воздержанием плоть изнурил еси, и непрестанными молитвами яко ангел возвысился еси, струями же слезными бесовския полки погрузил еси. и ныне во свете невечернем ликуеши у Христа Бога, и приходящим ко святому твоему гробу неоскудно исцеление подаеши, верою вопиющим тебе: радуйся отче Феодосие Богомудре.

29.🕃 Перенесение мощей святаго священномученика Игнатиа Богоносца.

На Господи воззвах стихиры на 6, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, глас 8: Богоносе Игнатие: На стиховне октоиха. Слава, глас 1: О твердыя и адамантския твоея души! Тропарь, глас, 4: И нравом причастник: септемвриа в 3 день. На утрени оба канона октоиха: и святаго на 6, глас 4. По 3 песни, седален, глас 3, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: От востока днесь возсиявый, и тварь всю просветивый ученьми, мученичеством украсися, богоносный и божественный Игнатий.

И икос, и пролог. По 9 песни, светилен октоиха. Слава, святаго. На стиховне октоиха. Слава, святаго, глас 1: Столп одушевлен: На литургии, служба декемвриа в 20 день.

30.Святаго священномученика Ипполита, папы римскаго.

Воследование его поется на повечерии.

🕁 И иже во святых отец наших, и великих иерархов, Василиа Великаго, Григориа Богослова и Иоанна Златоустаго.

На малей вечерни, стихиры на 4, глас 4. Подобен, Яко добля: На высоту Василие: Слава, глас 6: Человецы Божии: И ныне, Богородице ты еси лоза: На стиховне стихиры, глас 6. Подобен, Тридневен: Благодать превозможе: Слава, глас 6: Добрии раби: И ныне, Никтоже притекаяй к тебе:

Тропарь, глас 4: Яко апостолов единонравнии, и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.

Слава, и ныне, Богородичен. На велицей вечерни, на Господи воззвах, стихиры на 8, глас 4. Подобен: Яко добля: Благодати органы: Ины стихиры, глас 2. Подобен: Киими: Слава, глас 6: Тайныя днесь духа трубы: И ныне, Кто тебе не ублажит: Вход, прокимен дне, и чтения 3: 1-е, Во днех онех рече Моисей к сыном Израилевым: 2-е, Во днех онех рече Моисей к сыном Израилевым: 3-е, Праведных души в руце Божией. На литии стихиры, глас 2: Приидите Троицы небесныя служителие: Слава, глас 6: Святители Христовы: И ныне, глас тойже: Девственную доброту: На стиховне стихиры, глас 1. Подобен: Всехвальнии: Слава: глас 2: Днесь души: И ныне, праздника, Днесь Христос во святилище приносится: На благословении хлебов тропарь, глас 4: Яко апостолов единонравнии: дважды, писан на малей вечерни. и Богородице Дево, единожды. На утрени, по кафисмах седальны святых, и богородичны их. По полиелеи седален, глас 4. Подобен, Явился еси: Премудрии учителие: Слава, Празднует днесь: И ныне, Богородичен. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Священницы твои облекутся в правду: Стих: Уста моя возглаголют премудрость: Евангелие Иоанна, зачало 36. По 50-м псалме стихира, глас 6: Излияся благодать: Канон Богородицы, со ирмосом на 6, глас 2. и святых два, на 8: един гласа 2-го, другий 8-го. Катавасиа, Сушу глубородительную: По 3-й песни, седальны, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Твердыя: Священныя и боговещанныя проповедники, верх учителей Господи, приял еси в наслаждение благих твоих и упокоение: труды бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, едине прославляяй святыя твоя.

И икос. На 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припев: Величай душе моя, честнейшую небесных воинств: Таже ирмос. Посем тойже припев поем и к прочим богородичным тропарем. К каноном же святых припевы: Величай душе моя, во иерарсех светила три великая. и прочия. По 9-й песни, светилен святых. Слава, И ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 5. Подобен: Радуйся: Слава, глас тойже: И ныне, Богородичен. Славословие великое, и отпуст. На литургии, блаженна от канона 1-го, песнь 3-я: и 2-го, песнь 6-я. Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их: Стих, Небеса поведают славу Божию: Апостол ко евреем, зачало 334: Поминайте наставники ваша: Аллилуиа, глас 4: Исповедят небеса чудеса твоя Господи. Евангелие матфеа, зачало 11: Вы есте свет мира: Причастен, Радуйтеся праведнии о Господе:

[МРК] Подобает ведати, аще случится триех святителей, Василиа Великаго, Григориа Богослова, и Иоанна Златоустаго, в неделю мытареву или блуднаго, или мясопустную:

На малей вечерни, стихиры воскресны 4. Слава, святителей: И ныне, Богородичен гласа, малыя вечерни. На стиховне стихира воскресна едина: и святителей стиховна великия вечерни, со стихи своими. Слава, святителей: И ныне, Богородичен, в тойже глас. По Ныне отпущаеши, и по Отче наш, тропарь воскресн. Слава, святых: И ныне, Богородичен. ектениа малая, и отпуст. На велицей вечерни, по кафисме, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и триоди 3, и святых 4.

[Зри] Аще ли неделя мясопустная. Стихиры воскресны 3, и триоди 4, и святых 3. Слава, триоди: И ныне, Богородичен 1-й гласа. На литии стихира храма, таже триоди хвалитныя. Слава, святых: И ныне, триоди. На стиховне стихиры воскресны. Слава, святых: И ныне, триоди. На благословении хлебов тропарь, Богородице Дево, дважды: и святых единожды: и чтение. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды. Слава, святых: И ныне, Богородичен 1-й, в тойже глас. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их, и чтение во евангелии толковом, и полиелей святых.

[Зри] [Аще ли неделя блуднаго, или мясопустная. Прилагаем и третий псалом: На реках вавилонских:] таже седальны святых вси по единожды, без богородичнов. Слава, полиелейный: И ныне, Богородичен, и чтение святых. Степенна, и прокимен гласа. Всякое дыхание: Евангелие воскресно. Воскресение Христово: и прочая. Канон воскресн со ирмосом на 4: и Богородицы на два: и триоди на 4: и святых на 4. Катавасиа, Сушу глубородительную:

[Зри] Аще ли неделя мясопустная. Канон воскресн на 4: и триоди на 6: и святых на 4. Катавасиа триоди. По 3-й песни, кондак святых, и икос, и седальны их: И ныне триоди: и чтение. По 6-й песни, кондак и икос триоди: и чтем пролог. На 9 песни поем, Честнейшую: Светилен воскресн. Слава, святых: И ныне, триоди. На хвалитех стихиры воскресны 4: и святых со славным, 4, с припевы их.

[Зри] Аще ли неделя мясопустная. Тогда по стихирах святителей глаголем Стих: Воскресни Господи Боже мой: и поем стихиру самогласну триоди. Слава, туюжде: И ныне, Преблагословенна еси:

[Зри] Аще ли несть неделя мясопустная. Тогда в триоди стиха не глаголем, но по стихирах святых, Слава, триоди: И ныне, Преблагословенна еси Богородице: Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресн точию, и ектении, и отпуст, и исхождение обычное в притвор. Слава, и ныне, стихира евангельская, и час 1. На часех, тропарь воскресн: Слава, святых: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондаки, воскресн триоди, и святых пременяюще глаголем. На литургии, блаженна гласа, на 4: и триоди песнь 3-я, на 4: и святых 6-я, на 4. По входе тропарь воскресн, и святых: таже кондак воскресн. Слава, святых: И ныне, триоди. Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие, и причастен дне и святых.

[МРК] Аще ли случится триех святителей в субботу мясопустную: и поем службу их в пяток, прежде, во всем непременно.

[Зри] Аще ли случится триех святителей в понедельник или во вторник, или в четверток сырныя недели.

В неделю вечера, поем Блажен муж, 1-й антифон: [в прочия же дни сырныя седмицы глаголем кафисму рядовую.] На Господи воззвах, стихиры святых на 6. Слава, святых: И ныне, Богородичен 1-й но гласу самогласна святых. Вход, прокимен дне, и чтение святых, и ектении. На стиховне триоди, самогласен дне дважды, и мученичен. припевы же глаголем обычныя: К тебе возведох: Слава, святых: И ныне, Богородичен воскресен. По Ныне отпущаеши, и по трисвятом, тропарь святых. Слава, и ныне, Богородичен: и отпуст. На повечерии, по Достойно, и по трисвятом, кондак святых. [Зри] Аще же память сих триех святителей случится в четверток сырныя недели, тогда в среду на часех, по Ослаби, остави: и по поклонех бывает звон во вся, по обычаю, и абие глаголем, Приидите поклонимся: трижды. и псалом обычный, и ектениа, и стихиры по предписанному. По входе прокимен, паремии дне, и паремиа триоди, и по ней прокимен, Да уповает израиль на Господа. Таже паремии святых: потом, Сподоби Господи: На стиховне триоди самогласен дне, дважды, и мученичен. Слава, святых: И ныне, Богородичен. По Ныне отпущаеши, по Отче наш, тропарь святых, и ектениа, и три великия поклоны. Таже, Всесвятая Троице: и Буди имя Господне: трижды. и псалом 33. Достойно есть: и отпуст. и входим в трапезу, и разрешаем на сыр и яица. На утрени, на Бог Господь, тропарь святых дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По 1-й кафисме седален триоди дважды, писан по 2-й кафисме: Слава, и ныне, Богородичен его, и чтение дне. По 2-й кафисме седальны святых, оба по единожды. Слава, и ныне, Богородичен втораго седальна, перваго же седальна Богородичен оставляется: и чтение дне. Таже полиелей святых, и седальны их: и Богородичен, и чтение. посем степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, Евангелие, и стихира святых. Канон Богородицы со ирмосом на 6, ирмосы по дважды. и святых два канона, на 8. Катавасиа: Сушу глубородительную землю: оба лика вкупе. А идеже трипеснец, поем каноны святых, со ирмосом на 6, и трипеснец на 8. Катавасиа триоди. По 3-й песни, седален святых, и Богородичен их, и чтение святых. По 6-й песни, кондак и икос святых. и чтем пролог. По 9-й песни, светилен святых, и Богородичен. На хвалитех стихиры святых на 4. и Слава, и ныне: Таже чтец глаголет: Слава тебе показавшему нам свет. И Слава в вышних Богу: Посем ектениа: Исполним утреннюю молитву нашу: и поем на стиховне триоди, самогласен дне дважды, и мученичен. припевы же глаголем обычныя: Исполнихомся заутра милости твоея Господи: Слава, святых, глас 6: Святители Христовы: И ныне, Богородичен: Девственную доброту: писаны на литии. Таже, Благо есть: и Трисвятое. По Отче наш: тропарь святых. Слава, и ныне, Богородичен воскресн, посем ектениа: Помилуй нас Боже: и возглас. таже иерей глаголет: Сый благословен: Клирицы же, Аминь. Утверди Боже: и час 1. На часех, тропарь и кондак святых. На литургии, блаженна от канонов: 1-го, песнь 3-я, со ирмосом на 4: и другаго, песнь 6-я на 4. По входе тропарь храма Христова, или Богородицы, и святых. Таже кондак храма Христова. Слава, святых: И ныне, храма Богородицы, Предстательство христиан: Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие, и причастен дне и святых.

Аще ли случится триех святителей в среду сырныя недели: поем службу всю во вторник тояже седмицы. Аще же в пяток, и поем службу их в четверток.

31.🕃 Святых чудотворцев и безсребренников, Кира и Иоанна.

На Господи воззвах стихиры святых на 6, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, глас 8: Двоица мучеников: На стиховне октоиха. Слава, глас 2: Приидите верных сословие: Тропарь, глас 5: Чудеса святых твоих мученик: ноемвриа в 15 день. На утрени, оба канона октоиха: и святых на 6, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 4, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь: От божественныя благодати дар чудес приемше святии, чудодействуете непрестанно, вся наша страсти рукодейством секуще невидимым, Кире богомудре со Иоанном славным: вы бо божественнии врачеве есте.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святых. И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха: Слава, святых, глас 4: Достохвальными песньми: На литургии, блаженна октоиха на 4: и святых от канона песнь 3-я, на 4. Прокимен, глас 4: Святым иже суть на земли его: Стих: Предзрех Господа предо мною выну: Апостол к коринфяном, зачало 153: Вы есте тело Христово и уди от части: Аллилуиа, глас 2: Се что добро, или что красно: Евангелие Матфеа, зачало 34 от полу: Призва Иисус обанадесяте: Причастен: Радуйтеся праведнии:

🕃 И память во святых отца нашего Никиты епископа, новгородскаго чудотворца.

Совершается собор его идеже лежат мощи его, и идеже храм его есть.

Тропарь, глас 4: Насладився Богомудре воздержания, и желание плоти твоея обуздав, на престоле святительства сел еси: и яко звезда многосветлая просвещая верных сердца зарями чудес твоих, отче наш святителю Никито: и ныне моли Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак, глас 6. Подобен: Еже о нас: Архиерейства саном почтився, и чисте чистейшему. предстоя, прилежно моление за люди твоя приносил еси: яко и дождь молитвою свел еси, овогда же и града запаления угасил еси. и ныне святителю Никито, моли Христа Бога, спасти люди твоя молящияся, да вси вопием ти: радуйся святителю отче предивный.

Текст очікується.

Знайшли помилку