Типікон

Листопад

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

Мёсzцъ ноeмврій

И#мёzй днeй l. Дeнь и4мать часHвъ ‹, ґ н0щь д7i.

№. @ С™hхъ и3 чудотв0рцєвъ безсрeбреникwвъ космы2 и3 даміaна, и5же t ґсjи.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: глaсъ ѕ7, самопод0бенъ: Всю2 tложи1вше: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Безконeчна є4сть с™hхъ бlгодaть: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™hхъ, глaсъ ѕ7: ВсегдA и3мyще хrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ }:

С™jи безсрeбрєницы и3 чудотв0рцы космо2 и3 даміaне, посэти1те нeмwщи нaшz: тyне пріsсте, тyне дади1те нaмъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. И# nбы6чныz каf‡смы: И# сэдaленъ nктHиха. И# чтeніе. Џба канHна nктHиха, без8 м§ничнwвъ: И# с™hхъ на ѕ7, глaсъ ѕ7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Бlгодaть пріи1мше и3сцэлeній, простирaете здрaвіе сyщымъ въ нyждахъ, врaчеве, чудотв0рцы преслaвніи: но вaшимъ посэщeніемъ рaтникwвъ дeрзwсти низложи1те, мjръ и3сцэлsюще чудесы2.

И# јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры самоглaсны, на д7, глaсъ №. Слaва, глaсъ д7: И#ст0чникъ и3сцэлeній: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. И# с™hхъ стіхи6ры, съ припёвы, глaсъ ѕ7: СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2: Свётлаz и3 просвэщeннаz: Слaва, глaсъ }: Кто2 не ўдиви1тсz: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 с™hхъ, t канHна пёснь G. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2: Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7г: Вы2 є3стE тёло хrт0во: Ґллилyіа, глaсъ в7: СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2: Е#ђліе матfeа, зачaло lд, t полY: ПризвA ї}съ nбанaдесzте: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

в7. С™hхъ м§нкъ, ґкіндЂна, пигaсіа, ґфf0ніа, є3лпідіф0ра и3 ґнемподjста.

Стіхи6ры nктHиха три2, и3 с™hхъ, G, глaсъ д7, под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Днeсь пzтозaрный: На стіх0внэ nктHиха: и3 с™hхъ, стіхи1ра съ припёвомъ, глaсъ №: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: Лучи2 возсіsша: Слaва, глaсъ в7: Пріиди1те возрaдуемсz:

Тропaрь, глaсъ в7:

Страстотeрпцы гDни, бlжeнна землS напи1вшаzсz кровьми2 вaшими, и3 св‰та селє1ніz пріи6мшаz тэлесA в†ша: въ три1знищи бо врагA побэди1сте, и3 хrтA со дерзновeніемъ проповёдасте: того2, ћкw бlга, моли1те сп7сти1сz, м0лимсz, душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На ќтрени, nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны nктHиха: и3 чтeніе: Џба канHна nктHиха: и3 с™hхъ на д7, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Бlгочести6выz и3 бGонHсныz м§нки, ћкw на земли2 њстaвльшыz вс‰, пріsлъ є3си2 въ наслаждeніе бlги1хъ твои1хъ и3 ўпокоeніе, ґкіндЂна, пигaсіа, ґнемподjста: съ ни1миже ґфf0ніа, и3 є3лпідіф0ра же, є3ди1не сhй пребlгjй.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™hхъ: На стіх0внэ nктHиха. И# с™hхъ стіхи1ра, съ припёвы, глaсъ в7: МнHги скHрби прaвєднымъ: Кр0вными т0ки: Слaва, глaсъ д7: Пzтоз†рнаz страдaлєцъ: На літургjи, прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2: Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну: Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи: Стjхъ: МнHги скHрби првdнымъ: Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ: СE ѓзъ посылaю вaсъ: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

G. С™hхъ м§нкъ, ґкеpjмы є3пcкпа, и3 їHсифа пресвЂтера и3 ґіfалA діaкона: И# њбновлeніе хрaма с™aгw великом§нка геHргіа, и4же въ лЂдэ, и3дёже положено2 є4сть честн0е тёло є3гw2.

Стіхи6ры м§нкwвъ, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! И# геHргіа, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Дост0йно и4мени: На стіх0внэ nктHиха: Слaва, м§нкwвъ, глaсъ ѕ7: Предпyтіе њбрaзно:

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, тропaрь геHргіа, глaсъ д7:

Ћкw плённыхъ свободи1тель и3 ни1щихъ защи1титель, немощствyющихъ врaчь, царeй поб0рниче, побэдон0сче великом§нче геHргіе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, nбы6чныz каf‡смы: И# сэдaльны nктHиха: И# чтeніе. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 м§нкwвъ на д7, глaсъ д7. И# геHргіа, на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни,

Кондaкъ м§нкwвъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Б9eствєннаz, мyдре, непор0чнw тайноводи1лъ є3си2, жeртва пріsтна бhлъ є3си2, бGобlжeнне: хrт0ву бо пи1лъ є3си2 чaшу слaвнw, с™е ґкеpjмо, со страдaльцы твои1ми молsсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. И# сэдaленъ мyченикwвъ: Слaва, геHргіа. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ геHргіа, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Къ возбрaнному и3 ск0рому заступлeнію твоемY прибёгше, вёрніи, м0лимъ и3збaвитисz, стrтотeрпче хrт0въ, t собл†знъ врaжіихъ воспэвaющымъ тS, и3 всsкихъ бёдъ и3 њѕлоблeній, да зовeмъ: рaдуйсz, м§нче геHргіе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха, и3 м§нкwвъ. Слaва, геHргіа. На стіх0внэ nктHиха: И# м§нкwвъ стіхи1ра, съ припёвомъ, глaсъ в7: Њ бlгочeстіи с™jи: Слaва, геHргіа, глaсъ д7, самоглaсенъ: Разyмнагw ґдамaнта: На літургjи, прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть: Стjхъ: Предзрёхъ гDа: Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: МнHги скHрби првdнымъ: Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ: Возложaтъ на вы2 рyки сво‰: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

д7. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwаннjкіа вели1кагw: И# с™aгw м§нка нікaндра, є3пcкпа мЂрскагw: И# є3рмeа пресвЂтера.

Стіхи6ры прпdбнагw G, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: И# м§нка G, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче: На стіх0внэ nктHиха: Слaва, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства:

Тропaрь, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, їwаннjкіе џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, м§нка, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, їwаннjкій, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

На ќтрени, на БGъ гDь тропaрь прпdбнагw, двaжды: Слaва, м§нка. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны nктHиха: И# чтeніе. КанHнъ nктHиха, є3ди1нъ, И# прпdбнагw на д7, глaсъ д7: И# м§нкwвъ на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, м§нкwвъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

ЅвэздA kви1лсz є3си2 всесвётлаz, въ мjрэ просвэщazй, и3 сyщыz во мрaцэ страстeй њблиставazй: врaчь же крэпчaйшій kви1лсz є3си2, но ћкw пріsлъ є3си2 бlгодaть и3сцэлeній, просsщымъ тS подaждь и3сцэлeніе, да зовeмъ: рaдуйсz, џтче їwаннjкіе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Е$же по w4бразу: На літургjи, прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло сGi: Пл0дъ д¦0вный: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. Е#ђліе матfeа, зачaло ‹: По ї}сэ и3д0ша нар0ди: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

є7. С™hхъ м§нкъ галактіHна и3 є3пісти1міи.

Стіхи6ры nктHиха G: И# м§нкwвъ G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

На ќтрени, nбы6чныz каf‡смы: И# сэдaльны nктHиха: И# чтeніе. Џба канHна nктHиха: и3 м§никwвъ, на д7, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Мyчєникъ хrт0выхъ полкHмъ причт0стесz, д0брэ хрaбрствовавшымъ: свётлw подвизaвшесz галактіHне слaвне съ чcтн0ю супрyжницею и3 сострадaвшею тебЁ, є3пісти1міею, є3ди1ному бGу непрестaннw моли1тесz њ всёхъ нaсъ.

По f7-й пёсни свэти1ленъ: И# на стіх0внэ nктHиха.

@ Въ т0йже дeнь преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їHны ґрхіепcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, и3дёже лежaтъ мHщи є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

И#справлeніе вёры, и3 w4бразъ кр0тости, и3 ћкоже сaдъ посредЁ раS, прпdбными дёлы твои1ми мjръ просвэщaеши. И# сегw2 рaди къ честнёй рaцэ твоeй люб0вію прикасaемсz, и3 вёрнw вопіeмъ: предстaни въ п0мощь воспэвaющымъ пaмzть твою2 свэтон0сную, џтче їHно, и3 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

Свhше пріsлъ є3си2 б9eственную бlгодaть, ходaтайствовати бGу и3 человёкwмъ, ћкw ґрхіерeй возношeніе возносS, и3 ми1ръ лю1демъ твои6мъ сносS, и3 nби1ліе плодHвъ, їHно бlжeнне: тh бо є3си2 вели1кагw новaграда похвалA, и3 сyщихъ њ нeмъ рaдость.

ѕ7. @ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw пavла, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, и3сповёдника.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ №: Ґрхіерeйскою nдeждею: На стіх0внэ nктHиха: и3 стіхи1ра с™и1телz, глaсъ №, съ припёвомъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Прпdбне џтче пavле: Слaва, глaсъ в7: П0стную пучи1ну:

Тропaрь, глaсъ G:

Б9eственныz вёры и3сповёданіемъ, другaго пavла тS цeрковь ревни1телz во сщ7eнницэхъ показA: свозопіeтъ ти2 и3 ѓвель ко гDу, и3 захaріина кр0вь првdнаz, џтче прпdбне, хrтA бGа моли2, даровaтисz нaмъ вeліей млcти.

На ќтрени, џба канHна nктHиха, без8 м§ничнwвъ: И# с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ G. Слaва, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Њблистaвый на земли2 ћкw ѕвэздA нб7освётлаz, каfолjческую просвэщaеши цeрковь нhнэ, њ нeйже и3 страдaльчествовалъ є3си2, дyшу твою2, пavле, предложи1въ: и3 ћкоже захaріина и3 ѓвелева, ћснw вопіeтъ твоS кр0вь ко гDу.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ з7: Вни1кнулъ є3си2 во глубины6 д¦а: На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: И# t канHна с™aгw пёснь G, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ: Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву. Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т}i, t полY: Всsкъ первосщ7eнникъ: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz: Е#ђліе луки2, зачaло …д: Всsкъ и4же и3сповёсть мS: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

@ Въ т0йже дeнь прпdбнагw nтцA нaшегw варлаaма хyтынскагw, новгор0дскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, и3дёже лежaтъ мHщи є3гw2: и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ G:

И$же на земли2 легaніемъ, пощeніемъ же и3 бдёніемъ тёло твоE и3знурsz, прпdбне, вс‰ плотск†z мудров†ніz ўмертви1лъ є3си2: и3 и3сцэлeній струS незави1стнаz kви1лсz є3си2 вёрою притекaющымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, варлаaме џтче нaшъ: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкоже другjй и3ліA, џтче, д0ждь съ нб7сE свeлъ є3си2: џнъ ќбw џгнь сведE, и3 царS ўдиви2, тh же лю1ди тво‰ возвесели1лъ є3си2, и3 торжествовaти ўстр0илъ є3си2. Вели1кій бо н0въградъ вельми2 тоб0ю хвaлитсz, и3мёz мHщи тво‰ въ себЁ, є3г0же сохранsй t вр†гъ непоколеби1ма, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, прпdбне варлаaме, џтче нaшъ.

з7. С™hхъ м§нкъ три1десzти и3 трeхъ, и5же въ мелитjнэ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 чудотв0рца лaзарz, въ галісjйстэй горЁ пости1вшагwсz.

Стіхи6ры м§нкwвъ G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: И# прпdбнагw G, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Слaва, прпdбнагw, глaсъ є7: Прпdбне џтче, не дaлъ є3си2 снA: На стіх0внэ nктHиха: Слaва, прпdбнагw, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче: во всю2 зeмлю:

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, тропaрь прпdбнагw, глaсъ }:

Бдёнными мlтвами, течeньми слeзными ст0лпъ њмочи1лъ є3си2, и3 и3з8 глубины2 воздыхaньми во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 пaстырь, всBмъ подаS прощeніе, прпdбне џтче нaшъ лaзаре, моли1сz хrтY бGу сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ двA: М§нкwвъ, глaсъ }: Прпdбнагw, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Ћкw свэти1льника превели1каго, цRковь хrт0ва слaвитъ тS съ весeліемъ pал0мски: тёмже не престaй молsсz хrтY дaти всBмъ прегрэшeній прощeніе.

И# сэдaленъ м§нкwвъ, глaсъ }. Слaва, прпdбнагw, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ м§нкwвъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ли1къ м§нческій ћсенъ, п0лкъ свэтон0сенъ, сошeдъ къ нaмъ разyмнw, цRковь днeсь просвэти1лъ є4сть чyдными зарsми. Тёмже прaзднующе честнyю пaмzть и4хъ, пр0симъ t тебE сп7се нaшъ: тёхъ мlтвами t бёдъ и3збaви нaсъ, да поeмъ ти2: ґллилyіа.

По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха, и3 м§нкwвъ: Слaва, прпdбнагw. На літургjи, прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло сGi: Пл0дъ д¦0вный: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2: Е#ђліе матfeа, зачaло §: По ї}сэ и3д0ша нар0ди: Причaстенъ: Въ пaмzть:

}. $ Соб0ръ ґрхістрати1га міхаи1ла, и3 пр0чихъ безпл0тныхъ си1лъ.

Ѓще хрaмъ соб0ра ґрхістрати1га міхаи1ла, и3ли2 и3зв0литъ настоsтель, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи: Слaва, глaсъ д7: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ д7: Нбcныхъ в0инствъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ ѕ7: Срaдуйтесz: И# нhнэ, бGор0диченъ: Срaдуйтесz: Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G: №-е, Їисyса наvи1на: Бhсть є3гдA бsше їисyсъ ў їеріхHна: в7-е, Судeй ї}левыхъ: Бhсть во дни6 џны ўкрэпи1сz мадіaмъ: G-е, Прbр0чества и3сaіина: Тaкw глаг0летъ гDь, всS землS да вопіeтъ: На літjи стіхи6ры, глaсъ №: Слaва, глaсъ д7: Џгненными ўстнaми: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Днeсь бGовмэсти1мый хрaмъ бцdа: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: ЃгGльски въ мjрэ торжествyюще: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Ћкw чиноначaльникъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1зи, м0лимъ вaсъ при1снw мы2 недост0йніи, да вaшими мlтвами њградитE нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz вaшеz слaвы, сохранsюще ны2 припaдающыz прилёжнw, и3 вопію1щыz: t бёдъ и3збaвите ны2, ћкw чиноначaльницы вhшнихъ си1лъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны: и3 чтeмъ сл0во златоyстагw въ маргарjтэ њ серафjмэхъ. Полmелeй, и3 сэдaленъ, и3 чтeніе. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и: Е#ђліе матfeа, зачaло н7в. Pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: ЃгGли твои2 хrтE: КанHнъ бцdы, глaсъ }, со їрмос0мъ на ѕ7: И# безпл0тныхъ двA канHна на }, глaсъ }. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1зи б9іи, служи1теліе б9eственныz слaвы, ѓгGлwвъ нач†льницы, и3 человёкwвъ наст†вницы, полeзное нaмъ проси1те и3 вeлію млcть, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1зи.

И# јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ: Џгненныхъ ґрхістрати1же: Слaва: Невещeственныхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ є7: И#дёже њсэнsетъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: Бlжи1мъ тS: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На літургjи, бlжє1нна, №-гw канHна пёснь G-z, и3 в7-гw пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ д7: Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и: Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло ™є: Ѓще глаг0ланное ѓгGлы сл0во: Ґллилyіа, глaсъ в7: Хвали1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2. Стjхъ: Ћкw т0й речE, и3 бhша: Е#ђліе луки2, зачaло н7а: Слyшаzй вaсъ: Причaстенъ: Творsй ѓгGлы сво‰:

f7. С™hхъ м§нкъ, nнісjфора и3 порфЂріа: И# прпdбныz мaтере нaшеz матрHны: И# прпdбныz fеоктjсты, ћже t лeзвы.

Стіхи6ры м§нкwвъ G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! И# прпdбныz G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, прпdбныz, глaсъ }:

Въ тебЁ мaти и3звёстнw сп7сeсz є4же по w4бразу: пріи1мши бо кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY и3 дёющи ўчи1ла є3си2, презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй.

(зри2) Возслёдованіе же прпdбныz fеоктjсты поeтсz на повечeріи.

На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ двA. М§нкwвъ глaсъ д7: Прпdбныz, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ прпdбныz, глaсъ в7. Под0бенъ: Бlгодaть пріи1мше:

За люб0вь гDню предпод0бнаz матрHно, пок0z желaніе возненави1дэла є3си2, пощeніемъ д¦ъ тв0й просвэти1вши. Но твои1ми мlтвами и3 проти1вныхъ шат†ніz разори2: крёпкw бо ѕвёри побэди1ла є3си2.

И# јкосъ, и3 сэдaленъ м§нкwвъ, глaсъ №: Слaва препод0бныz, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ м§нкwвъ, глaсъ в7: Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Мyчєникъ дв0ица пострадaвше крёпкw, врaжію гордhню на зeмлю низложи1сте, њзари1вшесz бlгодaтію несоздaнныz трbцы, слaвніи nнісjфоре и3 порфЂріе, моли1тесz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха и3 м§нченъ. Слaва, прпdбныz. На стіх0внэ nктHиха.

‹. С™hхъ ґпcлъ: є3рaста, nлЂмпа, родіHна, и3 и5же съ ни1ми.

Стіхи6ры nктHиха, G: и3 ґпcлwвъ G, глaсъ №: Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, џба канHна nктHиха, и3 с™hхъ на д7, глaсъ №: По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1сz днeсь ґпcлъ честн0е торжество2, подаю1щее ћвэ всBмъ прегрэшeній њставлeніе, совершaющымъ и4хъ пaмzть.

Тaже сэдaленъ, глaсъ №. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Б9eственнымъ свётомъ ќмъ њзари1вше, вит‡йскаz плетє1ніz мyдрэ розори1сте: и3 kзhки вс‰, ўлови1вше, ґпcли слaвніи, вLцэ привед0сте, трbцу б9eственную слaвити научaюще.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™hхъ. На стіх0внэ nктHиха.

№i. С™hхъ м§нкъ ми1ны, вjктора и3 вікeнтіа: И# с™hz м§нцы стефанjды: И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра студjта.

Стіхи6ры м§нкwвъ G, глaсъ д7: Под0бенъ: Ћкw д0блz: И# прпdбнагw G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, м§нкwвъ, глaсъ ѕ7: Пaки нaмъ лётнzz пaмzть: На стіх0внэ nктHиха. Тaже, стіхи1ра м§нкwвъ, съ припёвомъ, глaсъ в7: МнHги скHрби првdнымъ: Пріиди1те любострадaльцы: Слaва, прпdбнагw, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче:

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ }:

Правослaвіz настaвниче, бlгочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерeєвъ бGодухновeнное ўдобрeніе, fе0дwре премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це д¦0внаz, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaльны nктHиха: и3 чтє1ніz. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ: И# м§нкwвъ, глaсъ д7: И# прпdбнагw, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

П0стническое и3 равноaгGльное житіE твоE страдaльческими ўzсни1лъ є3си2 п0двиги, и3 ѓгGлwмъ совсeльникъ, бGобlжeнне, kви1лсz є3си2, fе0дwре: съ ни1ми хrтY бGу молsсz не престaй њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ, и3 сэдaленъ м§нкwвъ, глaсъ }: Слaва, прпdбнагw, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

В0инства и3схити2 приврeменнагw, и3 нетлённагw показa тz нбcнагw џбщника стrтотeрпче ми1но, хrт0съ бGъ нaшъ, и4же м§нкwвъ нетлённый вэнeцъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха, и3 м§нкwвъ. Слaва, прпdбнагw. На стіх0внэ nктHиха. Тaже стіхи1ра м§нкwвъ съ припёвомъ, глaсъ в7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Пріиди1те вёрніи: Слaва, прпdбнагw, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства: На літургjи, прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2: Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну. Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: И# прпdбнагw, ко є3врeємъ, зачaло тlє: Повинyйтесz настaвникwмъ вaшымъ: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи: Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Е#ђліе матfeа зачaло lи: Всsкъ и4же и3сповёсть мS: И# прпdбнагw, t матfeа, зачaло ‹: По ї}сэ и3д0ша нар0ди: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ:

@ Въ т0йже дeнь преставлeніе с™aгw и3 бlжeннагw маxjма, хrтA рaди ю3р0дивагw, моск0вскагw чудотв0рца.

Соб0ръ є3гw2 совершaетсz, и3дёже лежaтъ м0щи є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ є7:

Нагот0ю тэлeсною и3 терпёніемъ њбнажи1лъ є3си2 вр†жіz ков†рствіz, њбличaz непод0бное є3гw2 дэsніе, ѕёльнэ страждA с0лнечный вaръ, и3 н{жныz вели6кіz стyдєни, мрaза, и3 nгнS не чyлъ є3си2, б9іею п0мощію покрывaемь, маxjме премyдре: њ вёрою творsщихъ пaмzть твою2 чeстнw и3 ўсeрднw, притекaющихъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, моли2 и3збaвитисz t бёдъ, и3 падeніz и3збэжaти.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Вhшніz красоты2 желaz, ни6жніz слaдwсти и3 тэлє1снаz њдэ‰ніz въ ничт0же вмэни1лъ є3си2, и3 нестzжaніе пaче сyетнагw мjра возлюби1лъ є3си2, ѓгGльское житіE проходS скончaлсz є3си2, бlжeнне маxjме, съ ни1миже хrтA моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

в7i. @ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, патріaрха ґлеxандрjйскагw, ми1лостивагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw нjла.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры їwaнна, G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: И# прпdбнагw, три2, глaсъ }. Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ: Слaва, глaсъ в7: Млcти и3ст0чникъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства:

Тропaрь, глaсъ }:

Въ терпёніи твоeмъ стzжaлъ є3си2 мздY твою2, џтче препод0бне, въ мlтвахъ непрестaннw терпёвый, ни1щыz возлюби1вый, и3 сі‰ ўдовли1вый: но моли1сz хrтY бGу, їwaнне млcтиве бlжeнне, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ т0йже:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, їwaнне џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™hхъ двA, на }. Їwaнна, глaсъ }: и3 прпdбнагw, глaсъ т0йже. По G-й пёсни,

Кондaкъ нjла, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Хвр†стнаz страстeй ±же t тэлесE востaніz, сэчи1тельнw, нjле бlжeнне, во бдённой твоeй ссёклъ є3си2мlтвэ: но ћкw и3мёz дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти: рaдуйсz, џтче всемjрный.

И# јкосъ, и3 сэдaленъ, глaсъ т0йже. Слaва, прпdбнагw, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ їwaнна, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Богaтство твоE расточи1лъ є3си2 ўбHгимъ, и3 нбcное богaтство нhнэ воспріsлъ є3си2, їwaнне всемyдре: сегw2 рaди вси1 тz почитaемъ, совершaюще пaмzть твою2, ми1лостыни q тезоимени1те!

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: И# їwaнна: Слaва, прпdбнагw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, прпdбнагw, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче: На літургjи, бlжє1нна nктHиха: И# с™и1телz пёснь G. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т№i: И#мyще ќбw ґрхіерeа вели1ка: Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости: Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2: Е#ђліе луки2, зачaло к7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

Gi. % И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, златоyстагw.

Твори1мъ бдёніе. На мaлэй вечeрни, стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Кrти1телz подражaz: Слaва, глaсъ д7: Бhлъ є3си2, златоyсте: И# нhнэ: И#збaви ны2: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: ТрубA златови1днаz: съ припёвы и4хъ. №-й, ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: в7-й, Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Слaва, под0бенъ т0йже: Трbцы чcтнhz: И# нhнэ: Дв7о и3з8 тебE р0ждшагосz бGа:

Тропaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свётлость nгнS возсіsвши бlгодaть, вселeнную просвэти2: не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, высотY нaмъ смиренномyдріz показA. Но твои1ми словесы2 наказyz, џтче їwaнне златоyсте, моли2 сл0ва, хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, пeрвый ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Златоковaнную трубY: Слaва, глaсъ ѕ7: Прпdбне требlжeнне: И# нhнэ, бGор0диченъ: Кто2 тебE не ўбlжи1тъ: Вх0дъ, прокjменъ днE. Чтє1ніz G, с™и1тєльскаz. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 с™aгw самоглaсны, глaсъ №: Свэти1льниче їwaнне: Слaва, глaсъ д7, самоглaсенъ: Подобaше цaрствующему градHвъ: И# нhнэ: ТS стёну стzжaхомъ: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz п0стникwвъ: Рaдуйсz златозaрный: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ ѕ7: ТрубA златоглaснаz: И# нhнэ: Творeцъ и3 и3збaвитель м0й: На бlгословeніи хлёбwвъ, Тропaрь, глaсъ }: Ќстъ твои1хъ: двaжды: и3 Бцdе дв7о: є3ди1ножды. (зри2) Ґ и3дёже всен0щнагw бдёніz не бывaетъ: По тропарЁ, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И$же нaсъ рaди: И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны с™aгw съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeмъ t житіS златоyстагw. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє t полY: Не входsй двeрьми: Тaже pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ }, и3 с™aгw на }, глaсъ т0йже. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни, сэдaленъ с™aгw, глaсъ }. Слaва, глaсъ т0йже: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

T нб7съ пріsлъ є3си2 б9eственную бlгодaть, и3 твои1ми ўстнaми вс‰ ўчи1ши покланsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу, їwaнне златоyсте, всебlжeнне прпdбне, дост0йнw хвaлимъ тS: є3си1 бо настaвникъ, ћкw б9eствєннаz kвлsz.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ. Слaва и4нъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Сосyдъ чcтнёйшій: Слaва, глaсъ }: Златhми словесы2: И# нhнэ, бGор0диченъ: ВLчце пріими2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И$же нaсъ рaди: Е#ктєніи2 и3 tпyстъ. И# даeтсz є3лeй t канди1ла с™aгw: и3 чaсъ пeрвый: и3 конeчный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва, и3 бцdы, и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ є3гw2. И# нhнэ хрaма бцdы, и3ли2, Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т}i: Так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй: Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: РечE гDь: ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную: На трапeзэ бывaетъ брaтіи вели1кое ўтэшeніе.

(зри2) Вёдомо бyди: Ћкw всегдA твори1мъ мzсопyстъ въ д7i-й дeнь непремённw кромЁ двY днeй, среды2 и3 пzткA. Ѓще ли случи1тсz мzсопyстъ въ срeду и3ли2 въ пzт0къ, въ д7i-й дeнь, въ пaмzть с™aгw ґпcла філjппа: тогдA твори1мъ мzсопyстъ въ Gi-й дeнь, на пaмzть с™aгw їwaнна златоyстагw, ґ въ срeду и3ли2 въ пzт0къ никaкоже дeрзнемъ мzсопyстъ твори1ти, возбранен0 бо є4сть с™hми прaвилы.

д7i. $ С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла філjппа.

На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры ґпcла, на }, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Слaва, глaсъ ѕ7: Вели1кагw, філjппе, свёта: И# нhнэ: Кто2 тебE не ўбlжи1тъ: Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G: Вторaгw послaніz петр0ва, зачaло н7и, н7f и3 …а. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 ґпcла, глaсъ д7: Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ в7: Њстaвивъ земн†z. И# нhнэ: ВсE ўповaніе моE: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: съ припёвы и4хъ: Слaва, глaсъ в7: Чaша ґрwмaтъ въ мjрэ: И# нhнэ: Q чудесE н0вагw: По трис™0мъ,

Тропaрь глaсъ G:

Ґпcле с™hй філjппе, моли2 млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Бlгоукрашaетсz вселeннаz, є3fі0піа ликовствyетъ, ћкw вэнцeмъ красyема тоб0ю, просвэти1вшисz свётлw торжествyетъ пaмzть твою2, бGоглаг0ливе філjппе: вс‰ бо вёровати хrтY научи1лъ є3си2, и3 течeніе соверши1лъ дост0йнw є3ђліа. Тёмъ дерзновeннw вари1тъ є3fі0пскаz рукA къ бGу, є3г0же моли2 даровaти нaмъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТS ходaтайствовавшую: И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь: тропaрь ґпcла, двaжды, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По каfjсмахъ, сэдaльны ґпcла, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло …ѕ: Kви1сz ї}съ ў§нкHмъ свои6мъ: По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ з7: Премyдрый л0вче: КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: и3 ґпcла на }, глaсъ ѕ7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }: Слaва, и4нъ, глaсъ т0йже: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ў§нкъ и3 дрyгъ тв0й, и3 подражaтель стрaсти твоеS, вселeннэй бGа тS проповёда, бGоглаг0ливый філjппъ, тогw2мlтвами t врагHвъ пребеззак0нныхъ цRковь твою2, и3 всsкъ грaдъ тв0й, бцdею соблюди2, многомлcтиве.

И# јкосъ: И# пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ ґпcла, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры ґпcла на д7, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, глaсъ G: Рhбъ лови1тву: И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе предстaтельнице: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь ґпcла: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТS ходaтайствовавшую: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На літургjи, бlжє1нна ґпcла, t канHна пёснь G-z и3 ѕ7-z, на }. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рlа: БGъ ны2 послaнники: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи. Е#ђліе їwaнна, зачaло є7: ВосхотЁ ї}съ и3зhти въ галілeю: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю: На трапeзэ ўтэшeніе брaтіи.

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ћкw заyтра начинaемъ п0стъ къ ржcтвY хrт0ву, с™yю м7-цу. Д0лжни є3смы2 въ сeй м7-цэ сохранsти въ к0ейждо седми1цэ три2 дни6, постsщесz t є3лeа и3 вінA, понедёльникъ, срeду и3 пzт0къ. Т0чію ѓще случи1тсz вели1кій с™hй, въ тогH бо пaмzть разрэшaемъ, и3 твори1мъ за люб0вь с™aгw прaздника є3гw2 рaди, є4же є4сть сегw2 мёсzца ѕ7i, к7є, l. Декeмвріа д7, є7, ѕ7, f7, з7i, к7 дeнь. Въ тё бо дни6, ѓще во вт0рникъ и3 въ четверт0къ, kди1мъ рhбу. Въ понедёльникъ же, въ срeду и3 въ пzт0къ, разрэшaемъ т0чію на є3лeй и3 віно2, рhбы же не kди1мъ, кромЁ хрaма. Ѓще ли є3ди1ному t си1хъ во nби1тели хрaмъ, разрэшaемъ на рhбу и3 віно2. Введeніе же бцdы въ кjйлибо дeнь случи1тсz, ѓще въ срeду, и3ли2 пzт0къ разрэшaемъ и3 на рhбы. (зри2) Нёцыи же ўстaвы t f7-гw числA декeмвріа повелэвaютъ пости1тисz, и3 на ры6бы не разрэшaти, кромЁ суббHтъ, и3 недёль, и3 хрaма с™aгw. T к7-гw же числA, дaже до к7є, ѓще и3 суббHта и3 недёлz случи1тсz, не разрэшaемъ на рhбы.

(зри2) Вёдати подобaетъ и3 сіE: Ћкw ѓще случи1тсz начaло сегw2 постA въ суббHту, и3ли2 недёлю, въ двA сі‰ дни6 глаг0лемъ на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ и3сповBдникъ, и3 по ѕ7-й пёсни кондaкъ и4хъ: и3 самоглaсны стіхи6ры и4хъ, на своeмъ рzдY. Ѓще ли случи1тсz во є3ди1нъ t пzти2 днeй седми1цы, є4же є4сть t понедёльника до пzткA, не подобaетъ пёти и5мъ тропарS, но Ґллилyіа чeсти рaди с™hz м7-цы, и3 тоS рaди начaла. Кондaкъ же с™hхъ и3сповBдникъ по ѕ7-й пёсни глаг0лемъ, вмёстw м§нична. Е#гдa же въ ты6z дни6 случи1тсz Ґллилyіа, твори1мъ є3ди1ною днeмъ ћсти: поeмъ же всE возслёдованіе съ покл0ны, ћкоже и3 въ вели1кую четыредесsтницу. Часh же поeмъ съ междочaсіемъ, без8 pалти1ри и3 без8 чтeніz, и3 всE возслёдованіе поeмъ съ покл0ны, ћкоже во с™yю м7-цу: тогдa же и3 kди1мъ є3ди1ною днeмъ сухоzдeніе.

(зри2) Вёдати и3 сіE подобaетъ: Ћкw въ пeрвый дeнь, въ начaлэ вечeрни, тогw2 пощeніz, нижE трис™aгw глаг0лемъ, нижE покл0ны твори1мъ, нижE Ґллилyіа поeмъ: но прокjменъ днeвный. T Спод0би гDи, начинaемъ покл0ны, и3 твори1мъ G покл0ны. И# по Нhнэ tпущaеши: на трис™0мъ G покл0ны. По Џ§е нaшъ, глаг0лемъ тропари2: Бцdе дв7о рaдуйсz: съ покл0ны, по w4бразу с™hz четыредесsтницы. ГDи поми1луй, м7, кр0ткимъ глaсомъ, и3 рaвнw вси2. Тaже, ЧCтнёйшую: Їерeй: Сhй бlгословeнъ: Мh же мlтву: Нбcный цRю2: и3 твори1мъ три2 вели6кіz покл0ны, съ мlтвою с™aгw є3фрeма: ГDи и3 вLко животA моегw2: Тaже, глаг0летъ їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. И# tпyстъ. Повечeріе же поeмъ мaлое съ начaла без8 покл0нwвъ. Т0чію на Слaва въ вhшнихъ, три2 покл0ны. На трис™0мъ три2 покл0ны. По И$же на всsкое врeмz: и3 по ЧCтнёйшую, три2 покл0ны вели6кіz, сeрдцемъ мои1мъ: pал0мъ рlf: И#зми1 мz гDи t человёка лукaва, t мyжа непрaведна и3збaви мS. Слaва, и3 нhнэ, трис™0е, и3 покл0ны G. По Џ§е нaшъ, тропaрь, глaсъ }: Просвэти1вый земны6z кrт0мъ: Слaва, Ћкw разб0йникъ: И# нhнэ, Нaсъ рaди распsтаго: ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: Їерeй: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ: и3 вели6кіz G покл0ны. Посeмъ мlтва вели1кагw васjліа: ВLко гDи, ї}се хrтE, б9е нaшъ: Посeмъ, Бlгослови2 душE моS гDа: Слaва, Хвали2 душE моS гDа: И# нhнэ, Е#динор0дный сн7е: И# Во цrтвіи твоeмъ: и3 бlжє1нна глaса. Ґп0столъ и3 є3ђліе рsдъ. И# Помzни2 нaсъ гDи: пр0стw без8 пёніz, и3 покл0ны G. По Џ§е нaшъ: кондaкъ хрaма, и3 днE, и3 с™aгw рsдъ. Слaва, Со с™hми ўпок0й: И# нhнэ, бцdы хрaма, и3ли2 Предстaтельство хrтіaнъ: ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ, ЧCтнёйшую херув‡мъ: Їерeй: Б9е ўщeдри ны2 и3 бlгослови1 ны: и3 покл0ны G вели6кіz, и3 пр0чихъ в7i: и3 послэди2 покл0нъ вели1кій. Тaже трис™0е, и3 покл0ны G: и3 посeмъ, ГDи поми1луй, в7i. И# мlтва: Всес™az трbце: и3 на Бyди и4мz гDне, покл0ны G. Тaже pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: И# tпyстъ. И# вх0димъ къ трапeзу, и3 kди1мъ сухоzдeніе. И# tх0димъ кjйждо въ кeллію свою2.

(зри2) Вёдомо бyди: Ћкw є3гдA поeмъ Ґллилyіа, и3 часы2 съ междочaсіемъ, твори1мъ же и3 покл0ны, и3 п0стъ: тогдA літургjа не бывaетъ на соб0рэ, по тЂпікwмъ: И# попрaзднствовавше мaлw, и3 клепaнію бhвшу, собирaемсz во хрaмъ. И# ѓще ќбw бyдетъ БGъ гDь: бывaетъ слyжба с™aгw, ћкоже ўказyетъ рsдъ. Ѓще же є4сть Ґллилyіа, всS вечeрнz съ покл0ны t начaла, тaкожде и3 повечeріе вели1кое. T ВнегдA призвaти ми2: неизмённw вс‰ съ покл0ны. Сeй чи1нъ и3 прaвило бывaетъ непремённw, ћкоже въ постЁ хrт0ва ржcтвA: тaкожде и3 въ п0стъ с™hхъ ґпcлъ, и3звёстнw ћкw є3гдA случи1тсz Ґллилyіа.

є7i. С™hхъ мyчєникъ и3 и3сповBдникъ, гyріа, самHна и3 ґвjва.

Ґллилyіа. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры бцdы G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: и3 м§нкwвъ G, глaсъ и3 под0бенъ т0йже. Тaкожде и3 во вс‰ дни6, въ ни1хже поeмъ Ґллилyіа, прeжде стіхи6ры пёти бцdы: Тaже с™aгw. Си1це бо њбрэтaетсz въ грeческихъ минeахъ. Слaва, глaсъ в7: Е#дeсъ весели1тсz: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ в7: Пріиди1те м§нколю1бцы: Ѓще БGъ гDь:

Тропaрь, глaсъ є7:

ЧудесA с™hхъ твои1хъ м§нкъ, стёну неwбори1му нaмъ даровaвый, хrтE б9е: тёхъ мlтвами совёты kзhкwвъ разори2, цaрства ски1птры ўкрэпи2, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На ќтрени, на БGъ гDь: тропaрь с™hхъ, двaжды. И# nбы6чныz каf‡смы. И# сэдaльны nктHиха, и3 чтeніе. Џба канHна nктHиха. И# м§нкwвъ на д7, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Съ высоты2 мyдріи бlгодaть пріeмше, сyщымъ во и3скушeніихъ предстоитE, всехвaльніи. Тёмже nтрокови1цу с™jи t смeрти г0рькіz и3збaвисте: вh бо вои1стинну є3стE є3дeсу слaва, и3 мjру рaдость.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ трbченъ. Ѓще же БGъ гDь, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На літургjи, прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2: Стjхъ: Предзрёхъ гDа: Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи: Стjхъ: МнHги скHрби првdнымъ: Е#ђліе луки2, зачaло …д: Всsкъ и4же и3сповёсть мS: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи:

ѕ7i. ^ С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста матfeа.

На вели1цэй вечeрни, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры ґпcла, на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Зовyщу хrтY: И# нhнэ, И$же тебE рaди: Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz G: Вторaгw послaніz петр0ва, зачaло н7и, н7f и3 …а. Ѓще и3зв0литъ настоsтель пёти літjю, стіхи1ра хрaма, и3 ґпcла, глaсъ д7: Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ в7: Њстaвивъ земн†z. И# нhнэ: ВсE ўповaніе моE: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ ѕ7: И#з8 глубины2 ѕл0бы: И# нhнэ, Творeцъ и3 и3збaвитель м0й: По трис™0мъ,

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcле с™hй и3 є3ђлjсте матfeе, моли2 млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Ўсeрднw t мhтницы къ звaвшему вLцэ хrтY ћвльшусz на земли2 человёкwмъ за бlгость, томY послёдовавъ, ґпcлъ и3збрaнный kви1лсz є3си2, и3 бlговёстникъ є3ђліа вселeннэй велеглaсенъ. Сегw2 рaди чти1мъ честнyю пaмzть твою2, матfeе бGоглаг0ливе: моли2 млcтиваго бGа, да грэхHвъ њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТS ходaтайствовавшую: И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь тропaрь ґпcла, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По каfjсмахъ сэдaльны ґпcла, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло …з: Kви1сz ї}съ ў§нкHмъ свои6мъ: По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Восплeщимъ въ пёснехъ: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 ґпcла на }, глaсъ д7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и4нъ, глaсъ т0йже: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Мытaрства и4го tвeргъ, прaвды и4гу припрsглсz є3си2, и3 kви1лсz є3си2 купeцъ всеизрsднэйшій, богaтство принeсъ, ю4же съ высоты2 премyдрость. Toнyдуже проповёдалъ є3си2 и4стины сл0во, и3 ўнhлыхъ воздви1глъ є3си2 дyшы, написaвъ чaсъ сyдный.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґпcла: Слaва, и4нъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ, стіхи6ры ґпcла, на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ в7: И$го њстaвивъ непрaвды: И# нhнэ, Сп7си2 t бёдъ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь ґпcла. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На літургjи, бlжє1нна ґпcла, t канHна пёснь G-z, и3 ѕ7-z, на }. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рlа: БGъ ны2 послaнники: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи: Е#ђліе матfeа, зачaло l: ПреходS ї}съ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

з7i. @ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа є3пcкпа, неwкесарjйскагw чудотв0рца.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ }. Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ: Слaва, глaсъ ѕ7: Во глубинY видёніz: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7: Б0дрость б9іz дадeсz тебЁ.

Тропaрь, глaсъ }:

Въ мlтвахъ б0дрствуz, чудeсъ дёланми претерпэвaz, тезоимeніе стzжaлъ є3си2 и3справлeніz: но моли1сz хrтY бGу, џтче григ0ріе, просвэти1ти дyшы нaшz, да не когдA ќснемъ въ смeрть.

На ќтрени, џба канHна nктHиха. И# с™aгw на ѕ7, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Чудeсъ мн0гихъ пріeмъ дёйство, знaменми ўжaсными дeмwны ўстраши1лъ є3си2, и3 недyги tгнaлъ є3си2 человёчєскіz, всемyдре григ0ріе: чудотв0рецъ же и3менyешисz, звaніе t дёлъ пріeмъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Тaже стіхи1ра с™aгw, глaсъ д7, съ припёвомъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Сщ7eнства и3збрaніе: Слaва, глaсъ }: Пресловyщаго въ чудесёхъ: На літургjи, бlжє1нна nктHиха: И# с™aгw: пёснь G-z. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7а: Комyждо даeтсz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Е#ђліе матfeа, зачaло lд t полY: ПризвA ї}съ nбанaдесzте: Причaстенъ: Въ пaмzть:

@ Въ т0йже дeнь прпdбнагw nтцA нaшегw нjкwна чудотв0рца, ўченикA с™aгw сeргіа.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2, и3 во хрaмэ: повсю1ду же шестери1къ, во и4нъ дeнь.

Тропaрь, глaсъ №:

Послушaніz д0брый рачи1тель бhвъ, препод0бне нjкwне приснопaмzтне: цRковь бо прекрaсну с™hz трbцы, въ похвалY nц7Y твоемY воздви1глъ є3си2. Тёмже и3 мы2 ч†да тво‰ люб0вію вопіeмъ ти2: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Д¦0вному твоемY настоsтелю, џтче нjкwне, всsчески прилэпи1всz, и3 t негw2 наставлsемь, во всeмъ хrт0ви пораб0тивсz, монaхwвъ бhлъ є3си2 чиноначaльникъ, и3 прпdбныхъ сожи1тель, съ ни1миже хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

}i. С™hхъ м§нкъ, платHна и3 рwмaна.

Стіхи6ры платHна, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! И# рwмaна, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Стрaшныz и3 преслaвныz: На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ двA. ПлатHна, глaсъ }: Рwмaна, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ платHна, глaсъ }. Слaва, сэдaленъ рwмaна, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

С™az твоS пaмzть вселeнную весели1тъ, созывaющи вBрныz вс‰ въ пречестнhй хрaмъ тв0й: и3дёже нhнэ рaдостію совокyпльшесz, поeмъ въ пёснехъ и3 свётлостехъ. Сегw2 рaди, платHне, вопіeмъ ти2: kзhческагw нашeствіz и3збaви грaдъ тв0й, с™е.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, платHна. На стіх0внэ nктHиха.

f7i. С™aгw прbр0ка ґвдjа: И# с™aгw м§нка варлаaма.

Ґллилyіа, и3ли2 тропaрь. Стіхи6ры прbр0ка, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: и3 м§нка, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь м§нка:

М§нкъ тв0й гDи, варлаaмъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

На ќтрени, nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaленъ nктHиха, и3 чтeніе. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ в7. По G-й пёсни, сэдaленъ прbр0ка, глaсъ №. Слaва, м§нка, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ м§нка, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 преудивлeнъ крёпостію, всесожжeніz лівaнъ бlгов0ненъ себE принeслъ є3си2 жeртву хrтY и3 вэнeцъ п0чести пріи1мъ, варлаaме, при1снw моли2 за ны2 страдaльче.

@ Въ т0йже дeнь прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, варлаaма, и3 їwасaфа царeвича вели1кіz їндjи.

Прaздникъ, и3дёже хрaмъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

T д¦0внагw настaвника научи1всz, царю2 їwасaфе, бGа познaти: крещeніемъ же просвэти1всz, лю1ди къ вёрэ њбрати1лъ є3си2, и3 nтцY твоемY t купёли пріи1мникъ бhвъ, цaрство њстaвивъ, пустhню дости1глъ є3си2, и3 въ нeй трудолю1бнэ подвизaлсz є3си2: моли2 хrтA бGа со ўчи1телемъ твои1мъ варлаaмомъ, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Вёдый твоE и3з8 младeнства бlг0е и3зволeніе, їwасaфе, є3ди1нъ сердцевёдецъ бGъ, и3 t цaрствіz земнaгw въ монaшеское пребывaніе приведhй тS, вели1кому варлаaму послёдовати спод0би. Съ ни1мже и3 нhнэ г0рній їерусали1мъ всесвётлый nтeчество и3мёz, желaемыz добр0ты краснw2 наслаждazсz с™hz трbцы. М0лимъ тS цaрскаz красото2, поминaй нaсъ вёрою чтyщыz тS.

к7. Предпрaзднство во хрaмъ вх0да прес™hz бцdы: И# прпdбнагw nтцA нaшегw григ0ріа декаполjта: И# во с™hхъ nтцA нaшегw пр0кла, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда.

Стіхи6ры предпрaзднства G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: СвэщенHсицы дBвы: И# с™aгw григ0ріа G, глaсъ и3 под0бенъ т0йже. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7: Днeсь бGовмэсти1мый хрaмъ: Ѓще въ пzт0къ вeчера, Слaва, предпрaзднства, И# нhнэ, догмaтікъ глaса. На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw пр0кла, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: съ припёвы є3гw2. №-й, ЧCтнA пред8 гDемъ: в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7: Пріиди1те вси2 вёрніи:

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства.

Тропaрь, глaсъ т0йже:

Рaдость пред8wбручaетъ всBмъ ѓнна нhнэ, печaли сопроти1вный пл0дъ прозsбши є3ди1ну приснодв7у, ю4же и3 прив0дитъ, мlтвы и3сполнsющи, днeсь веселsщисz въ хрaмъ гDeнь, ћкw сyщій хрaмъ бGа сл0ва, и3 м™рь чи1стую.

На повечeріи, по трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства є3ди1нъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, предпрaзднства: И# nбы6чныz каf‡смы. Сэдaльны предпрaзднства. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ д7: и3 с™hхъ двA канHна. Григ0ріа глaсъ }: Пр0кла глaсъ №. По G-й пёсни,

Кондaкъ григ0ріа, глaсъ G:

Свётлое тS с0лнце цRковь познавaетъ, добродётелей красотaми, и3 и3сцэлeній лучaми, всёхъ просвэщaz хrт0въ ўг0дниче. Тёмже прaзднуемъ честнyю пaмzть твою2, и3 почитaемъ п0двиги тво‰, всебlжeнне џтче, премyдре григ0ріе.

Кондaкъ пр0кла, глaсъ д7: Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Дост0йнw днeсь торжествyетъ всёхъ градHвъ честнёйшій вои1стинну, въ честн0мъ представлeніи твоeмъ, џтче nтцє1въ пр0кле мyдре.

И# сэдaленъ григ0ріа, глaсъ д7. Слaва, пр0кла, глaсъ G: И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ №. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ предпрaзднства, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Весeліz днeсь вселeннаz и3сп0лнисz всS, въ бlгознамени1томъ прaздницэ бцdы зовyщи: тA є4сть сёнь нбcнаz.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ григ0ріа. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ №: Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Съ припёвы: №-й, Приведyтсz цRю2 дBвы: в7-й, Приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи: Слaва, и3 нhнэ: глaсъ т0йже: Да рaдуетсz днeсь нб7о свhше: На літургjи, бlжє1нна предпрaзднства, пёснь G-z и3 ѕ7-z. По вх0дэ глаг0лемъ тропaрь хрaма хrт0ва, и3дёже хрaмъ: И# тропaрь предпрaзднства: И# хрaма с™aгw: И# с™hхъ џбщій. Тaже кондaкъ хрaма хrт0ва, и3дёже є4сть, и3 хрaма с™aгw, и3 григ0ріа. Слaва, пр0кла: И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґп0столъ днE, и3 ќтрешній под8 зачaло. Тaже с™aгw, ко є3врeємъ, зачaло т}i: Так0въ нaмъ подобaше: Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA првdнагw: Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2: Тaкожде и3 є3ђліе днE, и3 ќтреннее, под8 зачaло: И# с™aгw, t їwaнна, зачaло lѕ: Ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz предпрaзднство вх0да прес™hz бцdы въ недёлю.

Въ суббHту, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, по nбhчаю каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ №, и3 предпрaзднства G: И# прпdбнагw григ0ріа, G. Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ №, глaса. На літjи, nбhчное. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о рaдуйсz: три1жды. (зри2) Ѓще ли нёсть бдёніz, глаг0лемъ тропaрь воскrнъ.

Слaва, тропaрь григ0ріа, глaсъ G:

W$бразъ бhлъ є3си2 воздержaніz б9eственнымъ д¦омъ вс‰ просвэти1въ, правовёріz течeніе соверши1лъ є3си2, ўчeніемъ мjръ просвэти1лъ є3си2, и3 ѕловёрныхъ њбличи1лъ є3си2 смhслы: џтче прпdбне григ0ріе, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію млcть.

И# нhнэ, предпрaзднства. На БGъ гDь: тропaрь воскrнъ, двaжды: Слaва, григ0ріа. И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны, и3 бGор0дичны и4хъ. Полmелeй, и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: є3ктеніA. V#пакои2 глaса. Степє1нна. Прокjменъ, є3ђліе воскrно, и3 прHчаz. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7. И# бцdы на в7: и3 предпрaзднства на д7: и3 прпdбнагw григ0ріа на д7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства, и3 кондaкъ григ0ріа. Слaва, сэдaленъ є3гw2: И# нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ. На f7-й пёсни, поeмъ ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, григ0ріа: И# нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 предпрaзднства, глaсъ №: Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Съ припёвы: №-й, Приведyтсz цRю2 дBвы: в7-й, Приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи: И# самоглaсенъ и4хъ съ припёвы. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктеніA. И# tпyстъ. И# чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ. Слaва, предпрaзднства. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ предпрaзднства: На G-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ. Слaва, григ0ріа: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскrнъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ, кондaкъ воскrнъ, и3 предпрaзднства, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна глaса, на ѕ7: И# предпрaзднства, пёснь G-z на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 предпрaзднства: И# хрaма с™aгw. Тaже тропaрь, григ0ріа: Кондaкъ воскrнъ, и3 хрaма, Слaва, григ0ріа: И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде воскrнъ, и3 пот0мъ с™aгw. Слyжба прпdбническаz.

С™aгw же пр0кла слyжба поeтсz, є3гдA разсyдитъ є3кклисіaрхъ.

Тропaрь пр0кла, глaсъ, д7:

И$же б9eственнымъ начaломъ премyдрости, стрaхомъ гDнимъ ўтвeрждсz, tтyду сщ7eнными восхождeніи возшeлъ є3си2 во ўчени1чество златоyста, и3 ґрхіерeйскагw тогw2 пrт0ла дост0инъ бhвъ чистоты2 добр0тами, ґпcльскимъ прaвилwмъ себE воwбрази1въ не себЁ живhй, но хrтY и3 стaду твоемY. Тёмъ въ нетлённый жив0тъ ґпcльски всели1лсz є3си2, їерaрше пр0кле: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

к7а. ^ Вх0дъ во хрaмъ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи.

Совершaемъ бдёніе, ћкоже и3 въ пр0чихъ владhчнихъ прaздницэхъ.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры прaздника, на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: T гDа пріи1мше њбэщ†ніz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Дв7дъ провозглашaше: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Двє1ри нбcныz: съ припёвы и4хъ: №-й, Приведyтсz цRю2 дBвы: в7-й, Приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ, и3 под0бенъ т0йже: Свётъ тS трисіsнный:

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь бlговолeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwмъ сп7сeніz проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz, и3 хrтA всBмъ предвозвэщaетъ. Т0й и3 мы2 велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчномъ pалмЁ поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ №. Под0бенъ: Q ди1внагw чудесE! Днeсь вёрніи ликовствyемъ: И$ны стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Во с™hхъ с™az: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: По ржcтвЁ твоeмъ: Вх0дъ, прокjменъ днE. И# чтє1ніz G: №-е, И#сх0да: Глаг0ла гDь къ мwmсeю: в7-е, Цaрствъ трeтіихъ: Бhсть ћкw соверши2 соломHнъ: G, Прbр0чества їезекjилева: Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw: На літjи стіхи6ры, глaсъ №, самоглaсны: Да рaдуетсz днeсь нб7о свhше: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7: ВозсіS дeнь рaдостенъ: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: Рaдуетсz нб7о и3 землS: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Днeсь соб0ри вёрныхъ: На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ д7: Днeсь бlговолeніz б9іz: три1жды. (Ґ и3дёже не бывaетъ бдёніz, по Нhнэ tпущaеши: Тропaрь, и3 tпyстъ. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю. На нeйже вмёстw, СE жени1хъ: глаг0лемъ тропaрь прaздника. По в7-мъ трис™0мъ, глаг0лемъ кондaкъ, и3 ГDи поми1луй, в7i, и3 tпyстъ. Мlтвы же Помzни2 гDи, не глаг0лемъ.)

На ќтрени, по шестоpaлміи, На БGъ гDь: Тропaрь прaздника три1жды. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прaздника. И# чтє1ніz во є3ђліи толков0мъ. Тaже полmелeй прaздника. И# даю1тсz свэщы2 брaтіи. И# сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и3 нhнэ, т0йже: и3 чтeніе. Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ прaздника, глaсъ т0йже: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE. Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе луки2, зачaло д7: Востaвши мRіaмъ: По н7-мъ pалмЁ: Вмёстw Мlтвами бцdы: Слaва, глaсъ в7: Днeсь хрaмъ њдушевлeнный: И# нhнэ, т0йже. Тaже, Поми1луй мS б9е: Стіхи1ра, глaсъ д7: Днeсь бGовмэсти1мый хрaмъ: и3 прHчаz. КанHна двA: є3ди1нъ д7-гw глaса: другjй №-гw глaса: їрмосы2 nбою2 канHнwвъ по двaжды. Тропари2 на в7i, ћкоже бhти и5мъ со їрмосы2 на ѕ7i. Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: џба ли6ка вкyпэ. (зри2) (T сегw2 днE катавaсіа сіS поeтсz, до №-гw днE їаннуaріа.) По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz: Возопjй дв7де: Слaва, и3 нhнэ: Непор0чнаz ѓгница: И# чтeніе. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Пречcтый хрaмъ сп7совъ, многоцённый черт0гъ и3 дв7а, сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDень, бlгодaть совводsщи, ћже въ д©э б9eственномъ, ю4же воспэвaютъ ѓгGли б9іи: сіS є4сть селeніе нбcное.

И# јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни вжигaютъ свэщы2 брaтіz: ЧCтнёйшую же не поeмъ, но поeмъ припёвъ прaздника: ЃгGли вхождeніе пречcтыz: И# їрм0съ: Ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту: Под0бнэ и3 другjй ли1къ т0йже припёвъ, и3 їрм0съ: и3 къ тропарє1мъ т0йже припёвъ. Посeмъ припёвъ другaгw канHна: Величaй душE моS приведeнную во хрaмъ гDень: И# їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ: двaжды: И# къ пр0чымъ тропарє1мъ т0йже припёвъ. Тaже на сх0дэ џба ли6ка пою1тъ среди2 цRкве пeрвый припёвъ. И# катавaсіа: Тaинство стрaнное: И# покл0нъ. Свэти1ленъ прaздника, три1жды. На хвали1техъ стіхи6ры, на д7: глaсъ №-й. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: СвэщенHсицы дBвы: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: Днeсь во хрaмъ прив0дитсz: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь прaздника, є3ктєніи2, и3 tпyстъ. И# поeмъ стіхи1ру самоглaсну, прaздника. (зри2) И# даeтсz с™hй є3лeй брaтіи t кандjла прaздника, ћкоже ўказaсz септeмвріа въ к7ѕ-й дeнь, и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. По трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 пр0чее, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна, t канHна пёснь G-z, д7-гw глaса: и3 ѕ7-z, №-гw глaса, на }. По вх0дэ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaздника. Прокjменъ, глaсъ G, пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа: Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло ™к: И#мёzше пeрваz ски1ніа: Ґллилyіа, глaсъ }: Слhши дщи2 и3 ви1ждь и3 приклони2 ќхо твоE. Стjхъ: ЛицY твоемY помолsтсz богaтіи лю1дстіи. Е#ђліе луки2, зачaло н7д: Вни1де ї}съ въ вeсь нёкую: Причaстенъ: Чaшу сп7сeніz: Вёстно бyди, Ћкw прaзднуетсz прaздникъ сeй, є7 днeй.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz прaздникъ введeніz бцdы въ недёлю.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, глaса д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и4же на ГDи воззвaхъ, мaлыz вечeрни. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на, тaже прaздника стіх0вна вели1кіz вечeрни, со стіхи2 прaздничными. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Посeмъ є3ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ №: и3 прaздника ѕ7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Посeмъ вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz прaздника G. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника: ВозсіS дeнь: На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь прaздника три1жды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ.

На ќтрени, БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По nбhчныхъ каfjсмахъ, сэдaльны воскrны съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Тaже, полmелeй, и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: v3пакои2, глaса: и3 сэдaльны вси2 прaздника, по є3ди1ножды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и4же по полmелeи сэдaленъ, и3 чтeніе прaздника. Степє1нна глaса. Прокjменъ, и3 є3ђліе прaздника. Тaже, Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7: и3 цэловaніе є3ђліа по nбhчаю. Тaже, Слaва, припёвъ: прaздника. И# нhнэ, т0йже, и3 стіхи1ра прaздника. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы двA: и3 прaздника џба канHна на }. Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ: и3 сэдaленъ прaздника, двaжды. И# чтeніе прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. И# чтeніе въ пр0лозэ. На f7-й пёсни припёвwвъ не поeмъ, но ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: и3 прaздника д7, со стіхи2 прaздничными. Слaва, прaздника: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Тaже, славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь воскrнъ т0чію, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ. Тaже стіхи1ра є3ђльскаz, и3 њглашeніе, и3 nбhчное и3схождeніе, и3 чaсъ №-й, въ притв0рэ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, тропaрь прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскrнъ. Тaкожде и3 на всёхъ часёхъ кондаки2 премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна воскrна глaса на ѕ7: и3 прaздника пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде днE, и3 прaздника.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz попрaзднство вх0да бцdы въ недёлю, и3 с™hй прaзднуетсz на д7, и3ли2 на ѕ7.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdэ, по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, по стіхосл0віи, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ №, и3 прaздника G, тогw2 днE рzдwвhz, и3 с™aгw минeи G. Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7, и3ли2 є3мyже и3 полmелeй, и3 поeмъ стіхи6ры воскrны G: и3 прaздника G: и3 с™aгw д7. Слaва, с™aгw. Ѓще же ни2, Слaва, прaздника, И# нhнэ, бGор0диченъ №-гw глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника, тогw2 днE стіхHвныz, и3 И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника. На G-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ воскrнъ. Тaкожде и3 въ пр0чыz часы2 глаг0лемъ воскrный тропaрь всегдA съ прaздничнымъ, и3 со с™aгw тропарeмъ премэнsюще, ѓще є4сть. Ґ кондaкъ воскrнъ и3 прaздника, глаг0лемъ премэнsюще, ѓще полmелeй, и3 с™aгw. На літургjи, бlжє1нна глaса на ѕ7: и3 прaздника рzдовaz пёснь, на д7: Ѓще ли и4мать с™hй пёснь во ўстaвэ, и3 воскrна на д7: и3 прaздника пёснь рzдовaz на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ и3 прaздника, и3 хрaма с™aгw, и3 с™0му, ѓще и4мать. Тaже кондaкъ воскrнъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли не и4мать с™hй тропарS и3 кондакA: Слaва, кондaкъ воскrнъ: И# нhнэ, кондaкъ прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ днE, и3 с™aгw, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, то2 рsдъ недёли є3ди1нъ.

к7в. С™aгw ґпcла філим0на, и3 и5же съ ни1мъ:

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! И# с™hхъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №: Да рaдуетсz днeсь нб7о свhше: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Днeсь въ хрaмъ прив0дитсz. Тропaрь ґпcлwвъ, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды, Слaва, ґпcлwвъ: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы: И# сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника, глaсъ д7, со їрмос0мъ на }: и3 с™hхъ на д7, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ ґпcлwвъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Ћкw ѕвёзды всесвBтлыz, просвэщaющыz концы2, ґпcлы хrтHвы восхвaлимъ: філим0на слaвнаго, и3 ґрхjппа сщ7eннаго, и3 nни1сіма, и3 мaрка, и3 ґполлHса, съ ни1миже и3 ґпфjю всемyдрую, вопію1ще: моли1те непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# сэдaленъ с™hхъ, глaсъ }: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника. Слaва, и3 нhнэ, т0йже. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: Съ припёвы. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Днeсь бGовмэсти1мый хрaмъ: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь №-z, на ѕ7. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва. Тaже прaздника, и3 хрaма с™aгw: Посeмъ с™hхъ. Тaже, кондaкъ хрaма хrт0ва, и3ли2 с™aгw: Слaва, кондaкъ ґпcлwвъ: И# нhнэ, прaздника. (Си1це глаг0лютсz тропари2 и3 кондаки2, и3 до tдaніz, кромЁ недёли.) Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ къ філим0ну послaніz, послэди2 ™в-гw зачaла: Пavелъ ю4зникъ ї}съ хrт0въ, и3 тімоfeй брaтъ, філим0ну возлю1бленному: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе луки2, зачaло }: Kви2 гDь и3 и3нёхъ сeдмьдесzтъ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

@ Въ т0йже дeнь ўбіeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кнsзz міхаи1ла тверскaгw.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во твeри, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ }:

Возвhсивъ ќмъ тв0й къ бGу: и3 житіS со ѓгGлы возжелёлъ є3си2, тлённую слaву земнyю њстaвилъ є3си2, бlжeнне, и3 положи1лъ є3си2 дyшу твою2 за лю1ди тво‰, воспріsлъ є3си2 вэнeцъ проти1ву трудHвъ твои1хъ, бGомyдре міхаи1ле: моли2 хrтA бGа њ чтyщихъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Вhшнихъ и3щS и3 земнyю слaву презрёвъ, цeрковь б9ію њбагри1лъ є3си2 твоeю кр0вію, за ню1же и3 пострадaлъ є3си2, с™е міхаи1ле, заколeніе непрaведное пріeмъ веселsсz: тёмже со ѓгGлы предстоS хrтY бGу, моли2 непрестaннw за вс‰ ны.

к7г. И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ ґмфіл0хіа, є3пcкпа їконjйскагw, и3 григ0ріа, є3пcкпа ґкрагантjйскагw.

Стіхи6ры ґмфіл0хіа G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: И# григ0ріа G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7: Пріиди1те вси2 вёрніи: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7: ВозсіS дeнь рaдостенъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaльны прaздника: и3 чтeніе. КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™hхъ двA, на }: Ґмфіл0хіа, глaсъ д7: И# григ0ріа, глaсъ }. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника, и3 јкосъ.

Тaже кондaкъ григ0ріа, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Свэтолyчными сіsніи цRковь с™aгw д¦а свэтов0дитъ свётлое совершaющыz твоE ўспeніе, прпdбне џтче, всебlжeнне григ0ріе.

И# сэдaленъ ґмфіл0хіа, глaсъ д7. Слaва, григ0ріа, глaсъ }. И# нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ ґмфіл0хіа, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Б9eственный гр0мъ, трубA д¦а, вёры садодёлателю и3 сёчиво є3ресeй, їерaрше ґмфіл0хіе, трbцы ўг0дниче вели1кій, со ѓгGлы предстоS при1снw, моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґмфіл0хіа: Слaва, григ0ріа: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Днeсь соб0ри вёрныхъ: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь д7-z и3 є7-z, на ѕ7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тlд: Поминaйте настaвники вaшz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцы є3гw2. Е#ђліе матfeа, зачaло Rг: Бди1те ќбw, ћкw не вёсте: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи:

@ Въ т0йже дeнь преставлeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz ґлеxaндра нeвскагw, и3 всеS рwссjи чудотв0рца:

Совершaетсz соб0ръ, и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw бlгочести1вагw к0рене пречестнaz tрaсль бhлъ є3си2, бlжeнне ґлеxaндре: kви1 бо тS хrт0съ, ћкw нёкое б9eственное сокр0вище рwссjйстэй земли2, н0вагw чудотв0рца преслaвна и3 бGопріsтна. И# днeсь сошeдшесz въ пaмzть твою2 вёрою и3 люб0вію, во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдующесz слaвимъ гDа, дaвшаго тебЁ бlгодaть и3сцэлeній. Е#г0же моли2 сп7сти2 грaдъ сeй, и3 держaвэ срHдникъ твои1хъ бGоуг0днэй бhти, и3 сыновHмъ рwсс‡йскимъ сп7сти1сz.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw ѕвэздy тz пресвётлую почитaемъ, t вост0ка возсіsвшую, и3 на зaпадъ пришeдшую: всю1 бо странY сію2 чудесы2 и3 добр0тою њбогащaеши, и3 просвэщaеши вёрою чтyщыz пaмzть твою2, ґлеxaндре бlжeнне. Сегw2 рaди днeсь прaзднуемъ твоE ўспeніе, лю1діе твои2 сyщіи, моли2 сп7сти2 nтeчество твоE, и3 вс‰ притекaющыz къ рaцэ мощeй твои1хъ, и3 вёрнw вопію1щыz ти2: рaдуйсz грaду нaшему ўтверждeніе.

Въ т0йже дeнь пaмzть пeрвагw вор0нежскагw с™и1телz митрофaна, въ схимонaсэхъ макaріа:

Совершaетсz соб0ръ, и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры, и3 w4бразъ кр0тости, сл0вомъ и3 житіeмъ, пaствэ твоeй, џтче смиреномyдре митрофaне, бhлъ є3си2. Тёмже и3 во свётлостехъ с™hхъ, с0лнца свэтлёйше возсіsлъ є3си2, вэнцeмъ нетлёніz и3 слaвы ўкрашaемь, моли2 хrтA бGа, странЁ нaшей и3 грaду твоемY въ ми1рэ сп7сти1сz.

Кондaкъ, глaсъ }.

Воздержaніемъ тёло дyху пораб0тивъ, дyшу же равноaгGльну сотвори1въ, с™и1тельскою њдёzлсz є3си2 nдeждою, ћкw вэнeцъ сщ7eнства: и3 нhнэ всёхъ вLцэ предстоS, моли2, всебlжeнне митрофaне, ўмири1ти и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

к7д. @ С™hz великом§нцы є3катерjны: И# с™aгw великом§нка меркyріа:

Стіхи6ры є3катерjны G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: И# меркyріа G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, є3катерjны, глaсъ в7: Рaдостнw къ торжествY: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: По ржcтвЁ твоeмъ: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, є3катерjны, глaсъ в7: ЖитіE невещeственно: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: Дв7дъ провозглашaше:

Тропaрь, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, ї}се, є3катерjна, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE женишE м0й люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz кRщeнію твоемY, и3 страждY тебE рaди, ћкw да цaрствую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную пріими1 мz, съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. ТоS мlтвами, ћкw ми1лостивъ сп7си2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Добродётельми ћкw лучaми с0лнечными просвэти1ла є3си2 невBрныz мудрецы2, и3 ћкоже пресвётлаz лунA ходsщымъ въ нощи2 невёріz тьмY tгнaла є3си2, и3 цари1цу ўвёрила є3си2, вкyпэ же и3 мучи1телz њбличи1ла є3си2, бGозвaннаz невёсто, бlжeннаz є3катерjно. Желaніемъ востеклA є3си2 въ нбcный черт0гъ къ прекрaсному женихY хrтY и3 t негw2 цaрскимъ вэнцeмъ вэнчaласz є3си2: є3мyже со ѓгGлы предстоsщи, за ны2 моли1сz, творsщыz пречcтнyю пaмzть твою2.

Слaва, меркyріа, глaсъ т0йже:

М§нкъ тв0й гDи, меркyрій, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, прaздника. И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, є3ди1ножды. И# є3катерjны є3ди1ножды. Слaва, меркyріа: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы. И# сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™hхъ на }: Е#катерjны, глaсъ }: Меркyріа, глaсъ т0йже. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника:

Пот0мъ кондaкъ меркyріа, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Во бранeхъ непобэди1маго в0ина, и3 въ бэдaхъ непостhдна застyпника, пёсньми меркyріа ўблажи1мъ, слaвzще: прaзднующыz бо пaмzть є3гw2 вeселw, t бёдъ и3збавлsетъ и3 скорбeй.

И# сэдaленъ є3катерjны, глaсъ д7. Слaва, меркyріа, глaсъ т0йже: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ є3катерjны, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Ли1къ чcтнhй б9eственнэ м§нколю1бцы воздви1гните нhнэ, почитaюще всемyдрую є3катерjну: сіs бо въ три1знищи хrтA проповёда, и3 ѕмjz попрA, ри1торwвъ рaзумы ўкроти1вши.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™hхъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ в7: ЖитіE невещeственно: И# нhнэ: Днeсь соб0ри: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Двє1ри нбcныz: и3 tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь з7-z и3 }-z, на д7: И# с™hz, пёснь ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа гDа: Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Ґллилyіа, глaсъ №: Воззвaша првdніи и3 гDь ўслhша и5хъ. Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ: Возложaтъ на вы2 рyки сво‰: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи:

@ Въ т0йже дeнь с™aгw м§нка меркyріа смолeнскагw.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во хрaмэ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, меркyрій, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

Kви1сz во бранeхъ непобэди1мь в0инъ, t ри1млzнъ р0домъ, сыновство2 и3мЁ грaда смолeнска: ћкw бо си1хъ рaди наречeсz, ћкw t бцdы стрaжъ крёпокъ послaсz грaду, пёсньми меркyріа ўбlжи1мъ, прaзднующе вeселw пaмzть є3гw2, ћкw да и3збaвитъ грaдъ нaшъ t бэды2 р†тникъ.

к7є. И$же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ и3 сщ7енном§нкwвъ, кли1мента пaпы ри1мскагw и3 петрA ґлеxандрjйскагw.

Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ вх0да прес™hz бцdы.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G: глaсъ №. Под0бенъ: Q ди1внагw чудесE! Поє1мыz на сaмый прaздникъ. И# кли1мента G, глaсъ в7: Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ }: По ржcтвЁ твоeмъ: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: Рaдуетсz нб7о и3 землS: Съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7: Днeсь соб0ри вёрныхъ:

Тропaрь с™hхъ, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не њстaви млcть твою2 t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, прaздника: И# nбы6чныz каf‡смы. Сэдaльны прaздника. И# чтeніе. КанHнъ прaздника є3ди1нъ, со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™hхъ двA, на }. Кли1мента, глaсъ }. ПетрA, глaсъ т0йже. Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: По G-й пёсни,

Кондaкъ кли1мента и3 петрA, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

ЦRкве недви1жиміи и3 б9eственніи пЂргове, бlгочeстіz б9eственніи столпи2, вои1стинну крёпцыи, кли1менте съ петр0мъ всехвaльніи, вaшими мlтвами соблюди1те вс‰.

И# сэдaленъ кли1мента, глaсъ д7. Слaва, петрA, глaсъ }. И# нhнэ, прaздника, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ прaздника, и3 јкосъ. На f7-й пёсни, ЧCтнёйшую, не поeмъ, но поeмъ припёвъ прaздника: ЃгGли вхождeніе пречcтыz: С™ы6мъ же припэвaемъ стіхи2 пёсней: въ конeцъ же f7-й пёсни, поeтъ №-й ли1къ припёвъ прaздника, тaже катавaсіа прaздника: Тaинство стрaнное ви1жу: И# покл0нъ. Свэти1ленъ с™hхъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7, прaздника G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: СвэщенHсицы дBвы: И# с™aгw петрA G, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Пресyщныz трbцы: Слaва, глaсъ д7: Рук0ю б9іею: И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Днeсь во хрaмъ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь с™hхъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2: И# tпyстъ. И# чaсъ №. На пeрвомъ часЁ тропaрь прaздника: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. По трис™0мъ кондaкъ прaздника, непремённw. На літургjи, бlжє1нна прaздника nбою2 канHнwвъ, пёснь f7-z на }. По вх0дэ тропaрь прaздника: И# с™hхъ. Слaва, кондaкъ с™hхъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, пёснь бцdы, глaсъ G: Вели1читъ душA моS гDа: Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: С™hхъ прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ: Ґп0столъ прaздника, ко є3врeємъ, зачaло ™к: И#мёzше пeрваz ски1ніа: И# с™hхъ къ філіпписjємъ, зачaло см7ѕ: Нaше житіE на нб7сёхъ є4сть: Ґллилyіа, глaсъ }: Слhши дщи2 и3 ви1ждь: Е#ђліе прaздника, луки2, зачaло н7д: Вни1де ї}съ въ вeсь нёкую: И# с™hхъ, матfeа, зачaло №i: Вы2 є3стE свётъ мjра: Причaстенъ: Чaшу сп7сeніz: И# с™hхъ: Въ пaмzть: И# tдаeтсz прaздникъ вх0да прес™hz бцdы.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz tдaніе прaздника вх0да прес™hz бцdы въ недёлю, њставлsетсz возслёдованіе с™aгw петрA, и3 поeтсz, є3гдA х0щетъ є3кклисіaрхъ.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: И# ґнат0ліевъ №: И# прaздника G, глaсъ №: Днeсь вёрніи: И# кли1мента G. Слaва, прaздника, глaсъ }: По ржcтвЁ твоeмъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №, настоsщагw глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны глaса. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь: Бцdе дв7о: три1жды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. Ґ и3дёже всен0щное не бывaетъ, глаг0лемъ тропaрь воскrнъ.

Слaва, тропaрь кли1мента, глaсъ д7:

И$же t бGа чудодёйствы преслaвнw ўдивлsz вселeнныz концы2 мjра, сщ7eнный страдaльче: пaче є3стествA м0рю, состaвы водaмъ содэвaеши раздэлeніе, въ чcтнёй пaмzти твоeй, всегдA притекaющымъ ўсeрднw въ бGоздaнную ти2 цRковь, чудє1снымъ твои6мъ мощeмъ: и3 по всенар0дномъ хождeніи, м0ре во є3ди1но течeніе чудодётельнэ твори1ши, кли1менте преди1вный, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, кли1мента: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе. И# полmелeй. Тaже тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: V#пакои2 глaса. И# пр0чее воскrно. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: И# бцdы на двA: И# прaздника №-гw глaса, на д7: И# кли1мента на д7. Катавaсіа, хrт0съ раждaетсz: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника.

Тaже кондaкъ кли1мента, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Б9eственнагw віногрaда сщ7енноwдёzнна всBмъ лозA kви1сz, кaплющи слaдость премyдрости, мlтвами твои1ми всечeстне. Да тебЁ и3сткaну ћкw багрzни1цу, пёснь мhсленную принесeмъ, кли1менте свsте: сп7си2 рабы6 тво‰.

И# сэдaленъ є3гw2. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ. На f7-й пёсни поeмъ, ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7, И# прaздника со Слaвнымъ, д7, съ припёвы прaздничными. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ т0чію, є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На часёхъ, тропaрь воскrнъ, и3 прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна глaса, на ѕ7: И# прaздника, пёснь f7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника, и3 с™aгw. Кондaкъ воскrнъ. Слaва, кли1мента: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ глaса и3 прaздника. Ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе воскrное, и3 прaздника. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: Чaшу сп7сeніz:

к7ѕ. Прпdбнагw nтцA нaшегw ґлЂпіа ст0лпника:

Ґллилyіа, и3ли2 тропaрь. Стіхи6ры nктHиха, и3ли2 бцdы G: И# с™aгw G, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь, глaсъ №:

Терпёніz ст0лпъ бhлъ є3си2, ревновaвый прaoтцємъ, прпdбне, јwву во страстeхъ, їHсифу во и3скушeніихъ, и3 безпл0тныхъ жи1тельству сhй въ тэлеси2, ґлЂпіе џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, nбы6чныz каf‡смы: И# сэдaльны nктHиха: И# чтє1ніz. Џба канHна nктHиха: И# с™aгw на д7, глaсъ є7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw добродётелей винY, и3 п0стникwвъ ўдобрeніе, цRковь слaвитъ тS днeсь, и3 воспэвaетъ, ґлЂпіе, мlтвами твои1ми подaждь чтyщымъ люб0вію д0блєсти тво‰ и3 борє1ніz, лю1тыхъ прегрэшeній и3збавлeніе, ћкw тезоимени1тый.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ: и3 на стіх0внэ nктHиха.

Въ т0йже дeнь прaзднуемъ њсщ7eнію цeркви с™aгw великом§нка геHргіа, ћже въ кjевэ ў златhхъ врaтъ.

Слyжба є3гw2 поeтсz, и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь бlжaтъ тS мjра концы2 б9eственныхъ чудeсъ и3сп0лншесz, и3 землS рaдуетсz напи1вшисz кр0ве твоеS: хrтоимени1тіи же лю1діе грaда кjева, њсщ7eніемъ б9eственнагw хрaма твоегw2, рaдостію возвесели1шасz, стrтотeрпче геHргіе, сосyде и3збрaнный с™aгw д¦а, ўг0дниче хrт0въ. Е#г0же моли2, съ вёрою и3 мольб0ю приходsщымъ во с™hй тв0й хрaмъ, дaти њчищeніе грэхHвъ, ўмири1ти мjръ, и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Б9eственнаго и3 вэнцен0снаго великом§нка хrт0ва геHргіа, на враги2 побёду взeмшаго њдолёніz, сошeдшесz вёрою во њсщ7eнный хрaмъ восхвaлимъ, є3г0же бlговоли2 бGъ создaти во и4мz є3гw2, є3ди1нъ во с™hхъ почивazй.

Въ т0йже дeнь преставлeніе с™и1телz їннокeнтіа, пeрвагw є3пcкпа їркyтскагw, чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ, и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ G:

Свэти1льниче цRкве пресвётлый, њзари1вый лучaми добр0тъ твои1хъ странY сію2, и3 и3сцэлeньми мн0гими притекaющихъ къ рaцэ твоeй съ вёрою бGа прослaвивый, м0лимъ тS, с™и1телю џтче їннокeнтіе, њграждaй мlтвами твои1ми грaдъ сeй t всёхъ бёдъ и3 печaли.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Непор0чности соимeннаго пaстырz, проповёдника вёры въ kзhцэхъ монг0льскихъ, слaву и3 ўкрашeніе їркyтскіz пaствы, люб0вію восхвaлимъ вси2 вёрніи: т0й бо є4сть храни1тель страны2 сеS и3мlтвенникъ њ душaхъ нaшихъ.

к7з. @ С™aгw м§нка їaкwва пeрсzнина: И# прпdбнагw nтцA нaшегw паллaдіа.

Слyжба є3гw2 поeтсz на повечeріи.

Стіхи6ры м§нка на ѕ7, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ є7: Ўдиви1лъ є3си2, q їaкwве: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ }: Вёрнw сошeдшесz:

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, їaкwвъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Мучeніи странноужaсными, и3 д0блестію терпёніz всёхъ преудиви1лъ є3си2, многострадaльне: над8 к0имждо состaвомъ ўдеси2 рёзаніz, бlгодaрны мольбы6 преди1внэ и3зрeклъ є3си2 гDу. Тёмъ во страдaніи твоeмъ вэнeцъ пріeмъ, къ пrт0лу возшeлъ є3си2 нбcнагw цRS хrтA бGа, їaкwве: того2 моли2 сп7сти2 дyшы нaшz.

На ќтрени џба канHна nктHиха: И# с™aгw на ѕ7, глaсъ в7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Ўвёривсz д0брою супрyжницею терпэливодyшне, и3 стрaшнагw суди1ща ўбоsвсz, пeрсское повелёніе и3 стрaхъ, їaкwве, поплевaлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 м§нкъ честнhй, тёломъ ћкw розгA рёжемь.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, м§нка. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, м§нка, глaсъ в7: ТерпS во страдaніихъ: На літургjи, прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2: Ґп0столъ къ є3фесeємъ, зачaло сlг. Ґллилyіа: МнHги скHрби првdнымъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло н7. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

$ Въ т0йже дeнь знaменіе прес™hz бцdы, бhвшее въ вели1комъ новЁ грaдэ.

Ѓще хрaмъ прес™hz бцdы знaменіz, и3 поeтсz слyжба знaменіz во всeмъ под0бнэ, ћкоже септeмвріа въ }-й дeнь. Кромё же хрaма поeтсz слyжба знaменіz, со їaкwвомъ пeрсzниномъ си1це: На мaлэй вечeрни, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7: Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ: глaсъ №, и3 пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }: бцdы д7: глaсъ }. Самоглaсны: Г0рдостію зaвисти: и3 м§нка д7: глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Мjра кр†снаz њстaвль: Слaва, м§нка, глaсъ є7: Ди1венъ бhлъ є3си2, їaкwве: И# нhнэ, бцdы, глaсъ ѕ7: Весели1тесz, лю1діе: Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz бцdы G. На літjи стіхи6ры, глaсъ ѕ7: Р0ги грёшныхъ сотр0шасz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Сeй дeнь и3збавлeніz нaшегw настA: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №, самоглaсны: Ћкоже дрeвле во їеrли1мэ: съ припёвы и4хъ. Стjхъ №: Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й: Стjхъ в7: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною: Слaва, м§нка, глaсъ }: Вёрнw сошeдшесz днeсь: И# нhнэ, бцdы, глaсъ т0йже: Мнsщесz непокори1віи: По Нhнэ tпущaеши: Тропaрь м§нка, глaсъ д7.

Слaва, и3 нhнэ, тропaрь бцdы, глaсъ т0йже:

Ћкw неwбори1мую стёну, и3 и3ст0чникъ чудeсъ стzжaвше тS раби2 твои2, бцdе пречcтаz, сопроти1вныхъ њполчє1ніz низлагaемъ. Тёмже м0лимъ тS: ми1ръ грaду твоемY дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь бцdы, двaжды. Слaва, м§нка: И# нhнэ, бцdы. И# nбы6чныz каf‡смы. По №-й и3 по в7-й каfjсмэ, и3 по полmелeи, сэдaльны бцdы, и3 чтeніе. Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE. Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE: Е#ђліе луки2, зачaло д7: Востaвши мRіaмъ: По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Весели1тесz лю1діе: Слaва. КанHна двA бцdы, со їрмос0мъ на }. Е#ди1нъ, глaсъ ѕ7: Другjй, глaсъ }: И# м§нка, на ѕ7, глaсъ в7. Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ м§нка. Сэдaленъ бцdы, глaсъ }. Слaва, с™aгw, глaсъ т0йже: И# нhнэ, бцdы. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ бцdы, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

ЧCтнaгw w4браза твоегw2 знaменіе прaзднующе лю1діе твои2, бGороди1тельнице, и4мже ди1вную побёду на сопроти6вныz грaду твоемY даровaла є3си2. Тёмже тебЁ вёрою взывaемъ. Рaдуйсz, дв7о, хrтіaнъ похвало2.

И# јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ бцdы. Слaва, м§нка: И# нhнэ, бцdы. На хвали1техъ стіхи6ры на д7: глaсъ ѕ7, самоглaсны. Слaва, м§нка, глaсъ в7: Терпёвъ во страдaніи, м§нче: И# нhнэ, бцdы, глaсъ }: Мнsщесz непокори1віи: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бцdы. Е#ктєніи2 и3 tпyстъ, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ, тропaрь бцdы. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ на всёхъ часёхъ кондaкъ бцdы, непремённw. И# совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна бцdы, №-гw канHна пёснь G-z, на д7: в7-гw канHна пёснь ѕ7-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ G, пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа: Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: И# м§нку, прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2: Ґп0столъ бцdы, ко є3врeємъ, зачaло ™к: И#мёzше ќбw пeрваz ски1ніа: и3 м§нку ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг. Возмогaйте њ гDэ: Ґллилyіа, глaсъ }: Слhши дщи2 и3 ви1ждь: Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. И# м§нку, стjхъ: МнHги скHрби првdнымъ: Е#ђліе бцdы, луки2, зачaло н7д: Вни1де ї}съ въ вeсь нёкую: м§нка, є3ђліе їwaнна, зачaло н7: Ѓзъ є4смь лозA и4стиннаz: Причaстенъ бцdы: Чaшу сп7сeніz: М§нка: Въ пaмzть вёчную:

Потрeбно є4сть вёдати и3 сіE: Ћкw ѓще случи1тсz прaздникъ прес™hz бцdы, чcтнaгw є3S знaменіz: И# с™aгw великом§нка їaкwва пeрсскагw, въ недёлю.

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны глaса, на д7: Слaва, и3 нhнэ, знaменіz. На стіх0внэ самоглaсны со стіхи2. Стіхи1 же глаг0лемъ: Воскресни2 гDи въ пок0й тв0й: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое, и3 по трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2 и3 tпyстъ, тaже чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ. Слaва, знaменіz: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ знaменіz: и3 пр0чее вослёдованіе №-гw часA, и3 tпyстъ. На G-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ: Слaва, м§нка: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. Тaкожде и3 на ѕ7-мъ часЁ, и3 на f7-мъ, глаг0лемъ тропaрь знaменіz, и3 м§нка, премэнsюще: тропaрь же воскrнъ глаг0лемъ непремённw. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскrнъ и3 знaменіz, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна глaса на ѕ7: и3 бцdы пёснь G-z на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 знaменіz, и3 м§нка. Кондaкъ воскrнъ. Слaва, м§нка: И# нhнэ, знaменіz. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде воскrнъ, и3 пот0мъ бцdы.

@ Въ т0йже дeнь и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їaкwва є3пcкпа, рост0вскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, и3дёже лежaтъ мHщи є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

И#збрaнъ t ю4ности бGови бhвъ, с™и1телю їaкwве: сегw2 рaди ґрхіерeйства сaномъ почтeнъ, ўпaслъ є3си2 лю1ди, ±же тебЁ бGомъ вручє1нныz. Тёмже и3 по преставлeніи чудeсъ даров†ніz t бGа пріsлъ є3си2, и3сцэлsти разли6чныz недyги: моли2 њ нaсъ совершaющихъ честнyю пaмzть твою2, да тебE непрестaннw величaемъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Ћкw ґрхіерeєвъ сопрест0льникъ, и3 с™и1телємъ и3зрsдный поб0рникъ бhлъ є3си2, с™и1телю їaкwве, непрестaннw сохранsй nтeчество твоE, грaдъ же и3 лю1ди, тебE вёрою почитaющыz, и3 честны6мъ мощeмъ твои6мъ покланsющыzсz, да велеглaснw тебЁ вопіeмъ: рaдуйсz їaкwве бGомyдре.

к7и. @ С™aгw прпdбном§нка стефaна н0вагw: И# с™aгw м§нка їринaрха.

Стіхи6ры прпdбнагw на ѕ7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: T младeнства бGу: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ }: Е$же по w4бразу:

Тропaрь, глaсъ д7:

П0стнически предподвизaвсz на горЁ, ќмнаz врагHвъ њполчє1ніz всеoрyжіемъ кrтA погуби1лъ є3си2 всебlжeнне. Пaки же ко страдaльчеству мyжески њблeклсz є3си2: и3 nбои1хъ рaди вэнчaлсz є3си2 t бGа, прпdбном§нче стефaне приснопaмzтне.

(зри2) М§нка же їринaрха слyжба поeтсz на повечeріи. На ќтрени, џба канHна nктHиха, без8 м§нчнwвъ: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ ѕ7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Трbцы рачи1телz, и3 б9eственнаго стефaна восхвaлимъ вёрнw, пёсньми празднолю1бцы t сeрдца, ћкw почествовaвша начертaніе крaсное вLки, и3 мaтере є3гw2: и3 соглaснw нhнэ t любвE возопіи1мъ є3мY, рaдующесz: рaдуйсz, џтче приснослaвне.

Тaже сэдaленъ, глaсъ №, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

И#з8 непл0дна, препод0бне, к0рене, возрастE вётвь, первострадaльцу тезоимени1те, монaхwвъ настaвникъ вели1къ, џтче, kви1лсz є3си2, и3 ћрости не ўбоsвсz царS, не хотsща хrт0въ чествовaти w4бразъ: сегw2 рaди скончaвсz, мyченическій вэнeцъ пріsлъ є3си2, стефaне.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. На літургjи, блажє1нна nктHиха, на д7, и3 с™aгw пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ }: Восхвaлzтсz препод0бніи во слaвэ: Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло с§а: Не постыди1сz ќбw стrтію гDа нaшегw ї}са хrтA: Ґллилyіа, глaсъ }: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ: Е#ђліе матfeа, зачaло lз: Е#гдA г0нzтъ вы2 во грaдэ сeмъ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

к7f. С™aгw мyченика парам0на: И# с™aгw мyченика філумeна: И# прпdбнагw ґкaкіа, и4же въ лёствицэ свидётельствованнагw.

Ґллилyіа, и3ли2 тропaрь. Стіхи6ры nктHиха G, и3 мyченика G, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: (зри2) Слyжба препод0бнагw ґкaкіа поeтсz на повечeріи. На ќтрени, џба канHна nктHиха, и3 с™aгw на д7, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни, мyчениченъ nктHиха. По f7-й пёсни, свэти1ленъ, и3 на стіх0внэ nктHиха.

l. $ С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла ґндрeа первозвaннагw.

На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Рhбъ лови1тву: И# нhнэ, глaсъ т0йже: И#сaіе ликyй: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G: Вторaгw послaніz петр0ва, зачaло н7и, н7f и3 …а. На літjи стіхи1ра хрaма и3 ґпcла, глaсъ №. Слaва глaсъ }: Проповёдника вёры: И# нhнэ: ВLчце пріими2: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы. Слaва, глaсъ G: Скр0вника петр0ва: И# нhнэ, глaсъ т0йже: ЇHсифе рцы2 нaмъ: По трис™0мъ,

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw ґпcлwвъ первозвaнный, и3 верх0внагw сyщій брaтъ, вLцэ всёхъ, ґндрeе, моли1сz, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка ўтаeное: И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь ґпcла двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По каfjсмахъ сэдaльны ґпcла, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ є7, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе матfeа, зачaло f7: ХодS ї}съ при м0ри галілeйстэмъ: По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ }: Проповёдника вёры: Тaже, мlтва: Спаси2 б9е лю1ди тво‰: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ №: и3 ґп0стола двA канHна на }, глaсъ №. Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: Слaва, и4нъ, глaсъ } под0бенъ т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7: Въ мlтвахъ:

Мyжества тезоимени1таго бGоглаг0льника, и3 цRкве возслёдователz верх0внаго, петр0ва ср0дника восхвaлимъ: занE ћкоже дрeвле семY, и3 нhнэ нaмъ воззвA, пріиди1те, њбрэт0хомъ желaемаго.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґпcла. Слaва, и4нъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ }, самоглaсенъ: Проповёдника вёры: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Воспріими2, виfлеeме: Славосл0віе вели1кое, и3 тропaрь ґп0стола. Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ воскрeсенъ. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На літургjи, бlжє1нна, t канHнwвъ пёснь G-z и3 ѕ7-z, на }. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рlа: БGъ ны2 послaнники: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи. Е#ђліе їwaнна, зачaло д7: Стоsше їwaннъ, и3 t ўчени6къ є3гw2 двA: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

Месяц ноемврий

имеяй дней 30. День имать часов 10, а нощь 14.

1. 🕃 Святых и чудотворцев безсребреников Космы и Дамиана, иже от Асии.

Вечер, обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры на 6: глас 6, самоподобен: Всю отложивше: Слава, глас тойже, самогласен: Безконечна есть святых благодать: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На стиховне октоиха. Слава, святых, глас 6: Всегда имуще Христа: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен.

Тропарь, глас 8: Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На утрени, на Бог Господь, тропарь святых, дважды. Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. И обычныя кафисмы: И седален октоиха. И чтение. Оба канона октоиха, без мученичнов: И святых на 6, глас 6. По 3-й песни, седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Твердыя: Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

И икос, и чтем пролог. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святых: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На хвалитех стихиры самогласны, на 4, глас 1. Слава, глас 4: Источник исцелений: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На стиховне октоиха. И святых стихиры, с припевы, глас 6: Се что добро, или что красно: Светлая и просвещенная: Слава, глас 8: Кто не удивится: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На литургии, блаженна октоиха, на 4: и святых, от канона песнь 3. Прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли его: Стих: Предзрех Господа предо мною выну: Апостол к коринфяном, зачало 153: Вы есте тело Христово: Аллилуиа, глас 2: Се что добро, или что красно: Евангелие Матфеа, зачало 34, от полу: Призва Иисус обанадесяте: Причастен, Радуйтеся:

2. Святых мученик, Акиндина, Пигасиа, Аффониа, Елпидифора и Анемподиста.

Стихиры октоиха три, и святых, 3, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, глас 6: Днесь пятозарный: На стиховне октоиха: и святых, стихира с припевом, глас 1: Дивен Бог во святых своих: Лучи возсияша: Слава, глас 2: Приидите возрадуемся:

Тропарь, глас 2: Страстотерпцы Господни, блаженна земля напившаяся кровьми вашими, и свята селения приимшая телеса ваша: в тризнищи бо врага победисте, и Христа со дерзновением проповедасте: Того, яко блага, молите спастися, молимся, душам нашим.

Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На утрени, обычныя кафисмы, и седальны октоиха: и чтение: Оба канона октоиха: и святых на 4, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Твердыя: Благочестивыя и богоносныя мученики, яко на земли оставльшия вся, приял еси в наслаждение благих твоих и упокоение, Акиндина, Пигасиа, Анемподиста: с нимиже Аффониа, и Елпидифора же, едине сый Преблагий.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святых: На стиховне октоиха. И святых стихира, с припевы, глас 2: Многи скорби праведным: Кровными токи: Слава, глас 4: Пятозарная страдалец: На литургии, прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли его: Стих: Предзрех Господа предо мною выну: Апостол ко ефесеем, зачало 233: Возмогайте о Господе: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии: Стих: Многи скорби праведным: Евангелие Матфеа, зачало 36: Се Аз посылаю вас: Причастен: Радуйтеся:

3. Святых мученик, Акепсимы епископа, и Иосифа пресвитера и Аифала диакона: И обновление храма святаго великомученика Георгиа, иже в Лиде, идеже положено есть честное тело его.

Стихиры мучеников, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! И Георгиа, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, глас 6: Достойно имени: На стиховне октоиха: Слава, мучеников, глас 6: Предпутие образно: Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи: септемвриа в 20-й день.

Слава, тропарь Георгиа, глас 4: Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врачь, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

На утрени, обычныя кафисмы: И седальны октоиха: И чтение. Канон октоиха един, со ирмосом на 6: и мучеников на 4, глас 4. И Георгиа, на 4, глас тойже. По 3-й песни,

Кондак мучеников, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Божественная, мудре, непорочно тайноводил еси, жертва приятна был еси, богоблаженне: Христову бо пил еси чашу славно, святе Акепсимо, со страдальцы твоими моляся непрестанно о всех нас.

И икос. И седален мучеников: Слава, Георгиа. По 6-й песни,

Кондак Георгиа, глас 8. Подобен: Взбранной: К возбранному и скорому заступлению твоему прибегше, вернии, молим избавитися, страстотерпче Христов, от соблазн вражиих воспевающим тя, и всяких бед и озлоблений, да зовем: радуйся, мучениче Георгие.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха, и мучеников. Слава, Георгиа. На стиховне октоиха: И мучеников стихира, с припевом, глас 2: О благочестии святии: Слава, Георгиа, глас 4. Самогласен: Разумнаго адаманта: На литургии, прокимен, глас 4: Святым, иже суть: Стих: Предзрех Господа: Апостол ко ефесеем: зачало 233: Возмогайте о Господе: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии, и Господь услыша их. Стих: Многи скорби праведным: Евангелие Луки, зачало 106: Возложат на вы руки своя: Причастен: Радуйтеся:

4. Преподобнаго отца нашего Иоанникиа Великаго: И святаго мученика Никандра, епископа Мирскаго: И Ермеа пресвитера.

Стихиры преподобнаго 3, глас 4. Подобен: Званный свыше: И мученика 3, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, глас 6: Преподобне отче: На стиховне октоиха: Слава, глас 8: Монахов множества: Тропарь, глас 8: Слез твоих теченьми: септемвриа в 3-й день. Слава, мученика, глас 4: Мученк твой Господи: септемвриа во 2-й день. На утрени, на Бог Господь тропарь преподобнаго, дважды: Слава, мученика. И обычныя кафисмы, и седальны октоиха: И чтение. Канон октоиха, един, И преподобнаго на 4, глас 4: И мучеников на 4, глас тойже. По 3-й песни седален, глас 8. Слава, мучеников, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Звезда явился еси всесветлая, в мире просвещаяй, и сущия во мраце страстей облиставаяй: врачь же крепчайший явился еси, но яко приял еси благодать исцелений, просящим тя подаждь исцеление, да зовем: радуйся, отче Иоанникие.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святаго. На стиховне октоиха. Слава, глас 6, самогласен: Еже по образу: На литургии, прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Апостол к галатом, зачало 213: Плод духовный: Аллилуиа, глас 6: Блажен муж бояйся Господа: Стих: Сильно на земли будет семя его. Евангелие Матфеа, зачало 10: По Иисусе идоша народи: Причастен: В память вечную:

5. Святых мученик Галактиона и Епистимии.

Стихиры октоиха 3: И мучеников 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! На стиховне октоиха. Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи: септемвриа в 20-й день. На утрени, обычныя кафисмы: И седальны октоиха: И чтение. Оба канона октоиха: и мучеников, на 4, глас 8. По 3-й песни, седален, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Мученик Христовых полком причтостеся, добре храбрствовавшим: светло подвизавшеся Галактионе славне с честною супружницею и сострадавшею тебе, Епистимиею, единому Богу непрестанно молитеся о всех нас.

По 9-й песни светилен: И на стиховне октоиха.

🕃 В тойже день преставление иже во святых отца нашего Ионы архиепископа, Новгородскаго чудотворца.

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Тропарь, глас 4: Исправление веры, и образ кротости, и якоже сад посреде рая, преподобными делы твоими мир просвещаеши. и сего ради к честней раце твоей любовию прикасаемся, и верно вопием: предстани в помощь воспевающим память твою светоносную, отче Ионо, и моли спастися душам нашим.

Кондак, глас тойже: Свыше приял еси божественную благодать, ходатайствовати Богу и человеком, яко архиерей возношение вознося, и мир людем твоим снося, и обилие плодов, Ионо блаженне: ты бо еси Великаго Новаграда похвала, и сущих о нем радость.

6. 🕃 Иже во святых отца нашего Павла, архиепископа Константиня града, исповедника.

На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, глас 1: Архиерейскою одеждею: На стиховне октоиха: и стихира святителя, глас 1, с припевом: Священницы Твои облекутся в правду: Преподобне отче Павле: Слава, глас 2: Постную пучину:

Тропарь, глас 3: Божественныя веры исповеданием, другаго Павла тя церковь ревнителя во священницех показа: свозопиет ти и Авель ко Господу, и Захариина кровь праведная, отче преподобне, Христа Бога моли, дароватися нам велией милости.

На утрени, оба канона октоиха, без мученичнов: И святаго на 6, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 3. Слава, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Облиставый на земли яко звезда небосветлая, кафолическую просвещаеши церковь ныне, о нейже и страдальчествовал еси, душу твою, Павле, предложив: и якоже Захариина и Авелева, ясно вопиет твоя кровь ко Господу.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святаго. На стиховне октоиха. Слава, глас 7: Вникнул еси во глубины духа: На литургии, блаженна октоиха, на 4: И от канона святаго песнь 3, на 4. Прокимен, глас 7: Восхвалятся преподобнии во славе: Стих, Воспойте Господеви песнь нову. Апостол ко евреем, зачало 318, от полу: Всяк первосвященник: Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои облекутся: Евангелие Луки, зачало 64: Всяк иже исповесть мя: Причастен: В память вечную:

🕃 В тойже день преподобнаго отца нашего Варлаама Хутынскаго, Новгородскаго чудотворца.

Совершается собор его, идеже лежат мощи его: и идеже храм его.

Тропарь, глас 3: Иже на земли леганием, пощением же и бдением тело твое изнуряя, преподобне, вся плотская мудрования умертвил еси: и исцелений струя независтная явился еси верою притекающим к раце мощей твоих, Варлааме отче наш: моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Якоже другий Илиа, отче, дождь с небесе свел еси: он убо огнь сведе, и царя удиви, ты же люди твоя возвеселил еси, и торжествовати устроил еси. великий бо Новъград вельми тобою хвалится, имея мощи твоя в себе, егоже сохраняй от враг непоколебима, да зовем ти: радуйся, преподобне Варлааме, отче наш.

7. Святых мученик тридесяти и трех, иже в Мелитине: И преподобнаго отца нашего и чудотворца Лазаря, в Галисийстей горе постившагося.

Стихиры мучеников 3, глас 4. Подобен: Яко добля: И преподобнаго 3, глас 6. Подобен: Всю отложивше: Слава, преподобнаго, глас 5: Преподобне отче, не дал еси сна: На стиховне октоиха: Слава, преподобнаго, глас 6: Преподобне отче: во всю землю: Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи: септемвриа в 20-й день.

Слава, тропарь преподобнаго, глас 8: Бденными молитвами, теченьми слезными столп омочил еси, и из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси пастырь, всем подая прощение, преподобне отче наш Лазаре, молися Христу Богу спастися душам нашим.

На утрени, канон октоиха един, и святых два: Мученков, глас 8: Преподобнаго, глас 2. По 3-й песни,

Кондак преподобнаго, глас 4. Подобен: Явился еси: Яко светильника превеликаго, церковь Христова славит тя с веселием псаломски: темже не престай моляся Христу дати всем прегрешений прощение.

И седален мучеников, глас 8. Слава, преподобнаго, глас 3. По 6-й песни,

Кондак мучеников, глас 8. Подобен: Яко начатки: Лик мученический ясен, полк светоносен, сошед к нам разумно, церковь днесь просветил есть чудными зарями. темже празднующе честную память их, просим от Тебе Спасе наш: тех молитвами от бед избави нас, да поем ти: аллилуиа.

По 9-й песни, светилен октоиха, и мучеников: Слава, преподобнаго. На литургии, прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Стих, Что воздам Господеви: Апостол к галатом, зачало 213: Плод духовный: Аллилуиа, глас 6: Блажен муж бояйся Господа: Стих, Сильно на земли будет семя его: Евангелие Матфеа, зачало 10: По Иисусе идоша народи: Причастен, В память:

8. 🕂 Собор архистратига Михаила, и прочих Безплотных Сил.

Аще храм Собора архистратига Михаила, или изволит настоятель, творим бдение.

На малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры на 4, глас 1. Подобен: Всехвальнии: Слава, глас 4: И ныне, Богородичен. На стиховне стихиры, глас 6. Подобен, Тридневен: Слава, и ныне, Богородичен. Тропарь, глас 4: Небесных воинств: Слава, и ныне, Богородичен. На велицей вечерни, поем: Блажен муж: 1-й антифон, На Господи воззвах, стихиры на 8, глас 4. Подобен: Яко добля: Ины стихиры, глас тойже. Подобен: Дал еси знамение: Слава, глас 6: Срадуйтеся: И ныне, Богородичен: Срадуйтеся: Вход. Прокимен дне. И чтения 3: 1-е, Иисуса Навина: Бысть егда бяше Иисус у Иерихона: 2-е, Судей Израилевых: Бысть во дни оны укрепися Мадиам: 3-е, Пророчества Исаиина: Тако глаголет Господь, вся земля да вопиет: На литии стихиры, глас 1: Слава, глас 4: Огненными устнами: И ныне, глас тойже: Днесь боговместимый храм Богородица: На стиховне стихиры, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Ангельски в мире торжествующе: Слава, и ныне, глас 8: Яко чиноначальник:

Тропарь, глас 4: Небесных воинств архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны припадающия прилежно, и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.

Слава, и ныне, Богородичен. На утрени, на Бог Господь, тропарь дважды: Слава, и ныне, Богородичен: И обычныя кафисмы, и седальны: и чтем слово Златоустаго в Маргарите о серафимех. Полиелей, и седален, и чтение. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен: Творяй ангелы своя духи: Евангелие Матфеа, зачало 52. Псалом 50. Стихира, глас 6: Ангели твои Христе: Канон Богородицы, глас 8, со ирмосом на 6: И безплотных два канона на 8, глас 8. Катавасиа: Отверзу уста моя: По 3-й песни, седален, глас 8, дважды: Слава, и ныне, Богородичен: По 6-й песни,

Кондак, глас 2: Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, ангелов начальницы, и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко безплотных архистратизи.

И икос: и пролог. По 9-й песни светилен: Огненных архистратиже: Слава, Невещественных: И ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, глас 5: Идеже осеняет: И ныне, Богородичен: Блажим тя: Славословие великое. По трисвятом тропарь: Слава, и ныне, Богородичен: Еже от века: Ектении, и отпуст, и час 1-й. На Литургии, блаженна, 1-го канона песнь 3-я, и 2-го песнь 6. Прокимен, глас 4: Творяй ангелы своя духи: Стих, Благослови душе моя Господа: Апостол ко евреем, зачало 305: Аще глаголанное ангелы слово: Аллилуиа, глас 2: Хвалите Господа вси ангели его. Стих: Яко той рече, и быша: Евангелие Луки, зачало 51: Слушаяй вас: Причастен, Творяй ангелы своя:

9. Святых мученик, Онисифора и Порфириа: И преподобныя матере нашея Матроны: И преподобныя Феоктисты, яже от Лезвы.

Стихиры мучеников 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! И преподобныя 3, глас 4. Подобен: Яко добля: На стиховне октоиха. Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи: септемвриа в 20-й день. Слава, преподобныя, глас 8: В тебе мати: септемвриа в 11-й день.

[Зри] Возследование же преподобныя Феоктисты поется на повечерии.

На утрени, канон октоиха един, и святых два. Мученков глас 4: Преподобныя, глас 8. По 3-й песни,

Кондак преподобныя, глас 2. Подобен: Благодать приимше: За любовь Господню предподобная Матроно, покоя желание возненавидела еси, пощением дух твой просветивши. но твоими молитвами и противных шатания разори: крепко бо звери победила еси.

И икос, и седален мучеников, глас 1: Слава преподобныя, глас 8. По 6-й песни,

Кондак мучеников, глас 2: Подобен: Вышних ищя: Мученик двоица пострадавше крепко, вражию гордыню на землю низложисте, озарившеся благодатию несозданныя Троицы, славнии Онисифоре и Порфирие, молитеся непрестанно о всех нас.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха и мученичен. Слава, преподобныя. На стиховне октоиха.

10. Святых апостол: Ераста, Олимпа, Родиона, и иже с ними.

Стихиры октоиха, 3: и апостолов 3, глас 1: Подобен: Всехвальнии мученицы: На стиховне октоиха. Тропарь, глас 3: Апостоли святии: октовриа в 31-й день. На утрени, оба канона октоиха, и святых на 4, глас 1: По 3-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Явися днесь апостол честное торжество, подающее яве всем прегрешений оставление, совершающим их память.

Таже седален, глас 1. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Божественным светом ум озаривше, витийская плетения мудре розористе: и языки вся, уловивше, апостоли славнии, Владыце приведосте, Троицу Божественную славити научающе.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святых. На стиховне октоиха.

11. Святых мученик Мины, Виктора и Викентиа: И святыя мученицы Стефаниды: И преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита.

Стихиры мучеников 3, глас 4: Подобен: Яко добля: И преподобнаго 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, мучеников, глас 6: Паки нам летняя память: На стиховне октоиха. Таже, стихира мучеников, с припевом, глас 2: Многи скорби праведным: Приидите любострадальцы: Слава, преподобнаго, глас 6: Преподобне отче: Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи: септемвриа в 20-й день. Слава, преподобнаго, глас 8. Православия наставниче: октовриа в 11-й день. На утрени, обычныя кафисмы: и седальны октоиха: и чтения. Канон октоиха един: И мучеников, глас 4: И преподобнаго, глас 8. По 3-й песни,

Кондак преподобнаго, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Постническое и равноангельное житие твое страдальческими уяснил еси подвиги, и ангелом совсельник, богоблаженне, явился еси, Феодоре: с ними Христу Богу моляся не престай о всех нас.

И икос, и седален мучеников, глас 8: Слава, преподобнаго, глас 3. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Воинства исхити привременнаго, и нетленнаго показа тя Небеснаго общника страстотерпче Мино, Христос Бог наш, иже мучеников нетленный венец.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха, и мучеников. Слава, преподобнаго. На стиховне октоиха. Таже стихира мучеников с припевом, глас 2: Воззваша праведнии, и Господь услыша их. Приидите вернии: Слава, преподобнаго, глас 8: Монахов множества: На литургии, прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли его: Стих: Предзрех Господа предо мною выну. Апостол ко ефесеем, зачало 233: Возмогайте о Господе: И преподобнаго, ко евреем, зачало 335: Повинуйтеся наставником вашим: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии: Стих: Блажен муж бояйся Господа: Евангелие Матфеа зачало 38: Всяк иже исповесть Мя: И преподобнаго, от Матфеа, зачало 10: По Иисусе идоша народи: Причастен, Радуйтеся праведнии о Господе:

🕃 В тойже день преставление святаго и блаженнаго Максима, Христа ради юродиваго, Московскаго чудотворца.

Собор его совершается, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Тропарь, глас 5: Наготою телесною и терпением обнажил еси вражия коварствия, обличая неподобное его деяние, зельне стражда солнечный вар, и нужныя великия студени, мраза, и огня не чул еси, Божиею помощию покрываемь, Максиме премудре: о верою творящих память твою честно и усердно, притекающих к раце мощей твоих, моли избавитися от бед, и падения избежати.

Кондак, глас 2: Вышния красоты желая, нижния сладости и телесная одеяния в ничтоже вменил еси, и нестяжание паче суетнаго мира возлюбил еси, ангельское житие проходя скончался еси, блаженне Максиме, с нимиже Христа моли непрестанно о всех нас.

12. 🕃 Иже во святых отца нашего Иоанна, патриарха Александрийскаго, милостиваго: 🕃 И преподобнаго отца нашего Нила.

На Господи воззвах, стихиры Иоанна, 3, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: И преподобнаго, три, глас 8. Подобен: Что вы наречем: Слава, глас 2: Милости источник: На стиховне октоиха. Слава, глас 8: Монахов множества:

Тропарь, глас 8: В терпении твоем стяжал еси мзду твою, отче преподобне, в молитвах непрестанно терпевый, нищия возлюбивый, и сия удовливый: но молися Христу Богу, Иоанне милостиве блаженне, спастися душам нашим.

Слава, глас тойже: Слез твоих теченьми: септемвриа в 3-й день. На утрени, канон октоиха един, со ирмосом на 6: и святых два, на 8. Иоанна, глас 8: и преподобнаго, глас тойже. По 3-й песни,

Кондак Нила, глас 8. Подобен: Взбранной: Хврастная страстей яже от телесе востания, сечительно, Ниле блаженне, во бденной твоей ссекл еси молитве: но яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: радуйся, отче всемирный.

И икос, и седален, глас тойже. Слава, преподобнаго, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак Иоанна, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Богатство твое расточил еси убогим, и небесное богатство ныне восприял еси, Иоанне всемудре: сего ради вси тя почитаем, совершающе память твою, милостыни о тезоимените!

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха: И Иоанна: Слава, преподобнаго. На стиховне октоиха. Слава, преподобнаго, глас 6: Преподобне отче: На литургии, блаженна октоиха: И святителя песнь 3. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Апостол ко евреем, зачало 311: Имуще убо Архиереа велика: Аллилуиа, глас 2: Уста праведнаго поучатся премудрости: Стих: Закон Бога его: Евангелие Луки, зачало 24: Ста Иисус на месте равне: Причастен, В память вечную:

13. 🕁 Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня града, Златоустаго.

Творим бдение. На малей вечерне, стихиры, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Крестителя подражая: Слава, глас 4: Был еси, Златоусте: И ныне, Избави ны: На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме Ефрафов: Труба златовидная: с припевы их. 1-й. Уста моя возглаголют премудрость: 2-й, Священницы твои облекутся в правду: Слава, Подобен тойже: Троицы честныя: И ныне, Дево из тебе рождшагося Бога:

Тропарь, глас 8: Уст твоих якоже светлость огня возсиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа. но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова, Христа Бога, спастися душам нашим.

Слава, и ныне, Богородичен. Ектения малая, и отпуст. На велицей вечерни, поем: Блажен муж, первый антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8, глас 4. Подобен: Яко добля: Златокованную трубу: Слава, глас 6: Преподобне треблаженне: И ныне, Богородичен: Кто тебе не ублажит: Вход, прокимен дне. Чтения 3, святительская. На литии стихира храма, и святаго самогласны, глас 1: Светильниче Иоанне: Слава, глас 4, самогласен: Подобаше царствующему градов: И ныне: Тя стену стяжахом: На стиховне стихиры, глас 5. Подобен: Радуйся постников: Радуйся златозарный: с припевы их. Слава, глас 6: Труба златогласная: И ныне: Творец и избавитель мой: На благословении хлебов, Тропарь, глас 8: Уст твоих: дважды, писан на малей вечерни: и Богородице Дево: единожды. [Зри] А идеже всенощнаго бдения не бывает: По тропаре, Слава, и ныне, Богородичен: и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь святаго, дважды. Слава, и ныне, Богородичен: Иже нас ради: И обычныя кафисмы, и седальны святаго с богородичны их. И чтем от жития Златоустаго. По полиелеи седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен: и чтение. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Уста моя возглаголют премудрость: Стих: Услышите сия вси язы́цы: Всякое дыхание: Евангелие от Иоанна, зачало 35 от полу: Не входяй дверьми: Таже псалом 50. Стихира, глас 6: Излияся благодать: Канон Богородицы, со ирмосом на 6, глас 8, и святаго на 8, глас тойже. Катавасиа: Отверзу уста моя: По 3-й песни, седален святаго, глас 8. Слава, глас тойже: И ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 6. Подобен: Еже о нас: От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнами вся учиши покланятися в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, всеблаженне преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко божественная являя.

И икос. По 9-й песни, светилен. Слава ин: И ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Сосуд честнейший: Слава, глас 8: Златыми словесы: И ныне, Богородичен: Владычице приими: Славословие великое. Тропарь. Слава, и ныне, Богородичен: Иже нас ради: Ектении и отпуст. И дается елей от кандила святаго: и час первый: и конечный отпуст. На литургии, блаженна от канона святаго, песнь 3-я и 6-я. По входе тропарь храма Христова, и Богородицы, и святаго. Слава, кондак его. И ныне храма Богородицы, или, Предстательство христиан: Прокимен, глас 1: Уста моя возглаголют премудрость: Стих: Услышите сия вси язы́цы: Апостол ко евреем, зачало 318: Таков нам подобаше архиерей: Аллилуиа, глас 2: Уста праведнаго поучатся премудрости: Евангелие Иоанна, зачало 36: Рече Господь: Аз есмь дверь: Причастен: В память вечную: На трапезе бывает братии великое утешение.

[Зри] Ведомо буди, яко всегда творим мясопуст в 14-й день непременно кроме дву дней, среды и пятка. Аще ли случится мясопуст в среду или в пяток, в 14-й день, в память святаго апостола Филиппа: тогда творим мясопуст в 13-й день, на память святаго Иоанна Златоустаго, а в среду или в пяток никакоже дерзнем мясопуст творити, возбранено бо есть святыми правилы.

14. 🕂 Святаго и всехвальнаго апостола Филиппа.

На велицей вечерни, поем: Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры апостола, на 8, глас 6. Подобен: Всю отложивше: Слава, глас 6: Великаго, Филиппе, света: И ныне: Кто тебе не ублажит: Вход. Прокимен дне, и чтения 3: ищи сего месяца в 30-й день. На литии стихира храма, и апостола, глас 4: Подобен: Яко добля: Слава, глас 2: Оставив земная. И ныне: Все упование мое: На стиховне стихиры, глас 1. Подобен: Небесных чинов: с припевы их: Слава, глас 2: Чаша аромат в мире: И ныне: О чудесе новаго: По трисвятом, Тропарь глас 3: Апостоле святый: септемвриа в 22-й день.

Или сей, глас тойже: Благоукрашается вселенная, Ефиопиа ликовствует, яко венцем красуема тобою, просветившися светло торжествует память твою, богоглаголиве Филиппе: вся бо веровати Христу научил еси, и течение совершил достойно евангелиа. тем дерзновенно варит ефиопская рука к Богу, егоже моли даровати нам велию милость.

Слава, и ныне, Богородичен: Тя ходатайствовавшую: И отпуст. На утрени, на Бог Господь: тропарь апостола, дважды, Слава, и ныне, Богородичен. По кафисмах, седальны апостола, с богородичны их. И чтение. По полиелеи седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Во всю землю: Стих: Небеса поведают: Всякое дыхание: Евангелие Иоанна, зачало 66: Явися Иисус учеником своим: По 50-м псалме, стихира, глас 7: Премудрый ловче: Канон Богородицы со ирмосом на 6: и апостола на 8, глас 6. Катавасиа, Отверзу уста моя: По 3-й песни, седален, глас 8: Слава, ин, глас тойже: И ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки: Ученик и друг твой, и подражатель страсти твоея, вселенней Бога тя проповеда, богоглаголивый Филипп, того молитвами от врагов пребеззаконных церковь твою, и всяк град твой, Богородицею соблюди, многомилостиве.

И икос: И пролог. По 9-й песни светилен апостола, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры апостола на 4, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, глас 3: Рыб ловитву: И ныне, Богородичен: Богородице предстательнице: Славословие великое. По трисвятом тропарь апостола: Слава, и ныне, Богородичен: Тя ходатайствовавшую: Ектении, и отпуст, и час 1-й. На литургии, блаженна апостола, от канона песнь 3-я и 6-я, на 8. Прокимен, глас 8: Во всю землю: Стих: Небеса поведают: Апостол к коринфяном, зачало 131: Бог ны посланники: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя, Господи. Евангелие Иоанна, зачало 5: Восхоте Иисус изыти в Галилею: Причастен, Во всю землю: На трапезе утешение братии.

[Зри] Подобает ведати: Яко заутра начинаем пост к Рождеству Христову, святую 40-цу. Должни есмы в сей 40-це сохраняти в коейждо седмице три дни, постящеся от елеа и вина, понедельник, среду и пяток. Точию аще случится великий святый, в того бо память разрешаем, и творим за любовь святаго праздника его ради, еже есть сего месяца 16, 25, 30. декемвриа 4, 5, 6, 9, 17, 20 день. В те бо дни, аще во вторник и в четверток, ядим рыбу. В понедельник же, в среду и в пяток, разрешаем точию на елей и вино, рыбы же не ядим, кроме храма. Аще ли единому от сих во обители храм, разрешаем на рыбу и вино. Введение же Богородицы в кийлибо день случится, аще в среду, или пяток разрешаем и на рыбы. [Зри] Нецыи же уставы от 9-го числа декемвриа повелевают поститися, и на рыбы не разрешати, кроме суббот, и недель, и храма святаго. От 20-го же числа, даже до 25, аще и суббота и неделя случится, не разрешаем на рыбы.

[Зри] Ведати подобает и сие: Яко аще случится начало сего поста в субботу, или неделю, в два сия дни глаголем на Бог Господь, тропарь святых исповедник, и по 6-й песни кондак их: и самогласны стихиры их, на своем ряду. Аще ли случится во един от пяти дней седмицы, еже есть от понедельника до пятка, не подобает пети им тропаря, но Аллилуиа чести ради святыя 40-цы, и тоя ради начала. Кондак же святых исповедник по 6-й песни глаголем, вместо мученична. Егда же в тыя дни случится Аллилуиа, творим единою днем ясти: поем же все возследование с поклоны, якоже и в великую четыредесятницу. Часы же поем с междочасием, без псалтири и без чтения, и все возследование поем с поклоны, якоже во святую 40-цу: тогда же и ядим единою днем сухоядение.

[Зри] Ведати и сие подобает: Яко в первый день, в начале вечерни, того пощения, ниже трисвятаго глаголем, ниже поклоны творим, ниже Аллилуиа поем: но прокимен дневный. От Сподоби Господи, начинаем поклоны, и творим 3 поклоны. И по Ныне отпущаеши: на трисвятом 3 поклоны. По Отче наш, глаголем тропари: Богородице Дево радуйся: с поклоны, по образу святыя четыредесятницы. Господи помилуй, 40. кротким гласом, и равно вси. Таже, Честнейшую: Иерей, Сый благословен: Мы же молитву: Небесный царю: и творим три великия поклоны, с молитвою святаго Ефрема: Господи и Владыко живота моего: Таже, глаголет иерей: Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. И отпуст. Повечерие же поем малое с начала без поклонов. Точию на Слава в вышних, три поклоны. На трисвятом три поклоны. По Иже на всякое время: и по Честнейшую, три поклоны великия, с молитвою святаго Ефрема, и прочия 12. и последи молитву всю вышеписанную: Господи и Владыко живота моего: И поклон великий, и наконец, по трисвятом, 3 поклоны, и отпуст. На полунощнице по обычном начале, чтец: Слава тебе, Боже наш: и Царю небесный: и поем полунощницу всю от начала с поклоны, якоже предписася во вседневней службе. По отпусте полунощницы, вшед в церковь, творит иерей начало по обычаю: и чтец трисвятое без поклонов, и прочее, яко предписася во вседневней службе. На утрени, по шестопсалмии вместо Бог Господь, поем Аллилуиа, на глас октоиха, и троичны гласа. Таже кафисмы: и по коейждо Славе творим поклоны 3. Седальны октоиха, и богородичны, и чтения. Канон октоиха, 1-й со ирмосом на 6: вторый же на 4: И минеи святаго, на 4. По 3-й песни, седален святаго, и Богородичен. По 6-й песни, кондак святаго, аще имать: аще же ни, глаголем мученичен октоиха. По 9-й песни, светилен гласа троичен, трижды. На Слава в вышних, поклоны три. На стиховне октоиха. Таже, Благо есть: единожды. И трисвятое: и поклоны три. По Отче наш, тропарь: В храме стояще: Господи помилуй, 40. Честнейшую: иерей, Сый благословен: Таже, Небесный царю: и поклоны 3 великия: и прочих 12. И последи поклон великий, с молитвою святаго Ефрема. Такоже и час 1-й, с поклоны, якоже и в великую святую 40-цу: точию без кафисмы. Заутра же услыши глас мой, Царю мой и Боже мой: поскору без пения. Подобно же и прочия часы. [Зри] В сию же 40-цу на часех и на повечерии, не стихословим с пением, ниже тропари поем со гласом: но вся тропари, и богородичны, и С нами Бог, скоро без пения глаголем. Поем же и междочасие 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часа, По отпусте же, хотящии спастися, от своих келлий да не исходят до клепания церковнаго: но ови убо на пение укрепляются, овии же на чтение со вниманием, друзии же на рукоделие упражняются: вся же таковая творят с разсуждением настоящаго. Служебницы же внемлют о службах своих. В час же третий клеплет в малое било, и собравшеся во храм, Благословившу иерею: Предстоятель, или чтец глаголет: Слава тебе Боже наш: Царю небесный: и Трисвятое, и поклоны 3. По Отче наш: Господи помилуй 12. Приидите поклонимся: трижды. и поклоны три: и обычныя псалмы. Слава, и ныне, аллилуиа, трижды, и поклоны 3. Таже тропарь, глас 6, среди церкве глаголется от священника, или от канонарха: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа: весь до конца. Тоже глаголет первый лик, дважды: Вторый, единожды. Глаголет же священник: Стих, Сердце чисто созижди во мне, Боже: Стих: Не отвержи мене от лица твоего: Таже, Слава: Посем учиненный чтец глаголет: И ныне, Богородице, ты еси лоза истинная: и Господь Бог благословен: Трисвятое, и поклоны 3. По Отче наш, тропари, глас 8: Благословен еси Христе, Боже наш: Слава, Скорое и известное: И ныне, Надежда и предстательство: Господи помилуй, 40. и молитва: Иже на всякое время: Господи помилуй, трижды. Слава, и ныне: Честнейшую херувим: Иерей, Боже ущедри ны, и благослови ны: и поклоны 3 великия, с молитвою: Господи и Владыко живота моего: и прочих 12, и последи великий поклон, с молитвою. Таже молитва: Владыко Боже, Отче Вседержителю: и посем, Приидите, поклонимся: трижды: и поклоны 3. и глаголем междочасие 3-го часа, псалом 29: Вознесу тя Господи, яко подъял мя еси: псалом 31: Блажени, ихже оставишася беззакония: псалом 60: Услыши Боже моление мое: Посем, Слава, и ныне, трисвятое, и поклоны 3. По Отче наш, тропарь, глас 4: Боже отец наших: Слава, Мученцы твои Господи: И ныне, Стена необоримая: Господи помилуй, 40. Слава, и ныне: Честнейшую херувим: Иерей, Молитвами святых отец наших: и поклоны 3 великия. И посем молитва великаго Василиа: Господи Боже наш, твой мир давый учеником: Присовокупляем же и час 6-й, с поклоны, якоже предречеся. и по 16 поклонех, и по молитве: Владыко Боже Отче Вседержителю: Приидите, поклонимся, трижды: и поклоны 3. и глаголем междочасие 6-го часа, псалом 55: Помилуй мя Боже, яко попра мя человек: псалом 56, Помилуй мя Боже, помилуй мя: псалом 69: Боже, в помощь мою: Слава, и ныне, трисвятое, и поклоны 3. тропарь, глас 1: Спаси Господи люди твоя: Слава, Болезньми святых: И ныне, Молитвами Господи всех святых: Господи помилуй, 40. Слава, и ныне, Честнейшую херувим. Иерей, Молитвами святых отец наших: и поклоны три великия, с молитвою святаго Ефрема, и посем молитва великаго Василиа: Боже и Господи сил: Присовокупляем же 9-й час, с поклоны, якоже предречеся, и по 16 поклонех, и по молитве, глаголем: Приидите поклонимся, трижды: и поклоны 3. И глаголем междочасие 9-го часа, псалом 112: Хвалите отроцы Господа: псалом 137: Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим: псалом 139: Изми мя Господи от человека лукава, от мужа неправедна избави мя. Слава, и ныне, трисвятое, и поклоны 3. По Отче наш, тропарь, глас 8: Просветивый земныя крестом: Слава, Яко разбойник: И ныне, Нас ради распятаго: Господи помилуй, 40. Слава, и ныне: Честнейшую херувим: Иерей: Молитвами святых отец наших: и великия 3 поклоны. Посем молитва великаго Василиа: Владыко Господи, Иисусе Христе, Боже наш: Посем, Благослови душе моя Господа: Слава, Хвали душе моя Господа: И ныне, Единородный Сыне: И Во царствии твоем: и блаженна гласа. Апостол и Евангелие ряд. и Помяни нас Господи: просто без пения, и поклоны 3. По Отче наш: кондак храма, и дне, и святаго ряд. Слава, Со святыми упокой: И ныне, Богородицы храма, или Предстательство христиан: Господи помилуй, 40, Слава, и ныне, Честнейшую херувим: Иерей: Боже ущедри ны и благослови ны: и поклоны 3 великия, и прочих 12: и последи поклон великий. Таже трисвятое, и поклоны 3: и посем, Господи помилуй, 12. и молитва: Всесвятая Троице: и на Буди имя Господне, поклоны 3. Таже псалом 33: Благословлю Господа на всякое время: И отпуст. И входим к трапезу, и ядим сухоядение. И отходим кийждо в келлию свою.

[Зри] Ведомо буди: Яко егда поем Аллилуиа, и часы с междочасием, творим же и поклоны, и пост: тогда литургиа не бывает на соборе, по типиком: И попразднствовавше мало, и клепанию бывшу, собираемся во храм. И аще убо будет Бог Господь: бывает служба святаго, якоже указует ряд. Аще же есть Аллилуиа, вся вечерня с поклоны от начала, такожде и повечерие великое. От Внегда призвати ми: неизменно вся с поклоны. Сей чин и правило бывает непременно, якоже в посте Христова Рождества: такожде и в пост святых апостол, известно яко егда случится Аллилуиа.

15. Святых мученик и исповедник, Гуриа, Самона и Авива.

Аллилуиа. На Господи воззвах, стихиры Богородицы 3, глас 4. Подобен, Дал еси знамение: и мучеников 3, глас и подобен тойже. Такожде и во вся дни, в нихже поем Аллилуиа, прежде стихиры пети Богородицы: Таже святаго. Сице бо обретается в греческих минеах]. Слава, глас 2: Едес веселится: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На стиховне октоиха. Слава, глас 2: Приидите мучениколюбцы: Аще Бог Господь:

Тропарь, глас 5: Чудеса святых твоих мученик, стену необориму нам даровавый, Христе Боже: тех молитвами советы языков разори, яко един Благ и Человеколюбец.

Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На утрени, на Бог Господь: тропарь святых, дважды. И обычныя кафисмы. И седальны октоиха, и чтение. Оба канона октоиха. И мучеников на 4, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: С высоты мудрии благодать приемше, сущим во искушениих предстоите, всехвальнии. темже отроковицу святии от смерти горькия избависте: вы бо воистинну есте Едесу слава, и миру радость.

И икос. По 9-й песни, светилен троичен. Аще же Бог Господь, светилен октоиха. Слава, святых: И ныне, Богородичен. На литургии, прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли его: Стих, Предзрех Господа: Апостол ко ефесеем, зачало 233: Возмогайте о Господе: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии: Стих, Многи скорби праведным: Евангелие Луки, зачало 64: Всяк иже исповесть Мя: Причастен, Радуйтеся праведнии:

16. 🕀 Святаго апостола и евангелиста Матфеа.

На велицей вечерни, поем Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры апостола, на 8, глас 4. Подобен: Званный свыше: Слава, глас тойже, самогласен: Зовущу Христу: И ныне, Иже тебе ради: Вход. Прокимен дне: и чтения 3: ищи сего месяца в 30-й день. Аще изволит настоятель пети литию, сего месяца в 14-й день. На стиховне стихиры, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: с припевы их. Слава, глас 6: Из глубины злобы: И ныне, Творец и избавитель мой: По трисвятом, тропарь, глас 3: Апостоле святый и евангелисте: октовриа во 18-й день.

Или сей, глас тойже: Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу явльшуся на земли человеком за благость, тому последовав, апостол избранный явился еси, и благовестник евангелиа вселенней велегласен. сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве: моли милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.

Слава, и ныне, Богородичен: Тя ходатайствовавшую: И отпуст. На утрени, на Бог Господь тропарь апостола, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По кафисмах седальны апостола, с богородичны их. И чтение. По полиелеи седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. Степенна 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Во всю землю: Стих: Небеса поведают: Всякое дыхание: Евангелие Иоанна, зачало 67: Явися Иисус учеником своим: По 50-м псалме, стихира, глас 6: Восплещим в песнех: Канон Богородицы, со ирмосом на 6, и апостола на 8, глас 4. Катавасиа: Отверзу уста моя: По 3-й песни, седален, глас 8. Слава, ин, глас тойже: И ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Мытарства иго отверг, правды игу припряглся еси, и явился еси купец всеизряднейший, богатство принес, юже с высоты премудрость. Отонудуже проповедал еси истины слово, и унылых воздвигл еси души, написав час судный.

И икос, и пролог. По 9-й песни, светилен апостола: Слава, ин: И ныне, Богородичен. На хвалитех, стихиры апостола, на 4, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, глас 2: Иго оставив неправды: И ныне, Спаси от бед: Славословие великое. По трисвятом, тропарь апостола. Слава, и ныне, Богородичен воскресн. Ектении, и отпуст, и час 1-й. На литургии, блаженна апостола, от канона песнь 3-я, и 6-я, на 8. Прокимен, глас 8: Во всю землю: Стих: Небеса поведают славу: Апостол к коринфяном, зачало 131: Бог ны посланники: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя, Господи: Евангелие Матфеа, зачало 30: Преходя Иисус: Причастен, Во всю землю:

17. 🕃 Иже во святых отца нашего Григориа епископа, Неокесарийскаго чудотворца.

На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 8. Подобен: Что вы наречем: Слава, глас 6: Во глубину видения: На стиховне октоиха. Слава, глас 6: Бодрость Божия дадеся тебе.

Тропарь, глас 8: В молитвах бодрствуя, чудес деланми претерпевая, тезоимение стяжал еси исправления: но молися Христу Богу, отче Григорие, просветити души наша, да не когда уснем в смерть.

На утрени, оба канона октоиха. И святаго на 6, глас 8. По 3-й песни, седален, глас 3. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Чудес многих прием действо, знаменми ужасными демоны устрашил еси, и недуги отгнал еси человеческия, всемудре Григорие: чудотворец же именуешися, звание от дел прием.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святаго. На стиховне октоиха. таже стихира святаго, глас 4, с припевом: Священницы твои облекутся в правду: Священства избрание: Слава, глас 8: Пресловущаго в чудесех: На литургии, блаженна октоиха: И святаго: песнь 3-я. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Стих: Что воздам Господеви: Апостол к коринфяном, зачало 151: Комуждо дается: Аллилуиа, глас 2: Священницы твои облекутся в правду: Евангелие Матфеа, зачало 34 от полу: Призва Иисус обанадесяте: Причастен, В память:

🕃 В тойже день преподобнаго отца нашего Никона чудотворца, ученика святаго Сергиа.

Совершается собор его во обители его, и во храме: повсюду же шестерик, во ин день.

Тропарь, глас 1: Послушания добрый рачитель быв, преподобне Никоне приснопамятне: церковь бо прекрасну Святыя Троицы, в похвалу отцу твоему воздвигл еси. темже и мы чада твоя любовию вопием ти: слава давшему ти крепость, слава венчавшему тя, слава действующему тобою всем исцеления.

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Духовному твоему настоятелю, отче Никоне, всячески прилепився, и от него наставляемь, во всем Христови поработився, монахов был еси чиноначальник, и преподобных сожитель, с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

18. Святых мученик, Платона и Романа.

Стихиры Платона, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! И Романа, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, глас 6: Страшныя и преславныя: На стиховне октоиха. Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи: Септемвриа в 20-й день. На утрени, Канон октоиха един, и святых два. Платона, глас 8: Романа, глас 4. По 3-й песни, седален Платона, глас 8. Слава, седален Романа, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь: Святая твоя память вселенную веселит, созывающи верныя вся в пречестный храм твой: идеже ныне радостию совокупльшеся, поем в песнех и светлостех. сего ради, Платоне, вопием ти: языческаго нашествия избави град твой, святе.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, Платона. На стиховне октоиха.

19. Святаго пророка Авдиа: И святаго мученика Варлаама.

Аллилуиа, или тропарь. Стихиры пророка, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: и мученика, глас 4. Подобен: Яко добля: На стиховне октоиха. Тропарь мученика: Мученк твой Господи: Септемвриа во 2-й день. На утрени, обычныя кафисмы, и седален октоиха, и чтение. Канон октоиха един, и святых 2. По 3-й песни, седален пророка, глас 1. Слава, мученика, глас 4. По 6-й песни,

Кондак мученика, глас 4. Подобен: Явился еси: Явился еси преудивлен крепостию, всесожжения Ливан благовонен себе принесл еси жертву Христу и венец почести приим, Варлааме, присно моли за ны страдальче.

🕃 В тойже день преподобных отец наших, Варлаама, и Иоасафа царевича великия Индии.

Праздник, идеже храм.

Тропарь, глас 4: От духовнаго наставника научився, царю Иоасафе, Бога познати: крещением же просветився, люди к вере обратил еси, и отцу твоему от купели приимник быв, царство оставив, пустыню достигл еси, и в ней трудолюбне подвизался еси: моли Христа Бога со учителем твоим Варлаамом, спастися душам нашим.

Кондак, глас 8: Ведый твое из младенства благое изволение, Иоасафе, един сердцеведец Бог, и от царствия земнаго в монашеское пребывание приведый тя, великому Варлааму последовати сподоби. с нимже и ныне горний Иерусалим всесветлый отечество имея, желаемыя доброты красно наслаждаяся Святыя Троицы. молим тя царская красото, поминай нас верою чтущия тя.

20. Предпразднство Во храм входа Пресвятыя Богородицы: И преподобнаго отца нашего Григориа Декаполита: И во святых отца нашего Прокла, архиепископа Константиня града.

Стихиры предпразднства 3, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Свещеносицы девы: И святаго Григориа 3, глас и подобен тойже. Слава, и ныне, предпразднства, глас 4: Днесь боговместимый храм: Аще в пяток вечера, Слава, предпразднства, И ныне, догматик гласа. На стиховне стихиры святаго Прокла, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: с припевы его. 1-й, Честна пред Господем: 2: Священницы Твои облекутся в правду: Слава, и ныне, предпразднства, глас 4: Приидите вси вернии:

Тропарь, глас 4: Боже отец наших, творяй присно с нами по твоей кротости, не остави милость твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Слава, и ныне, предпразднства.

Тропарь, глас тойже: Радость предобручает всем Анна ныне, печали сопротивный плод прозябши едину Приснодеву, юже и приводит, молитвы исполняющи, днесь веселящися в храм Господень, яко сущий храм Бога Слова, и Матерь чистую.

На повечерии, по трисвятом кондак предпразднства един. На утрени, на Бог Господь, тропарь предпразднства, дважды. Слава, святых: И ныне, предпразднства: И обычныя кафисмы. Седальны предпразднства. Канон предпразднства, со ирмосом на 6, глас 4: и святых два канона. Григориа глас 8: Прокла глас 1. По 3-й песни,

Кондак Григориа, глас 3: Светлое тя солнце церковь познавает, добродетелей красотами, и исцелений лучами, всех просвещая Христов угодниче. темже празднуем честную память твою, и почитаем подвиги твоя, всеблаженне отче, премудре Григорие.

Кондак Прокла, глас 4: Подобен: Явился еси: Достойно днесь торжествует всех градов честнейший воистинну, в честном представлении твоем, отче отцев Прокле мудре.

И седален Григориа, глас 4. Слава, Прокла, глас 3: И ныне, предпразднства, глас 1. По 6-й песни,

Кондак предпразднства, глас 4. Подобен: Явился еси: Веселия днесь вселенная исполнися вся, в благознаменитом празднице Богородицы зовущи: та есть Сень Небесная.

И икос. По 9-й песни, светилен Григориа. Слава, и ныне, предпразднства. На стиховне стихиры предпразднства, глас 1: Подобен: Небесных чинов: С припевы: 1-й, Приведутся Царю девы: 2-й, Приведутся в веселии и радовании: Слава, и ныне: глас тойже: Да радуется днесь небо свыше: На литургии, блаженна предпразднства, песнь 3-я и 6-я. По входе глаголем тропарь храма Христова, идеже храм: И тропарь предпразднства: И храма святаго: И святых общий. Таже кондак храма Христова, идеже есть, и храма святаго, и Григориа. Слава, Прокла: И ныне, предпразднства. Прокимен, глас 1: Уста моя возглаголют премудрость: Стих: Услышите сия вси язы́цы: Апостол дне, и утрешний под зачало. Таже святаго, ко евреем, зачало 318: Таков нам подобаше: Аллилуиа, глас 2: Уста праведнаго: Стих: Закон Бога его: Такожде и Евангелие дне, и утреннее, под зачало: И святаго, от Иоанна, зачало 36: Аз есмь дверь: Причастен: В память вечную:

[МРК] Подобает ведати: Яко аще случится предпразднство Входа Пресвятыя Богородицы в неделю.

В субботу, на малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы по обычаю. На велицей вечерни, по обычаю кафисма. На Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и Анатолиев 1, и предпразднства 3: И преподобнаго Григориа, 3. Слава, предпразднства: И ныне, Богородичен 1, гласа. На литии, обычное. На стиховне стихиры воскресны. Слава, и ныне, предпразднства. На благословении хлебов тропарь: Богородице Дево радуйся: трижды.

[Зри] Аще ли несть бдения, глаголем тропарь воскресн.

Слава, тропарь Григориа, глас 3: Образ был еси воздержания Божественным Духом вся просветив, правоверия течение совершил еси, учением мир просветил еси, и зловерных обличил еси смыслы: отче преподобне Григорие, Христа Бога моли, даровати нам велию милость.

И ныне, предпразднства. На Бог Господь: тропарь воскресн, дважды: Слава, Григориа. И ныне, предпразднства. По кафисмах, седальны воскресны, и богородичны их. Полиелей, и тропари: Ангельский собор: Ектениа. Ипакои гласа. Степенна. Прокимен, Евангелие воскресно, и прочая. Канон воскресн со ирмосом на 4. и Богородицы на 2: и предпразднства на 4: и преподобнаго Григориа на 4. Катавасиа: Отверзу уста моя: По 3-й песни, кондак и икос предпразднства, и кондак Григориа. Слава, седален его: И ныне, предпразднства. По 6-й песни, кондак воскресн, и икос. На 9-й песни, поем Честнейшую: Светилен воскресн. Слава, Григориа: И ныне, предпразднства. На хвалитех стихиры воскресны 4: и предпразднства, подобны три, писаны на стиховне: И самогласен их с припевы. Слава, стихира евангельская: И ныне: Преблагословенна еси: Славословие великое. По трисвятом, тропарь воскресн точию. Ектениа. И отпуст. И час 1-й. На 1-м часе, тропарь воскресн. Слава, предпразднства. И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак предпразднства: На 3-м часе, тропарь воскресн. Слава, Григориа: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак воскресн. Такожде и на прочих часех, кондак воскресн, и предпразднства, глаголем пременяюще. На литургии, блаженна гласа, на 6: И предпразднства, песнь 3-я на 4. По входе тропарь воскресн, и предпразднства: И храма святаго. Таже тропарь, Григориа: Кондак воскресн, и храма, Слава, Григориа: И ныне, предпразднства. Прокимен, апостол, аллилуиа, Евангелие, и причастен, прежде воскресн, и потом святаго. Служба преподобническая.

Святаго же Прокла служба поется, егда разсудит екклисиарх.

Тропарь Прокла, глас, 4: Иже божественным началом премудрости, страхом Господним утверждся, оттуду священными восхождении возшел еси во ученичество Златоуста, и архиерейскаго того престола достоин быв чистоты добротами, апостольским правилом себе вообразив не себе живый, но Христу и стаду твоему. тем в нетленный живот апостольски вселился еси, иерарше Прокле: моли Христа Бога спастися душам нашим.

21. 🕀 Вход во храм Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

Совершаем бдение, якоже и в прочих Владычних праздницех.

На малей вечерни, стихиры праздника, на 4, глас 1. Подобен: Небесных чинов: От Господа приимше обещания: Слава, и ныне, глас 8: Давид провозглашаше: На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме Евфрафов: Двери небесныя: с припевы их: 1-й, Приведутся Царю девы: 2-й, Приведутся в веселии и радовании: Слава, и ныне, глас, и подобен тойже: Свет тя трисиянный:

Тропарь, глас 4: Днесь благоволения Божия предображение, и человеком спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

Ектениа малая, и отпуст. На велицей вечерни, по обычном псалме поем: Блажен муж: 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8, глас 1. Подобен: О дивнаго чудесе! Днесь вернии ликовствуем: Ины стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля: Во святых Святая: Слава, и ныне, глас 8: По рождестве твоем: Вход, прокимен дне. И чтения 3: 1-е, Исхода: Глагола Господь к Моисею: 2-е, Царств третиих: Бысть яко соверши Соломон: 3, Пророчества Иезекиилева: Тако глаголет Господь: будет от дне осмаго: На литии стихиры, глас 1, самогласны: Да радуется днесь небо свыше: Слава, и ныне, глас 5: Возсия день радостен: На стиховне стихиры, глас 5. Подобен: Радуйся: Радуется небо и земля: с припевы их. Слава, и ныне, глас 6: Днесь собори верных: На благословении хлебов тропарь, глас 4: Днесь благоволения Божия: трижды: писан на малей вечерни. Аще же несть бдения, зри полунощницы септемвриа во 8-й день. На утрени, по шестопсалмии, На Бог Господь: Тропарь праздника трижды. И обычныя кафисмы, и седальны праздника. и чтения во евангелии толковом. Таже полиелей праздника. И даются свещи братии. И седален, глас 8. Слава, и ныне, тойже: и чтение. Таже степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас тойже: Слыши Дщи и виждь, и приклони ухо твое. Стих: Отрыгну сердце мое слово благо: Всякое дыхание: Евангелие Луки, зачало 4: Воставши Мариам: По 50-м псалме: Вместо Молитвами Богородицы: Слава, глас 2: Днесь Храм одушевленный: И ныне, тойже. Таже, Помилуй мя Боже: Стихира, глас 4: Днесь боговместимый храм: и прочая. Канона два: един 4-го гласа: другий 1-го гласа: ирмосы обою канонов по дважды. Тропари на 12, якоже быти им со ирмосы на 16. Катавасиа: Христос раждается: оба лика вкупе. [Зри] [От сего дне катавасиа сия поется, до 1-го дне ианнуариа. По 3-й песни, седален, глас 4. Подобен: Удивися: Возопий Давиде: Слава, и ныне: Непорочная Агница: И чтение. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Пречистый Храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, юже воспевают Ангели Божии: сия есть селение Небесное.

И икос. и чтем пролог. На 9-й песни вжигают свещи братия: Честнейшую же не поем, но поем припев праздника: Ангели вхождение Пречистыя: И ирмос: Яко одушевленному Божию кивоту: Подобне и другий лик тойже припев, и ирмос: и к тропарем тойже припев. Посем припев другаго канона: Величай душе моя приведенную во храм Господень: И ирмос: Светоносный облак: дважды: И к прочим тропарем тойже припев. Таже на сходе оба лика поют среди церкве первый припев. И катавасиа: Таинство странное: И поклон. Светилен праздника, трижды. На хвалитех стихиры, на 4: глас 1-й. Подобен: Небесных чинов: Свещеносицы девы: Слава, и ныне, глас 2: Днесь во храм приводится: Славословие великое. По трисвятом тропарь праздника, ектении, и отпуст. И поем стихиру самогласну, праздника. [Зри] И дается святый елей братии от кандила праздника, якоже указася септемвриа в 26-й день, и час 1-й. На 1-м часе, тропарь праздника. По трисвятом кондак праздника, и прочее, и совершенный отпуст. На литургии, блаженна, от канона песнь 3-я, 4-го гласа: и 6-я, 1-го гласа, на 8. По входе тропарь праздника. Слава, и ныне, кондак праздника. Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Величит душа моя Господа: Стих: Яко призре на смирение рабы Своея: Апостол ко евреем, зачало 320: Имеяше первая скиниа: Аллилуиа, глас 8: Слыши Дщи и виждь и приклони ухо твое. Стих: Лицу твоему помолятся богатии людстии. Евангелие Луки, зачало 54: Вниде Иисус в весь некую: Причастен: Чашу спасения: Вестно буди, Яко празднуется праздник сей, 5 дней.

[МРК] Подобает ведати, яко аще случится праздник Введения Богородицы в неделю.

В субботу, на малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны, гласа 4. Слава, и ныне, праздника, иже на Господи воззвах, малыя вечерни. На стиховне стихира воскресна едина, таже праздника стиховна великия вечерни, со стихи праздничными. Слава, и ныне, праздника. Тропарь воскресн. Слава, и ныне, праздника. Посем ектения малая, и отпуст. На велицей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и Анатолиев 1: и праздника 6. Слава, и ныне, праздника. Посем вход. Прокимен дне, и чтения праздника 3. На литии стихиры, и Слава, и ныне, праздника: Возсия день: На стиховне стихиры воскресны. Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов тропарь праздника трижды. и чтение в посланиих апостольских. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды. Слава, и ныне, праздника. По обычных кафисмах, седальны воскресны с богородичны их. И чтение во евангелии толковом. Таже, полиелей, и тропари: Ангельский собор: ипакои, гласа: и седальны вси праздника, по единожды. Слава, и ныне, праздника, иже по полиелеи седален, и чтение праздника. Степенна гласа. Прокимен, и Евангелие праздника. Таже, Воскресение Христово: псалом 50: и целование евангелиа по обычаю. Таже, Слава, припев: праздника. И ныне, тойже, и стихира праздника. Канон воскресн со ирмосом на 4: и Богородицы два: и праздника оба канона на 8. Катавасиа, Христос раждается: оба лика вкупе. По 3-й песни, кондак и икос воскресн: и седален праздника, дважды. и чтение праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника. И чтение в пролозе. На 9-й песни припевов не поем, но Честнейшую: Светилен воскресн. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны, 4: и праздника 4, со стихи праздничными. Слава, праздника: И ныне, Преблагословенна еси Богородице Дево: Таже, Славословие великое. По трисвятом, тропарь воскресн точию, и ектении, и отпуст. Таже стихира евангельская, и оглашение, и обычное исхождение, и час 1-й, в притворе. На часех, тропарь воскресн: Слава, тропарь праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак воскресн. Такожде и на всех часех кондаки пременяюще глаголем. На литургии, блаженна воскресна гласа на 6: и праздника песнь 3, на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника. Слава, кондак воскресн. И ныне, праздника. Прокимен, апостол, аллилуиа, Евангелие и причастен, прежде дне, и праздника.

[МРК] Подобает ведати, аще случится попразднство Входа Богородицы в неделю, и святый празднуется на 4, или на 6.

В субботу на малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородице, по обычаю. На велицей вечерни, по стихословии, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и Анатолиев 1, и праздника 3, того дне рядовыя, и святаго минеи 3. Аще ли поется святый на 6, или емуже и полиелей, и поем стихиры воскресны 3: и праздника 3: и святаго 4. Слава, святаго. Аще же ни, Слава, праздника, И ныне, Богородичен 1-го гласа. Вход. Прокимен дне. На литии стихиры праздника, того дне стиховныя, и святаго, аще полиелей. Слава, и ныне, праздника: Аще ли имать святый Славу, Слава, святаго, И ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны. Слава, святаго, аще есть. Аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов тропарь, Богородице Дево: дважды. и праздника единожды. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды: Слава святаго, аще есть: аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны с богородичны их, и чтение во евангелии толковом. Полиелей и тропари: Ангельский собор: ипакои. Степенна, и прокимен гласа. Евангелие воскресно: и стихира воскресна: и прочее воскресно. Канон воскресн, со ирмосом на 4: И Богородицы на 2: Праздника на 4: и святаго на 4. Аще полиелей, канон воскресн со ирмосом на 4: и праздника на 4: святаго, на 6. Катавасиа, Христос раждается: По 3-й песни, кондак праздника, и икос: и святаго аще имать: и седален святаго. Слава, и ныне, праздника: и чтение. По 6-й песни, кондак воскресн, и икос. и чтем пролог. На 9-й песни поем Честнейшую: Светилен воскресн: Слава, святаго, аще имать: аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4: и праздника со славным 4, стиховныя утренния, со стихи праздника. Аще имать святый стихиры на хвалитех, и поем стихиры воскресны 4: и святаго со славным 4, с припевы его. Слава, стихира евангельская: И ныне, Преблагословенна еси Богородице Дево: Славословие великое. По трисвятом, тропарь воскресн точию: И ектении. И отпуст. И оглашение: И обычное исхождение в притвор. Таже час 1: На 1-м часе, тропарь воскресн. Слава, тропарь праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш: кондак праздника. На 3-м часе, тропарь воскресн: Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш: кондак воскресн. Такожде и в прочия часы глаголем воскресный тропарь всегда с праздничным, и со святаго тропарем пременяюще, аще есть. А кондак воскресн и праздника, глаголем пременяюще, аще полиелей, и святаго. На литургии, блаженна гласа на 6: и праздника рядовая песнь, на 4: Аще ли имать святый песнь во уставе, и воскресна на 4: и праздника песнь рядовая на 4: и святаго песнь 6, на 4. По входе тропарь воскресн и праздника, и храма святаго, и святому, аще имать. Таже кондак воскресн. Слава, святаго: И ныне, праздника. Аще ли не имать святый тропаря и кондака: Слава, кондак воскресн: И ныне, кондак праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие, и причастен дне, и святаго, аще имать: аще ли ни, то ряд недели един.

22. Святаго апостола Филимона, и иже с ним:

На Господи воззвах, стихиры праздника, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! И святых, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, и ныне, праздника, глас 1: Да радуется днесь небо свыше: На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен: Доме Евфрафов: с припевы их. Слава, и ныне, глас тойже, самогласен: Днесь в храм приводится. Тропарь апостолов, глас 3: Апостоли святии: октовриа в 31-й день. Слава, и ныне, праздника, и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды, Слава, апостолов: И ныне, праздника. И обычныя кафисмы: И седальны праздника. Канон праздника, глас 4, со ирмосом на 8: и святых на 4, глас 2. По 3-й песни,

Кондак апостолов, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Яко звезды всесветлыя, просвещающия концы, апостолы Христовы восхвалим: Филимона славнаго, и Архиппа священнаго, и Онисима, и Марка, и Аполлоса, с нимиже и Апфию всемудрую, вопиюще: молите непрестанно о всех нас.

И седален святых, глас 8: Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни кондак праздника. По 9-й песни, светилен праздника. Слава, и ныне, тойже. На стиховне стихиры праздника, глас 6. Подобен: Тридневен: С припевы. Слава, и ныне, глас 4: Днесь боговместимый храм: На литургии, блаженна праздника, песнь 1-я, на 6. По входе тропарь храма Христова. Таже праздника, и храма святаго: Посем святых. Таже, кондак храма Христова, или святаго: Слава, кондак апостолов: И ныне, праздника. Сице глаголются тропари и кондаки, и до отдания, кроме недели. Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде: Стих: Небеса поведают славу Божию: Апостол к Филимону послания, последи 302-го зачала: Павел юзник Иисус Христов, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя Господи. Евангелие Луки, зачало 8: Яви Господь и инех седмьдесят: Причастен: Во всю землю:

🕃 В тойже день убиение святаго благовернаго великаго князя Михаила Тверскаго.

Совершается собор его во Твери, и идеже храм его.

Тропарь, глас 8: Возвысив ум твой к Богу: и жития со ангелы возжелел еси, тленную славу земную оставил еси, блаженне, и положил еси душу твою за люди твоя, восприял еси венец противу трудов твоих, богомудре Михаиле: моли Христа Бога о чтущих любовию святую память твою.

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Вышних ищя и земную славу презрев, церковь Божию обагрил еси твоею кровию, за нюже и пострадал еси, святе Михаиле, заколение неправедное прием веселяся: темже со ангелы предстоя Христу Богу, моли непрестанно за вся ны.

23. Иже во святых отец наших Амфилохиа, епископа Иконийскаго, и Григориа, епископа Акрагантийскаго.

Стихиры Амфилохиа 3, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: И Григориа 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, и ныне, праздника, глас 4: Приидите вси вернии: На стиховне стихиры праздника, глас 1. Подобен: Небесных чинов: С припевы их. Слава, и ныне, глас 5: Возсия день радостен: Тропарь, глас 4: Боже отец наших: Сего месяца в 21-й день. Слава, и ныне, праздника. И отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святых: И ныне, праздника. И обычныя кафисмы: и седальны праздника: и чтение. Канон праздника со ирмосом на 6: И святых два, на 8: Амфилохиа, глас 4: И Григориа, глас 8. По 3-й песни, кондак праздника, и икос.

Таже кондак Григориа, глас 4. Подобен: Явился еси: Светолучными сиянии церковь Святаго Духа световодит светлое совершающия твое успение, преподобне отче, всеблаженне Григорие.

И седален Амфилохиа, глас 4. Слава, Григориа, глас 8. И ныне, праздника. По 6-й песни,

Кондак Амфилохиа, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Божественный гром, труба Духа, веры садоделателю и сечиво ересей, иерарше Амфилохие, Троицы угодниче великий, со ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас.

И икос. По 9-й песни, светилен Амфилохиа: Слава, Григориа: И ныне, праздника. На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен: Доме Евфрафов: Слава, и ныне, глас 6: Днесь собори верных: На литургии, блаженна праздника, песнь 4-я и 5-я, на 6. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем смерть преподобных его. Стих: Что воздам Господеви о всех: Апостол ко евреем, зачало 334: Поминайте наставники ваша: Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои облекутся в правду: Стих: Закон Бога его в сердцы его. Евангелие Матфеа, зачало 103: Бдите убо, яко не весте: Причастен: Радуйтеся праведнии:

🕂 В тойже день преставлепие святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго, и всея России чудотворца:

Совершается собор, идеже храм его.

Тропарь, глас 4: Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блаженне Александре: яви бо тя Христос, яко некое божественное сокровище Российстей земли, новаго чудотворца преславна и богоприятна. и днесь сошедшеся в память твою верою и любовию, во псалмех и пениих радующеся славим Господа, давшаго тебе благодать исцелений. егоже моли спасти град сей, и сыновом Российским спастися.

Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки: Яко звезду тя пресветлую почитаем, от востока возсиявшую, и на запад пришедшую: всю бо страну сию чудесы и добротою обогащаеши, и просвещаеши верою чтущия память твою, Александре блаженне. сего ради днесь празднуем твое успение, людие твои сущии, моли спасти отечество твое, и вся притекающия к раце мощей твоих, и верно вопиющия ти: радуйся граду нашему утверждение.

🕂 В тойже день память перваго Воронежскаго святителя Митрофана, в схимонасех Макариа:

Совершается собор, идеже храм его.

Тропарь, глас 4: Правило веры, и образ кротости, словом и житием, пастве твоей, отче смиреномудре Митрофане, был еси. темже и во светлостех святых, солнца светлейше возсиял еси, венцем нетления и славы украшаемь, моли Христа Бога, всей державе нашей, и граду твоему в мире спастися.

Кондак, глас 8. Воздержанием тело духу поработив, душу же равноангельну сотворив, святительскою одеялся еси одеждою, яко венец священства: и ныне всех Владыце предстоя, моли, всеблаженне Митрофане, умирити и спасти души наша.

24. 🕃 Святыя великомученицы Екатерины: 🕃 И святаго великомученика Меркуриа:

Стихиры Екатерины 3, глас 1. Подобен: Небесных чинов: И Меркуриа 3, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, Екатерины, глас 2: Радостно к торжеству: И ныне, праздника, глас 8: По рождестве твоем: На стиховне стихиры праздника, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, Екатерины, глас 2: Житие невещественно: И ныне, праздника, глас 8: Давид провозглашаше: Тропарь, глас 4: Агница твоя, Иисусе: септемвриа в 16-й день.

Или сей, глас тойже: Добродетельми яко лучами солнечными просветила еси неверныя мудрецы, и якоже пресветлая луна ходящим в нощи неверия тьму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же и мучителя обличила еси, богозванная невесто, блаженная Екатерино. желанием востекла еси в небесный чертог к прекрасному Жениху Христу и от него царским венцем венчалася еси: емуже со ангелы предстоящи, за ны молися, творящия пречестную память твою.

Слава, Меркуриа, глас тойже: Мученк твой, Господи: септемвриа во 2 день. И ныне, праздника. И отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, единожды. И Екатерины единожды. Слава, Меркуриа: И ныне, праздника. И обычныя кафисмы. и седальны праздника. Канон праздника со ирмосом на 6: И святых на 8: Екатерины, глас 8: Меркуриа, глас тойже. По 3-й песни, кондак и икос праздника:

Потом кондак Меркуриа, глас 4. Подобен: Явился еси: Во бранех непобедимаго воина, и в бедах непостыдна заступника, песньми Меркуриа ублажим, славяще: празднующия бо память его весело, от бед избавляет и скорбей.

И седален Екатерины, глас 4. Слава, Меркуриа, глас тойже: И ныне, праздника, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак Екатерины, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Лик честный божественне мучениколюбцы воздвигните ныне, почитающе всемудрую Екатерину: сия бо в тризнищи Христа проповеда, и змия попра, риторов разумы укротивши.

И икос. По 9-й песни, светилен святых. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, глас 2: Житие невещественно: И ныне: Днесь собори: На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме Евфрафов: Слава, и ныне, глас и подобен тойже: Двери небесныя: и отпуст. На литургии, блаженна праздника, песнь 7-я и 8-я, на 4: И святыя, песнь 6-я. Прокимен, глас 4: Дивен Бог во святых своих: Стих: В церквах благословите Бога Господа: Апостол ко ефесеем, зачало 233: Возмогайте о Господе: Аллилуиа, глас 1: Воззваша праведнии и Господь услыша их. Евангелие Луки, зачало 106: Возложат на вы руки своя: Причастен: Радуйтеся праведнии:

🕃 В тойже день святаго мученика Меркуриа Смоленскаго.

Совершается собор его во храме его.

Тропарь, глас 4: Мученк твой Господи: септемвриа во 2-й день.

Кондак, глас тойже: Явися во бранех непобедимь воин, от римлян родом, сыновство име града Смоленска: яко бо сих ради наречеся, яко от Богородицы страж крепок послася граду, песньми Меркуриа ублажим, празднующе весело память его, яко да избавит град наш от беды ратник.

25. Иже во святых отец наших и священномучеников, Климента папы Римскаго и Петра Александрийскаго.

🕃 В сей день отдается праздник Входа Пресвятыя Богородицы.

На Господи воззвах, стихиры праздника 3: глас 1. Подобен: О дивнаго чудесе! Поемыя на самый праздник. И Климента 3, глас 2: Подобен: Егда от древа: Слава, и ныне, праздника, глас 8: По рождестве твоем: На стиховне стихиры праздника, глас 5. Подобен: Радуйся: Радуется небо и земля: С припевы их. Слава, и ныне, праздника, глас 6: Днесь собори верных: Тропарь святых, глас 4: Боже отец наших: сего месяца в 20-й день. Слава, и ныне, праздника. И отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святых: И ныне, праздника: И обычныя кафисмы. Седальны праздника. И чтение. Канон праздника един, со ирмосом на 6: И святых два, на 8. Климента, глас 8. Петра, глас тойже. Катавасиа: Христос раждается: По 3-й песни,

Кондак Климента и Петра, глас 4. Подобен: Явился еси: Церкве недвижимии и божественнии пиргове, благочестия божественнии столпи, воистинну крепцыи, Клименте с Петром всехвальнии, вашими молитвами соблюдите вся.

И седален Климента, глас 4. Слава, Петра, глас 8. И ныне, праздника, глас 4. По 6-й песни, кондак праздника, и икос. На 9-й песни, Честнейшую, не поем, но поем припев праздника, яко предписася. Святым же припеваем стихи песней: в конец же 9-й песни, поет 1-й лик припев праздника, таже катавасиа праздника: Таинство странное вижу: И поклон. Светилен святых. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры на 6, праздника 3, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Свещеносицы девы: И святаго петра 3, глас и подобен тойже: Пресущныя Троицы: Слава, глас 4: Рукою Божиею: И ныне, праздника, глас 2: Днесь во храм: Славословие великое. По трисвятом, тропарь святых. Слава, и ныне, праздника. Ектении: И отпуст. И час 1. На первом часе тропарь праздника: Слава, святых: И ныне, Богородичен. По трисвятом кондак праздника, непременно. На литургии, блаженна праздника обою канонов, песнь 9-я на 8. По входе тропарь праздника: И святых. Слава, кондак святых: И ныне, праздника. Прокимен, песнь Богородицы, глас 3: Величит душа моя Господа: Стих: Яко призре на смирение рабы своея: Святых прокимен, глас 7: Честна пред Господем: Апостол праздника, ко евреем, зачало 320: Имеяше первая скиниа: И святых к филипписием, зачало 246: Наше житие на небесех есть: Аллилуиа, глас 8: Слыши Дщи и виждь: Евангелие праздника, Луки, зачало 54: Вниде Иисус в весь некую: И святых, Матфеа, зачало 11: Вы есте свет мира: Причастен: Чашу спасения: И святых, В память: И отдается праздник Входа Пресвятыя Богородицы.

[МРК] Подобает ведати, яко аще случится отдание праздника Входа Пресвятыя Богородицы в неделю, оставляется возследование святаго Петра, и поется, егда хощет екклисиарх.

В субботу на малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы по обычаю. На велицей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3: И Анатолиев 1: И праздника 3, глас 1: Днесь вернии: И Климента 3. Слава, праздника, глас 8: По рождестве твоем: И ныне, Богородичен 1, настоящаго гласа. Вход. Прокимен дне. На литии стихиры праздника: Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны гласа. Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов, тропарь: Богородице Дево: трижды. И чтение в посланиих апостольских. А идеже всенощное не бывает, глаголем тропарь воскресн.

Слава, тропарь Климента, глас 4: Иже от Бога чудодействы преславно удивляя вселенныя концы мира, священный страдальче: паче естества морю, составы водам содеваеши разделение, в честней памяти твоей, всегда притекающим усердно в богозданную ти церковь, чудесным твоим мощем: и по всенародном хождении, море во едино течение чудодетельне твориши, Клименте предивный, моли Христа Бога спастися душам нашим.

И ныне, праздника. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды. Слава, Климента: И ныне, праздника. По кафисмах, седальны воскресны, с богородичны их. И чтение. И полиелей. Таже тропари: Ангельский собор: Ипакои гласа. И прочее воскресно. Канон воскресн со ирмосом на 4: И Богородицы на два: И праздника 1-го гласа, на 4: И Климента на 4. Катавасиа, Христос раждается: По 3-й песни, кондак и икос праздника.

Таже кондак Климента, глас 2. Подобен: Твердыя: Божественнаго винограда священноодеянна всем лоза явися, каплющи сладость премудрости, молитвами твоими всечестне. да тебе исткану яко багряницу, песнь мысленную принесем, Клименте святе: спаси рабы твоя.

И седален его. Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос воскресн. На 9-й песни поем, Честнейшую: Светилен воскресн: Слава, святаго: И ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны, 4, И праздника со Славным, 4, с припевы праздничными. Слава, стихира евангельская: И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое. Тропарь воскресн точию, Ектении, и отпуст, и час 1-й. На часех, тропарь воскресн, и праздника: и ныне, Богородичен часов. По Отче наш: кондак праздника, и воскресн, глаголем пременяюще. На литургии, блаженна гласа, на 6: И праздника, песнь 9-я, на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника, и святаго. Кондак воскресн. Слава, Климента: И ныне, праздника. Прокимен гласа и праздника. Апостол, Аллилуиа, Евангелие воскресное, и праздника. Причастен: Хвалите Господа с небес: Другий, Чашу спасения:

26. Преподобнаго отца нашего Алипиа столпника:

Аллилуиа, или тропарь. Стихиры октоиха, или Богородицы 3: И святаго 3, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: На стиховне октоиха.

Тропарь, глас 1: Терпения столп был еси, ревновавый праотцем, преподобне, Иову во страстех, Иосифу во искушениих, и безплотных жительству сый в телеси, Алипие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

На утрени, обычныя кафисмы: И седальны октоиха: И чтения. Оба канона октоиха: И святаго на 4, глас 5. По 3-й песни, седален, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки: Яко добродетелей вину, и постников удобрение, церковь славит тя днесь, и воспевает, Алипие, молитвами твоими подаждь чтущим любовию доблести твоя и борения, лютых прегрешений избавление, яко тезоименитый.

И икос. По 9-й песни, светилен: и на стиховне октоиха.

В тойже день празднуем освящению церкви святаго великомученика Георгиа, яже в Киеве у Златых врат.

Служба его поется, идеже храм его.

Тропарь, глас 4: Днесь блажат тя мира концы божественных чудес исполншеся, и земля радуется напившися крове твоея: христоименитии же людие града Киева, освящением божественнаго храма твоего, радостию возвеселишася, страстотерпче Георгие, сосуде избранный Святаго Духа, угодниче Христов. егоже моли, с верою и мольбою приходящим во святый твой храм, дати очищение грехов, умирити мир, и спасти души наша.

Кондак, глас 2. Подобен: Твердыя: Божественнаго и венценоснаго великомученика Христова Георгиа, на враги победу вземшаго одоления, сошедшеся верою во освященный храм восхвалим, егоже благоволи Бог создати во имя его, един во святых почиваяй.

В тойже день преставление святителя Иннокентиа, перваго епископа Иркутскаго, чудотворца.

Совершается собор, идеже храм его.

Тропарь, глас 3: Светильниче церкве пресветлый, озаривый лучами доброт твоих страну сию, и исцеленьми многими притекающих к раце твоей с верою Бога прославивый, молим тя, святителю отче Иннокентие, ограждай молитвами твоими град сей от всех бед и печали.

Кондак, глас 4: Непорочности соименнаго пастыря, проповедника веры в языцех монгольских, славу и украшение Иркутския паствы, любовию восхвалим вси вернии: той бо есть хранитель страны сея и молитвенник о душах наших.

27. 🕃 Святаго мученика Иакова Персянина:

И преподобнаго отца нашего Палладиа.

Служба его поется на повечерии.

Стихиры мученика на 6, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, глас 5: Удивил еси, о Иакове: На стиховне октоиха. Слава, глас 8: Верно сошедшеся: Тропарь, глас 4: Мученк твой Господи: септемвриа во 2-й день.

Или сей, глас тойже: Мучении странноужасными, и доблестию терпения всех преудивил еси, многострадальне: над коимждо составом удеси резания, благодарны мольбы предивне изрекл еси Господу. Тем во страдании твоем венец прием, к Престолу возшел еси Небеснаго Царя Христа Бога, Иакове: того моли спасти души наша.

На утрени оба канона октоиха: И святаго на 6, глас 2. По 3-й песни, седален, глас 8, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Уверився доброю супружницею терпеливодушне, и страшнаго судища убоявся, персское повеление и страх, Иакове, поплевал еси, и явился еси мученик честный, телом яко розга режемь.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, мученика. На стиховне октоиха. Слава, мученика, глас 2: Терпя во страданиих: На литургии, прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли его: Апостол к ефесеем, зачало 233. Аллилуиа: Многи скорби праведным: Евангелие Иоанна, зачало 50. Причастен: В память вечную:

🕂 В тойже день знамение Пресвятыя Богородицы, бывшее в Великом Нове граде.

Аще храм пресвятыя Богородицы Знамения, и поется служба Знамения во всем подобне, якоже септемвриа в 8-й день. Кроме же храма поется служба Знамения, со Иаковом Персянином сице:

На малей вечерни, На Господи воззвах, стихиры на 4, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, и ныне, глас тойже. На стиховне стихиры, глас 2: Подобен: Доме Евфрафов: с припевы их. Слава, и ныне: глас 1, и прочее обычно, и отпуст. На велицей вечерни, Блажен муж: 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8: Богородицы 4: глас 8. самогласны: Гордостию зависти: и мученика 4: глас 2. Подобен: Егда от древа: Мира красная оставль: Слава, мученика, глас 5: Дивен был еси, Иакове: И ныне, Богородицы, глас 6: Веселитеся, людие: Вход. Прокимен дне. Чтения Богородицы 3. На литии стихиры, глас 6: Роги грешных сотрошася: Слава, и ныне, глас тойже: Сей день избавления нашего наста: На стиховне стихиры, глас 1, самогласны: Якоже древле во Иерусалиме: с припевы их. Стих 1: Воскресни Господи в покой твой: Стих 2: Клятся Господь Давиду истиною: Слава, мученика, глас 8: Верно сошедшеся днесь: И ныне, Богородицы, глас тойже: Мнящеся непокоривии: По Ныне отпущаеши: Тропарь мученика, глас 4.

Слава, и ныне, тропарь Богородицы, глас тойже: Яко необоримую стену, и источник чудес стяжавше тя раби твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. темже молим тя: мир граду твоему даруй, и душам нашим велию милость.

И отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь Богородицы, дважды. Слава, мученика: И ныне, Богородицы. И обычныя кафисмы. По 1-й и по 2-й кафисме, и по полиелеи, седальны Богородицы, и чтение. Степенна 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Слыши дщи и виждь, и приклони ухо твое. Стих: Отрыгну сердце мое: Евангелие Луки, зачало 4: Воставши Мариам: По 50-м псалме стихира, глас 6: Веселитеся людие: писана на Господи воззвах, Слава. Канона два Богородицы, со ирмосом на 8. Един, глас 6: другий, глас 8: И мученика, на 6, глас 2. Катавасиа: Христос раждается: По 3-й песни, кондак и икос мученика. Седален Богородицы, глас 8. Слава, святаго, глас тойже: И ныне, Богородицы. По 6-й песни,

Кондак Богородицы, глас 4. Подобен: Явился еси: Честнаго образа твоего Знамение празднующе людие твои, Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду твоему даровала еси. темже тебе верою взываем. радуйся, Дево, христиан похвало.

И икос. и чтем пролог. По 9-й песни, светилен Богородицы. Слава, мученика: И ныне, Богородицы. На хвалитех стихиры на 4: глас 6, самогласны. Слава, мученика, глас 2: Терпев во страдании, мучениче: И ныне, Богородицы, глас 8: Мнящеся непокоривии: Славословие великое. По трисвятом тропарь святаго: Слава, и ныне, Богородицы. Ектении и отпуст, и час 1. На 1-м часе, тропарь Богородицы. Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По трисвятом на всех часех кондак Богородицы, непременно. И совершенный отпуст. На литургии, блаженна Богородицы, 1-го канона песнь 3-я, на 4: 2-го канона песнь 6-я, на 4. Прокимен, глас 3. Песнь Богородицы: Величит душа моя Господа: Стих: Яко призре на смирение рабы своея: И мученику, прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли его: Апостол Богородицы, ко евреем, зачало 320: Имеяше убо первая скиниа: и мученику апостол ко ефесеем, зачало 233. Возмогайте о Господе: Аллилуиа, глас 8: Слыши дщи и виждь: Стих: Лицу твоему помолятся богатии людстии. И мученику, Стих: Многи скорби праведным: Евангелие Богородицы, Луки, зачало 54: Вниде Иисус в весь некую: мученика, Евангелие Иоанна, зачало 50: Аз есмь лоза истинная: Причастен Богородицы: Чашу спасения: Мученка, В память вечную:

Потребно есть ведати и сие, яко аще случится праздник Пресвятыя Богородицы, честнаго Ея Знамения: И святаго великомученика Иакова Персскаго, в неделю.

На малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны гласа, на 4: Слава, и ныне, Знамения. На стиховне стихира воскресна едина: и Знамения стиховна со стихи ея. Слава, и ныне, Знамения. Таже, Ныне отпущаеши: и по трисвятом тропарь воскресн: Слава, и ныне, Знамения. Ектениа малая: Помилуй нас Боже: и отпуст. На велицей вечерни, по обычном стихословии на Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и Анатолиев 1: и Знамения 3: и мученика Як. 3. Слава, Знамения. И ныне, Богородичен 1-й гласа. Чтения Знамения. На литии стихиры Знамения: Слава, мученика: И ныне, Знамения. На стиховне стихиры воскресны: Слава, мученика, И ныне, Знамения. На благословении хлебов тропарь Знамения трижды. Аще несть бдения, глаголем тропарь воскресн. Слава, мученика: И ныне, Знамения. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды. Слава, мученика: И ныне, Знамения. По кафисмах, седальны воскресны, с богородичны их. Таже полиелей, и величание поем: Достойно есть величати тя Богородице Дево, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Или: Песнь всяку духовную принесем Богородице. Псалом избранный: Помяни Господи Давида, и всю кротость его: И тропари: Ангельский собор: и седальны Знамения купно вся 3. Степенна, и прокимен гласа: Евангелие воскресно: Таже Воскресение Христово: псалом 50. стихира воскресна. Канон воскресн, со ирмосом на 4: Знамения един канон на 6: мученика на 4. Катавасиа: Христос раждается: По 3-й песни, кондак Знамения и мученика, и седален мученика. Слава, и ныне, Знамения. По 6-й песни, кондак и икос воскресн. На 9-й песни, поем Честнейшую: Светилен воскресн: Слава, мученика: И ныне, Знамения. На хвалитех стихиры воскресны 4: и Знамения со Славным 4, глас 6. самогласны со стихи. Стихи же глаголем: Воскресни Господи в покой твой: Клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ея. Слава, стихира евангельская: И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое, и по трисвятом тропарь воскресн точию. Ектении и отпуст, таже час 1-й. На 1-м часе, тропарь воскресн. Слава, Знамения: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак Знамения: и прочее воследование 1-го часа, и отпуст. На 3-м часе, тропарь воскресн: Слава, мученика: И ныне, Богородичен часов. Такожде и на 6-м часе, и на 9-м, глаголем тропарь Знамения, и мученика, пременяюще: тропарь же воскресн глаголем непременно. По Отче наш, кондак воскресн и Знамения, глаголем пременяюще. На литургии, блаженна гласа на 6: и Богородицы песнь 3-я на 4. По входе тропарь воскресн, и Знамения, и мученика. Кондак воскресн. Слава, мученика: И ныне, Знамения. Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие и причастен, прежде воскресн, и потом Богородицы.

🕃 В тойже день иже во святых отца нашего Иакова епискпа, Ростовскаго чудотворца.

Совершается собор его, идеже лежат мощи его.

Тропарь, глас 4: Избран от юности Богови быв, святителю Иакове: сего ради архиерейства саном почтен, упасл еси люди, яже тебе Богом врученныя. темже и по преставлении чудес дарования от Бога приял еси, исцеляти различныя недуги: моли о нас совершающих честную память твою. да тебе непрестанно величаем.

Кондак, глас 8: Яко архиереев сопрестольник, и святителем изрядный поборник был еси, святителю Иакове, непрестанно сохраняй отечество твое, град же и люди, тебе верою почитающия, и честным мощем твоим покланяющияся, да велегласно тебе вопием: радуйся Иакове богомудре.

28. 🕃 Святаго преподобномученика Стефана новаго:

И святаго мученика Иринарха.

Стихиры преподобнаго на 6, глас 6. Подобен: Всю отложивше: Слава, глас тойже, самогласен: От младенства Богу: На стиховне октоиха. Слава, глас 8: Еже по образу: Тропарь, глас 4: Постнически предподвизався на горе: октовриа в 17 день. [Зри] Мученка же Иринарха служба поется на повечерии. На утрени, оба канона октоиха, без мученичнов: и святаго на 6, глас 6. По 3-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Троицы рачителя, и божественнаго Стефана восхвалим верно, песньми празднолюбцы от сердца, яко почествовавша начертание красное Владыки, и Матере Его: и согласно ныне от любве возопиим ему, радующеся: радуйся, отче приснославне.

Таже седален, глас 1, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь: Из неплодна, преподобне, корене, возрасте ветвь, первострадальцу тезоимените, монахов наставник велик, отче, явился еси, и ярости не убоявся царя, не хотяща Христов чествовати образ: сего ради скончався. мученический венец приял еси, Стефане.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха. Слава, святаго. На стиховне октоиха. На литургии, блаженна октоиха, на 4, и святаго песнь 3-я, на 4. Прокимен, глас 8: Восхвалятся преподобнии во славе: Стих: Воспойте Господеви песнь нову: Апостол к Тимофею, зачало 291: Не постыдися убо страстию Господа нашего Иисуса Христа: Аллилуиа, глас 8: Блажен муж бояйся Господа: Стих: Сильно на земли будет: Евангелие Матфеа, зачало 37: Егда гонят вы во граде сем: Причастен: В память вечную будет праведник:

29. Святаго мученика Парамона: И святаго мученика Филумена: И преподобнаго Акакиа, иже в Лествице свидетельствованнаго.

Аллилуиа, или тропарь. Стихиры октоиха 3, и мученика 3, глас 4. Подобен: Званный свыше: [Зри] Служба преподобнаго Акакиа поется на повечерии. На утрени, оба канона октоиха, и святаго на 4, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 4. По 6-й песни, мученичен октоиха. По 9-й песни, светилен, и на стиховне октоиха.

30. 🕂 Святаго и всехвальнаго апостола Андреа Первозваннаго.

На велицей вечерни, поем: Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, поем стихиры на 8, глас 4. Подобен: Званный свыше: Слава, глас тойже, самогласен: Рыб ловитву: И ныне, глас тойже: Исаие ликуй: Вход, прокимен дне, и чтения 3: Втораго послания Петрова, зачало 58, 59 и 61. На литии стихира храма и апостола, глас 1. Слава глас 8: Проповедника веры: И ныне: Владычице приими: На стиховне стихиры, глас 5. Подобен: Радуйся: с припевы. Слава, глас 3: Скровника Петрова: И ныне, глас тойже: Иосифе рцы нам: По трисвятом,

Тропарь, глас 4: Яко апостолов первозванный, и верховнаго сущий брат, Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.

Слава, и ныне: Еже от века утаеное: И отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь апостола дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По кафисмах седальны апостола, с богородичны их. И чтение. По полиелеи седален, глас 5, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Во всю землю изыде вещание их: Стих: Небеса поведают славу Божию: Всякое дыхание: Евангелие Матфеа, зачало 9: Ходя Иисус при мори Галилейстем: По 50-м псалме стихира, глас 8: Проповедника веры: писана, Слава, на литии. Таже, молитва: Спаси Боже люди твоя: Канон Богородицы, со ирмосом на 6, глас 1: и апостола два канона на 8, глас 1. Катавасиа, Христос раждается: По 3-й песни, седален, глас 8. Подобен: Премудрости: Слава, ин, глас и подобен тойже. И ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 2: В молитвах: Мужества тезоименитаго богоглагольника, и церкве возследователя верховнаго, Петрова сродника восхвалим: зане якоже древле сему, и ныне нам воззва, приидите, обретохом желаемаго.

И икос. По 9-й песни, светилен апостола. Слава, ин: И ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, глас 8, самогласен: Проповедника веры: И ныне, глас тойже: Восприими, Вифлееме: Славословие великое, и тропарь апостола. Слава, и ныне: Богородичен воскресен. Ектении, и отпуст, и час 1-й. На литургии, блаженна, от канонов песнь 3-я и 6-я, на 8. Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их: Стих: Небеса поведают славу Божию: Апостол к коринфяном, зачало 131: Бог ны посланники: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя, Господи. Евангелие Иоанна, зачало 4: Стояше Иоанн, и от ученик его два: Причастен, Во всю землю:

Текст очікується.
Знайшли помилку