...
Типікон

Глава 5. О святем поемом на 6. Аще будет в неделю, не имеяй полиелеа

ТранслітераціяЦерковнослов'янськаУкраїнська

В субботу вечера, на велицей вечерни, по кафисме: На Господи воззвах, стихиры воскресны, 3: и анатолиевы, 3: и святаго, 4.

Слава, святаго:

И ныне, Богородичен первый гласа.

Вход. Прокимен дне, и ектениа, Рцем вси: На литии стихира храма: Слава, святаго, аще имать.

Њ с™ёмъ поeмомъ на ѕ7

Ѓще бyдетъ въ недёлю, не и3мёzй полmелeа

Въ суббHту вeчера, на вели1цэй вечeрни, по каfjсмэ: На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, G: и3 ґнатHліевы, G: и3 с™aгw, д7. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 є3ктеніA, Рцeмъ вси2: На літjи стіхи1ра хрaма: Слaва, с™aгw, ѓще и4мать. Ѓще же ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. (Ѓще же и4мать с™hй славосл0віе, поeмъ стіх0вну є3гw2 въ літjю.) И# nбы6чныz мlтвы літjи. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ, по глaсу с™aгw. И# пр0чее бдёніz по nбhчаю. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, по глaсу тропарS с™aгw, и3 пр0чее и3 до канHна воскrно. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 кrтовоскrнъ на двA: и3 бцdы на двA: и3 с™aгw на ѕ7. Катавaсіа по ўстaву. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды, и3 бGор0диченъ є3гw2. И# чтeніе с™aгw. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ: и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ: ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ глaса. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7, и3 с™aгw со Слaвнымъ, д7. Ѓще ли не и4мать с™hй на хвали1техъ стіхи1ръ, поeмъ стіхи6ры воскrны по nбhчаю. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое, тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2 џбэ, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе: и3 чaсъ №-й въ притв0рэ. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ воскrнъ, и3 пр0чее. (Ѓще и4мать с™hй славосл0віе, по трис™0мъ кондaкъ с™aгw: На пр0чихъ же часёхъ, кондaкъ воскrнъ и3 с™aгw премэнsюще глаг0лемъ,) и3 tпyстъ. На літургjи бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 с™aгw пёснь G-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 хрaма бцdы, и3дёже хрaмъ є3S: тaже хрaма с™aгw: посeмъ рzдовaгw с™aгw. Ѓще ли є4сть другjй с™hй, и3 тропaрь є3мY прилучи1тсz, глаг0лемъ тропaрь и3 другaгw с™aгw. Тaже кондaкъ воскrнъ и3 хрaма: Слaва, кондaкъ дневнaгw с™aгw, И# нhнэ, бцdы хрaма. Ѓще ли хрaма бцdы нёсть: Слaва, кондaкъ рzдовaгw с™aгw: И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде воскrнъ, и3 пот0мъ с™aгw.

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ћкw стіхол0гіа, си1рэчь каfjсма, въ недёлю вeчера никогдaже бывaетъ. Тaкожде и3 на гDскіz прaздники, и3 вели1кихъ с™hхъ, и3ли2 въ хрaмэ с™aгw, и3ли2 с™hz: ћвэ ћкw въ ни1хже бывaютъ бдBніz. Е#гдa же прилучи1тсz бдёніе, кромЁ суббHты вeчера, стіхологисyемъ: Бlжeнъ мyжъ №-й ґнтіфHнъ. Въ суббHту же вeчера стіхологисyемъ всю2 каfjсму: Бlжeнъ мyжъ: