...
Типікон

Глава 26. Подобает ведати, в кое время братии в церкви не стояти с жезлами

ТранслітераціяЦерковнословʼянськаУкраїнська

Подобает ведати, в кое время братии в церкви не стояти с жезлами

На утрени егда глаголется шестопсалмие, и на Величит душа моя Господа, и на достойне всегда.

На литургии, на евангелии всегда, и на Херувимской песни, и в явлении Святых Таин.

Подобaетъ вёдати, въ к0е врeмz брaтіи въ цRкви не стоsти съ жезлaми

На ќтрени є3гдA глаг0летсz шестоpaлміе, и3 на Вели1читъ душA моS гDа, и3 на дост0йнэ всегдA.

На літургjи, на є3ђліи всегдA, и3 на Херувjмской пёсни, и3 въ kвлeніи с™hхъ т†инъ.