...
Тріодь пісна,  1 частина

В понеділок сирний

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

В неде́лю ве́чера,

на Го́споди воззва́х, пое́м я́ко обы́чно, стихи́ры осмогла́сника 3: и мине́и настоя́щаго свята́го 3. Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.

На стихо́вне же оставля́ется осмогла́сник, и пое́м самогла́сен дне́, о́ба ли́ка вку́пе. Гла́с 8:

Ласкосе́рдствовавше пе́рвую подъя́хом наготу́, победи́вшеся го́рьким вку́сом, и от Бо́га изгна́ни бы́хом. Но возведе́мся к покая́нию, и чу́вства очи́стим, к ни́мже бра́нь, вхо́д поста́ творя́ще: наде́ждею благода́ти сердца́ известву́юще, не бра́шны, в ни́хже не по́льзовашася ходи́вшии. И сне́стся на́ми А́гнец Бо́жий, во свяще́нной и светоно́сной но́щи воскресе́ния, на́с ра́ди приведе́нное заколе́ние, ученико́м приобще́нное в ве́чер Та́инства, и тьму́ разоря́ющее неве́дения све́том Его́ воскресе́ния.

Сти́х: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, Живу́щему на небеси́. Се́ я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́: та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны́.

И па́ки то́йже самогла́сен: Ласкосе́рдствовавше:

Сти́х 2: Поми́луй на́с Го́споди, поми́луй на́с, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, и уничиже́ния го́рдых.

И пое́м му́ченичен в то́йже гла́с: Му́ченицы Госпо́дни, вся́ко ме́сто освяща́ете, и вся́к неду́г врачу́ете: и ны́не моли́те, изба́витися се́тей вра́жиих душа́м на́шим, мо́лимся.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже: Небе́сная пою́т Тя́ Благода́тная, Ма́ти безневе́стная: и мы́ славосло́вим неизсле́дованное Твое́ рождество́, Богоро́дице, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В понеде́льник сы́рный на у́трени,

Въ недёлю вeчера,

на ГDи воззвaхъ, поeмъ ћкw nбhчно, стіхи6ры nсмоглaсника G: и3 минeи настоsщагw с™aгw G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На стіх0внэ же њставлsетсz nсмоглaсникъ, и3 поeмъ самоглaсенъ днE, џба ли6ка вкyпэ. Глaсъ }:

Ласкосeрдствовавше пeрвую под8sхомъ наготY, побэди1вшесz г0рькимъ вкyсомъ, и3 t бGа и3згнaни бhхомъ. Но возведeмсz къ покаsнію, и3 чyвства њчи1стимъ, къ ни6мже брaнь, вх0дъ постA творsще: надeждею бlгодaти сердцA и3звэствyюще, не брaшны, въ ни1хже не п0льзовашасz ходи1вшіи. И# снёстсz нaми ѓгнецъ б9ій, во сщ7eнной и3 свэтон0сной н0щи воскrніz, нaсъ рaди приведeное заколeніе, ў§нкHмъ пріwбщeнное въ вeчеръ тaинства, и3 тьмY разорsющее невёдэніz свётомъ є3гw2 воскrніz.

Очікується текст