...
Тріодь пісна,  1 частина

Неділя про блудного сина

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Неделя о блудном сыне

В субботу вечера

На бдении, по обычном стихословии, на Го́споди воззва́х, поставим стихов 10, и поем стихиры Осмогласника воскресны 3, и анатолиевы 3, и Триоди 4, повторяюще сия. Глас 1.

В безгре́шную страну́ и живо́тную вве́рихся, / посе́яв грех, серпо́м пожа́в кла́сы ле́ности, / и рукоя́тием связа́в дея́ний мои́х снопы́, / я́же и постла́х не на гумне́ покая́ния: / но молю́ Тя преве́чнаго де́лателя на́шего Бо́га, / ве́тром Твоего́ любоблагоутро́бия разве́й пле́ву дел мои́х, / и пшени́цу даждь души́ мое́й оставле́ние, / в небе́сную Твою́ затворя́я мя жи́тницу, и спаси́ мя.

Позна́им бра́тие, та́инства си́лу, / от греха́ бо ко оте́ческому до́му восте́кшаго блу́днаго сы́на / преблаги́й оте́ц предустре́т лобза́ет, / и па́ки своея́ сла́вы позна́ние да́рует: / и та́инственное вы́шним соверша́ет весе́лие, / закала́я тельца́ упита́ннаго, / да мы досто́йно сожи́тельствуем, / закла́вшему же человеколю́бному Отцу́ и сла́вному заколе́нию, / Спа́су душ на́ших.

Слава, глас 2: О коли́ких благ окая́нный себе́ лиши́х! / О какова́ Ца́рствия отпадо́х стра́стный аз! / Бога́тство изнури́в, е́же прия́х за́поведь преступи́х. / Увы́ мне, стра́стная душе́! / Огню́ ве́чному про́чее осу́дишися. / Те́мже пре́жде конца́ возопи́й Христу́ Бо́гу / я́ко блу́днаго прими мя сы́на, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне: Богородичен 1-й, гласа.

Вход. Свете тихий: Прокимен: Госпо́дь воцари́ся:

На литии по обычаю стихира храма.

Слава, глас 4: Я́ко блу́дный сын приидо́х и аз Ще́дре, / житие́ все ижди́вый во отше́ствии. / Расточи́х бога́тство, е́же дал еси́ мне О́тче: / прими мя ка́ющася, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне, Богородичен тогожде гласа: При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная, / утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния, / вся́кия ско́рби нас изменя́ющи. / Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное утвержде́ние и́мамы, / и Твое́ предста́тельство стяжа́хом. / Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии, / потщи́ся на умоле́ние Тебе́ ве́рно вопию́щих: / ра́дуйся, Влады́чице, / всех по́моще, ра́досте и покро́ве, / и спасе́ние душ на́ших.

На стиховне Осмогласника, по алфавиту.

Слава, самогласен, глас 6: Оте́ческаго да́ра расточи́в бога́тство, / с безслове́сными скоты́ пасо́хся окая́нный, / и тех жела́я пи́щи, гла́дом та́ях не насыща́яся, / но возврати́вся к благоутро́бному Отцу́, / взыва́ю со слеза́ми: / приими́ мя я́ко нае́мника / припа́дающа человеколю́бию Твоему́ и спаси́ мя.

И ныне, Богородичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая, / Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д, / в мя оболки́йся, / пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. / Те́мже Ти, Всечи́стая, / я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве, / вои́стинну вопие́м немо́лчно: / ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, / предста́тельство и покро́ве, / и спасе́ние душ на́ших.

Отпустительный: Богоро́дице Де́во: трижды. И прочее последование бдения, яко обычно.

Недёлz, въ ню1же чтeтсz сщ7eнное и3 с™0е є3ђліе, при1тчи блyднагw сhна

Въ суббHту Вeчера на бдёніи, по nбhчномъ стіхосл0віи, на ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ стіхи6ры nсмоглaсника воскrны G, и3 ґнатHліевы G, и3 тріHди д7, повторsюще сі‰. Глaсъ №.

Въ безгрёшную странY и3 жив0тную ввёрихсz, посёzвъ грёхъ, серп0мъ пожaвъ клaсы лёности, и3 рукоsтіемъ свzзaвъ дэsній мои1хъ снопы2, ±же и3 постлaхъ не на гумнЁ покаsніz: но молю1 тz превёчнаго дёлателz нaшего бGа, вётромъ твоегw2 любобlгоутр0біz развёй плeву дёлъ мои1хъ, и3 пшени1цу дaждь души2 моeй њставлeніе, въ нбcную твою2 затворsz мS жи1тницу, и3 сп7си1 мz.

Познaимъ брaтіе, тaинства си1лу, t грэхa бо ко n§ескому д0му востeкшаго блyднаго сhна пребlгjй nц7ъ пред8устрётъ лобзaетъ, и3 пaки своеS слaвы познaніе дaруетъ: и3 тaинственное вhшнимъ совершaетъ весeліе, закалaz тельцA ўпитaннаго, да мы2 дост0йнw сожи1тельствуемъ, заклaвшему же чlвэколю1бному nц7Y и3 слaвному заколeнію, сп7су дyшъ нaшихъ.

Неділя Блудного сина

Велика вечірня

На Господи, взиваю… стихири чергового гласу 6 і Тріоді 4. глас 1:

У безгрішній і життєдайній країні удостоївся я жити; посіявши гріх, серпом пожавши колосся лінощів, пригорщами пов’язав мої вчинки у снопи, які розставив не на току покаяння. Але молю Тебе, предвічний Творче і Боже наш, вітром Твого милосердя розвій полову діл моїх, пшеницю дай душі моїй на відпущення і, приймаючи мене в небесній оселі Твоїй, спаси мене.