...
Тріодь Квітна

В понеділок сьомої седмиці після Пасхи

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

В неде́лю ве́чера

На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6, и пое́м стихи́ры святы́х оте́ц, 3, гла́с 6.

Подо́бен: Отча́янная:

Из чре́ва роди́лся еси́ пре́жде денни́цы, от Отца́ безма́терен пре́жде ве́к: а́ще и А́рий тва́рь Тя́, а не Бо́га сла́вит, де́рзостию смеша́я Тя́ Зижди́теля тва́рем безу́мно, вещество́ огня́ ве́чнаго себе́ сокро́вищствуяй. Но Собо́р, и́же в Нике́и, Сы́на Бо́жия Тя́ пропове́да Го́споди, Отцу́ и Ду́ху Сопресто́льна.

Кто́ Твою́ Спа́се ри́зу раздра́? А́рий, Ты́ ре́кл еси́, и́же Тро́ицы пресече́ Единоче́стное Нача́ло в разделе́ния: се́й отве́рже Тя́ бы́ти Еди́наго от Тро́ицы, се́й и Несто́риа у́чит Богоро́дицу не глаго́лати. Но Собо́р, и́же в Нике́и Сы́на Бо́жия Тя́ пропове́да Го́споди, Отцу́ и Ду́ху Сопресто́льна.

В бре́г па́дает греха́, А́рий возненави́девый све́та ви́дети, и боже́ственною растерза́ется у́дицею вну́тренних, все́ изда́ти существо́ и ду́шу ну́жно, други́й Иу́да бы́в нра́вом и о́бразом. Но Собо́р, и́же в Нике́и, Сы́на Бо́жия Тя́ пропове́да Го́споди, Отцу́ и Ду́ху Сопресто́льна.

И Мине́и свята́го, 3. Сла́ва: гла́с 6.

Та́инственныя дне́сь Ду́ха трубы́, богоно́сныя отцы́ восхва́лим песнопе́вшыя посреде́ Це́ркве, пе́снь сли́чную богосло́вия, Тро́ицу Еди́ну непреме́нную, Существо́ же и Божество́: низложи́тели А́риевы, и правосла́вных побо́рники, моля́щыяся всегда́ Го́споду, поми́ловатися душа́м на́шым.

И ны́не, гла́с то́йже:

На гора́х святы́х зря́ще Твое́ Вознесе́ние Христе́, Сия́ние сла́вы О́тчи, пое́м Тво́й светообра́зный лица́ зра́к, кла́няемся Страсте́м Твои́м, почита́ем Воскресе́ние, сла́вное Вознесе́ние сла́вяще, поми́луй на́с.

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 6: Все́ собра́вше душе́вное худо́жество: со стихи́ и́х. Пи́саны сего́ дне́ на хвали́тех.

Сла́ва, гла́с 3:

Апо́стольских преда́ний изве́стнии храни́телие бы́сте святи́и отцы́: Святы́я бо Тро́ицы Единосу́щное правосла́вно научи́вше, А́риево хуле́ние собо́рне низложи́сте, с ни́м же и Македо́ниа духобо́рца обличи́вше, осуди́сте Несто́риа, Евти́хиа и Диоско́ра, Саве́ллиа же и Севи́ра безгла́внаго: и́хже пре́лести испроси́те изба́витися на́м, и нескве́рну на́шему житию́ в ве́ре сохрани́тися, мо́лимся.

И ны́не: гла́с 6:

Взы́де Бо́г в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне, е́же вознести́ па́дший о́браз Ада́мов, и посла́ти Ду́ха уте́шителя, е́же освяти́ти ду́шы на́шя.

Отпусти́тельный тропа́рь, гла́с 8: Препросла́влен еси́ Христе́ Бо́же на́ш: Сла́ва: свята́го, а́ще е́сть: а́ще ли ни́, Сла́ва, и ны́не: пра́здника, гла́с 4: Возне́слся еси́ во сла́ве: И отдае́тся после́дование святы́х оте́ц.

В понеде́льник на У́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

А́нгелом дивя́щымся восхо́да стра́нному, и ученико́м ужаса́ющымся стра́шному взы́тия, возше́л еси́ со сла́вою я́ко Бо́г, и врата́ тебе́ взя́шася Спа́се. Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя дивля́хуся, вопию́ще: сла́ва снизхожде́нию Твоему́ Спа́се, сла́ва ца́рствию Твоему́, сла́ва вознесе́нию твоему́, Еди́не Человеколю́бче. [Два́жды.]

По 2-м стихосло́вии, седа́лен. Подо́бен: то́йже:

А́ду плени́вшуся от Тебе́ Животода́вче, и ми́ру просвети́вшуся во Твое́м Воскресе́нии, возше́л еси́ со сла́вою Спа́се, вся́ обдержа́й руко́ю. Сего́ ра́ди со а́нгелы славосло́вим Тя́ Вседержи́телю Го́споди: сла́ва вознесе́нию Твоему́ Христе́, сла́ва ца́рствию Твоему́, сла́ва благоутро́бию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче[Два́жды.]

Псало́м 50. Кано́н пра́здника, 4-го гла́са, со ирмосы́ на 8, и мине́и на 4. Конда́к, и ексапостила́рий пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 2. Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Сло́ва ученико́м ве́рнии совозме́мся доброде́тели на го́ры, я́ко да Христо́ву сла́ву ви́дети сподо́бимся.

Сти́х: Вси́ язы́цы восплещи́те рука́ми:

Посрами́шася я́ве манихе́йская умышле́ния, умы́ о ни́хже недоумева́хуся, Христо́во я́ве сказу́юще с пло́тию вознесе́ние.

Сти́х: Взы́де Бо́г в воскликнове́нии:

Воскли́кни, о Дави́де, ра́дуяся цевни́цею: вознесы́йся бо Христо́с, вещми́ словеса́ утвержда́ет проро́чества твоего́.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 2:

Возне́слся еси́ во сла́ве на горе́ Ма́сличней Христе́ Бо́же, пред Твои́ми ученики́, и се́л еси́ одесну́ю Отца́, вся́ческая исполня́яй Божество́м: и посла́л еси́ и́м Ду́ха Свята́го, просвеща́юща и утвержда́юща, и освяща́юща ду́шы на́шя.

На литурги́и блаже́нна от кано́на пе́снь 5-я, на 6.

Въ недёлю вeчера

На ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры с™hхъ nц7ъ, G, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Tчazннаz:

И#з8 чрeва роди1лсz є3си2 прeжде денни1цы, t nц7A безм™ренъ прeжде вёкъ: ѓще и3 ѓрій твaрь тS, ґ не бGа слaвитъ, дeрзостію смэшaz тS зижди1телz твaремъ безyмнw, вещество2 nгнS вёчнагw себЁ сокр0вищствуzй. Но соб0ръ, и4же въ нікeи, сн7а б9іz тS проповёда гDи, nц7Y и3 д¦у сопрест0льна.

Очікується текст