...
Тріодь Квітна

У вівторок Світлої Седмиці

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Последование вечерни

во свети́льничном, по Христо́с воскре́се: и про́чих, Го́споди воззва́х, на гла́с 3. Поста́вим стихо́в 6, и пое́м стихи́ры воскре́сны, гла́с 3.

Твои́м Кресто́м Христе́ Спа́се, сме́рти держа́ва разруши́ся, и диа́воля пре́лесть упраздни́ся: ро́д же челове́ческий ве́рою спаса́емый: пе́снь Тебе́ всегда́ прино́сит.

Просвети́шася вся́ческая воскресе́нием Твои́м Го́споди, и ра́й па́ки отве́рзеся: вся́ же тва́рь восхваля́ющи тя́, пе́снь тебе́ всегда́ прино́сит.

Сла́влю Отца́ и Сына си́лу, и Свята́го Ду́ха пою́ вла́сть, неразде́льное, несозда́нное Божество́, Тро́ицу Единосу́щную, ца́рствующую в ве́к ве́ка.

И восто́чны 3, гла́с то́йже. 

Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся Христе́, и Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: ра́ною бо Твое́ю мы́ вси́ исцеле́хом.

Пое́м Спа́са от Де́вы вопло́щшагося: на́с бо ра́ди распя́тся, и в тре́тий де́нь воскре́се, да́руя на́м ве́лию ми́лость.

Су́щым во а́де соше́д Христо́с благовести́: дерза́йте, глаго́ля, ны́не победи́х, Аз е́смь воскресе́ние, а́з вы́ возведу́, разруши́в сме́ртная врата́.

Сла́ва:

Недосто́йно стоя́ще в пречи́стом дому́ Твое́м, вече́рнюю пе́снь возсыла́ем, из глубины́ взыва́юще Христе́ Бо́же: просвети́вый ми́р тридне́вным воскресе́нием Твои́м, изми́ лю́ди Твоя́ от руки́ враго́в Твои́х Человеколю́бче.

И ны́не: Богоро́дичен.

Ка́ко не диви́мся Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я? Искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши Всенепоро́чная, родила́ еси́ без отца́ Сы́на пло́тию пре́жде ве́к от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере, ника́коже претерпе́вшаго измене́ния, или́ смеше́ния, или́ разделе́ния, но обою́ существу́ сво́йство це́ло сохра́ншаго. Те́мже Ма́ти Де́во Влады́чице, Того́ моли́ спасти́ся душа́м, правосла́вно Богоро́дицу испове́дающих Тя́.

Вхо́д с кади́льницею: Све́те ти́хий: Проки́мен, гла́с 7: Бо́г на́ш на небеси́ и на земли́, вся́ ели́ка восхоте́, сотвори́. Сти́х: Во исхо́де изра́илеве от еги́пта, до́му иа́ковля из люде́й ва́рвар, бы́сть иуде́а святы́ня его́. Сти́х: Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспя́ть. Сти́х: Что́ ти е́сть мо́ре, я́ко побе́гло еси́? и тебе́ иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть? И па́ки: Бо́г на́ш на небеси́ и на земли́, вся́ ели́ка восхоте́, сотвори́. Иере́й: Рце́м вси́: и про́чее ектении́: Сподо́би Го́споди: Та́же, Испо́лним вече́рнюю: И по возгла́се,

На стихо́вне стихи́ра воскре́сна, гла́с 3:

Стра́стию Твое́ю Христе́, омрачи́вый со́лнце и све́том Твоего́ Воскресе́ния, просвети́вый вся́ческая, приими́ на́шу вече́рнюю пе́снь человеколю́бче.

И стихи́ры па́схи, с припе́вы и́х. Христо́с воскре́се: три́жды. И отпу́ст.

Последование утрени

быва́ет все́ после́дование непреме́нно, я́коже предписа́ся.

На хвали́тех, поста́вим стихи́ 4: и пое́м стихи́ры воскре́сны, гла́с 3:

Прииди́те вси́ язы́цы, уразуме́йте стра́шныя та́йны си́лу: Христо́с бо Спа́с на́ш, е́же в нача́ле Сло́во, распя́тся на́с ра́ди, и во́лею погребе́ся, и воскре́се из ме́ртвых, е́же спасти́ вся́ческая: Тому́ поклони́мся.

Пове́даша вся́ чудеса́ стра́жие Твои́ Го́споди: но собо́р суеты́ испо́лни мздо́ю десни́цу и́х, скры́ти мня́ше Воскресе́ние Твое́, е́же ми́р сла́вит: поми́луй на́с.

Ра́дости вся́ испо́лнишася Воскресе́ния иску́с прии́мша: Мари́а бо Магдали́на ко гро́бу прии́де, обре́те а́нгела на ка́мени седя́ща, ри́зами блиста́ющася и глаго́люща: что́ и́щете Жива́го с ме́ртвыми: не́сть зде́, но воста́, я́коже рече́, предваря́я вы́ в Галиле́и.

Во све́те Твое́м Влады́ко, у́зрим све́т Человеколю́бче: воскре́сл бо еси́ из ме́ртвых, спасе́ние ро́ду челове́ческому да́руя: да Тя́ вся́ тва́рь славосло́вит еди́наго безгре́шнаго, поми́луй на́с.

И пра́зднику стихи́ры: Па́сха свяще́нная: с припе́вы и́х. Та́же, Христо́с воскре́се: три́жды. Ектении́ и отпу́ст. И ча́с пе́рвый.

На литурги́и

Антифо́ны Па́сце. Проки́мен апо́стола, гла́с 3, пе́снь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася ду́х Мо́й о Бо́зе Спа́се Мое́м. Сти́х: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ своея́, се́ бо от ны́не ублажа́т мя́ вси́ ро́ди. Апо́стол в дея́ниих, зача́ло 4: Ста́в Пе́тр: Аллилу́иа, гла́с 8: Воскресни́ Го́споди в поко́й тво́й, ты́, и киво́т святы́ни твоея́. Сти́х: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́. Ева́нглие от Луки́, зача́ло 113: Пе́тр воста́в: Прича́стный: Те́ло Христо́во приими́те:

Въ понедёльникъ свётлыz седми1цы, вeчера,

во свэти1льничномъ, по Хrт0съ воскрeсе: и3 пр0чихъ, ГDи воззвaхъ, на глaсъ G. Постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры воскrны, глaсъ G.

Твои1мъ кrт0мъ хrтE сп7се, смeрти держaва разруши1сz, и3 діaволz прeлесть ўпраздни1сz: р0дъ же человёческій вёрою сп7сaемый: пёснь тебЁ всегдA прин0ситъ.

Просвэти1шасz всsчєскаz воскrніемъ твои1мъ гDи, и3 рaй пaки tвeрзесz: всs же твaрь восхвалsющи тS, пёснь тебЁ всегдA прин0ситъ.

Увечері
Початок той самий, що і в день святої Пасхи ввечері, після Христос воскрес… та іншого: Господи, взиваю… глас 3. Ставимо стихів 6, і співаємо.