Требник

Молебное пение при начатии учения отроков

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ ПРИ НАЧАТИИ УЧЕНИЯ ОТРОКОВ

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Клир поет: Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый и вся исполня́яй, / Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, / прииди́ и всели́ся в ны, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, / и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди поми́луй. (12)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла, и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Таже ектения великая.

Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Господи́не и Отце́ на́шем Блаже́ннейшем Митрополи́те (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И прилагает сия: О е́же низпосла́ти на отроко́в сих ду́ха прему́дрости и ра́зума, и отве́рзти ум и уста́, и просвети́ти сердца́ их к прия́тию наказа́ния до́брых уче́ний, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же всади́ти в сердца́ их нача́ло прему́дрости, страх Свой Боже́ственный и тем бу́есть ю́ности отгна́ти от серде́ц их, и просвети́ти ум их, е́же уклони́тися от зла и твори́ти благо́е, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же отве́рзти ум их, е́же прия́ти и разуме́ти, и па́мятствовати вся до́брая и душеполе́зная уче́ния, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же пода́ти им приседя́щую Престо́лу Его́ прему́дрость, и всади́ти ю́ в сердца́ их, я́ко да научи́т их, что есть благоуго́дное пред Ним, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же преспе́ти им прему́дростию и во́зрастом в сла́ву Бо́жию, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же бы́ти им прему́дростию и доброде́тельным житие́м, и благостоя́нием в правосла́вней ве́ре, ра́дость и утеше́ние роди́телем свои́м, и це́ркви Правосла́вно-кафоли́честей утвержде́ние, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же изба́витися им и нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник возглашает: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Посем тропари сия, глас 6:

Я́ко посреде́ ученико́в Твои́х / прише́л еси́, Спа́се, / мир дая́ им, / прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

Безкни́жныя ученики́ / Дух Твой Святы́й наказа́тели показа́, Христе Боже, / и многовеща́нным сли́чеством язы́к / пре́лести ума́ли, я́ко всеси́лен.

Слава, тропарь, глас 8: Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас 6: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость, во́нмем.

Прокимен, глас 4-й:

Из уст младенец и ссущих / совершил еси́ хвалу. Стих: Возрадуется сердце мое о спасении твоем.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: К Ефеся́нам посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Апостол к Ефесянам, зачало 218, 223 [Еф. 1:16-19, 3:19-21].

Бра́тие, не престаю́ благодаря́ о вас, помина́ние о вас творя́ в моли́твах мои́х. Да Бог Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Оте́ц сла́вы даст вам Ду́ха прему́дрости и открове́ния, в позна́ние Его́. Просвеще́нна очеса́ се́рдца ва́шего, я́ко уве́дети вам, ко́е есть упова́ние зва́ния Его́, и ко́е бога́тство сла́вы достоя́ния Его́ во святы́х. И ко́е преспе́ющее вели́чество си́лы Его́ в нас, ве́рующих по де́йству держа́вы кре́пости Его́. Да возмо́жете разуме́ти преспе́ющую ра́зум любо́вь Христо́ву, да испо́лнитеся во вся́ко исполне́ние Бо́жие. Могу́щему же па́че вся твори́ти по преизбы́точествию, и́хже про́сим или́ разуме́ем; по си́ле де́йствуемой в нас. Тому́ сла́ва в Це́ркви о Христе́ Иису́се, во вся ро́ды ве́ка веко́в. Ами́нь.

Священник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

И посем возглашает диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Ма́рка свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Евангелие от Марка, зачало 44 [Мк. 10:13-16].

Во вре́мя о́но, приноша́ху ко Иису́сови де́ти, да ко́снется их: ученицы́ же преща́ху принося́щим. Ви́дев же Иису́с, негодова́, и рече́ им: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне, и не брани́те им, таце́х бо есть Ца́рствие Бо́жие. Ами́нь глаго́лю вам, и́же а́ще не прии́мет Ца́рствия Бо́жия я́ко отроча́, не и́мать вни́ти в не́. И объе́м их, возло́жь ру́це на них, благословля́ше их.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже ектения:

Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся О Господи́не и Отце́ на́шем Блаже́ннейшем Митрополи́те имярек, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те [или архиепи́скопе, или епи́скопе] имярек [егоже есть область], и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему, о е́же призре́ти ми́лостивно на отроко́в сих, и низпосла́ти в сердца́, во ум и во уста́ их Ду́ха прему́дрости, ра́зума же и благоче́стия, и стра́ха Своего́, и просвети́ти их све́том Своего́ богоразу́мия, и пода́ти им си́лу и кре́пость, во е́же ско́ро прия́ти и спе́шно навы́кнути Боже́ственнаго зако́на Его́ наказа́нию, и всему́ благо́му и поле́зному уче́нию; е́же преуспева́ти им прему́дростию и ра́зумом, и все́ми благи́ми де́лы в сла́ву Пресвята́го Его́ и́мени, и дарова́ти им здра́вие, и долголе́тны их сотвори́ти к созида́нию и сла́ве Це́ркве Своея́, рцем вси: Го́споди, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, 12.

Священник же возглашает: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник глаголет молитву сию:

Го́споди, Бо́же и Созда́телю наш, о́бразом Свои́м почты́й нас челове́ки, научи́вый избра́нныя Твоя́, я́ко диви́тися вне́млющым уче́нию Твоему́, откры́вый прему́дрость младе́нцем; и́же Соломо́на и всех взыску́ющих прему́дрости Твое́й научи́вый, отве́рзи сердца́, умы́ и уста́ рабо́в Твои́х сих, во е́же прия́ти си́лу зако́на Твоего́, и со успе́хом позна́ти преподае́мая им поле́зная уче́ния, в сла́ву Пресвята́го и́мене Твоего́, в по́льзу и созида́ние Святе́й Твое́й Це́ркви, и разуме́ти благу́ю и соверше́нную во́лю Твою́. Изба́ви их от вся́каго нало́га вра́жия, соблюди́ их в Правосла́вии и ве́ре, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́ во вся дни живота́ их, да преуспе́ют в ра́зуме и во исполне́нии за́поведей Твои́х; да та́ко предугото́вани просла́вят Пресвято́е и́мя Твое́, и бу́дут насле́дницы Ца́рствия Твоего́. Я́ко Ты еси́ Бог си́лен в ми́лости, и благ в кре́пости, и Тебе́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

[Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.]

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник творит отпуст:

[В неделю: Воскресы́й из ме́ртвых,] Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец.

Лик: Ами́нь.

Иерей, благословляя отроки крестом, глаголет:

Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем отроцы целуют святый крест. Иерей же кропит их освященною водою.

Молeбное пэ~ніе
при начaтіи ўчeніz nтрокHвъ.

Їерeй начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# поeтъ: ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дyше и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище благи1хъ и3 жи1зни подaтелю: пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 спаси2, блaже, дyшы нaшz.

Чтeцъ: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже, ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Покл0ны три2.

И# pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга. пріиди1те ч†да, послyшайте менє2, стрaху гDню научY вaсъ. кт0 є3сть человёкъ, хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти бlги; ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, и3 ўстнЁ твои2 є4же не глаг0лати льсти2. ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. џчи гDни на прaвєдныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. бли1зъ гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. мнHги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи прaведнаго прегрэшaтъ. и3збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.

И# єктенiA сіS:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Њ гд7и1нэ и3 nц7Ё нaшемъ бл7же1ннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреw­сщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, чcтнёмъ пресвv1терствэ, во хрcтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чте и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

И# прилагaетъ сі‰:

Њ є4же низпослaти на nтрокHвъ си1хъ д¦а премyдрости и3 рaзума, и3 tвeрзти ќмъ и3 ўстA, и3 просвэти1ти сердцA и4хъ, къ пріzтію наказaніz д0брыхъ ўчeній, гDу пом0лимсz.

Њ є4же всади1ти въ сердцA и4хъ начaло премyдрости, стрaхъ св0й б9eственный и3 тёмъ бyесть ю4ности tгнaти t сердeцъ и4хъ, и3 просвэти1ти ќмъ и4хъ, є4же ўклони1тисz t ѕлA и3 твори1ти бlг0е, гDу пом0лимсz.

Њ є4же tвeрзти ќмъ и4хъ, є4же пріsти и3 разумёти и3 пaмzтствовати вс‰ дHбраz и3 душеполє1знаz ўчє1ніz, гDу пом0лимсz.

Њ є4же подaти и5мъ присэдsщую пrт0лу є3гw2 премyдрость, и3 всади1ти ю5 въ сердцA и4хъ, ћкw да научи1тъ и5хъ, что2 є4сть бlгоуг0дное пред8 ни1мъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же преспёти и5мъ премyдростію и3 в0зрастомъ въ слaву б9ію, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти и5мъ премyдростію и3 добродётельнымъ житіeмъ, и3 бlгостоsніемъ въ правослaвнэй вёрэ, рaдость и3 ўтэшeніе роди1телємъ свои6мъ, и3 цRкви православно-каfолjчестэй ўтверждeніе, гDу пом0лимсz.

Њ є4же и3збaвитисz и5мъ и3 нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

И# возглашaетъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Посeмъ чтeтъ тропари2 сі‰. Глaсъ ѕ7:

Ћкw посредЁ ў§нкHвъ твои1хъ, / пришeлъ є3си2, сп7се, / ми1ръ даS и5мъ, / пріиди2 къ нaмъ, и3 сп7си2 нaсъ.

Безкни6жныz ў§нки2 / д¦ъ тв0й с™hй наказaтели kви2, хrтE б9е, / и3 многовэщaннымъ сли1чіемъ kзhкwвъ / прeлестъ ўпраздни2, ћкw всеси1ленъ.

Слaва, глaсъ }: Бlгословeнъ є3си2, хrтE б9е нaшъ, / и4же премyдры ловцы2 kвлeй, / низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тёми ўловлeй вселeнную, / чlвэколю1бче хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И# нhнэ, глaсъ ѕ7: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, / ходaтайство ко творцY непрел0жное, / не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: / но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: / ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, / предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Діaконъ: В0нмемъ. Їерeй: Ми1ръ всBмъ. Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ д7:

И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ / соверши1лъ є3си2 хвалY.

Стjхъ: Возрaдуетсz сeрдце моE, њ сп7сeніи твоeмъ.

Посeмъ чтeтъ ґп0столъ къ є3фесeємъ, [зачaло сн7i].

Брaтіе, не престаю2 бlгодарS њ вaсъ, поминaніе њ вaсъ творS въ мlтвахъ мои1хъ: Да бGъ гDа нaшегw ї}са хrтA, nц7ъ слaвы, дaстъ вaмъ д¦а премyдрости и3 tкровeніz, въ познaніе є3гw2: Просвэщє1нна nчесA сeрдца вaшегw, ћкw ўвёдэти вaмъ, к0е є4сть ўповaніе звaніz є3гw2: и3 к0е богaтство слaвы достоsніz є3гw2 во с™hхъ: И# к0е преспёющее вели1чество си1лы є3гw2 въ нaсъ вёрующихъ по дёйству держaвы крёпости є3гw2: Да возм0жете разумёти преспёющую рaзумъ люб0вь хrт0ву, да и3сп0лнитесz во всsко и3сполнeніе б9іе. Могyщему же пaче вс‰ твори1ти по преизбhточествію, и4хже пр0симъ и3ли2 разумёемъ, по си1лэ дёйствуемэй въ нaсъ: ТомY слaва въ цRкви њ хrтЁ ї}сэ во вс‰ р0ды вёка вэкHвъ. Ґми1нь.

По си1хъ же діaконъ глаг0летъ: Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

T мaрка с™aгw є3ђліа чтeніе. [Зачaло м7д:]

Во врeмz џно, приношaху ко ї}сови дёти, да к0снетсz и4хъ: ўчн7цh же прещaху приносsщымъ. Ви1дэвъ же ї}съ негодовA и3 речE и5мъ, њстaвите дэтeй приходи1ти ко мнЁ и3 не брани1те и5мъ: тацёхъ бо є4сть цrтвіе б9іе. Ґми1нь глаг0лю вaмъ: и4же ѓще не пріи1метъ цrтвіz б9іz ћкw nтрочA, не и4мать вни1ти въ нE. И# њб8eмь и4хъ, возл0жь рyцэ на ни1хъ, бlгословлsше и5хъ.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ господи1­нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреw­сщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Е#щE м0лимсz гDу бGу нaшему, њ є4же призрёти млcтивнw на nтрокHвъ си1хъ, и3 низпослaти въ сердцA, во ќмъ и3 во ўстA и4хъ д¦а премyдрости, рaзума же и3 бlгочeстіz и3 стрaха своегw2, и3 просвэти1ти и5хъ свётомъ своегw2 бlгоразyміz, и3 подaти и5мъ си1лу и3 крёпость, во є4же ск0рw пріsти и3 спёшнw навhкнути б9eственнагw зак0на є3гw2 наказaнію, и3 всемY бlг0му и3 полeзному ўчeнію: є4же преуспэвaти и5мъ премyдростію и3 рaзумомъ, и3 всёми бlги1ми дёлы въ слaву прес™aгw є3гw2 и4мене, и3 даровaти и5мъ здрaвіе, и3 долголётны и5хъ сотвори1ти къ созидaнію и3 слaвэ цRкве своеS, рцeмъ вси2: гDи, ўслhши и3 млcтивнw поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, в7i.

Їерeй же возглашaетъ: Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концeвъ земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 ми1лостивъ, ми1лостивъ бyди, вLко, њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй ны2: ми1лостивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Їерeй со всsкимъ внимaніемъ и3 ўмилeніемъ чтeтъ мlтву сію2 велеглaснw:

ГDи б9е и3 создaтелю нaшъ, w4бразомъ свои1мъ почтhй нaсъ человёки, научи1вый и3збр†нныz тво‰ ћкw диви1тисz внeмлющымъ ўчeнію твоемY, tкрhвый премyдрость младeнцємъ: и4же соломHна и3 всёхъ взыскyющихъ премyдрости твоeй научи1вый, tвeрзи сердцA, ўмы2 и3 ўстA рабHвъ твои1хъ си1хъ во є4же пріsти си1лу зак0на твоегw2: и3 со ўспёхомъ познaти преподає1маz и5мъ полє1знаz ўчє1ніz, въ слaву прес™aгw и4мене твоегw2, въ п0льзу и3 созидaніе с™ёй твоeй цRкви, и3 разумёти бlгyю и3 совершeнную в0лю твою2. И#збaви и5хъ t всsкагw нал0га врaжіz, соблюди2 и5хъ въ правослaвіи и3 вёрэ, и3 во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ во вс‰ дни6 животA и4хъ, да преуспёютъ въ рaзумэ и3 во и3сп0лненіи зaповэдей твои1хъ: да тaкw пред8угот0вани прослaвzтъ прес™0е и4мz твоE, и3 бyдутъ наслBдницы цrтвіz твоегw2. Ћкw ты2 є3си2 бGъ си1ленъ въ млcти, и3 бlгъ въ крёпости, и3 тебЁ подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость. Ли1къ: ЧCтнёйшую херум‡мъ: И# nбыкновeнный tпyстъ.

Їерeй, бlгословлsz џтроки кrт0мъ, глаг0летъ:

Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 щедр0тами, и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Посeмъ џтроцы цэлyютъ с™hй кrтъ, и3 їерeй кропи1тъ и5хъ њсщ7eнною вод0ю.

Текст очікується.

Знайшли помилку