Требник

Молебное пение о недужных многих, или едином

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ О НЕДУЖНЫХ

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди поми́луй. (12)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалом 70:

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. Я́ко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. Я́ко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе, глаго́люще: Бог оста́вил есть eго́, пожени́те и ими́те eго́, я́ко несть избавля́яй. Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою́ вонми́. Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою́, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему́ гряду́щему, си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою́, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

Потом, аще может, недужный чтет или священник:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Таже ектения:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О до́ме сем, и живу́щих в нем, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О еже простити всякое прегрешение вольное и невольное рабов Своих (раба, Своего, рабы Своея) (имя рек), и милостиву им (ему, ей) быти, Господу помолимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О еже благосердия ради милости Своея грехов юности и неведения их (его, ея) не помянути, но милостивно здравие им (ему, ей) даровати, Господу. помолимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О еже не презрети прилежное моление рабов Своих (раба. Своего, рабы Своея), нами ныне молящихся (молящегося, молящейся), но милостивно услышати и Благоуветливу и Человеколюбцу им (ему, ей) быти, Господу помолимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О еже якоже некогда расслабленнаго словом Божественной Своей благодати недугующих рабов Своих (недугующего раба Своего, недугующую рабу Свою) от одра болезни скоро воздвигнути и здравых (здрава, здраву) сотворити, Господу помолимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О еже посетити рабов Своих (раба Своего, рабу Свою) посещением Святаго Своего Духа, и исцелити всякий недуг и всякую болезнь в них (в ней, в нем) гнездящуюся, Господу помолимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О еже милостивно, якоже хананеянку, услышати глас молитвы нас недостойных рабов Своих, к Нему вопиющих, и якоже той дщерь помиловати и исцелити болящих рабов Своих (болящего раба Своего, болящую рабу Свою) (имя рек), Господу помолимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглас: Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4:

Ско́рый в заступле́нии един сый, Христе, / скорое свыше покажи посещение страждущим рабам Твоим (страждущему рабу Твоему, страждущей рабе Твоей), / и избави от недуг и горьких болезней; / и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, / молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас 2:

На одре болезни лежащих (лежащаго) / и смертною раною уязвленных (уязвленнаго), / якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу / и расслабленнаго на одре насимаго, / сице и ныне, милосерде, / страждущих (страждущаго) посети и исцели. / Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый / и вся могий яко многомилостив.

Прокимен, глас 7: Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, и исцели мя, яко смятошася кости моя. Стих: Яко несть в смерти поминаяй Тебе.

Соборное послание Иаковле, зачало 57Б.

Бра́тие, о́браз приими́те злострада́ния и долготерпе́ния, проро́ки, и́же глаго́лаша и́менем Госпо́дним. Се блажи́м терпя́щия. Терпе́ние И́овле слы́шасте и кончи́ну Госпо́дню ви́десте, я́ко многоми́лостив есть Госпо́дь и щедр. Пре́жде же всех, бра́тие моя́, не клени́теся ни не́бом, ни земле́ю, ни ино́ю ко́ею кля́твою, бу́ди же вам е́же ей, ей, и е́же ни, ни, да не в лицеме́рие впаде́те. Злостра́ждет ли кто в вас, да моли́тву де́ет; благоду́шствует ли кто, да пое́т. Боли́т ли кто в вас, да призове́т пресви́теры церко́вныя, и да моли́тву сотворя́т над ним, пома́завше его́ еле́ем во и́мя Госпо́дне, и моли́тва ве́ры спасе́т боля́щаго, и воздви́гнет его́ Госпо́дь, и а́ще грехи́ бу́дет сотвори́л, отпу́стятся ему́. Испове́дайте у́бо друг дру́гу согреше́ния и моли́теся друг за дру́га, я́ко да исцеле́ете: мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема.

Як. 5:10-16

Аллилуия гласа. Стих 1: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене. Стих 2: Спаси мя ради милости Твоея.

Евангелие от Матфеа, зачало 25.

Во вре́мя о́но, вше́дшу Иису́су в Капернау́м, приступи́ к Нему́ со́тник, моля́ Его́ и глаго́ля: Го́споди, о́трок мой лежи́т в дому́ осла́блен, лю́те стражда́. И глаго́ла ему́ Иису́с: Аз прише́д изцелю́ его́. И отвеща́в со́тник, рече́ Ему́: Го́споди, несмь досто́ин, да под кров мой вни́деши, но то́кмо рцы сло́во, и изцеле́ет о́трок мой. И́бо аз челове́к есмь под вла́стию, имы́й под собо́ю во́ины, и глаго́лю сему́: иди́, и и́дет. И друго́му: прииди́, и прии́дит. И рабу́ моему́: сотвори́ сие́, и сотвори́т. Слы́шав же Иису́с, удиви́ся, и рече́ гряду́щим по Нем: ами́нь глаго́лю вам, ни во Изра́или толи́ки ве́ры обрето́х. Глаго́лю же вам, я́ко мно́зи от восто́к и за́пад прии́дут и возля́гут со Авраа́мом и Исаа́ком и Иа́ковом во Ца́рствии Небе́снем. Сы́нове же ца́рствия изгна́ни бу́дут во тму кроме́шнюю, ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. И рече́ Иису́с со́тнику: иди́, и я́коже ве́ровал еси́, бу́ди тебе́. И изцеле́ о́трок его́ в той час.

Мф. 8:5-13

Ектения сугубая:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Врачу душ и телес! Co умилением в сердце сокрушенном к Тебе припадаем и стеняще вопием Ти: исцели болезни, уврачуй страсти душ и телес (души и тела) рабов Твоих (раба Твоего, рабы Твоея) (имя рек) и прости им (ему, ей) яко Благосерд вся прегрешения вольная и невольная, и скоро воздвигни от одра болезни, молимся Тебе, услыши и помилуй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Не хотяй смерти грешных, но да обратятся и живи будут, пощади и помилуй, Милостиве, рабов Твоих (раба Твоего, рабу Твою) (имя рек), запрети болезни, остави всю страсть и весь недуг, и простри крепкую Твою руку и, якоже Иаирову дщерь, от одра болезни воздвигни и здравых (здрава, здраву) сотвори, молимся Тебе, услыши и помилуй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Огненную болезнь Петровой тещи прикосновением Твоим исцеливый и ныне люте страждущих рабов Твоих (страждущаго раба Твоего, страждущей рабы Твоей) болезнь благосердием Твоим исцели, здравие им (ему, ей) скоро подавая, прилежно молимся Тебе, Источниче цельбам, услыши и помилуй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Езекиины слезы, Манассиино и Ниневитан покаяние и Давидово исповедание приемый и скоро тех помиловавый, и наша во умилении приносимыя Тебе мольбы приими, Всеблагий Царю, и яко Щедр помилуй люте болящих рабов Твоих (болящаго раба Твоего, болящую рабу Твою), здравие им (ему, ей), даруя, прилежно молимся Тебе, Источниче жизни и бессмертия, услыши, и скоро помилуй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Священник же возглашает: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Посем молитва: Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщляяй, утверждаяй низпадающих и возводяяй низверженных, телесныя человеком скорби исцеляяй! Молимся Тебе, Боже наш, рабов Твоих (раба Твоего, рабу Твою) (имя рек) немощствующих (немощствующаго, немощствующую) посети милостию Твоею, прости им (ему, ей) всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, облегчи страдания, исцели всякую немощь таящуюся; буди врачом рабов Твоих (раба Твоего, рабы Твоея), воздвигни их (его, оную) от одра болезни и от ложа озлобления целых и всесовершенных (цела и всесовершенна, целу и всесовершенну), даруй их (его, оную) Церкви Твоей благоугождающих и творящих (благоугождающа и творяща, благоугождающую и творящую) волю Твою. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молeбное пэ~ніе њ недyжныхъ мн0гихъ, и3ли2 њ є3ди1номъ.

Їерeй начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ: Ґми1нь. Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е по Џ§е нaшъ. ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ o7:

На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ. прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 сп7си1 мz. бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ мёсто крёпко сп7сти1 мz: ћкw ўтверждeніе моE и3 прибёжище моE є3си2 ты2. б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw: ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE, гDи, гDи, ўповaніе моE t ю4ности моеS. въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва мaтере моеS ты2 є3си2м0й покрови1тель: њ тебЁ пёніе моE вhну. ћкw чyдо бhхъ мнHгимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ. да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE. не tвeржи менE во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крёпости моeй, не њстaви менE. ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ, и3 стрегyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ, глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть и3збавлszй. б9е м0й, не ўдали1сz t менE: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2. да постыдsтсz и3 и3счeзнутъ њклеветaющіи дyшу мою2, да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ. ѓзъ же всегдA воз8уповaю на тS, и3 приложY на всsку похвалY твою2. ўстA мо‰ возвэстsтъ прaвду твою2, вeсь дeнь сп7сeніе твоE, ћкw не познaхъ кни6жнаz. вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2 є3ди1нагw. б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности моеS, и3 до нhнэ возвэщY чудесA тво‰. и3 дaже до стaрости и3 престарёніz, б9е м0й, не њстaви менE, д0ндеже возвэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему, си1лу твою2 и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhшнихъ, ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ тебЁ; є3ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2; и3 њбрaщьсz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2. ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрaщьсz ўтёшилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2. и4бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyдэхъ pал0мскихъ и4стину твою2, б9е: воспою2 тебЁ въ гyслехъ, с™hй ї}левъ. возрaдуетэсz ўстнЁ мои2, є3гдA воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ: є3щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущій ѕл†z мнЁ.

Пот0мъ, ѓще м0жетъ, недyжный чтeтъ и3ли2 сщ7eнникъ:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA сн7а б9іz, є3динор0днаго и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ, свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшагw съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёчшасz. Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша и3 погребeнна, и3 воскрeсшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. И# возшeдшаго на нб7сA и3 сэдsща њдеснyю nц7A. И# пaки грzдyщаго со слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима глаг0лавшаго прbрHки. Во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. И#сповёдую є3ди1но крещeніе, во њставлeніе грэхHвъ. Чaю воскRсeніz мeртвыхъ, И# жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

Тaже є3ктеніA:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ д0мэ сeмъ, и3 живyщихъ въ нeмъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же прости1ти всsкое прегрэшeніе в0льное и3 нев0льное рабHвъ [и3ли2 рабA своегw2] и4м>къ: и3 млcтиву бhти и5мъ [и3ли2 є3мY,] гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгосердіz рaди млcти своеS, грBхъ ю4ности и3 невёдэніz и4хъ [и3ли2 є3гw2] не помzнyти: но млcтивнw здрaвіе и5мъ [и3ли2 є3мY] даровaти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же не презрёти прилBжнаz молє1ніz рабHвъ свои1хъ, [и3ли2 рабA своегw2,] нaми нhнэ молsщихсz [и3ли2 молsщагwсz]: но млcтивнw ўслhшати, и3 бlгоувётливу, и3 бlгопремэни1тельну, и3 чlвэколюби1ву и5мъ [и3ли2 є3мY] бhти и3 здрaвіе подaти гDу пом0лимсz.

Њ є4же, ћкоже и3ногдA разслaбленнаго сл0вомъ б9eственныz своеS бlгодaти, ск0рw недyгующихъ рабHвъ свои1хъ [и3ли2 недyгующаго рабA своего2] t nдрA болёзни воздви1гнути, и3 здрaвыхъ [и3ли2 здрaва] сотвори1ти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же посэти1ти и5хъ [и3ли2 є3го2] посэщeніемъ с™агw своегw2 д¦а: и3 и3сцэли1ти всsкъ недyгъ, и3 всsку болёзнь в ни1хъ [и3ли2 въ нeмъ] гнэздsщуюсz, гDу пом0лимсz.

Њ є4же млcтивнw, ћкоже хананeинъ ўслhшати глaсъ, мlтвы нaсъ недост0йныхъ рабHвъ свои1хъ къ немY вопію1щихъ, и3 ћкоже тоS дщeрь, поми1ловати и3 и3сцэли1ти больнhхъ рабHвъ свои1хъ, [и3ли2 больнaго рабA своего2,] и4м>къ, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrту бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглaсъ: Ћкw бGъ млcти, щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ск0рый въ заступлeніи є3ди1нъ сhй хrтE, / ск0рое свhше покажи2 посэщeніе стрaждущымъ рабHмъ твои6мъ, [и3ли2 стрaждущему рабY твоемY,] / и3 и3збaви t нед{гъ и3 г0рькихъ болёзней, / и3 воздви1гни є4же пёти тS, и3 слaвити непрестaннw, / мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Кондaкъ, глaсъ в7:

На nдрЁ болёзни лежaщихъ, [и3ли2 лежaщаго,] / и3 смeртною рaною ўsзвленныхъ, [и3ли2 ўsзвленнаго,] / ћкоже и3ногдA воздви1глъ є3си2 сп7се, петр0ву тeщу, / и3 разслaбленнаго на nдрЁ носи1маго: / си1це и3 нhнэ млcрде, / стрaждущихъ, [и3ли2 стрaждущаго,] посэти2 и3 и3сцэли2: / тh бо є3ди1нъ є3си2 недyги и3 болBзни р0да нaшегw понесhй, / и3 вс‰ могjй ћкw многомлcтивъ.

Прокjменъ, глaсъ з7: Поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь, / и3сцэли2 мS, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰. Стjхъ: Ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE.

Ґпcлъ соб0рнагw послaніz їaкwвлz: [зачaло н7з:]

Брaтіе, w4бразъ пріими1те ѕлострадaніz и3 долготерпёніz прbр0ки, и5же глаг0лаша и4менемъ гDнимъ. сE, блажи1мъ терпsщыz: терпёніе јwвле слhшасте, и3 кончи1ну гDню ви1дэсте, ћкw многомлcтивъ є4сть гDь и3 щeдръ. прeжде же всёхъ, брaтіе мо‰, не клени1тесz ни нб7омъ, ни землeю, ни и3н0ю к0ею клsтвою: бyди же вaмъ є4же є4й, є4й, и3 є4же ни2, ни2: да не въ лицемёріе впадeте. ѕлострaждетъ ли кто2 въ вaсъ; да моли1тву дёетъ. благодyшствуетъ ли кто2: да поeтъ. боли1тъ ли кто2 въ вaсъ, да призовeтъ пресвЂтеры церкHвныz, и3 да моли1тву сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лeемъ во и4мz гDне: и3мlтва вёры сп7сeтъ болsщаго, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2 бyдетъ сотвори1лъ, tпyстzтсz є3мY. и3сповёдайте u5бо дрyгъ дрyгу согрэшє1ніz, и3 моли1тесz дрyгъ за дрyга, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw бо м0жетъ мlтва првdнагw поспэшествyема.

Ґллилyіа глaса. Стjхъ №: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE. Стjхъ в7: Сп7си1 мz рaди млcти твоеS.

Е#ђліе t матfeа: [зачaло к7є:]

Во врeмz џно, вшeдшу ї}су въ капернаyмъ, приступи2 къ немY с0тникъ, молS є3го2, и3 глаг0лz: гDи, џтрокъ м0й лежи1тъ въ домY њслaбленъ, лю1тэ страждA. и3 глаг0ла є3мY ї}съ: ѓзъ пришeдъ и3сцэлю2 є3го2. и3 tвэщaвъ с0тникъ, речE є3мY: гDи, нёсмь дост0инъ, да под8 кр0въ м0й вни1деши: но т0кмw рцы2 сл0во, и3 и3сцэлёетъ џтрокъ м0й. и4бо ѓзъ человёкъ є4смь под8 влaстію, и3мhй под8 соб0ю в0ины. и3 глаг0лю семY: и3ди2, и3 и4детъ: и3 друг0му: пріиди2, и3 пріи1дитъ. и3 рабY моемY: сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ. слhшавъ же ї}съ, ўдиви1сz, и3 речE грzдyщымъ по нeмъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ: ни во ї}ли толи1ки вёры њбрэт0хъ. глаг0лю же вaмъ, ћкw мн0зи t востHкъ и3 з†падъ пріи1дутъ и3 возлsгутъ со ґвраaмомъ и3 їсаaкомъ и3 їaкwвомъ во цrтвіи нбcнэмъ. сhнове же цaрствіz и3згнaни бyдутъ во тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. и3 речE ї}съ с0тнику: и3ди2, и3 ћкоже вёровалъ є3си2, бyди тебЁ. и3 и3сцэлЁ џтрокъ є3гw2 въ т0й чaсъ.

Е#ктеніи2:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

ВрачY дyшъ и3 тэлeсъ, со ўмилeніемъ въ сeрдцэ сокрушeнномъ къ тебЁ припaдаемъ, и3 стенsще вопіeмъ ти2: и3сцэли2 болBзни, ўврачyй стр†сти дyшъ и3 тэлeсъ рабHвъ твои1хъ, [и3ли2 души2 и3 тёла рабA твоегw2,] и4м>къ: и3 прости2 и5мъ, [и3ли2 є3мY,] ћкw бlгосeрдъ, вс‰ прегрэшє1ніz, вHльнаz и3 невHльнаz, и3 ск0рw воздви1гни t nдрA болёзни, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Не хотsй смeрти грёшныхъ, но є4же њбрати1тисz, и3 живы6мъ и5мъ бhти, пощади2 и3 поми1луй рабHвъ твои1хъ [и3ли2 рабA твоего2] и4м>къ, млcтиве: запрети2 болёзни, tстaви всю2 стрaсть, и3 вeсь недyгъ, и3 простри2 крёпкую твою2 рyку, и3 ћкоже їаjрову дщeрь t nдрA болёзни воздви1гни, и3 здрaвыхъ [и3ли2 здрaва] сотвори2, м0лимъ ти сz ўслhши и3 поми1луй.

Џгненную болёзнь петр0вой тeщи прикосновeніемъ твои1мъ и3сцэли1вый, и3 нhнэ лю1тэ стрaждущихъ рабHвъ твои1хъ, [и3ли2 лю1тэ стрaждущагw рабA твоего2,] и4м>къ, болёзнь бlгосeрдіемъ твои1мъ и3сцэли2, здрaвіе и5мъ [и3ли2 є3мY] ск0рw подавaz, прилёжнw м0лимъ ти сz, и3ст0чниче цэльбaмъ, ўслhши и3 поми1луй.

Е#зек‡ины слeзы, манассjино и3 нінеvjтzнъ покаsніе, и3 дв7дово и3сповёданіе пріeмый и3 ск0рw тёхъ поми1ловавый: и3 нaшz во ўмилeніи приноси6мыz ти2 мольбы6 пріими2, всебlгjй цRю2, и3 ћкw щeдръ поми1луй лю1тэ болsщихъ рабHвъ твои1хъ, [и3ли2 болsщаго рабA твоего2] здрaвіе и5мъ [и3ли2 є3мY] дaруz, со слезaми м0лимъ ти сz, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz, ўслhши и3 ск0рw поми1луй.

Возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 млcтивъ млcтивъ бyди вLко, њ грэсёхъ нaшихъ и3 поми1луй ны2: млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Посeмъ мlтва: ВLко вседержи1телю, с™hй цRю2, наказyzй и3 не ўмерщвлszй, ўтверждazй низпaдающыz, и3 возводsй низвeржєнныz, тэлє1сныz человёкwвъ скHрби и3справлszй, м0лимсz тебЁ б9е нaшъ, рабHвъ твои1хъ, [и3ли2 рабA твоего2,] и4м>къ, немощствyюща посэти2 млcтію твоeю, прости2 и5мъ [и3ли2 є3мY] всsкое согрэшeніе в0льное и3 нев0льное. є4й, гDи, врачeбную твою2 си1лу съ нб7сE низпосли2, прикосни1сz тэлеси2, ўгаси2 nгнeвицу, ўкроти2 стрaсть и3 всsкую нeмощь таsщуюсz: бyди врaчь рабHвъ твои1хъ, [и3ли2 рабA твоего2,] и4м>къ, воздви1гни и5хъ [и3ли2 є3го2] t nдрA болёзненнагw, и3 t л0жа њѕлоблeніz цёла и3 всесовершeнна, дaруй и5хъ [и3ли2 є3го2] цRкви твоeй бlгоугождaюща и3 творsща в0лю твою2. твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Текст очікується.

Знайшли помилку